Uusi runkovesijohto Talmasta Söderkullaan

Talmasta Söderkullaan rakennetaan uusi runkovesijohto. Uusi vesijohto turvaa vedenjakelua ja parantaa toimintavarmuutta Sipoon eteläisillä alueilla sekä mahdollistaa elinkeinoelämän toiminnan jatkuvuuden ja kasvun. Uusi vesijohto tulee nykyisen rinnalle ja varmistaa toimivan vedenjakelun myös tulevaisuudessa Söderkullan väkimäärän kasvaessa. Vesijohtoa kaivetaan maahan tien viereen pellon puolelle, joten rakennustöistä ei tule koitumaan juurikaan haittoja liikenteelle tai normaalille vedenjakelulle.

Miksi uusi runkovesijohto on tärkeä?

Söderkullan taajaman vedenjakelu on nykyisin yhden yhdysvesijohdon varassa. Toisen vesijohdon rakentaminen turvaa vedenjakelun myös mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Söderkullan väkimäärä kasvaa uusien kaava-alueiden myötä jatkuvasti. Tämä luo tarpeen uudelle vesijohdolle, sillä lisäkapasiteettia tarvitaan jo lähitulevaisuudessa. Uudella runkovesijohdolla on tarkoitus turvata ja mahdollistaa alueen vedenjakelu ainakin vuoteen 2040 asti. ”Tärkeää on, että laadukasta vettä riittää ja toimintavarmuus paranee”, sanoo Sipoon Vesi –liikelaitoksen johtaja Matti Huttunen.

Lisäksi uusi vesiputki on tärkeä alueen yritystoiminnan kannalta. Alueella toimii tällä hetkellä Arlan meijeri, ja uusi vesijohto varmistaa osaltaan toiminnan jatkuvuutta sekä antaa mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa tuotantoa.

Mitä uuden runkovesijohdon rakentaminen maksaa?

Kyseessä on yhteisinvestointi, jossa Sipoon kunta on mukana. Päävastuu hankkeesta on Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymällä. Uuden runkovesijohdon kustannusarvio on noin 6,6 miljoonaa euroa, josta Sipoon Veden osuus on noin 1,8 miljoonaa euroa. Lopuista kustannuksista vastaa kuntayhtymä. Vesijohto jää valmistuttuaan Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymän omaisuudeksi ja ylläpidettäväksi. Sipoon Vesi –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt hankkeen investointiohjelmassaan sekä hyväksynyt sopimuksen uuden yhdysvesijohdon rakentamisesta.

Hankkeen eteneminen

Tällä hetkellä käynnissä on rakennussuunnittelun vaihe, joka valmistuu syksyllä. Sen jälkeen projekti etenee maanomistajien lupien neuvottelusta urakoitsijan kilpailuttamiseen. Vesijohdon rakentaminen alkaa todennäköisesti vuoden 2018 kesäkaudella. Suunnitelman mukaan hanke valmistuu kesäkuussa 2019, jolloin uusi vesijohto otetaan käyttöön. Tarkempi aikataulu kaivuutöiden etenemiselle ei ole vielä tiedossa. Uusi runkovesijohto tulee kulkemaan Talmasta Söderkullaan samaa reittiä nykyisen vesijohdon kanssa (katso kartta). Yhteensä uutta vesijohtoa rakennetaan noin 12 kilometriä.

Lisätiedot

Sipoon Vesi
Matti Huttunen, liikelaitosjohtaja
puh. 09 2353 6910
matti.huttunen@sipoo.fi

Sipoon saariston osoitejärjestelmää päivitetään

 Kuva: Suvi Suovaara

Saariston osoitteiden päivittäminen

Sipoon kunnassa on käynnissä saariston rakennusten osoitteiden päivittäminen ja yhdenmukaistaminen. Toimiva osoitejärjestelmä on osa nykyaikaista yhteiskuntaa ja hyödyllinen erityisesti hätätilanteissa. Osoitteen päivittäminen koskee saarissa ensisijaisesti sellaisia rakennettuja kiinteistöjä, joihin ei ole tieyhteyttä mantereelta.

Saaristossa rakennusten osoitteeseen kuuluu osoitenimi ja osoitenumero sekä postinumero ja -toimipaikka:

Osoitenimi

Saarissa rakennusten osoitenimenä käytetään saaren virallista nimeä, joka löytyy Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä maastotietokannan nimistöstä ja näkyy esimerkiksi virallisissa kartoissa. Tämä saattaa joskus poiketa puhekielessä käytetystä nimestä. Jos karttanimi puuttuu, saaren osoitenimi on määritetty erikseen. Samannimisissä saarissa lisätään toisen saaren tai molempien saarten osoitenimeen ns. tarkentava määre. Tämä voi olla esimerkiksi lähiympäristöstä löytyvä muu saari tai muu kartalta löytyvä paikka.

Osoitenumero

Osoitenumero perustuu saaren pohjoispisteen ja rakennukselle karkeasti arvioidun rantakohdan välisen rantaviivan pituuteen myötäpäivään mitaten. Esimerkiksi, jos näiden kahden pisteen välisen rantaviivan pituus on noin 1600 m, voi rakennus saada osoitenumeroksi 160. Rantakiinteistöissä käytetään yleensä parillisia ja sisämaan kiinteistöissä parittomia numeroita. Hyvin pienissä saarissa ainoa rakennus voi saada osoitenumeron 1 ilman rantaviivan pituuden arviointia.

Postinumero

Postinumerot saarten rakennuksille on määrittänyt Posti Group Oy. Postitoimipaikat määräytyvät postinumeron mukaan.

Näin työ etenee

Saarikohtaiset osoitenimet ja postinumerot ovat olleet nähtävillä ajanjaksolla 29.3–30.4.2018 ja kirjallisia huomioita osoitenimistä on voinut esittää 30.4.2018 asti. Vastaanotetut huomiot on koottu yhteen ja käsitelty.

Osoitenumerot on alkuvaiheessa annettu niille rakennuksille, jotka Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa ja kartoissa on merkitty vapaa-ajan tai asuinrakennuksiksi. Maanmittauslaitoksen aineisto perustuu pitkälti ilmakuviin, eli rakennusten käyttötarkoitus ja määrä ei välttämättä aina vastaa todellisuutta. Tämän katsottiin kuitenkin olevan paras lähtöaineisto. Tällä tavalla saadut osoitteet on toimitettu Maanmittauslaitokselle, joka on vienyt osoitteet osoitepisteinä osaksi aineistojaan. Hätäkeskus ja monet muut toimijat käyttävät Maanmittauslaitoksen aineistoja. Osoitteita voi katsella esim. Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunan kautta.

Osoite on tavallisesti linkitetty rakennuksen ja sen rakennustunnukseen. Nämä tiedot välittyvät kunnalta väestörekisterikeskukselle ja sieltä muille viranomaisille. Saariston osoitteet liitetään rekistereissä rakennuksille vaiheittain kunnan rakennusrekisterin perusparannustyön myötä. Tällä hetkellä rakennuksien tietoihin liitetään saaristossa osoitteet uusien rakennuslupien yhteydessä sekä niillä kiinteistöillä, joissa on henkilöitä kirjoilla. Samalla käydään läpi, mitkä kiinteistön rakennuksista tarvitsevat oman osoitteen ja tehdään tarvittavat korjaukset.

Kuvitteellinen esimerkki rakennuksen osoitteesta saaressa:

Östholmen1 122
011203 Västerskog4

1Osoitenimi. Rakennus sijaitsee Östholmen-nimisellä saarella.
2Osoitenumero.
3Posti Group Oy:n määrittämä postinumero
4Postinumeron mukainen postitoimipaikka

Lisätietoja:

Oskar Mattsson
Maankäyttöasiantuntija
Mittaus- ja kiinteistöyksikkö
Sipoon kunta
oskar.mattsson (at) sipoo.fi