HRT:s nya Trafikeringsplan påverkar trafikarrangemangen i Sibbo

HRT:s styrelse har godkänt en ny Trafikeringsplan för perioden 2019–2020. Planen presenterar ändringar som tillämpas under år 2019. HRT:s styrelse godkände trafikeringsplanen vid sitt möte den 22 januari 2019.

Planen innehåller flera ändringar och förbättringar som påverkar trafikarrangemangen i Sibbo kommun. Bussrutterna i Sibbo ändras i augusti 2019 både i Nickby och i Söderkulla. Den gamla busstationen i Nickby läggs ned, vilket orsakar ändringar i nästan alla bussrutter som går via Nickby. I fortsättningen behöver man inte längre byta buss när man reser från Östra centrum till Nickby respektive Eriksnäs. Detta möjliggörs med ändringar i busslinjen 841 (Östra centrum–Söderkulla), som delas upp till linje 841 (Östra centrum–Nickby) och 842 (Östra centrum–Eriksnäs). Läs mer om ämnet på HRT:s webbsida!

Ändringar i busslinjerna

Linjerna 785–788 Järnvägstorget–Nickby

I Nickby ändras bussrutterna då busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Ändhållplatsen för linje 785 flyttas till Östanåparken. Linjerna 786, 787 och 788 har från hösten 2019 en mellanpunkt i den nya bussterminalen i Nickby på Stora Byvägen och linjerna kör inte längre via den gamla busstationen i Nickby. Linjerna 786 och 787 börjar köras längs Borgnäsvägen.

Linje 982 Nickby–Barrängen–Tallmo
Linje 985 Nickby–Tallmo–Kervo station

Rutten på linje 985 ändras inte, men utbudet på linjen utökas från hösten 2019 så att intervallet under vardagar är 30 minuter hela dagen och under veckosluten 60 minuter. Denna ändring främjar förbindelserna mellan Kervo och Nickby samt mellan Nickby och Helsingfors. Ändringen påverkar även servicenivån i Nickby i Sibbo, när antalet avgångar på linje 985 utökas. Trafikeringstiden på linje 982 utökas genom fler avgångar närmast rusningstiderna så att linjen körs cirka kl. 7–10 och 13–16. Detta gör att K-rutten på linje 985 via Barrängen kan läggas ned. I Nickby ändras bussrutterna när busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Ändhållplatsen på linje 982 flyttas till terminalen i Nickby. Ändhållplatsen för linje 985 flyttas till Östanåparken.

Linje 986 Nickby–Södra Paipis–Träskända
Linje 987 Nickby–Borgnäs–Träskända

I Nickby ändras bussrutterna då busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Linjerna 986 och 987 kör inte längre till den gamla busstationen i Nickby utan kommer att köras längs Borgnäsvägen.

Linjerna 841, 842 och 843 Östra centrum–Söderkulla–Nickby/Eriksnäs/Kalkstrand
Linje 995 Söderkulla–Kalkstrand

Utbudet på linjerna 841 och 991 sammanförs från och med hösttrafiken 2019 på så sätt att linje 841 som går till Östra centrum förlängs från Söderkulla till Nickby och en ny linje 842 införs på rutten Östra centrum–Söderkulla–Eriksnäs. Busslinje 991 läggs ner. På lördagar ersätter den nya linjen 843 Östra centrum–Söderkulla–Kalkstrand linje 995.

Linjerna 841 och 842 körs på vardagar med 60 minuters intervall, så bussar går var 30:e minut på avsnittet Östra centrum–Söderkulla. På lördagar körs linje 841 med 60 minuters intervall samt linjerna 842 och 843 med 120 minuters intervall, varvid det blir 30 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum–Söderkulla. På söndagar och på kvällen körs linjerna 841 och 842 med 120 minuters intervall, varvid det är 60 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum–Söderkulla. Nattlinje 841N börjar i Söderkulla köra via Hassellunden och går i fortsättningen längs Borgnäsvägen i Nickby.

Linje 993 Söderkulla–Box–Gesterby–Nickby

I Nickby byggs en rondell vid Nickbyvägen och Mårtensbyvägen/Brobölevägen. Bussar på linje 993 kan från hösttrafiken 2019 svänga i rondellen, varvid alla turer kör samma rutt via terminalen i Nickby.

Utkastet till trafikeringsplan kommenterades flitigt

HRT samlade in kundernas kommentarer om utkastet till trafikeringsplan för perioden 2019–2020. Man fick säga sin åsikt under tiden 15.11–9.12.2018. Sammanlagt cirka 350 kommentarer om utkastet lämnades in. Största delen av kommentarerna kom via HRT:s webbsidor. Utöver dessa tog man emot respons också via sociala medier och via HRT:s egen responstjänst. HRT:s planerare gick igenom kommentarerna och granskade trafikeringsplanen än en gång utifrån kommentarerna.

De ändringar som presenteras i trafikeringsplanen 2019–2020 träder till största delen i kraft antingen då sommartrafiken inleds den 17 juni 2019 eller vid övergången till hösttrafik den 12 augusti 2019. Trafikeringsplanen baseras på finansieringen i HRT:s budget för år 2019 samt på verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2019-2021.

Läs mer om ämnet på HRT:s webbsida

Mer information:

Läs mer på HRT:s webbsida

Parkområdet i Sibbo Ådal förnyas

Parkområdets entreprenad fördröjs

På grund av utbyggnadsinvesteringar i övriga delar av Sibbo kommun kommer entreprenaden för Ådalens parkområde att kunna inledas tidigast år 2020, vilket avviker från de inledande planerna. Planerna för Ådalens park kommer att lämnas in för godkännande och handlingarna kommer att färdigställas, men konkurrensutsättningen av entreprenörer kommer att inledas först i slutet av hösten 2019. Parken kommer därför att vara färdig efter sommaren 2020.

Sibbo Ådal grön- och parkområden parkplaneförslag

Det nya parkområdet som ska byggas i Sibbo Ådal är beläget i närheten av Nickby centrum vid Sibbo å. I väster gränsar största delen av parken till Sibbo å, i söder gränsar parken till Nybrovägen och i norr till järnvägen. I öster byggs nya kvartersområden i utkanten av parken. Nickbyvägen som går genom parken i öst-västlig riktning korsar det vidsträckta parkområdet.

I parken i Sibbo Ådal planeras lättskötta planteringar och ängar. Avsikten är också att bygga en lekplats för barn, en hundpark och ett område med odlingslotter. Konstverk ska också placeras på torg- och parkområdena och deras platser har beaktats i planeringen av parken i Sibbo Ådal.

Dagvattenfårorna och -bassängerna i Sibbo Ådal byggdes under sommaren 2018 är redan färdiga.

Skattorget

Ett område med olika funktioner som går under namnet Skattorget ska också byggas i Sibbo Ådal. Här planeras affärsverksamhet och parkeringsplatser. Skattorget blir en gemensam samlingsplats för invånarna med en vardagsrumslik miljö som öppnar sig mot parken.

Grön- och parkområdena i Sibbo Ådal har beaktats i ekonomiplanen för de följande åren. Byggprojektet omfattar grön- och parkområdena på detaljplaneområdet Sibbo Ådal N 40 samt det därtill hörande Skattorget. Området är beläget i närheten av Nickby centrum vid Sibbo å.

Tekniska utskottet beslutade 3.12.2018 att parkplanen för Sibbo Ådal läggs fram offentligt. Fullmäktige i Sibbo godkände 7.9.2015 (55 §) detaljplanen för Sibbo Ådal N 40, och den trädde i kraft 29.10.2015.

På parkområdet i Sibbo Ådal planeras:

– ett flertal planteringar och ängskullar
– ett område med odlingslotter
– en lekplats för barn i olika åldrar
– Skattorget, ett gemensamt vardagsrum för invånarna
– hundparker
– platser för konstverk

Visualisering – vad är det?
Planerare och arkitekter utarbetar ett utkast utifrån de planer som ritas. Detta utkast kallas för en visualisering. Visualiseringen visar hur personer i fråga föreställer sig slutresultatet. Med hjälp av visualiseringen är det lättare att se hur planerna kan förverkligas, till exempel hur byggnaden passar till den övriga miljön eller hurdan verksamhet området tillämpar sig till. Det är dock bra att komma ihåg att visualiseringen mycket sällan motsvarar den slutgiltiga färdigbyggda miljön till punkt och pricka.

En process för att sälja pumphuset inleds i maj 2019

Pumphuset byggdes år 1914. Sibbo kommun har inte på länge haft någon användning för byggnaden och den har förfallit under årens lopp. Tekniska utskottet beslutade 3.12.2018 att pumphuset i Sibbo Ådal ska säljas.

Processen med att sälja pumphuset inleds i maj 2019. För detta kommer man att ordna ett offentligt anbudsförfarande som sköts av Habita Kiinteistönvälitys Oy. Det slutliga beslutet om pumpstationens köpare kommer att tas av tekniska utskottet i Sibbo kommun.

Pumphuset är beläget på adressen Nickbyvägen 248, och det fick flest röster i en konsttävling som ordnades av kulturväsendet år 2016. Byggnaden har en speciell plats i Sibbobornas hjärta och kommunen hoppas att den kan användas för allmänt bruk.

Pumphuset i Sibbo Ådal är skyddat. Reparations- och ändringsarbetena i pumphuset måste vara sådana att byggnadens särdrag bevaras. Byggnaden får inte rivas, och dess utseende får inte ändras utan byggnadstillsynens tillstånd. I anslutning till pumphuset är det är möjligt att bygga en terrass som passar byggnadens stil.

Den potentiella köparen ska föreslå ett pris för pumphuset och redogöra för det avsedda användningsändamålet, t.ex. kaféverksamhet, samt presentera en plan för hur användningen av pumphuset gynnar Sibboborna. Med tanke på det kommande användningsändamålet har man planerat en vägförbindelse från Nickbyvägen till pumphuset och parkeringsplatser för bilar. Processen för att sälja pumphuset inleds i maj 2019.

Tilläggsuppgifter:

Parkplanen finns framlagd vid elektroniskt på kommunens webbplats. Bekanta dig närmare med parkplanen.
Läs mer om N 40 Detaljplan för Sibbo Ådal.

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
heidi.saarenpaa (at) sibbo.fi

Juha Pohjonen
Lokalservicechef
juha.pohjonen (at) sibbo.fi

Nickby Hjärtas daghem

Nickby Hjärtas daghem kompletterar den pedagogiska helheten i Nickby kultur- och bildningscentrum, som för tillfället består av den framtida enhetsskolan Nickby Hjärta och en läroanstalt för utbildning på andra stadiet. Helheten som erbjuder kunskap och lärande skapar en enhetlig lärostig för barnen, från barndomen ända till tidig vuxenålder.

Byggandet av daghemmet startar i juni 2018 och daghemmet ska tas i bruk år 2019. Byggnadens storlek är cirka 1 879 brm² och kostnaderna beräknas uppgå till 5,1 miljoner euro.

Fyra nuvarande enheter för småbarnspedagogik flyttar sin verksamhet till det nya daghemmet vid Nickby kultur- och bildningscentrum. Enheterna Solåker, Lillbonden och Banstugan samt Huvikumpu utöver den förskolepedagogik som erbjuds i Jokipuiston koulu kommer att vara verksamma i det nya daghemmet när det färdigställs. Bildningsutskottet fattade beslut om saken vid sitt möte (22.1.2019).

Det nya daghemmet som färdigställs i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärtat. Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte (13.2.2019).

Nickby Hjärtas daghem

Ett nytt daghem byggs intill bildningscentret Nickby Hjärta. Daghemmet omfattar åtta serier och inrymmer lokaler för finsk- och svenskspråkiga grupper samt för en grupp i den öppna dagvården. Vid planeringen av lokalerna i byggnaden har man fäst särskild uppmärksamhet vid att helheten har bra funktionalitet och att lokalerna har barnets skala. Resultatet är trivsamma, hälsosamma och trygga lokaler och utrymmen där modern pedagogik kan förverkligas. Tack vare att lokalerna och utrymmena är lätta att ändra kan de utnyttjas och reserveras också av olika grupper samt av privata kommuninvånare. Det här stärker bygemenskapen och samarbetet med yttre aktörer.

Varför behövs ett nytt daghem, och varför just på Nickby Hjärtas område?

Utrymmena i Nickby är i huvudsak tillräckliga för den nuvarande befolkningsmängden, men en del av de daghemsbyggnaderna som för tillfället används i Nickby är i slutet av sin livscykel och har ursprungligen planerats för andra ändamål. Därför lämpar de sig dåligt för dagvårdens behov. Dessutom behövs ett daghemsutrymme som är flexibelt och kan anpassas till förändringar i barnmängden.

Barn i olika åldrar har en klar nytta av att det på samma område finns utbildning för barn i olika åldrar och även dagvård. Barnens lärmiljöer utvidgas på ett naturligt sätt då olika åldersgrupper finns på samma område. Även lokalerna och särskilt gårdsområdena kan användas av alla.

Vad planeras?

Den nya planen för småbarnspedagogik introducerar pedagogiskt nytänk i daghemsvärlden. För personalen innebär detta nya verksamhetssätt, men också kraven på lokalerna ändras. Vid planeringen av daghemmet i Nickby Hjärta har man beaktat ergonomin, lokalernas flexibilitet och ändringsbarhet, trivsamhet och hinderfrihet samt belysning och akustik, inomhusluftens kvalitet samt renlighet. I planen är byggnaden indelad i många mindre delar med träfasad, vars skala påminner om de små daghemmen som finns i Sibbo. Varje grupp har en egen ingång till byggnaden, som är belägen i samband med gruppernas egen gårdsplan.

I tillägg till dessa innebär god planering också att kraven som verksamheten ställer är i balans med kostnaderna. Då har byggnaden byggts på ett ändamålsenligt sätt, varvid den är både lokal- och kostnadseffektiv.

Varför ett daghem av just denna storlek?

I Sibbo har man goda erfarenheter av ett större, centraliserat daghem som är tvåspråkigt. Det nya daghemmet skapar en enhetlig lärostig för barnen i Nickby. Dessutom har barnen en möjlighet att så småningom bekanta sig med den närliggande lärmiljön och utvidga sina revir enligt åldern. Barnen får också möjlighet att bli en del av en större kamratgrupp, behålla sina ansvariga fostrare över en längre tid samt arbeta i en mångsidigare lärmiljö såväl inomhus som utomhus. En större enhet innebär också att den sammanlagda personalstyrkan blir större, vilket ökar tryggheten, underlättar ordnandet av ersättare samt utökar personalens kunskapsbas. Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik är ett daghem med åtta serier av optimal storlek för att ledas av en chef och för att synergifördelar ska kunna utnyttjas.

Svar på de frågor som hittills har ställts

Hurdant solskydd kommer byggnaden att ha?

Solskyddet byggs av fabriksmålat virke, som är ett tryggt och långvarigt material när konstruktionen byggs rätt. Konstruktionen har ritats så att den fungerar utöver som solskydd även som väderskydd för trapporna. Därtill stöder den takfoten och kan användas som underlag för utomhusbelysning och eventuella solceller. Nedre delen av spaljén är sluten, vilket gör att man inte kan klättra uppför den och att spaljén även fungerar som brandskydd.

Hur ska barnen ta sig upp och ner i utetrappan?

Trapporna är inte lika branta som i vanliga fall. De är också försedda med en trappavsats och portar. Samtliga trappor har räck i rätt höjd för både vuxna och barn.

Hur ser man till att takavvattningen fungerar?

Byggnaden avvattnas med rännor och stuprör och den har tätskikt på tak. Taket är lutande, och vattnet rinner från det via 2,5 meter breda takrännor och stuprör till dagvattenbrunnar.

Hur stöder gårdsplanen barnens lärande och utveckling?

Syftet är att gårdsplanen möter varje åldersgrupps individuella behov. Enskilda delar av gården reserveras till både aktiviteter och kreativt fritt skapande. Därtill ska det finnas platser där barnen kan slappna av. Det är viktigt att även hårda ytor som tjänstgör som underlag för moppe- och bollekar finns på daghemmets gårdsplan. Spelplan och leder för trafiklekar målas på asfaltytan. Senare ska även antalet gräsyta på gården växa kraftigt.

Hur kan lokalerna utnyttjas?

Samtliga lokaler är avsedda för barn. Till och med de fönsterförsedda tamburerna kan användas för lek tack vare att de är ovanligt rymliga och kan anpassas till olika krav. Grupplokalerna kan omvandlas enligt behov. Yngre barn äter i grupplokalerna. Äldre barn äter i matsalen, vilket gör att grupplokalerna kan i sin helhet användas vid lek. På detta sätt kan barnen fortsätta med samma lek efter måltiden.

Vad betyder dubbelgrupp?

I denna plan betyder dubbelgrupp att två grupper har en gemensam tambur. Grupperna har dock egna separata lek- och vilorum.

Hurdana kök och personalrum finns det i byggnaden?

Köket har planerats i samarbete med Sibbo kommuns Kostservice. Byggnaden har två personalrum som båda är försedda med dusch och klädskåp; det större är för kvinnor och det mindre för män. Personalens ytterkläder förvaras i tamburen.

Ett daghem kan vara en bullrig miljö. Hur ska det problemet lösas?

Alla allmänna lokaler byggs nuförtiden med hänsyn till akustik. Alla material i byggnaden inklusive akustiska material väljs så att de inte ökar emissioner till inneluften.

Vilka saker har förändrats efter projektplaneringsskedet? (6/2018)

  • Ett loft har lagts till i övre ändan av innetrappan. Denna strukturella lösning ger mer utrymme för daghemsverksamheten.
  • De centrala principerna gällande ventilation har också preciserats. Som följ till detta kommer daghemslokalerna vara högre i tak.
  • Ingången till kvällsverksamheten har flyttats, vilket gör att lokalerna för öppna daghemsverksamheten är tillgängliga också på kvällarna. Samtidigt kommer det att finnas en tydlig huvudingång för utomstående som besöker daghemmet.
  • Personalrum har flyttats invid köket, och korridoren har ritats om så att den nu är en del av grupprum.
  • Lösningar på servicegården har också utvecklats.

Projektets framskridande

En projektplan har utarbetats i samarbete med daghemsföreståndarna i Sibbo kommun, pedagoger och tekniska experter samt arkitekter. För arkitekt- och huvudplaneringen svarar konsortiet Gylling-Wikström Oy och Arkkitehdit Lukkaroinen Oy.

I centrala Nickby inleds sommaren 2018 flera byggprojekt Nickby Hjärtas område. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby. Arbeten som börjar nu på området omfattar byggandet av en ny Nickby Hjärtas daghem och en bussterminal. Samtidigt utvecklas parkeringsmöjligheterna och säkerheten på gatorna effektiveras.

Tilläggsuppgifter:

Rainer Långsjö, byggnadsingenjör Sibbo kommun
Petra Salomaa, planerare småbarnspedagogik Sibbo kommun
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -facebook!

Gatubyggen invid Nickby Hjärtas område

Flera gatubyggen utförs i Nickby under de kommande åren. Enligt planerna börjar de första stora arbeten i juni 2018 med byggandet av en bussterminal på Stora Byvägen respektive byggandet av Södra Skolvägen (tidigare Storkärrsgränd). Efter att dessa projekt är färdiga i början av hösten 2018 fortsätter arbetet på Stora Byvägen med saneringen av sträckan mellan Enter och Södra Skolvägen. Enligt planerna ska Norra Skolvägen förlängas och Östra Storkärrsgränd saneras senare under 2018 och 2019. Du hittar närmare uppgifter om gatubyggen i kartan nedan.

Södra Skolvägen

Den gata som nu heter Storkärrsgränd byggs om sommaren 2018. Samtidigt kommer gatan att byta namn och i fortsättningen heta Södra Skolvägen mellan Stora Byvägen och Parkgårdsvägen. Den nya gatan utgör en fungerande länk mellan Nickbyvägen och Stora Byvägen. Byggarbeten börjar i juni, och enligt planerna torde gatan vara färdig i början av hösten.

Södra Skolvägen blir en boulevardliknande gata som är tydligare och trivsammare än den gamla gatan. Farleden kantas av träd, och leder för lätt trafik byggs på gatans bägge sidor. Gatuområdet byggs också bredare och förses med parkeringsplatser längs gatan. Även en liten skvär planeras ungefär halvvägs upp på gatan.

Vid planeringsskedet har man lagt särskild vikt vid att skjutstrafiken till och från det blivande Nickby Hjärtas daghem kommer att fungera bra och att området är tryggt för barnen. Den nya gatan förbättrar även övriga trafikförbindelser invid Nickby Hjärtas område. Gatan betjänar bland annat Sibbo Gymnasium, Wessman-huset, parken invid Nickby Hjärtas område samt näridrottsplatser och bostadshus på området.

Gatuplanerna var framlagda i mars 2018. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna planerna och valde entreprenören för arbeten i maj 2018.

Sanering av Stora Byvägen mellan Enter och Södra Skolvägen

Stora Byvägen saneras i två skeden. Det första skedet omfattar sträckan mellan rondellen mot Nickbyvägen och den byggnad Enter är belägen i. Nickby bussterminal byggs på detta område sommaren 2018. När bussterminalen är färdig börjar det andra skedet. Det omfattar saneringen av Stora Byvägen mellan Enter och Södra Skolvägen. Arbeten för denna del torde börja hösten 2018 och bli färdiga sommaren 2019.

I samband med saneringsarbeten planeras en rondell i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Rondellen gör att trafiken löper smidigare i framtiden. Samtidigt blir även elevernas skolvägar tryggare. Rondellen kommer också att få en fjärde infart. Denna infart betjänar servicetrafiken till och från skolcentrets kök samt skjutstrafiken till och från Wessman-huset. Samtidigt förbättras även skjutstrafiken till och från Nickby Hjärta. Den nuvarande anslutningen från Wessman-husets tomt till Stora Byvägen avstängs permanent.

Det intryck som gatan ger kommer i huvudsak inte att förändras. En led för lätt trafik byggs på bägge sidor av gatan. Båda sidorna kommer att kantas med lövträd precis som förr. Trivsamheten och tryggheten försäkras med tillräckligt omfattande belysning. De mest centrala hållplatserna kommer också att förses med busskurer.

Gatuplanen var framlagda i mars 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Förlängning av Norra Skolvägen

Enligt planerna ska Norra Skolvägen, som är belägen i Nickby centrum, byggas om så att den i framtiden löper hela vägen till Nickbyvägen. Den nuvarande gatan förlängs och svänger höger från det bortre hörnet av Nickby daghem. Byggarbeten planeras börja hösten 2018 och gatan torde vara färdig sommaren 2019.

Med den nya gatan öppnas en ny förbindelse mellan Nickby Hjärtas område och Nickby centrum, vilket får trafiken att löpa bättre än förr. Syftet med att förlänga gatan är att förebygga trafikstockningar som annars skulle förekomma i korsningen mellan Norra Skolvägen och Stora Byvägen när trafikmängden ökar. Förlängningen av Norra Skolvägen och den nya anslutningen till Nickbyvägen har både planerats med syfte att behålla så stor del av parkområdet som möjligt.

Gatan kommer inte att få några skilda trottoarer, för den kantas redan på båda sidorna av en led för lätt trafik respektive en parkgång som även fungerar som gång- och cykelväg. Den nya gatuförbindelsen korsar den led för lätt trafik som nu går igenom parken. I korsningen byggs ett förhöjt övergångställe.

Leden för lätt trafik kommer också i fortsättningen gå via gångtunneln under Nickbyvägen. Syftet är att tunnelns konstruktioner också ska förstärkas i samband med gatubygget. Det har också planerats att den nuvarande delen av Norra Skolvägen saneras vid ett senare skede.

Gatuplanerna har varit framlagda i april 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Östra Storkärrsgränd

Samtidigt med arbeten för att förlänga Norra Skolvägen ska även Östra Storkärrsgränd, som går parallellt med Nickbyvägen, saneras. Östra Storkärrsgränd ligger både nära Nickbyvägen och i närheten av parken invid Nickby Hjärta.

Gatan är i behov av sanering och byggarbeten börjar enligt planerna hösten 2018. Arbeten kommer att medföra ändringar bland annat i konstruktionslagren under vägen, avloppsrören, konstruktionerna för dagvattensbehandling och förbindelserna för lätt trafik. Gatuplanen var framlagda i april–maj 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

En rondell till korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen

En rondell har planerats till korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen. Planerna omfattar även en anslutningsparkering vid korsningen. Det är fråga om en korsning mellan två centrala leder i Nickby. Vägen leder bland annat till Tallmo, Kervo, Helsingfors och Söderkulla.

Enligt planerna ska korsningsområdet vara försett med trygga leder för lätt trafik. Leden för lätt trafik ansluter sig till de redan existerande lederna för lätt trafik i Nickby samt till den led för lätt trafik som byggs 2018–2019 mellan Nissbacka och Nickby.

Den planerade anslutningsparkeringen omfattar tjugo bilplatser samt några platser för motorcyklar och mopeder. Därtill byggs en cykelparkering. Närliggande hållplatser förses med busskurer. Gatuplanen var framlagda i maj 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Gatubyggen gör att Nickby centrum blir en mera fungerande och säkrare miljö. Byggarbeten kommer dock att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa både kommunens meddelanden om undantagsrutter och de anvisningar som skyltas på området. Observera att trafikarrangemangen kommer också att förändras när gatuarbeten framskrider.

Mer infomation:

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
Sibbo Kommun
040 641 6076
heidi.saarenpaa (at) sibbo.fi

Lari Sirén
Projektledare
Sibbo Kommun
09 2353 6802
lari.siren (at) sibbo.fi

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
040 191 4231
ilona.heikkinen (at) sibbo.fi

Följ oss på Facebook!

En ny bussterminal byggs i Nickby

Nickby får en ny bussterminal år 2018. Terminalen byggs vid Stora Byvägen framför Sockengården på sträckan mellan Nickbyvägen och Sibbo huvudbibliotek. Den nya bussterminalen är en del av saneringsarbetet av Stora Byvägen. I arbetets första skede renoveras sträckan Nickbyvägen – Enter.

Byggarbeten börjar enligt planerna i juni och den nya bussterminalen är enligt planerna klar i vinter 2018. Gatuplanerna för saneringen av Stora Byvägen var framlagda och godkändes för bussterminalens del av Tekniska utskottet 3.4.2018.

Hur kommer bussterminalen att se ut? 

När den nya bussterminalen planerats har särskild uppmärksamhet fästs vid trivsamheten, ljusheten och tryggheten på terminalområdet. Tryggheten på området har stått i fokus, för bussterminalen besöks av många barn och unga. Därtill har huvudbiblioteket mycket kunder. Det intryck som Stora Byvägen ger kommer i huvudsak inte att förändras när bussterminalen byggs. Kommunen kommer att uppskatta den gamla andan och de olika kulturskikten när den väljer till exempel planteringar och träd. Kommuninvånarna har deltagit i utformningen av den nya terminalen, genom att rösta för olika alternativ: bland annat träd, hållplatstak, gatubelysning och soptunnor. 

Den nya bussterminalen är inte bara en ny hållplats utan en större helhet. Gatuterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar och en förhöjd del av gatan samt av ett nytt övergångsställe med mittrefug. Gatan kantas av lövträd enligt den nuvarande modellen och en led för lätt trafik byggs på respektive sida. Väntplatser markeras tydligt, och hållplatser kommer enligt planerna vara försedda med busskurer. Därtill ska tydliga tidtabeller och ruttkartor fästas vid busshållplatserna. 

Det förnyade huvudbiblioteket öppnas i november 2018. Utöver mångsidiga bibliotekstjänster kommer biblioteket även att erbjuda lokaler för kommunens info och ett café, som båda står till tjänst när man till exempel väntar på sin buss. Du hittar mer information om renoveringen av biblioteket och de nya tjänsterna på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar.

Ändringar gällande bussterminalens läge

Den bussterminal som byggs nu kommer att betjäna resenärer som sådan för cirka 10 år. Därefter flyttas bussterminalen till den kommande Nickby järnvägsstation, där det byggs ett nytt resecentrum. Samtidigt blir den bussterminal som byggs nu den andra viktiga busshållplatsen i Nickby centrum.

Den bussterminal som byggs nu ligger mer centralt än den gamla. Den gamla bussterminalen får ge plats till bostadshus som planlagts som en del av kompletteringsbyggandet i Nickby. Matkahuoltos tjänster flyttar från och med början av juli till djurtillbehörsbutiken FastDog som ligger på Butiksgränden. Café Dösis som nu är verksam i den gamla busstationen fortsätter att betjäna sina kunder i de nuvarande lokalerna fram till slutet av året.

Nickby terminal har tagits i bruk 19.11.2018:

• Plattformarna nr 1–5 är i bruk
• Busslinjernas rutter har inte förändrats på grund av den nya terminalen
• Bussarna kör fortfarande via den gamla busstationen
• Linjerna 986 och 987 i Nickby börjar köra nya rutter fr.o.m. 10.12.2018

Fällandet av silverpilarna vid Stora Byvägen (29.7.2018)

De silverpilar som i nuläget växer mellan Sockengårdens parkeringsplats och Stora Byvägen fälls när man sanerar gatan och bygger en ny bussterminal i Nickby. Dessa träd är i dåligt skick och utgör därmed en risk för säkerheten, vilket är den mest centrala orsaken till att avlägsna dem.

Silverpilarna har nått slutet av sin livscykel. De har också fått uthärda svåra skador på grund av bland annat trafik och vägsalt. Busshållplatsbygget är inte en avgörande orsak till att träden avlägsnas, vilket skulle ändå hända i nära framtid. I nuläget är gatu- och hållplatsområdet också för smalt för att speciellt skoleleverna skulle kunna röra sig tryggt där. Därför ska området byggas bredare i samband med att gatan saneras och busshållplatsen byggs. Grönremsan där träden nu växer hamnar då under det nya gatuområdet.

Saneringen betyder dock inte att övriga träd kommer att fällas. Alla de träd som nu avlägsnas är sådana som ska bort antingen därför att man inte har annat val eller på grund av säkerhetsskäl. Alla specialister på gatubyggnad kommunen har bett kommentera saken har konstaterat att silverpilarna inte skulle överleva när gatuarbetet inleds.

Målet med busshållplatsbygget och saneringen av gatan är att bevara den miljö och det intryck som Stora Byvägen har samt sträva efter att förstärka Nickbys särdrag. Nya träd planteras på området i samband med saneringen. För att dessa träd skulle ha bästa möjliga tillväxtförhållanden och därmed också lång livstid satsar man på bland annat tillräckliga växtunderlag. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Mer infomation:

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
Sibbo Kommun
040 641 6076

Lari Sirén
Projektledare
Sibbo Kommun
09 2353 6802

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
040 191 4231

Det förnyade huvudbiblioteket och det nya Café Emilie öppnade 19.11.2018. Välkommen!

Renoveringen av Sibbo huvudbibliotek, som inleddes i maj 2017, blev klar i slutet av augusti 2018. Biblioteket öppnade enligt planerna i de förnyade lokalerna i november 2018.

Renoveringen planerades och genomfördes i tätt samarbete mellan biblioteket, Sibbo kommuns lokalitetsförvaltning och ERAT-arkitekterna. Biblioteket, som är byggt 1984, blev som ett resultat av renoveringen ljusare och färggrannare, trivsammare och mera lämpat för dagens biblioteksverksamhet.

Vad gjordes i biblioteket under renoveringens första fas?

Under renoveringens första fas renoverades bibliotekets utsida. Det betyder att vattentaket, fasadens muryta och isoleringen förnyades, sockeln, täckdikena och takvattensystemet renoverades och gården framför biblioteket iståndsattes. Energieffektiviteten samt byggnadens användbarhet och tekniska funktionsduglighet förbättrades genom att förnya fönstren och modernisera fastighetens VVLAE-teknik. Renoveringen ändrade inte bibliotekets utseende. Genom att förnya fasaden ville man respektera byggnadens ursprungliga uttryck som planerats av arkitektbyrån Perko & Rautamäki Ky samt det mycket centralt belägna bibliotekets roll som en del av Nickbys miljöbild. 

Den första fasen av huvudbibliotekets renovering framskred enligt planerna, och den externa renoveringen som inleddes i maj 2017 färdigställdes i slutet av år 2017.  

Hur ser biblioteket ut inomhus?

I det andra skedet renoverades och förändrades bibliotekets insida, så att lokalerna bättre svarar mot kundernas och bibliotekets behov. En stor del av bibliotekets kunder är barn och unga och därför har man särskilt satsat på dem. Barnen får ett nytt sagorum/lekrum och de unga ett eget rum. Barnavdelningen är helt förnyad och barnen har mycket mera plats än tidigare.  

Det finns nya utrymmen i biblioteket där kunderna kan läsa, studera och arbeta. Det har också byggts ett nytt läsloft med cirka tio studie- och arbetsplatser. Det förnyade biblioteket har också ett helt tyst rum och ett mötesrum som kan reserveras. 

Topeliussalen som finns i biblioteksbyggnaden fortsätter att erbjuda sina tjänster på samma sätt som tidigare. Salen har inte förnyats i det här skedet, utan den renoveringen görs senare som ett separat projekt.  

Nya serviser i biblioteket

Det kommer också att finnas helt nya aktörer i huvudbiblioteket. Sibbo kommuns allmänna kundbetjäning (Info) fick ett eget utrymme i biblioteket och flyttade dit i slutet av år 2018. Samtidigt kommer kommunens kungörelser och plankartor att läggas fram för allmänheten i huvudbiblioteket. I biblioteket öppnades även ett kafé för allmänheten som framhäver bibliotekets roll som mötesplats och vardagsrum för kommuninvånarna. Kaféet och den s.k. Navigatorn-verksamheten för unga vuxna bedrivs av verksamhetscentret Vägskälet.  

Varför renoverades biblioteket? 

Behovet av renovering kom fram i samband med undersökningar av byggnadens konstruktioner och skick. Man beslutade sig för att renovera byggnaden eftersom dess nuvarande läge är utmärkt och byggnaden har en fungerande planlösning. Målet med de byggnadstekniska förbättringsåtgärderna är att garantera trygga och hälsosamma bibliotekslokaler för återstoden av byggnadens livscykel – det vill säga att bevara biblioteksbyggnadens värde och användbarhet.

Vad kostar renoveringen?

Projektets totala kostnader var cirka 2,5 miljoner euro. Projektet ingår i investeringsprogrammet som godkänts av fullmäktige. Entreprenör för de yttre renoveringsarbetena var ATL-Rakennushuolto Oy och för de inre Rakennusliike V. Mättölä Oy. För hela planeringsarbetet, också inredningsplaneringen, svarade ERAT-arkitekterna tillsammans med kommunens representanter.

Den nuvarande budgeten för renoveringen räcker inte till för att göra reparations- och ändringsarbeten i Topeliussalen utan denna renovering kommer att genomföras senare som ett separat projekt. Topeliussalen kan inte användas under den tid då biblioteket renoveras.

Bilder: ERAT-arkitekterna

Öppettider:

– Det nya huvudbibliotekets öppettider: mån.-tors. 9-20, fre.-lör. 9-16. Den första timmen, 9-10, är en självbetjäningstimme.

– Kommunens kundtjänst i huvudbiblioteket är öppen mån.-tis. 8-18, ons.-tors. 8-15.30 och fre. 8-14.

– Café Emilie är öppet mån.-tors. 10-18, fre. 10-16.

Sibbo huvudbiblioteks adress: Norra Skolvägen 2. Välkommen!

Sibbo huvudbiblioteks wwwplats

Wessman-huset möjliggör en helt ny lärmiljö i Nickby

Modern lärmiljö för circa 150 elever

H-byggnaden i Nickby skolcentrum (Stora byvägen 8) får ett skräddarsytt modernt skolutrymme. Byggnaden, som har döpts till Wessman-huset, erbjuder för ca 150 elever en mångformig lärmiljö, vars utrymmen anpassas enligt användarnas behov. Wessman-huset ligger på centralt i Nickby, där låg- och högstadiet, andra stadiets läroanstalter, biblioteket samt medborgarinstitutet erbjuder möjligheter till livslångt lärande från tidig barndom till ålderdom.

De huvudsakliga användarna av Wessman-husets utrymmen kommer att vara förskole- och nybörjarundervisningens elever. De nya utrymmena möjliggör att de minsta eleverna i Nickby får en enhetlig skolstig. Utanför skoltiderna lämpar sig utrymmena för olika evenemang och för kvällsanvändare.

Genom samarbete mot fenomenbaserad inlärning och materialprov

Projektet har planerats i tätt samarbete med Lokalitetsförvaltningen och Bildningsavdelningen. I planerandet av utrymmena har man beaktat den nya läroplanen i vars centrum finns den fenomenbaserade inlärningen. I stället för i de traditionella klassrummen kan lärandet ske på omväxlande platser inne i byggnaden eller utanför. Lärmiljön utvidgas från klassrummen till Wessman-salen, korridorer och aulor, och fortsätter ut på gårdsområdet där det föds en sagoskog och olika punkter som lämpar sig för inlärning och för att studera företeelser.

Möblerna som väljs till utrymmena är ergonomiskt goda och mångsidiga. Möbelbesluten görs så att möblerna passar även de minsta eleverna, men att de också flexibelt kan användas av elever av alla storlekar. Genom de här förändringarna kan den existerande byggnaden erbjuda en hel och kvalitativ lärmiljö.

Med tanke på sin storlek och sin förmåga att anpassa sig efter användarna lämpar sig Wessman-huset väl som provutrymme för inredningsmaterial. I utrymmena kan man testa hur moderna textilmattor fungerar i skolbruk. Textilmattan är ljudisolerande, allergifri, mjuk och varm. Erfarenheterna som fås utnyttjas i kommunens kommande skol- och daghemsprojekt.

Bakgrund, tidtabell och budget för projekt Wessman-huset

Skolcentrets H-byggnad som byggdes år 2001 blev tomt när Nickby Hjärta blev färdigt hösten 2016. H-byggnaden är i gott skick och kan med små förändringar göras till ett skolutrymme för 6-7 grupper. Behovet av projekt Wessman-huset bygger på tillväxten för invånarantal och elevantal i Nickby.

Förändringsarbetet på skolcentrets H-byggnad inleddes sommaren 2017. Byggnadsarbetet blir klart i december 2017. Barnen får flytta till det renoverade Wessman-huset i april 2018. Före flyttningen ska huset inredas och ytorna finslipas. Renoveringen av Wessman-huset är på slutrakan och byggnaden kan tas i bruk under år 2018.

För projekt Wessman-huset har man i kommunens investeringsprogram reserverat 0,6 miljoner euro för år 2017. Projektet omfattar förutom byggnadsarbetet också VVSA-, el-, gårds- och rivningsarbeten. Skolcentrets byggnader B2 och B3 som fanns bredvid H-byggnaden revs sommaren 2017.

Mer information:

Rainer Långsjö
Byggnadsingengör
Sibbo kommun
09 2353 6931
rainer.langsjo (at) sibbo.fi

Nickby Hjärtas område

I centrala Nickby inleds sommaren 2018 en byggprojektshelhet kring Nickby Hjärta. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby. På området kring Nickby Hjärta inleds utbyggandet av bildningscentret samt nybyggen av ett daghem och en bussterminal. Samtidigt utvecklas parkeringsmöjligheterna och säkerheten på gatorna effektiveras.

På den här sidan hittar du allmän information om byggarbeten i Nickby Hjärta. Under rubriken Aktuellt uppdateras information om tidtabellerna och om hur arbeten framskrider.

Det händer i Nickby Hjärtas område

Nickby Hjärtas daghem

I planeringen av Nickby Hjärtas daghem har man särskilt uppmärksammat en funktionell helhet och byggandet i barnens skala. Enligt planerna kommer daghemmet att ha lokaler för båda finsk- och svenskspråkiga grupper samt för grupper i den öppna småbarnspedagogiken. Byggandet av Nickby Hjärtas daghem börjar under våren 2018 och det nya daghemmet är klar för användning före utgången av år 2019.

Det nya daghemmet som färdigställs i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärtat. Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte (13.2.2019).

Namnet på daghemmet valdes bland de förslag som lämnades in i samband med en namntävling.

Bekanta dig närmare med Nickby Hjärtas daghem här.

Gatuprojekt på området kring Nickby Hjärta

Till de gatuprojekt som förverkligas på Nickby Hjärtas område år 2018 hör arbeten på Storkärrsgränden som ändras och byggas om till gata, samt en ny Nickby bussterminal som byggs vid Stora Byvägen. Bussterminalen byggs framför Sockengården.

Därtill byggs det en tillfällig väg som leder till byggarbetsplatserna invid daghemmet och skolan. Den tillfälliga vägen börjar vid Storkärssgränden och går bakom byggarbetsplatserna genom parkområdet till sandplanen. Gatuarbeten och byggandet av bussterminalen påbörjas i Nickby Hjärta sommaren 2018. 

Bekanta dig närmare med gatuprojekt på området kring Nickby Hjärta och Nickby bussterminalen.

Bildningscentret Nickby Hjärta

Utvidgningen av bildningscentret Nickby Hjärta senareläggs. Arbeten kommer att inledas först nästa år, inte i höst som planerat. Ärendet behandlades i Tekniska utskottet måndagen den 11 september. Utvidgningen av Nickby Hjärta hör till den bygghelhet som pågår på Nickby Hjärtas område. Projektet med att utvidga bildningscentret senareläggs och inleds först nästa år. Övriga byggprojekt på området eller deras tidtabeller påverkas inte på grund av detta.

Första fasen av bildningscentret Nickby Hjärta planerades vintern 2012–2013. Byggnaden blev färdig sommaren 2016. Bildningscentret Nickby Hjärta har nu totalt över 700 elever. I fas två av Nickby Hjärta ämnar man utvidga bildningscentret med en gymnastiksal samt lokaler för årskurserna F–6. Projektplanen för utvidgning av Nickby Hjärta godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016.

Läs mer om det första skedet i byggandet av bildningscentret Nickby Hjärta här.

Aktuellt

Trafiken dirigeras till en omväg på Stora Byvägen (11.1.19)

Kontrollera bilden (nedan) som visar var övergångställen ligger samt vilka leder har förkörsrätt alternativt väjningsplikt! Det andra skedet av saneringsarbeten på Stora Byvägen har inletts vid slutet av år 2018. Byggarbetsplatsen på gatan har blivit större och arbetet utförs nu närmare korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen, där entreprenören vid början av januari 2019 har tagit i bruk en omväg som går parallellt med Stora Byvägen. Tack vare omvägen kan man hålla Stora Byvägen öppen för trafik fastän gatuarbetet pågår.

Gatuarbetet medför förändringar och undantag i trafikarrangemangen på Stora Byvägen. Trafiken på Stora Byvägen har förkörsrätt precis som förr. Detta gäller även den tillfälliga omvägen. Korsande trafik både från Nybrovägen och från Wessmanhuset och Nickby kultur- och bildningscentrum har väjningsplikt. När man kör in på den tillfälliga omvägen från Wessmanhuset och Nickby kultur- och bildningscentrum ska man dessutom stanna vid ett STOP-märke. Det är speciellt viktigt att man lägger märke till det övergångställe som ligger på Stora Byvägen nära korsningen mellan Nybrovägen och den tillfälliga omvägen (se bilden).

HRT meddelar: Linjerna 986 och 987 kör till ny terminal i Nickby fr.o.m. måndag 10.12 (5.12.18)

Linjerna 986 och 987 får en ny rutt i Nickby måndagen den 10 december. Från och med 10.12 avgår linjerna från plattform 5 i Nickby terminal och kör till Nickby terminal. Linjerna får också nya hållplatser: Kyrkängsvägen (Si2301 och Si2239) samt Nickby festsal (Si2312 och Si2313). Den nuvarande avgångs- och ändhållplats ”Pilvilinnavägen” (Si2311) dras in. Läs mer: Sibbo.fi/se/aktuellt

Den nya terminalen i Nickby har tagits i bruk på Stora Byvägen (4.12.18)

För tillfället fortsätter arbetet med att färdigställa terminalen, men plattformarna 1–4 har redan tagits i bruk och fungerar normalt. Den sista plattformen, dvs. nummer 5, tas i bruk den 10 december 2018 när linjerna 986 och 987 börjar köra nya rutter i Nickby.

Bussrutterna eller deras tidtabeller har inte ändrats på grund av att den nya terminalen har tagits i bruk. I Nickby kör bussarna på Stora Byvägen både via busstationen och via plattformarna vid Nickby terminal. Bussturerna stannar fortfarande vid busstationen i Nickby precis som förr, och man kan parkera sin bil vid stationen som vanligt. Du kan kontrollera hur din egen linje kör i nättjänsten Reittiopas (Reseplaneraren).

Det andra skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattar även en ny anslutningsparkering, som byggs vid Skillnaden nära korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Byggarbeten förknippade med det andra saneringsskedet av Stora Byvägen har påbörjats. Byggandet pågår fram till våren 2019. En ny anslutningsparkering byggs enligt planerna även vid korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen under år 2019.

Nickby terminal har tagits i bruk 19.11.2018:
• Plattformarna nr 1–4 är i bruk, se kartan över plattformarna (jpg).
• Busslinjernas rutter har inte förändrats på grund av den nya terminalen
• Bussarna kör fortfarande via den gamla busstationen
• Linjerna 986 och 987 i Nickby börjar köra nya rutter fr.o.m. 10.12.2018

Bussterminalen på Stora Byvägen i Nickby tas i bruk (19.11.18)

Den nya bussterminalen på Stora Byvägen blir färdig i november. Hållplatserna vid Nickby terminal tas i bruk från och med måndagen den 19 november 2018. Arbetet för att bygga en ny bussterminal på Stora Byvägen framför Sockengården har pågått i flera månader. För tillfället håller man på att finslipa gatuområdet.

”Det har varit fint att följa med hur arbetet med att montera belysningsstolpar, kantstenar och nya busskurer har framskridit under de senaste veckorna. Miljön har förändrats otroligt mycket, och slutresultatet blir nu tydligt när terminalen tas i bruk” säger Ilona Heikkinen som är projektplanerare i projekthelheten på Nickby Hjärtas område.

Den nya bussterminalen har planerats med speciell tanke på terminalområdets trivsamhet, ljushet och trygghet. Terminalen i Nickby kommer att bestå av fem hållplatsplattformar och en förhöjd del av gatan samt av ett nytt övergångsställe med mittrefug. Tryggheten har stått i fokus, för terminalområdet besöks speciellt mycket av just fotgängare och cyklister.

”För Sibbobor betyder den nya terminalen och de anslutningsparkeringar som byggs invid den att kollektivtrafiken kommer att fungera smidigare. Även miljön i Nickby centrum blir trivsammare och tryggare”, säger sektorns utvecklingschef Lari Sirén.

Stora Byvägen har sanerats med tanke på att bevara gatans särdrag när det är möjligt. Det kommer att finnas en gång- och cykelväg på båda sidorna av Stora Byvägen även i fortsättningen. Även planteringar och trädarter har valts så att de passar till gatumiljön. Kommuninvånarna fick också delta i arbetet när den nya terminalens visuella drag planerades. Omröstningen tog plats våren 2018 och den genomfördes med hjälp av en så kallad involverande illustration. Svararna fick välja vilka trädarter, busskurer och skräpkorgar samt hurdan gatubelysning de föredrog och testa hur de såg ut med hjälp av den digitala illustrationen. Läs mer om röstningsresultaten här.

Välkommen till SuperInvigningen 4.12 kl. 17–19 när vi firar den nya bussterminalen i Nickby!
Mer information:
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Nu inleds andra skedet av saneringsarbeten på Stora Byvägen (15.11.18)

Gatuarbeten förknippade med det andra saneringsskedet av Stora Byvägen börjar enligt planerna i november 2018. Genomfart på Stora Byvägen kommer att vara tillåtet trots byggarbetet. Saneringen/gatuarbetet pågår fram till våren 2019.

Det första skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattade byggandet av en ny bussterminal framför Sockengården. Det andra skedet av saneringen går ut på att förbättra sträckan mellan Enter och Södra Skolvägen. När gatubygget är färdigt är miljön i Nickby centrum trivsammare och säkrare.

I samband med saneringsarbeten bygger man en rondell i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Rondellen gör att trafiken löper smidigare i framtiden. Samtidigt blir även elevernas skolvägar tryggare. Rondellen förses även med en utfart mot Nickby kultur- och bildningscentrum och Wessmanhuset. Man planerar att samtidigt bygga även en anslutningsparkering invid rondellen.

Byggandet kommer att orsaka tillfälliga olägenheter och påverka trafiken på området. Vi uppmanar alla som rör sig på området att använda de tillfälliga rutterna och följa de anvisningar som skyltas på området. Under andra skedet av saneringsarbetet leds trafiken på Stora Byvägen till en omväg som löper parallellt med Stora Byvägen runt arbetsplatsen.

Du kan bekanta dig med trafiklederna och undantagsrutterna på Nickby Hjärtas område vintern 2018–2019 via den här länken. Vi påminner dock att trafikarrangemangen kommer att förändras när gatuarbetet framskrider.

Saneringsarbetet beskrevs i förslaget till gatuplan för Stora Byvägen mellan Nickbyvägen och Storkärrsgränd, vilket var offentligt framlagt 15.3–1.4.2018. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna gatuplanen vid sitt möte 14.8.2018 (TEKNUTSK § 100).

HRT meddelar: Nickby bussterminal på Stora Byvägen tas i bruk på måndag 19.11 (14.11.18)

Den nya bussterminalen på Stora Byvägen i Nickby tas i bruk måndagen den 19 november. Linjerna börjar då stanna vid de nya hållplatserna och de tillfälliga hållplatserna vid Enter dras in. Arbeten fortsätter dock i bussterminalen efter att terminalen har tagits i bruk. Läs mer: HRT

Linjerna och plattformarna i Nickby terminal fr.o.m. 19.11
•Plattform 1: 785/K, 787/K och 788/K till Järnvägstorget och 991, 992 och 993 till Nickby busstation.
•Plattform 2: 841N till Nickby busstation / Jokimäki, 984 till Tallmo och 985 till Kervo.
•Plattform 3: 785 och 985 till Nickby busstation (via Östanåparken), 786 till Träskända, 787 till Borgnäs och 788 till Borgå.
•Plattform 4: 841N till Järnvägstorget, 984 till Hindsby, 991 och 992 till Eriksnäs och 993 till Söderkulla.

I början är plattformarna 5 och 6 reserverade endast för bussparkering. Den 9 december börjar linjerna 986 och 987 köra via terminalen och då stannar de vid plattform 5.

Bussterminalbygget på Stora Byvägen framskrider – vänligen observera att trafikreglerna har ändrats! (18.9.18)

Lederna för lätt trafik på Stora Byvägen framför Sockengården har byggts om. Gatubygget framskrider planenligt, och i nästa skede inleds grävarbeten framför Sockengården. På grund av grävarbeten har entreprenören byggt om den led för lätt trafik som går framför Sockengården. Leden går nu på andra sidan vägen, det vill säga förbi banken och begravningsbyrån. För att komma in till Sockengården ska man gå via Nickby daghem eller Sockengårdens innegård. När gatubygget på Stora Byvägen framskrider kommer fotgängare att dirigeras in på en ny avvikande rutt igen senare under hösten. Vänligen lägg märke till att trafikreglerna har ändrats.

Stora Byvägen öppnades för trafik måndagen den 3 september. Genomfart är dock tillåtet enbart för busstrafik. Genomfart på Stora Byvägen är fortfarande förbjudet för all annan trafik på grund av byggandet. Tyvärr har folk inte följt denna regel. Entreprenören vill påminna att det är ytterst farligt att köra fort genom byggarbetsplatsen. Trafikanterna förorsakar onödiga risksituationer om de inte följer trafikreglerna. Man ska köra via de avvikande rutterna också för att ge entreprenören arbetsro.

”Det var viktigt att öppna Stora Byvägen för HRT:s busstrafik. På det sättet kunde vi återuppta trafiken på de vanliga bussrutterna från och till Nickby. Detta påverkade till exempel skoleleverna som nu kan vänta på sin buss vid en bekant busshållplats”, säger projektplanerare Ilona Heikkinen.

Bilisterna som har ärende till Sockengården, Nickby daghem eller till parkeringsplatsen invid Nickby Hjärta får fortfarande köra via Nickbyvägen och ta av vid rondellen till Stora Byvägen.

Mer information:
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Kommunen river Villa Soltuna i Nickby – delar av byggnaden säljs på auktion (12.9)

Sibbo kommun har i augusti 2018 tagit över fastigheten inklusive egnahemshuset Villa Soltuna på adressen Stora Byvägen 10. Byggnaden har skadats med tiden och den är följaktligen i mycket dåligt skick. Under hösten kommer kommunen att riva huset och snygga upp tomten. Delar av Villa Soltuna säljs till intresserade parter på en offentlig auktion som planeras till oktober.

Fastigheten på adressen Stora Byvägen 10 ligger i ett centralt beläget kvarter i Nickby. Kommunen anser det strategiskt viktigt att utveckla kvartersområdet, vilket var orsaken till det att kommunen bytte till sig fastigheten. Trähuset på fastigheten byggdes ursprungligen på 1920-talet. Under åren har man låtit byggnaden förfalla. Därtill står byggnaden på en tomt som behövs för andra ändamål när kommunen utvecklar Nickby centrum och sanerar Stora Byvägen. I framtiden får tomten stå till tjänst när kommunen utvidgar lokalerna för utbildning på andra stadiet. På grund av ovan nämnda skäl kommer byggnaden att rivas. Myndigheten har beviljat lov att riva huset.

– Huset hör till byggnadsarvet i Nickby och dess öde har väckt frågor från kommuninvånarna. Därför har kommunen bestämt att ordna en offentlig auktion där delar av Villa Soltuna säljs till intresserade parter, säger Sibbo kommuns lokalservicechef Juha Pohjonen.

Bland annat två nedmonterade kakelugnar, fönsterkarmar, mellandörrar samt husets stomme av timmer auktioneras. Timmerstockarna säljs som sådan. Köparen demonterar byggnaden och för bort stockarna från tomten. Kommunen garanterar inte att stommen kan återuppbyggas efter transporten. Kommunen tar inte heller ansvar om eventuella skador på stommen. Alla delar säljs som sådan, det vill säga i den kondition de är i vid köpet. I samband med auktionen får köparna även veta när de senast ska transportera sina nya ägodelar från tomten. När tomten är tom byggs den om till en parkeringsplats för att lätta parkeringssituationen i Nickby. Stället kommer att användas till parkering fram till det att kommunen behöver tomten till dess slutgiltiga användningsändamål.

Mindre delar av huset säljs även i en återvinningsbutik som upprätthålls av Verksamhetscentret Vägskälet. Butiken finns vid kaféet Dösis, i de lokaler där det tidigare fanns Matkahuoltos verksamhet. Auktionen förbereds omgående. Vi meddelar närmare om detaljer och olika arrangemang kring auktionen under september månad.

Mer information:
Lokalitetsservicechef Juha Pohjonen, Sibbo kommun, juha.pohjonen@sibbo.fi

Byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta upphandlas på nytt (11.9.18)

En öppen upphandling av byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta har inte gett godtagbara anbud. Ärendet behandlades i Tekniska utskottet 10.9.

Entreprenörer upphandlades under våren och sommaren 2018. Upphandlingen gav dock inte önskat resultat, vilket leder till att projektet kommer att upphandlas på nytt. Detta betyder att utvidgningen av Nickby Hjärta senareläggs. Den så kallade andra fasen av byggandet kan inledas först i början av sommaren 2019, inte hösten 2018.

-Entreprenadförhandlingar har förts med flera leverantörer i juli–augusti. Anbudens prisnivå översteg dock projektets anslag. Byggandet kan sålunda inte inledas på grund av de anbud som lämnades i upphandlingen, berättar Pasi Kanerva, byggnadsingenjör på Sibbo kommun.

Första fasen av bildningscentret Nickby Hjärta planerades vintern 2012–2013. Byggnaden blev färdig sommaren 2016. Bildningscentret Nickby Hjärta har nu totalt över 700 elever. I fas två av Nickby Hjärta ämnar man utvidga bildningscentret med en gymnastiksal samt lokaler för årskurserna F–6. Projektplanen för utvidgning av Nickby Hjärta godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016.

Utvidgningen av Nickby Hjärta hör till den bygghelhet som pågår på Nickby Hjärtas område. Projektet med att utvidga bildningscentret senareläggs och inleds först nästa år. Övriga byggprojekt på området eller deras tidtabeller påverkas inte på grund av detta. Läs mer om valet av entreprenör för utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2: Tekniska utskottet 10.9.

Mer information:
Byggingenjör Pasi Kanerva, Sibbo kommun, pasijuhani.kanerva@sibbo.fi
Lokalitetsservicechef Juha Pohjonen, Sibbo kommun, juha.pohjonen@sibbo.fi

Vad ska daghemmet vid Nickby Hjärta heta? Delta i namntävlingen (31.8.)

Nickby Hjärtas daghem behöver ett namn! Har du en idé om vad daghemmet på Nickby Hjärtas område ska heta? Namntävlingen är öppen 31.8–30.9.

Den daghemsbyggnad som byggs på Nickby Hjärtas område fick i planeringsskedet namnet Nickby Hjärtas daghem. När verksamheten snart börjar skulle man dock vilja ta i bruk ett namn som kan förknippas med till exempel Nickbys historia eller själva byggplatsen eller med någon känd Sibbobo. Syftet med att ge daghemmet ett eget namn är att byggnaderna på området då lätt kan skiljas åt och att daghemmet inte kan förväxlas med högstadieskolan Nickby Hjärta. På detta sätt styrs även skjutstrafiken samt varu- och postleveranser korrekt till respektive adress.

Det är bra att komma ihåg att namnet helst borde fungera både på finska och på svenska. Du kan dock ge ditt förslag på bara någotdera språket. En jury går igenom samtliga förslag och det slutgiltiga beslutet fattas av ledningsgruppen för småbarnspedagogik. Vinnaren belönas med nylanserade Sibboprodukter.

Nickby Hjärtas daghem är belägen på Nickby Hjärtas område där det utöver det nya daghemmet också kommer att finnas Nickby Hjärtas bildningscenter, förskole- och nybörjarundervisning i Wessmanhuset, läroanstalter på andra stadiet, biblioteket samt Sibbo institut. Nickby Hjärtas område kommer således att vara en verklig knutpunkt för livslångt lärande. Därtill bygger man för tillfället även en ny bussterminal samt gator. Läs mer om Nickby Hjärtas område här.

Mer information: Petra Salomaa, planerare, petra.salomaa@sibbo.fi

Största delen av bussarna i Nickby återgår till ordinarie rutt 3.9.2018 (29.8)

I Nickby återgår linjerna 785, 786, 787, 788, 984, 985, 991, 992 och 993 till sina ordinarie rutter från och med morgontrafikens början den 3 september 2018. Linjerna 986 och 987 fortsätter köra avvikande rutt uppskattningsvis fram till december 2018.

I Nickby har bussarna under sommaren kört avvikande rutt på grund av byggandet av en ny bussterminal och saneringen av Stora Byvägen. Byggarbetet pågår och den nya terminalen uppskattas bli färdig i oktober–november. Från och med början av september är genomfart via Stora Byvägen tillåtet, men dock bara för bussarna.

De hållplatser på Stora Byvägen som hette Sockengården ersätts med ett nytt hållplatspar i samband med att den nya terminalen byggs. De nya hållplatserna heter Nickby terminal (Si2262 ja Si2263) och tas i bruk den 3 september. Hållplatsparet Nickby terminal är dock tillfälligt beläget vid Enter, dvs. lite längre söderut längs Stora Byvägen. Dessa hållplatser flyttar till den nya terminalen när den blir färdig. De övriga hållplatserna på Stora Byvägen tas i bruk och används normalt fr.o.m. 3.9.2018.

Samtidigt tar man i bruk även ett helt nytt hållplatspar. Dessa hållplatser heter Nickby festsal (Si2312 ja Si2313) och ligger vid Nybrovägen.

Mer information: https://www.sipoo.fi/se/aktuellt_/?itemid=55731&a=viewItem
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Ändrade trafikarrangemang gällande infart till Sockengården (20.8.)

På grund av arbetet ändras nu trafikarrangemangen gällande infart till Sockengårdens tomt på tisdagen 21.8.2018 circa kl. 09.00.
Byggandet av den nya bussterminalen vid Stora Byvägen framskrider.

Under det följande arbetsskedet ska man köra via den så kallade kaninrondellen, dvs. via Nickbyvägen och Stora Byvägen, för att komma till Sockengården, Nickby daghem och till parkeringsplatsen invid Nickby Hjärta.

Samtidigt stängs den rutt som var i bruk under sommaren, dvs. Nybrovägen–Stora Byvägen–Norra Skolvägen.

Vägar till skolorna på Nickby Hjärtas område och på Miilis område när byggarbeten pågår (9.8.18)

Byggandet på Nickby Hjärtas område och på Miilis område i Söderkulla påverkar trafikarrangemang och skjutstrafik till och från skolorna.  I Nickby är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger en ny bussterminal. Även gatan Storkärrsgränd är avstängd för biltrafik på grund av gatuarbete. På Miilis område har utvidgningen av skolan Sipoonlahden koulu framskridit tidtabellsenligt. Den nya bussterminalen är också färdig.

Trafik i närheten av byggarbetsplatserna
Samtliga leder för lätt trafik på Nickby Hjärtas område är märkta i den här kartan (se karta). I kartan hittar du även de aktiva byggarbetsplatserna som man särskilt ska se upp för när man rör sig på området. En tillfällig led för lätt trafik har byggts runt byggarbetsplatsen vid Södra Skolvägen (Storkärrsgränd). Den går parallellt med Storkärrsgränd bakom Sibbo gymnasium. Infart till skolorna på Nickby Hjärtas område sker via Stora Byvägen. Vänligen observera att man kommer till Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Lederna för lätt trafik på Miilis område är i bruk som vanligt på tisdagen när skolorna börjar. Observera dock att Sibbovikens Skolgata är avstängd för trafiken vid Ingman Arena. Även den gång- och cykelväg som går förbi Daghemmet Miili är reserverad enbart för byggarbetsfordon.

När man skjutsar barn till skolan Sipoonlahden koulu ska man ta den nya korsningen från Nya Borgåvägen till Sibbovikens Skolgata. Det byggs en ny plats för skjutstrafik nära skolan och idrottsplatsen. För att komma till den kör man längs Sibbovikens Skolgata förbi Miilis terminal. Den U-formade platsen för upphämtning och avlämning av barn blir färdig innan skolstarten (se karta här). Vi uppmanar alla att vara försiktiga när de använder sig av de tillfälliga lederna och tar sig till och från skolan.

Bussar
HRT:s bussar kör avvikande rutt i Nickby fram till 2.9.2018. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018. De linjer som kör avvikande rutt är 785–788, 841N, 984, 985 och 991–993. Ett undantag är linjerna 986 och 987, som kör avvikande rutt fram till senare på hösten. På Miilis område tar man i bruk den nya Miilis terminal och anslutningsparkering den 13 augusti när HRT:s trafik övergår till vintertidtabeller. Samtidigt tar man den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk, och HRT:s bussar börjar köra via den nya Miilis terminal.

Vi uppmanar alla som rör sig på området att vara försiktiga och följa noggrant de anvisningar som skyltas vid byggarbetsplatserna. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun tar också gärna emot respons gällande rutterna och deras funktionalitet. Ni kan skicka respons via Facebook på sidan Sibbo bygger och utvecklar eller genom att fylla i en responsblankett på webbplatsen sibbo.fi. Välj då verksamhetsområdet Gator och grönområden.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare
ilona.heikkinen@sibbo.fi

Den nya bussterminalen på Miilis område blir färdig enligt tidtabellen, i Nickby kör bussarna fortfarande avvikande rutt (3.8.)

HRT:s busstrafik övergår till vintertidtabeller 12.8.2018. I Söderkulla kör bussarna till och från den nya Miilis terminal från och med måndagen den 13 augusti 2018. I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen fördröjts. Bussarna kör fortsättningsvis avvikande rutt fram till 2.9.2018.

Arbeten på Miilis område för att bygga en ny bussterminal och anslutningsparkering påbörjades våren 2018. Det omfattande jordbyggnadsarbetet och terminalbygget har framskridit enligt tidtabell. Den nya terminalen tas i bruk 13.8.2018 när HRT:s bussar börjar använda den. Den nya Miilis terminal består av fyra hållplatsplattformar varav två är vid Nya Borgåvägen. Anslutningsparkeringen byggs mitt på terminalområdet. Innan höstterminen inleds kommer det därtill att finnas en ny plats för skjutstrafik och parkering framför skolan Sipoonlahden koulu.

I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen framskridit långsammare än planerat. När gatuarbeten på Stora Byvägen inleddes hittade man oväntat mycket gammal kommunalteknik som ska beaktas särskilt noggrant vid byggandet. Nu framskrider dock arbetena på byggarbetsplatsen enligt tidtabell. HRT:s bussar fortsätter köra avvikande rutt i ytterligare tre veckor efter det att trafiken övergår till vintertidtabeller. Genomfart på Stora Byvägen är fortfarande förbjudet under den tid byggandet pågår. På detta vis säkerställer man arbetsro på området vilket gör att arbetena också kommer att framskrida snabbare. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018.

Vi meddelar närmare om avvikande rutter innan skolstarten, för byggandet kommer att påverka trafikarrangemang och skjutstrafik både på Nickby Hjärtas område och Miilis område. Vänligen observera att Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Stora Byvägen nås antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen. Vi uppmanar alla som rör sig i närheten av byggplatserna att vara försiktiga och följa de anvisningar som skyltas på området.

Det har byggts mycket både i Nickby och i Söderkulla under sommaren. En del av byggprojekten blir också så småningom färdiga. Målet med byggnadsarbeten på Miilis område och kring Nickby Hjärta är att skapa en mångsidigare och trivsammare miljö med bättre parkeringsmöjligheter och tryggare gator.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare
ilona.heikkinen@sibbo.fi

Trafiken till Daghemmet Miili och Nickby daghem löper normalt trots byggandet (26.7)

Byggarbetsplatserna på Miilis område och på Nickby Hjärtas område har framskridit med full fart under sommaren.
Snart ska daghemmen och skolorna starta sin verksamhet på nytt efter semesterdagarna. Samtidigt fortsätter även samlevnaden med byggarbetsplatserna. En del av de gator som byggs nu blir färdiga under hösten.

På Miilis område har både utvidgningen av Sipoonlahden koulu och gatubyggen kring skolan framskridit enligt tidtabell. Den nya bussterminalen och anslutningsparkeringen färdigställs i mitten av augusti. Då tas den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk. Även nya parkeringsområden byggs. De torde bli färdiga innan höstterminen inleds. I månadsskiftet juli–augusti (vecka 31) går rutten till Miilis daghem som vanligt via Fröken Miilis väg.

På Nickby Hjärtas område är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger den nya bussterminalen. På grund av gatubygge är även Storkärrsgränd avstängd för genomfart. Därtill har byggnadsarbeten för det nya daghemmet bakom Wessmanhuset framskridit. I månadsskiftet juli–augusti (vecka 31) går rutten till Nickby daghem som vanligt via Stora Byvägen. Vänligen observera att man når Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Barnens teckningar murades in i det nya daghemmets grundsten i Nickby (23.7.18)

Grundstenen för det nya daghemmet som byggs i Nickby har lagts i juli. I juni fick barnen i Nickby daghem i uppgift att teckna och skriva hälsningar till det nya daghemmet. Resultatet var en stor hög av fina färggranna teckningar. Att den nya byggnaden är planerat just för barn blev tydligt på ett helt konkret sätt när teckningarna murades in i det nya daghemmets grundsten den 23 juli 2018.

Barnen producerade ett antal teckningar som alla fotograferades och kommer att presenteras i Sibbo kommuns olika kanaler i sociala medier. Barn hade även ritat en gemensam teckning som fick sällskap av ett kort. Båda två placerades i ett hållbart rör som sedan murades in i husgrunden. Barnens teckningar murades in i det nya daghemmets grundsten som en del av byggnadsarbeten, någon festligare tillställning ordnades inte. Att mura tidsenliga föremål eller minnessaker in i en byggnads grundsten är en gammal tradition med vilken man uppmärksammar byggandet av en central byggnad.

Byggnadsingenjören Rainer Långsjö och projektplaneraren Ilona Heikkinen från kommunen tillsammans med entreprenören Kymppirakenne Oy gläder sig över att på detta sätt ha kunnat engagera barnen i byggnadsprojektet. Planeraren Petra Salomaa och daghemsföreståndaren för Nickby daghem Barbro Viileinen, som båda arbetar för Sibbo kommun, tog gärna del i jippot. En namntävling där man efterlyser ett namn för Nickby Hjärtas daghem ordnas i september. Mer information om tävlingen publiceras senare.

Det nya daghemmet byggs på parkområdet bredvid bildningscentret Nickby Hjärta. Daghemmets lokaler planeras så att de kan användas på många olika sätt. Lokalerna kommer att stå till tjänst till både finsk- och svenskspråkiga grupper samt för en grupp inom den öppna dagvården. I planeringen av byggnaden har man särskilt uppmärksammat en funktionell helhet och byggandet i barnens skala. På så sätt erbjuder man förutsättningar för modern pedagogik i trivsamma, hälsosamma och trygga lokaler. Även olika grupper och enskilda kommuninvånare kan utnyttja och boka lokalerna tack vare deras konverterbarhet. Detta förstärker bygemenskapen och främjar samarbetet också med aktörer utanför daghemmets egen verksamhet.

Det nya daghemmet byggs på det område där bildningscentret i Nickby Hjärta, läroanstalter på andra stadiet och biblioteket redan befinner sig. Det är klart fördelaktigt för barn i olika åldrar att verksamheten på området är mångsidigt med utbildning och dagvård riktad till olika åldersgrupper. Barnens lärmiljö blir därigenom på ett naturligt sätt mer omfattande när olika åldersgrupper vistas inom samma område. Detta skapar även förutsättningar för flera att samsas om lokalerna och särskilt gårdsplanerna.

Läs mer och titta på foton: Sibbo bygger och utvecklar -Facebook

Mer information:
Ilona Heikkinen projektplanerare
ilona.heikkinen@sipoo.fi

Byggandet av en ny bussterminal har inletts i Nickby (11.7)

En del av Stora Byvägen är avstängd i Nickby på grund av att en ny bussterminal byggs. Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Avfart från rondellen på Nickbyvägen mot Stora Byvägen är alltså förbjudet. För att komma in till Sockengårdens tomt ska man köra en omväg via Nybrovägen eller Brobölevägen.

Trafikarrangemangen under byggandet av den nya bussterminalen
Saneringen av Stora Byvägen kommer att orsaka förändringar och undantag i trafikarrangemang. Att röra sig på byggområdet är förbjudet, men det är fortfarande tillåtet att köra till fastighetstomterna på Stora Byvägen också under den tid byggarbeten pågår. När byggarbeten framskrider kommer det också att bli ändringar i hur man får köra till tomterna genom byggarbetsplatsen. Vi uppmanar er att köra lugnt och följa de anvisningar om avvikande rutter som skyltas vid gatan. Annan trafik så som gång- och cykeltrafik styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. De avvikande rutterna skyltas på området. HRT:s bussar kör avvikande rutter fram till mitten av augusti.

Gatuprojekten på Nickby Hjärtas område
Även byggandet av Södra Skolvägen (tidigare Storkärrsgränd) har inletts samtidigt med byggandet av den nya bussterminalen. Genomfart är förbjudet även på Storkärrsgränd på grund av gatubygget. Lätt trafik styrs längs en omväg bakom Sibbo Gymnasium.

Därtill har man påbörjat förberedande arbeten för att förlänga Norra Skolvägen. I det första skedet färdigställer man en tryckbank. Enligt planerna börjar det egentliga arbetet för att förlänga Norra Skolvägen hösten 2018.

Gatubyggen är en del av den helhet av byggnadsprojekt i centrala Nickby som inleddes sommaren 2018 på Nickby Hjärtas område. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby.

Fitnessbanan på näridrottsplatsen vid Nickby Hjärta flyttar (6.7.)

Utvidgningsarbetet vid bildningscentret i Nickby Hjärta påbörjas hösten 2018. Den fitnessbana som är belägen bakom den nuvarande skolbyggnaden flyttas redan nu i juli för att ge plats till skolans utvidgning. I fortsättningen hittar man fitnessbanan ca 50m söderut. Lappset Oy flyttar redskapen som hör till fitnessbanan i juli. När redskapet har monterats på det nya stället får banan igen användas på normalt sätt.

Fällandet av silverpilarna vid Stora Byvägen (2.7.18)

De silverpilar som i nuläget växer mellan Sockengårdens parkeringsplats och Stora Byvägen fälls när man sanerar gatan och bygger en ny bussterminal i Nickby. Dessa träd är i dåligt skick och utgör därmed en risk för säkerheten, vilket är den mest centrala orsaken till att avlägsna dem.

Silverpilarna har nått slutet av sin livscykel. De har också fått uthärda svåra skador på grund av bland annat trafik och vägsalt. Busshållplatsbygget är inte en avgörande orsak till att träden avlägsnas, vilket skulle ändå hända i nära framtid. I nuläget är gatu- och hållplatsområdet också för smalt för att speciellt skoleleverna skulle kunna röra sig tryggt där. Därför ska området byggas bredare i samband med att gatan saneras och busshållplatsen byggs. Grönremsan där träden nu växer hamnar då under det nya gatuområdet.

Saneringen betyder dock inte att övriga träd kommer att fällas. Alla de träd som nu avlägsnas är sådana som ska bort antingen därför att man inte har annat val eller på grund av säkerhetsskäl. Alla specialister på gatubyggnad kommunen har bett kommentera saken har konstaterat att silverpilarna inte skulle överleva när gatuarbetet inleds.

Målet med busshållplatsbygget och saneringen av gatan är att bevara den miljö och det intryck som Stora Byvägen har samt sträva efter att förstärka Nickbys särdrag. Nya träd planteras på området i samband med saneringen. För att dessa träd skulle ha bästa möjliga tillväxtförhållanden och därmed också lång livstid satsar man på bland annat tillräckliga växtunderlag. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby börjar inom de närmaste dagarna (11.6.18)

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby inleds denna vecka (vecka 24). På grund av byggarbeten är genomfartstrafiken på Stora Byvägen avstängd. Byggandet av bussterminalen inleds med att man avlägsnar träd och monterar ett stängsel runt byggarbetsplatsen.

De silverpilar som i nuläget kantar Stora Byvägen invid Sockengårdens parkeringsplats måste fällas för att ge plats för bygget. Dessa träd har länge kännetecknat landskapet, men på grund av deras höga ålder och av säkerhetsskäl skulle man i alla fall har varit tvungen att avlägsna dem inom den närmaste framtiden. Silverpilarna skulle inte heller klara av de skador gatuarbetet orsakar på rotsystemet. Enligt planerna kommer Stora Byvägen att kantas av lövträd också i framtiden. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Gatuarbeten framskrider gradvis. Arbeten inleds invid rondellen mot Nickbyvägen. Genomfart via Stora Byvägen kommer att förbjudas, men det är fortfarande tillåtet att köra till fastighetstomterna också under hela den tid byggarbeten pågår. Fotgängare och cyklister styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. Undantagsrutterna märks ut på området och mer information ges ut senare när närmare tidtabeller gällande byggandet fastställs.

HRT:s bussar kör undantagsrutt på sommaren i syfte att undvika gatuarbeten på Södra Skolvägen (förra Storkärrsgränd) och Stora Byvägen. Bussarna kör undantagsrutt från och med 18.6 när sommartidtabellerna träder i kraft. Följande hållplatser på Stora Byvägen trafikeras inte medan byggarbeten pågår: Sockengården, Idrottsvägen och Gamla kyrkan. Vi har meddelat om bussarnas undantagsrutter i samarbete med HRT.

Byggarbeten kring Nickby Hjärta kommer att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa kommunens informationskanaler där det meddelas om undantagsrutter och att fästa uppmärksamhet på de ändrade trafikarrangemangen. Vänligen observera att gatuarbeten på Stora Byvägen framskrider under sommaren, vilket kommer att orsaka ytterligare ändringar i trafikrutterna. Bussterminalen beräknas stå färdig i början av hösten.

Mer information:
Heidi Saarenpää, Kommunteknisk chef, Sibbo kommun, 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektplanerare, Sibbo kommun, 040 191 4231
Lari Sirén, Projektledare, Sibbo Kommun, 09 2353 6802

Byggprojekten på Nickby Hjärtas område börjar i juni (29.5.18)

På grund av gatuarbeten kör Helsingfors regiontrafiks bussar avvikande rutt efter sommaravslutningen. De första av HRT:s linjer flyttas till avvikande rutt måndagen den 4 juni. Resten av linjerna får också nya rutter den 18 juni i samband med övergång till sommartidtabellerna. Bussarna kör undantagsrutt fram till hösten 2018. Läs mera om de avvikande rutterna i HRT:s meddelande!

På grund av saneringen av Stora Byvägen och byggandet av den nya bussterminalen samt gatuarbeten vid Storkärrsgränden kommer de vanliga trafikrutterna i Nickby att förändras. Genomfart via Stora Byvägen och Storkärrsgränden förbjuds. Det är dock tillåtet att köra till tomterna under den tid gatuarbeten på Stora Byvägen pågår och bussterminalen byggs. Kom vänligen ihåg att både trafikarrangemangen och de invanda rutterna för lätt trafik kommer att förändras när gatuarbeten framskrider. Annan trafik så som gång- och cykeltrafik styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. Dessa omvägar märks ut på området och vi meddelar närmare om dem vid behov.

Byggarbeten i Nickby Hjärtas område börjar i juni (22.5.)

Enligt planerna inleds byggarbeten av den nya bussterminalen och Nickby Hjärtas daghem i juni. Byggandet av Nickby Hjärtas daghem är den första av flera byggarbetsprojekt i Nickby Hjärtas område. Det nya daghemmet byggs invid Storkärrsgränden bakom huvudbibliotekets tillfälliga lokaler.

Enligt planerna ska byggarbeten av den nya bussterminalen och saneringen av Stora Byvägen börja i juni. Bussterminalen byggs vid Stora Byvägen framför Sockengården. Den nya bussterminalen är en del av saneringsarbetet av Stora Byvägen. I arbetets första skede renoveras sträckan Nickbyvägen – Enter. Även byggandet av Södra Skolvägen inleds samtidigt i juni. Syftet med gatuprojektet är att bygga om Storkärrsgränden till en tryggare och trivsammare gata. Samtidigt ska gatan få ett nytt namn och heta Södra Skolvägen. Både den nya bussterminalen och Södra Skolvägen planeras vara färdiga hösten 2018.

Utvidgningen av Nickby Hjärta planeras att påbörja vid slutet av sommaren. Det andra skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattar sträckan mellan Enter – Södra Skolvägen och borde börja senare i år. Under 2018 planeras även byggarbeten där Norra Skolvägen förlängs fram till Nickbyvägen. Arbeten för att bygga en anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen inleds år 2019.

Byggarbeten i Nickby Hjärta kommer att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa kommunens informationskanaler där det meddelas om undantagsrutter och att fästa uppmärksamhet på de ändrade trafikarrangemangen. HRT:s bussar kör på undantagsrutter på sommaren i syfte att undvika gatuarbeten på Södra Skolvägen och Stora Byvägen. Vi meddelar om bussarnas undantagsrutter i samarbete med HRT.

Det enklaste sättet att bekanta sig med projekten kring Nickby Hjärta är att läsa webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar samt följa oss på Facebooksidan Sibbo bygger och utvecklar. Samtlig uppdaterad information hittar du även på anslagstavlorna på Nickby huvudbibliotek och i Sockengårdens entréhall.

Ytterligare information om byggprojekten i Nickby Hjärta:
Pasi Kanerva, Byggingenjör Sibbo kommun 050 068 6757
Heidi Saarenpää, Kommunteknisk chef Sibbo kommun 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Läs mer: sibbo.fi/aktuellt

Förberedande arbeten för byggnadsprojekten pågår på parkområdet invid Nickby Hjärta (19.4.)

Folk som rör sig på parkområdet och på gång- och cykellederna väster om Nickby Hjärta mellan skolan och höghus uppmanas till försiktighet. Arbetet med att flytta Kervo Energis fjärrvärmerör framskrider och utförs nu närmare sandplanen. Därtill byggs en tillfällig led för byggarbetstrafik från korsningen mellan Storkärrsgränden och Parkgårdsvägen mot de arbetsplatser som grundas för att bygga daghemmet och utvidga skolan i Nickby Hjärta.

Fjärrvärmearbeten har pågått under vintern och våren. Arbeten fortsätter stegvis under våren och ska slutföras i maj–juni. Flyttet genomförs så att gång- och cykeltrafiken störs så litet som möjligt. De trafikleder som är ur bruk märks ut på området. Schaktet skyddas på båda sidorna med ett stålstaket och stålbroar installeras på övergångsställena som korsar schaktet. Arbetet utförs vardagar kl. 7-16. På byggarbetsplatsen förekommer grävmaskinstrafik samt lastbils- och paketbilstrafik.

En tillfällig väg för arbetsplatstrafik byggs längs Storkärrsgränden och den leder till byggarbetsplatsen för daghemmet Nickby Hjärta. Därtill går vägen mot Nickby Hjärta. Den tillfälliga vägen hindrar inte användning av parken.

Nickby Hjärtas daghem byggs bakom de tillfälliga lokalerna för Nickby huvudbibliotek. Byggarbetsplatsen för daghemmet grundas vid slutet av maj. Den ligger bakom byggnad C och gränsar till parken runt sandplanen. Byggarbeten för utvidgning av Nickby Hjärta kommer att inledas i slutet av sommaren. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra.

Mer information:
Kontaktperson på Kervo Energi:
Aleksi Törmänen, Fjärrvärmeplanerare 040 8204 955

Kontaktperson vid Sibbo kommun:
Pasi Kanerva, Byggingenjör 0500 686 757
Ilona Heikkinen, Projekplanerare 040 191 4231

Sibbobor har röstat – så här kommer den nya bussterminalen och dess närområde i Nickby att se ut (12.4.18)

Omröstningstiden har nu gått ut och vi vet hurdan miljö och hurdan armatur Sibbobor vill ha på det nya bussterminalområdet. Totalt 268 svarare gav sin åsikt via enkäten. En klar vinnare kunde utses i samtliga kategorier. Av olika trädalternativ var rödask populärast (45 % av rösterna). Vinnaren bland hållplatstak var Alushel (69 % av rösterna), bland skräpkorgarna Metalcos skräpkorg av trä (60 % av rösterna) och bland lamporna den kupformade lampan (65 % av rösterna).

Det var möjligt att rösta mellan olika träd- och armaturalternativ på nätet under två veckors tid (16.3–1.4.2018) via en så kallad involverande illustration. I illustrationen fick man välja mellan olika kombinationer av alternativ i en bild som ändrades enligt användarens val. Det här var första gången en involverande illustration piloterades i Sibbo. Den involverande illustrationen är utvecklad av företaget Villi Vyöhyke ry från Tammerfors, och Sibbo kommun är en av de första att testa denna lösning.

– Den involverande illustrationen är ett nytt sätt för invånarna att delta i den konkreta planeringen av närmiljön. Jag är glad att vi fick så många svar till enkäten. Här har svararna en genuin möjlighet att påverka, för vi kommer att plantera träd och skaffa armatur fullkomligt enligt de svar som gavs i enkäten, säger tf. chef av kommunteknik Lari Sirén.

Även gatuplanerna för Stora Byvägen var framlagda samtidigt med den involverande illustrationen. Tekniska utskottet godkände planerna beträffande terminalområdet på sitt möte 3.4.2018. Syftet är att inleda byggnadsarbeten på terminalen och gatan i juni. Största delen av arbeten genomförs enligt planerna under skolornas sommarlov.

Ytterligare information on gatuprojekten i Nickby Hjärta:  
Lari Sirén, tf. chef av kommunteknik Sibbo kommun 09 2353 6802
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Läs mer: sibbo.fi/aktuellt

Bekanta dig med gatuprojekten i Nickby Hjärta (15.3.18)

Gatuprojekten i Nickby Hjärta inleds under sommaren 2018. Miljön i Nickby centrum blir tryggare och trivsammare när gatorna saneras och en ny bussterminal byggs. Den nya bussterminalen byggs på tomten bredvid Sockengården mellan Nickbyvägen och Sibbo huvudbibliotek. Bussterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar samt väntplatser som markeras tydligt. Uppmärksamhet har fästs vid väntplatsernas trivsamhet, ljushet och trygghet på terminalområdet. Förhöjda gatuområden, tydliga leder för lätt trafik och ett övergångsställe försedd med en mittrefug garanterar att de som använder området kan göra det tryggt och trivas. Den ledande tanken i planerna för att sanera Stora Byvägen har varit att bevara de olika kulturskikten och imagen av Nickby centrum och Stora Byvägen.   

Under sommaren 2018 förverkligas gatuplanerna mellan Nickbyvägen och Storkärrsgränden. Enligt planerna byggs det mellanpunkter där bussar kan jämna ut sina tidtabeller invid parkområdet mellan biblioteket och Enter. En rondell planeras i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Med byggandet av en rondell försäkras det att trafiken på området löper så att servicetrafiken till köket på skolcentrets område samt skjutstrafiken till skolorna fungerar, och att det är möjligt för de unga att röra sig på området tryggt och smidigt också i framtiden. 

Enligt planerna kommer Storkärrsgränden att förvandlas till en fungerande gata som passar bra i omgivningen. Gatan betjänar bland annat Sibbo Gymnasium, Wessman-huset, det nya daghemmet i Nickby Hjärta samt näridrottsplatser och bostadshus på området. Gatan kommer att kantas av träd för att skapa en bulevardliknande stämning på gatuområdet. Leder för lätt trafik byggs på gatans bägge sidor. Längs gatan byggs rikligt med parkeringsfickor som i sin del lugnar ner trafiken. I planerna har det således poängterats att barnen i läroanstalter och daghem på området kan röra sig tryggt på området och att skjutstrafiken fungerar. 

Vi informerar regelbundet och i förväg om avvikande arrangemang som orsakas av saneringsarbeten på Stora Byvägen. På grund av gatuprojekten på Stora Byvägen kör även HRT:s bussar från och med sommaren på avvikande rutter. 

Ytterligare information on gatuprojekten i Nickby Hjärta:  
Lari Sirén, tf. chef av kommunteknik Sibbo kommun 09 2353 6802
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Mer infomation om byggnadsprojekten på Nickby Hjärtas område:

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
Sibbo kommun, 040 641 6076

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun 040 191 4231

Följ oss på Facebook!

UPEA17 <3 Aravahuset

Sibbo kommun deltar i det riksomfattande stadskonstevenemanget UPEA17. UPEA17 inbjuder framstående konstnärer från både hemlandet och utlandet att måla konstverk på byggnaders väggar och offentliga platser runt om i Finland. Rustam Qbic kommer att måla en muralmålning som täcker hela Aravahuset i Nickby (Norra Skolvägen 1). UPEA17-evenemanget ordnas 1–24.9.2017, och konstverket målas på Aravahusets väggar uppskattningsvis 13–29.9.2017.

Qbics sagolika verk beundras över hela världen

Bildkonstnär Rustam QBic är en internationellt känd och uppskattad aktör inom urban konst. I sin konst förenar Qbic modern gatukonst med traditionella bildkonstmedel på ett mycket finkänsligt sätt. Betoningen ligger speciellt på berättande konst och färgernas harmoni, han planerar alltid konstverken så att de noga passar in i sin miljö. Inspiration och motiv hittar Qbic främst i naturen, litteraturen och människorna nära honom. Hans aningen sagolika verk bildar fantasifulla figurer och drömlika platser, som väcker beundran runt om i världen. Qbics konstverk finns bl. a. i Ryssland, Schweitz, Usa och Australien.

”Producenterna för UPEA17-evenemanget kontaktade Sibbo kommun och erbjöd oss möjligheten att delta i evenemanget. Aravahuset valdes som objekt för att det är centralt beläget och för att det planerade konstverket passar bra ihop med biblioteket och Nickby Hjärta som är belägna nära intill”, berättar planerare Suvi Tuiskunen som är koordinator för projektet i Sibbo kommun.

Kommunens jury har valt ut konstnären i samarbete med evenemangets producenter och samlat ihop bakgrundsmaterial om Nickby och Aravahuset åt konstnären. Juryn bestod av representanter från kommunens olika enheter: byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, kulturdirektör Anne Laitinen och planerare Suvi Tuiskunen från Avdelningen för teknik och miljö. Juryn godkänner utkastet innan målningsarbetet inleds.

Aravahuset ett av evenemangets spetsobjekt

Utgångspunkten för målning har varit att anpassa murals färgsättning och stil för omgivningen. Avsikten har varit att försäkra sig om att konstverket passar i Nickbys karaktär. Konstverket som sträcker sig från byggnadens ena sida till den andra berikar Stora Byvägens omgivning och framhäver platsens särart. Målandet av Aravahuset kommer att utgöra ett av UPEA17-evenemangets spetsobjekt eftersom konstverket täcker hela byggnaden. Det här betyder att Aravahuset kommer att framhävas i evenemangets marknadsföring. Eftersom en av evenemangets partner är Visit Finland får Sibbo även synlighet som turistmål då Aravahuset målas.

Tekniska utskottet fattade beslut om att måla Aravahuset vid sitt möte 7.3.2017. Konstverket kommer att målas med utomhusfärg av Tikkurila, som är samarbetspartner för UPEA17-evenemanget. Färgen uppfyller de tekniska krav som ställs på underhållsmålning och orsakar därmed inga tilläggskostnader i jämförelse med sedvanlig underhållsmålning. Avdelningen för teknik och miljö har kanslilokaler i Aravahuset.

Muralmålningar blir allt vanligare i gatubilden

Olika slags målningar som målas på byggnaders väggar eller andra fasta konstruktioner, dvs. muralmålningar, har blivit en allt synligare del av den finländska livsmiljön under de senaste åren. Konstverken skapar liv och trivsel i omgivningen vilket har lett till att respekten för konst i offentliga rum har ökat. Utöver den estetiska aspekten har muralkonsten visat sig främja även social gemenskap och lokal stadskultur. Till exempel i Helsingfors har man målat elskåp för att förhindra klotter, och även i Kervo har man startat ett projekt i syfte att engagera invånarna att måla elskåp.

Stadskonstevenemanget UPEA ordnades för första gången år 2016, och då målades 9 konstverk i 7 städer och kommuner. I år deltar 14 städer och kommuner i evenemanget. I samband med UPEA17-evenemanget kommer man att måla över 20 permanenta konstverk runt om i Finland. UPEA är ett helt unikt konstevenemang i Finland, men hör också internationellt till de mest centrala stadskonstevenemangen. Evenemanget och kommunerna erbjuder tillsammans möjligheter att skapa högklassig muralkonst på intressanta platser och samtidigt sprida offentlig konst till glädje för människor i alla åldrar.

I samband med fjolårets UPEA16-evenemang gjordes en muralmålning i Vallgård i Helsingfors.

Läs mera om stadskonstevenemanget UPEA17 och se bilder från fjolårets evenemang (på finska): www.upeart.com

Bekanta dig med konstnärens verk: https://www.instagram.com/rustamqbic/

Ytterligare uppgifter:

Planerare Suvi Tuiskunen, Sibbo kommun