HRT:s nya Trafikeringsplan påverkar trafikarrangemangen i Sibbo

HRT:s styrelse har godkänt en ny Trafikeringsplan för perioden 2019–2020. Planen presenterar ändringar som tillämpas under år 2019. HRT:s styrelse godkände trafikeringsplanen vid sitt möte den 22 januari 2019.

Planen innehåller flera ändringar och förbättringar som påverkar trafikarrangemangen i Sibbo kommun. Bussrutterna i Sibbo ändras i augusti 2019 både i Nickby och i Söderkulla. Den gamla busstationen i Nickby läggs ned, vilket orsakar ändringar i nästan alla bussrutter som går via Nickby. I fortsättningen behöver man inte längre byta buss när man reser från Östra centrum till Nickby respektive Eriksnäs. Detta möjliggörs med ändringar i busslinjen 841 (Östra centrum–Söderkulla), som delas upp till linje 841 (Östra centrum–Nickby) och 842 (Östra centrum–Eriksnäs). Läs mer om ämnet på HRT:s webbsida!

Ändringar i busslinjerna

Linjerna 785–788 Järnvägstorget–Nickby

I Nickby ändras bussrutterna då busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Ändhållplatsen för linje 785 flyttas till Östanåparken. Linjerna 786, 787 och 788 har från hösten 2019 en mellanpunkt i den nya bussterminalen i Nickby på Stora Byvägen och linjerna kör inte längre via den gamla busstationen i Nickby. Linjerna 786 och 787 börjar köras längs Borgnäsvägen.

Linje 982 Nickby–Barrängen–Tallmo
Linje 985 Nickby–Tallmo–Kervo station

Rutten på linje 985 ändras inte, men utbudet på linjen utökas från hösten 2019 så att intervallet under vardagar är 30 minuter hela dagen och under veckosluten 60 minuter. Denna ändring främjar förbindelserna mellan Kervo och Nickby samt mellan Nickby och Helsingfors. Ändringen påverkar även servicenivån i Nickby i Sibbo, när antalet avgångar på linje 985 utökas. Trafikeringstiden på linje 982 utökas genom fler avgångar närmast rusningstiderna så att linjen körs cirka kl. 7–10 och 13–16. Detta gör att K-rutten på linje 985 via Barrängen kan läggas ned. I Nickby ändras bussrutterna när busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Ändhållplatsen på linje 982 flyttas till terminalen i Nickby. Ändhållplatsen för linje 985 flyttas till Östanåparken.

Linje 986 Nickby–Södra Paipis–Träskända
Linje 987 Nickby–Borgnäs–Träskända

I Nickby ändras bussrutterna då busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Linjerna 986 och 987 kör inte längre till den gamla busstationen i Nickby utan kommer att köras längs Borgnäsvägen.

Linjerna 841, 842 och 843 Östra centrum–Söderkulla–Nickby/Eriksnäs/Kalkstrand
Linje 995 Söderkulla–Kalkstrand

Utbudet på linjerna 841 och 991 sammanförs från och med hösttrafiken 2019 på så sätt att linje 841 som går till Östra centrum förlängs från Söderkulla till Nickby och en ny linje 842 införs på rutten Östra centrum–Söderkulla–Eriksnäs. Busslinje 991 läggs ner. På lördagar ersätter den nya linjen 843 Östra centrum–Söderkulla–Kalkstrand linje 995.

Linjerna 841 och 842 körs på vardagar med 60 minuters intervall, så bussar går var 30:e minut på avsnittet Östra centrum–Söderkulla. På lördagar körs linje 841 med 60 minuters intervall samt linjerna 842 och 843 med 120 minuters intervall, varvid det blir 30 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum–Söderkulla. På söndagar och på kvällen körs linjerna 841 och 842 med 120 minuters intervall, varvid det är 60 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum–Söderkulla. Nattlinje 841N börjar i Söderkulla köra via Hassellunden och går i fortsättningen längs Borgnäsvägen i Nickby.

Linje 993 Söderkulla–Box–Gesterby–Nickby

I Nickby byggs en rondell vid Nickbyvägen och Mårtensbyvägen/Brobölevägen. Bussar på linje 993 kan från hösttrafiken 2019 svänga i rondellen, varvid alla turer kör samma rutt via terminalen i Nickby.

Utkastet till trafikeringsplan kommenterades flitigt

HRT samlade in kundernas kommentarer om utkastet till trafikeringsplan för perioden 2019–2020. Man fick säga sin åsikt under tiden 15.11–9.12.2018. Sammanlagt cirka 350 kommentarer om utkastet lämnades in. Största delen av kommentarerna kom via HRT:s webbsidor. Utöver dessa tog man emot respons också via sociala medier och via HRT:s egen responstjänst. HRT:s planerare gick igenom kommentarerna och granskade trafikeringsplanen än en gång utifrån kommentarerna.

De ändringar som presenteras i trafikeringsplanen 2019–2020 träder till största delen i kraft antingen då sommartrafiken inleds den 17 juni 2019 eller vid övergången till hösttrafik den 12 augusti 2019. Trafikeringsplanen baseras på finansieringen i HRT:s budget för år 2019 samt på verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2019-2021.

Läs mer om ämnet på HRT:s webbsida

Mer information:

Läs mer på HRT:s webbsida

Parkområdet i Sibbo Ådal förnyas

Parkområdets entreprenad fördröjs

På grund av utbyggnadsinvesteringar i övriga delar av Sibbo kommun kommer entreprenaden för Ådalens parkområde att kunna inledas tidigast år 2020, vilket avviker från de inledande planerna. Planerna för Ådalens park kommer att lämnas in för godkännande och handlingarna kommer att färdigställas, men konkurrensutsättningen av entreprenörer kommer att inledas först i slutet av hösten 2019. Parken kommer därför att vara färdig efter sommaren 2020.

Sibbo Ådal grön- och parkområden parkplaneförslag

Det nya parkområdet som ska byggas i Sibbo Ådal är beläget i närheten av Nickby centrum vid Sibbo å. I väster gränsar största delen av parken till Sibbo å, i söder gränsar parken till Nybrovägen och i norr till järnvägen. I öster byggs nya kvartersområden i utkanten av parken. Nickbyvägen som går genom parken i öst-västlig riktning korsar det vidsträckta parkområdet.

I parken i Sibbo Ådal planeras lättskötta planteringar och ängar. Avsikten är också att bygga en lekplats för barn, en hundpark och ett område med odlingslotter. Konstverk ska också placeras på torg- och parkområdena och deras platser har beaktats i planeringen av parken i Sibbo Ådal.

Dagvattenfårorna och -bassängerna i Sibbo Ådal byggdes under sommaren 2018 är redan färdiga.

Skattorget

Ett område med olika funktioner som går under namnet Skattorget ska också byggas i Sibbo Ådal. Här planeras affärsverksamhet och parkeringsplatser. Skattorget blir en gemensam samlingsplats för invånarna med en vardagsrumslik miljö som öppnar sig mot parken.

Grön- och parkområdena i Sibbo Ådal har beaktats i ekonomiplanen för de följande åren. Byggprojektet omfattar grön- och parkområdena på detaljplaneområdet Sibbo Ådal N 40 samt det därtill hörande Skattorget. Området är beläget i närheten av Nickby centrum vid Sibbo å.

Tekniska utskottet beslutade 3.12.2018 att parkplanen för Sibbo Ådal läggs fram offentligt. Fullmäktige i Sibbo godkände 7.9.2015 (55 §) detaljplanen för Sibbo Ådal N 40, och den trädde i kraft 29.10.2015.

På parkområdet i Sibbo Ådal planeras:

– ett flertal planteringar och ängskullar
– ett område med odlingslotter
– en lekplats för barn i olika åldrar
– Skattorget, ett gemensamt vardagsrum för invånarna
– hundparker
– platser för konstverk

Visualisering – vad är det?
Planerare och arkitekter utarbetar ett utkast utifrån de planer som ritas. Detta utkast kallas för en visualisering. Visualiseringen visar hur personer i fråga föreställer sig slutresultatet. Med hjälp av visualiseringen är det lättare att se hur planerna kan förverkligas, till exempel hur byggnaden passar till den övriga miljön eller hurdan verksamhet området tillämpar sig till. Det är dock bra att komma ihåg att visualiseringen mycket sällan motsvarar den slutgiltiga färdigbyggda miljön till punkt och pricka.

En process för att sälja pumphuset inleds i maj 2019

Pumphuset byggdes år 1914. Sibbo kommun har inte på länge haft någon användning för byggnaden och den har förfallit under årens lopp. Tekniska utskottet beslutade 3.12.2018 att pumphuset i Sibbo Ådal ska säljas.

Processen med att sälja pumphuset inleds i maj 2019. För detta kommer man att ordna ett offentligt anbudsförfarande som sköts av Habita Kiinteistönvälitys Oy. Det slutliga beslutet om pumpstationens köpare kommer att tas av tekniska utskottet i Sibbo kommun.

Pumphuset är beläget på adressen Nickbyvägen 248, och det fick flest röster i en konsttävling som ordnades av kulturväsendet år 2016. Byggnaden har en speciell plats i Sibbobornas hjärta och kommunen hoppas att den kan användas för allmänt bruk.

Pumphuset i Sibbo Ådal är skyddat. Reparations- och ändringsarbetena i pumphuset måste vara sådana att byggnadens särdrag bevaras. Byggnaden får inte rivas, och dess utseende får inte ändras utan byggnadstillsynens tillstånd. I anslutning till pumphuset är det är möjligt att bygga en terrass som passar byggnadens stil.

Den potentiella köparen ska föreslå ett pris för pumphuset och redogöra för det avsedda användningsändamålet, t.ex. kaféverksamhet, samt presentera en plan för hur användningen av pumphuset gynnar Sibboborna. Med tanke på det kommande användningsändamålet har man planerat en vägförbindelse från Nickbyvägen till pumphuset och parkeringsplatser för bilar. Processen för att sälja pumphuset inleds i maj 2019.

Tilläggsuppgifter:

Parkplanen finns framlagd vid elektroniskt på kommunens webbplats. Bekanta dig närmare med parkplanen.
Läs mer om N 40 Detaljplan för Sibbo Ådal.

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
heidi.saarenpaa (at) sibbo.fi

Juha Pohjonen
Lokalservicechef
juha.pohjonen (at) sibbo.fi

Nickby Hjärtas daghem

Nickby Hjärtas daghem kompletterar den pedagogiska helheten i Nickby kultur- och bildningscentrum, som för tillfället består av den framtida enhetsskolan Nickby Hjärta och en läroanstalt för utbildning på andra stadiet. Helheten som erbjuder kunskap och lärande skapar en enhetlig lärostig för barnen, från barndomen ända till tidig vuxenålder.

Byggandet av daghemmet startar i juni 2018 och daghemmet ska tas i bruk år 2019. Byggnadens storlek är cirka 1 879 brm² och kostnaderna beräknas uppgå till 5,1 miljoner euro.

Fyra nuvarande enheter för småbarnspedagogik flyttar sin verksamhet till det nya daghemmet vid Nickby kultur- och bildningscentrum. Enheterna Solåker, Lillbonden och Banstugan samt Huvikumpu utöver den förskolepedagogik som erbjuds i Jokipuiston koulu kommer att vara verksamma i det nya daghemmet när det färdigställs. Bildningsutskottet fattade beslut om saken vid sitt möte (22.1.2019).

Det nya daghemmet som färdigställs i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärtat. Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte (13.2.2019).

Nickby Hjärtas daghem

Ett nytt daghem byggs intill bildningscentret Nickby Hjärta. Daghemmet omfattar åtta serier och inrymmer lokaler för finsk- och svenskspråkiga grupper samt för en grupp i den öppna dagvården. Vid planeringen av lokalerna i byggnaden har man fäst särskild uppmärksamhet vid att helheten har bra funktionalitet och att lokalerna har barnets skala. Resultatet är trivsamma, hälsosamma och trygga lokaler och utrymmen där modern pedagogik kan förverkligas. Tack vare att lokalerna och utrymmena är lätta att ändra kan de utnyttjas och reserveras också av olika grupper samt av privata kommuninvånare. Det här stärker bygemenskapen och samarbetet med yttre aktörer.

Varför behövs ett nytt daghem, och varför just på Nickby Hjärtas område?

Utrymmena i Nickby är i huvudsak tillräckliga för den nuvarande befolkningsmängden, men en del av de daghemsbyggnaderna som för tillfället används i Nickby är i slutet av sin livscykel och har ursprungligen planerats för andra ändamål. Därför lämpar de sig dåligt för dagvårdens behov. Dessutom behövs ett daghemsutrymme som är flexibelt och kan anpassas till förändringar i barnmängden.

Barn i olika åldrar har en klar nytta av att det på samma område finns utbildning för barn i olika åldrar och även dagvård. Barnens lärmiljöer utvidgas på ett naturligt sätt då olika åldersgrupper finns på samma område. Även lokalerna och särskilt gårdsområdena kan användas av alla.

Vad planeras?

Den nya planen för småbarnspedagogik introducerar pedagogiskt nytänk i daghemsvärlden. För personalen innebär detta nya verksamhetssätt, men också kraven på lokalerna ändras. Vid planeringen av daghemmet i Nickby Hjärta har man beaktat ergonomin, lokalernas flexibilitet och ändringsbarhet, trivsamhet och hinderfrihet samt belysning och akustik, inomhusluftens kvalitet samt renlighet. I planen är byggnaden indelad i många mindre delar med träfasad, vars skala påminner om de små daghemmen som finns i Sibbo. Varje grupp har en egen ingång till byggnaden, som är belägen i samband med gruppernas egen gårdsplan.

I tillägg till dessa innebär god planering också att kraven som verksamheten ställer är i balans med kostnaderna. Då har byggnaden byggts på ett ändamålsenligt sätt, varvid den är både lokal- och kostnadseffektiv.

Varför ett daghem av just denna storlek?

I Sibbo har man goda erfarenheter av ett större, centraliserat daghem som är tvåspråkigt. Det nya daghemmet skapar en enhetlig lärostig för barnen i Nickby. Dessutom har barnen en möjlighet att så småningom bekanta sig med den närliggande lärmiljön och utvidga sina revir enligt åldern. Barnen får också möjlighet att bli en del av en större kamratgrupp, behålla sina ansvariga fostrare över en längre tid samt arbeta i en mångsidigare lärmiljö såväl inomhus som utomhus. En större enhet innebär också att den sammanlagda personalstyrkan blir större, vilket ökar tryggheten, underlättar ordnandet av ersättare samt utökar personalens kunskapsbas. Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik är ett daghem med åtta serier av optimal storlek för att ledas av en chef och för att synergifördelar ska kunna utnyttjas.

Svar på de frågor som hittills har ställts

Hurdant solskydd kommer byggnaden att ha?

Solskyddet byggs av fabriksmålat virke, som är ett tryggt och långvarigt material när konstruktionen byggs rätt. Konstruktionen har ritats så att den fungerar utöver som solskydd även som väderskydd för trapporna. Därtill stöder den takfoten och kan användas som underlag för utomhusbelysning och eventuella solceller. Nedre delen av spaljén är sluten, vilket gör att man inte kan klättra uppför den och att spaljén även fungerar som brandskydd.

Hur ska barnen ta sig upp och ner i utetrappan?

Trapporna är inte lika branta som i vanliga fall. De är också försedda med en trappavsats och portar. Samtliga trappor har räck i rätt höjd för både vuxna och barn.

Hur ser man till att takavvattningen fungerar?

Byggnaden avvattnas med rännor och stuprör och den har tätskikt på tak. Taket är lutande, och vattnet rinner från det via 2,5 meter breda takrännor och stuprör till dagvattenbrunnar.

Hur stöder gårdsplanen barnens lärande och utveckling?

Syftet är att gårdsplanen möter varje åldersgrupps individuella behov. Enskilda delar av gården reserveras till både aktiviteter och kreativt fritt skapande. Därtill ska det finnas platser där barnen kan slappna av. Det är viktigt att även hårda ytor som tjänstgör som underlag för moppe- och bollekar finns på daghemmets gårdsplan. Spelplan och leder för trafiklekar målas på asfaltytan. Senare ska även antalet gräsyta på gården växa kraftigt.

Hur kan lokalerna utnyttjas?

Samtliga lokaler är avsedda för barn. Till och med de fönsterförsedda tamburerna kan användas för lek tack vare att de är ovanligt rymliga och kan anpassas till olika krav. Grupplokalerna kan omvandlas enligt behov. Yngre barn äter i grupplokalerna. Äldre barn äter i matsalen, vilket gör att grupplokalerna kan i sin helhet användas vid lek. På detta sätt kan barnen fortsätta med samma lek efter måltiden.

Vad betyder dubbelgrupp?

I denna plan betyder dubbelgrupp att två grupper har en gemensam tambur. Grupperna har dock egna separata lek- och vilorum.

Hurdana kök och personalrum finns det i byggnaden?

Köket har planerats i samarbete med Sibbo kommuns Kostservice. Byggnaden har två personalrum som båda är försedda med dusch och klädskåp; det större är för kvinnor och det mindre för män. Personalens ytterkläder förvaras i tamburen.

Ett daghem kan vara en bullrig miljö. Hur ska det problemet lösas?

Alla allmänna lokaler byggs nuförtiden med hänsyn till akustik. Alla material i byggnaden inklusive akustiska material väljs så att de inte ökar emissioner till inneluften.

Vilka saker har förändrats efter projektplaneringsskedet? (6/2018)

 • Ett loft har lagts till i övre ändan av innetrappan. Denna strukturella lösning ger mer utrymme för daghemsverksamheten.
 • De centrala principerna gällande ventilation har också preciserats. Som följ till detta kommer daghemslokalerna vara högre i tak.
 • Ingången till kvällsverksamheten har flyttats, vilket gör att lokalerna för öppna daghemsverksamheten är tillgängliga också på kvällarna. Samtidigt kommer det att finnas en tydlig huvudingång för utomstående som besöker daghemmet.
 • Personalrum har flyttats invid köket, och korridoren har ritats om så att den nu är en del av grupprum.
 • Lösningar på servicegården har också utvecklats.

Projektets framskridande

En projektplan har utarbetats i samarbete med daghemsföreståndarna i Sibbo kommun, pedagoger och tekniska experter samt arkitekter. För arkitekt- och huvudplaneringen svarar konsortiet Gylling-Wikström Oy och Arkkitehdit Lukkaroinen Oy.

I centrala Nickby inleds sommaren 2018 flera byggprojekt Nickby Hjärtas område. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby. Arbeten som börjar nu på området omfattar byggandet av en ny Nickby Hjärtas daghem och en bussterminal. Samtidigt utvecklas parkeringsmöjligheterna och säkerheten på gatorna effektiveras.

Tilläggsuppgifter:

Rainer Långsjö, byggnadsingenjör Sibbo kommun
Petra Salomaa, planerare småbarnspedagogik Sibbo kommun
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -facebook!

Landskapsarkitekturen för Sibbostranden

Sibbostrands markområden återgår i Sibbo kommuns ägo från Sipoonranta Oy

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte på tisdag 15.1.2019 att markanvändningsavtalet gällande Sibbostrand sägs upp. Beslutet om att säga upp markanvändningsavtalet fattades i samband med förhandlingar som fördes med Sipoonranta Oy. Förhandlingarna fördes i god anda, och man kom även överens om att snygga upp landskapet i området. Enligt avtalet ska Sipoonranta Oy färdigställa landskapet senast sommaren 2019.

Förhandlingarna om markanvändningsavtalet inleddes efter att Sipoonranta Oy, där Skanska är minoritetsaktieägare, på nytt bad kommunen om tilläggstid för att slutföra byggarbetena på området. År 2013 beviljade kommunen första gången tilläggstid för att färdigställa området när tilläggstid beviljades till utgången av år 2021.

Läs mera från Sibbo kommuns webplats

Landskapet i området vid Sibbostrand har planerats att snyggas upp

Sibbo kommun ordnade ett diskussionsmöte om landskapsarkitekturen för Sibbostranden. Diskussionsmötet var öppet för allmänheten och ordnades tisdag 20.11.2018 kl. 18.30–19.30 på Sakarinmäen koulu (Knutersvägen 924, Helsingfors).

Enligt landskapsvårdsplanen som beställts av byggföretaget Skanska ska bland annat de kommande tomtområdena städas, jämnas ut med krossgrus till behövliga delar och sås med en ängsfröblandning. Även bortre ändan av hamnbassängen ska stenbeläggas samt träd och buskar planteras. Enligt planen ska också en del av marken på området jämnas ut till ett parkeringsområde.

Kommuninvånarna hade en möjlighet att bekanta sig med landskapsvårdsplanen och kommentera den vid ett diskussionsmöte (20.11.) som ordnades av Sibbo kommun. Invånarnas respons dokumenterades vid diskussionsmötet och beaktas i den fortsatta beredningen av landskapsvårdsplanen.

Invånarna kan följa med landskapsvårdsprojektet på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar på adressen: https://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv

På plats vid diskussionsmötet var bland annat kommundirektör Mikael Grannas, representanter för Sipoonranta Oy samt fullmäktiges ordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

Diskussionskväll om utvecklingsförslagen på Sakarinmäen koulu

Drygt 50 personer deltog i Sibbo kommuns diskussionsmöte som ordnades på tisdagen (20.11.). Representanter för byggföretaget Skanska och Sibbo kommun samt en grupp invånare i Sibbostranden framförde vid invånarkvällen sina synpunkter på hur man kunde förbättra trivseln och planera landskapet i området. Efter anförandena diskuterades den s.k. landskapsvårdsplanen för Sibbostranden i mindre grupper. Kommentarerna och ändringsförslagen till planen som presenterades vid tillställningen har nu sammanställts och skickats vidare till de experter som arbetar med landskapsvårdsplanen och till Skanska för kännedom inför det fortsatta arbetet med planen. Information om den uppdaterade planen ges i samband med att den slutliga landskapsvårdsplanen har färdigställts.

Ett varmt tack till alla deltagare!

Mer information:

Mikael Grannas
Kommun direktör
Sibbo kommun
0407529803
mikael.grannas (at) sibbo.fi

Ilari Myllyvirta
Teknisk direktör
Sibbo kommun
0401914574
ilari.myllyvirta (at) sibbo.fi

Gatubyggen invid Nickby Hjärtas område

Flera gatubyggen utförs i Nickby under de kommande åren. Enligt planerna börjar de första stora arbeten i juni 2018 med byggandet av en bussterminal på Stora Byvägen respektive byggandet av Södra Skolvägen (tidigare Storkärrsgränd). Efter att dessa projekt är färdiga i början av hösten 2018 fortsätter arbetet på Stora Byvägen med saneringen av sträckan mellan Enter och Södra Skolvägen. Enligt planerna ska Norra Skolvägen förlängas och Östra Storkärrsgränd saneras senare under 2018 och 2019. Du hittar närmare uppgifter om gatubyggen i kartan nedan.

Södra Skolvägen

Den gata som nu heter Storkärrsgränd byggs om sommaren 2018. Samtidigt kommer gatan att byta namn och i fortsättningen heta Södra Skolvägen mellan Stora Byvägen och Parkgårdsvägen. Den nya gatan utgör en fungerande länk mellan Nickbyvägen och Stora Byvägen. Byggarbeten börjar i juni, och enligt planerna torde gatan vara färdig i början av hösten.

Södra Skolvägen blir en boulevardliknande gata som är tydligare och trivsammare än den gamla gatan. Farleden kantas av träd, och leder för lätt trafik byggs på gatans bägge sidor. Gatuområdet byggs också bredare och förses med parkeringsplatser längs gatan. Även en liten skvär planeras ungefär halvvägs upp på gatan.

Vid planeringsskedet har man lagt särskild vikt vid att skjutstrafiken till och från det blivande Nickby Hjärtas daghem kommer att fungera bra och att området är tryggt för barnen. Den nya gatan förbättrar även övriga trafikförbindelser invid Nickby Hjärtas område. Gatan betjänar bland annat Sibbo Gymnasium, Wessman-huset, parken invid Nickby Hjärtas område samt näridrottsplatser och bostadshus på området.

Gatuplanerna var framlagda i mars 2018. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna planerna och valde entreprenören för arbeten i maj 2018.

Sanering av Stora Byvägen mellan Enter och Södra Skolvägen

Stora Byvägen saneras i två skeden. Det första skedet omfattar sträckan mellan rondellen mot Nickbyvägen och den byggnad Enter är belägen i. Nickby bussterminal byggs på detta område sommaren 2018. När bussterminalen är färdig börjar det andra skedet. Det omfattar saneringen av Stora Byvägen mellan Enter och Södra Skolvägen. Arbeten för denna del torde börja hösten 2018 och bli färdiga sommaren 2019.

I samband med saneringsarbeten planeras en rondell i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Rondellen gör att trafiken löper smidigare i framtiden. Samtidigt blir även elevernas skolvägar tryggare. Rondellen kommer också att få en fjärde infart. Denna infart betjänar servicetrafiken till och från skolcentrets kök samt skjutstrafiken till och från Wessman-huset. Samtidigt förbättras även skjutstrafiken till och från Nickby Hjärta. Den nuvarande anslutningen från Wessman-husets tomt till Stora Byvägen avstängs permanent.

Det intryck som gatan ger kommer i huvudsak inte att förändras. En led för lätt trafik byggs på bägge sidor av gatan. Båda sidorna kommer att kantas med lövträd precis som förr. Trivsamheten och tryggheten försäkras med tillräckligt omfattande belysning. De mest centrala hållplatserna kommer också att förses med busskurer.

Gatuplanen var framlagda i mars 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Förlängning av Norra Skolvägen

Enligt planerna ska Norra Skolvägen, som är belägen i Nickby centrum, byggas om så att den i framtiden löper hela vägen till Nickbyvägen. Den nuvarande gatan förlängs och svänger höger från det bortre hörnet av Nickby daghem. Byggarbeten planeras börja hösten 2018 och gatan torde vara färdig sommaren 2019.

Med den nya gatan öppnas en ny förbindelse mellan Nickby Hjärtas område och Nickby centrum, vilket får trafiken att löpa bättre än förr. Syftet med att förlänga gatan är att förebygga trafikstockningar som annars skulle förekomma i korsningen mellan Norra Skolvägen och Stora Byvägen när trafikmängden ökar. Förlängningen av Norra Skolvägen och den nya anslutningen till Nickbyvägen har både planerats med syfte att behålla så stor del av parkområdet som möjligt.

Gatan kommer inte att få några skilda trottoarer, för den kantas redan på båda sidorna av en led för lätt trafik respektive en parkgång som även fungerar som gång- och cykelväg. Den nya gatuförbindelsen korsar den led för lätt trafik som nu går igenom parken. I korsningen byggs ett förhöjt övergångställe.

Leden för lätt trafik kommer också i fortsättningen gå via gångtunneln under Nickbyvägen. Syftet är att tunnelns konstruktioner också ska förstärkas i samband med gatubygget. Det har också planerats att den nuvarande delen av Norra Skolvägen saneras vid ett senare skede.

Gatuplanerna har varit framlagda i april 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Östra Storkärrsgränd

Samtidigt med arbeten för att förlänga Norra Skolvägen ska även Östra Storkärrsgränd, som går parallellt med Nickbyvägen, saneras. Östra Storkärrsgränd ligger både nära Nickbyvägen och i närheten av parken invid Nickby Hjärta.

Gatan är i behov av sanering och byggarbeten börjar enligt planerna hösten 2018. Arbeten kommer att medföra ändringar bland annat i konstruktionslagren under vägen, avloppsrören, konstruktionerna för dagvattensbehandling och förbindelserna för lätt trafik. Gatuplanen var framlagda i april–maj 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

En rondell till korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen

En rondell har planerats till korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen. Planerna omfattar även en anslutningsparkering vid korsningen. Det är fråga om en korsning mellan två centrala leder i Nickby. Vägen leder bland annat till Tallmo, Kervo, Helsingfors och Söderkulla.

Enligt planerna ska korsningsområdet vara försett med trygga leder för lätt trafik. Leden för lätt trafik ansluter sig till de redan existerande lederna för lätt trafik i Nickby samt till den led för lätt trafik som byggs 2018–2019 mellan Nissbacka och Nickby.

Den planerade anslutningsparkeringen omfattar tjugo bilplatser samt några platser för motorcyklar och mopeder. Därtill byggs en cykelparkering. Närliggande hållplatser förses med busskurer. Gatuplanen var framlagda i maj 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Gatubyggen gör att Nickby centrum blir en mera fungerande och säkrare miljö. Byggarbeten kommer dock att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa både kommunens meddelanden om undantagsrutter och de anvisningar som skyltas på området. Observera att trafikarrangemangen kommer också att förändras när gatuarbeten framskrider.

Mer infomation:

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
Sibbo Kommun
040 641 6076
heidi.saarenpaa (at) sibbo.fi

Lari Sirén
Projektledare
Sibbo Kommun
09 2353 6802
lari.siren (at) sibbo.fi

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
040 191 4231
ilona.heikkinen (at) sibbo.fi

Följ oss på Facebook!

En ny bussterminal byggs i Nickby

Nickby får en ny bussterminal år 2018. Terminalen byggs vid Stora Byvägen framför Sockengården på sträckan mellan Nickbyvägen och Sibbo huvudbibliotek. Den nya bussterminalen är en del av saneringsarbetet av Stora Byvägen. I arbetets första skede renoveras sträckan Nickbyvägen – Enter.

Byggarbeten börjar enligt planerna i juni och den nya bussterminalen är enligt planerna klar i vinter 2018. Gatuplanerna för saneringen av Stora Byvägen var framlagda och godkändes för bussterminalens del av Tekniska utskottet 3.4.2018.

Hur kommer bussterminalen att se ut? 

När den nya bussterminalen planerats har särskild uppmärksamhet fästs vid trivsamheten, ljusheten och tryggheten på terminalområdet. Tryggheten på området har stått i fokus, för bussterminalen besöks av många barn och unga. Därtill har huvudbiblioteket mycket kunder. Det intryck som Stora Byvägen ger kommer i huvudsak inte att förändras när bussterminalen byggs. Kommunen kommer att uppskatta den gamla andan och de olika kulturskikten när den väljer till exempel planteringar och träd. Kommuninvånarna har deltagit i utformningen av den nya terminalen, genom att rösta för olika alternativ: bland annat träd, hållplatstak, gatubelysning och soptunnor. 

Den nya bussterminalen är inte bara en ny hållplats utan en större helhet. Gatuterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar och en förhöjd del av gatan samt av ett nytt övergångsställe med mittrefug. Gatan kantas av lövträd enligt den nuvarande modellen och en led för lätt trafik byggs på respektive sida. Väntplatser markeras tydligt, och hållplatser kommer enligt planerna vara försedda med busskurer. Därtill ska tydliga tidtabeller och ruttkartor fästas vid busshållplatserna. 

Det förnyade huvudbiblioteket öppnas i november 2018. Utöver mångsidiga bibliotekstjänster kommer biblioteket även att erbjuda lokaler för kommunens info och ett café, som båda står till tjänst när man till exempel väntar på sin buss. Du hittar mer information om renoveringen av biblioteket och de nya tjänsterna på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar.

Ändringar gällande bussterminalens läge

Den bussterminal som byggs nu kommer att betjäna resenärer som sådan för cirka 10 år. Därefter flyttas bussterminalen till den kommande Nickby järnvägsstation, där det byggs ett nytt resecentrum. Samtidigt blir den bussterminal som byggs nu den andra viktiga busshållplatsen i Nickby centrum.

Den bussterminal som byggs nu ligger mer centralt än den gamla. Den gamla bussterminalen får ge plats till bostadshus som planlagts som en del av kompletteringsbyggandet i Nickby. Matkahuoltos tjänster flyttar från och med början av juli till djurtillbehörsbutiken FastDog som ligger på Butiksgränden. Café Dösis som nu är verksam i den gamla busstationen fortsätter att betjäna sina kunder i de nuvarande lokalerna fram till slutet av året.

Nickby terminal har tagits i bruk 19.11.2018:

• Plattformarna nr 1–5 är i bruk
• Busslinjernas rutter har inte förändrats på grund av den nya terminalen
• Bussarna kör fortfarande via den gamla busstationen
• Linjerna 986 och 987 i Nickby börjar köra nya rutter fr.o.m. 10.12.2018

Fällandet av silverpilarna vid Stora Byvägen (29.7.2018)

De silverpilar som i nuläget växer mellan Sockengårdens parkeringsplats och Stora Byvägen fälls när man sanerar gatan och bygger en ny bussterminal i Nickby. Dessa träd är i dåligt skick och utgör därmed en risk för säkerheten, vilket är den mest centrala orsaken till att avlägsna dem.

Silverpilarna har nått slutet av sin livscykel. De har också fått uthärda svåra skador på grund av bland annat trafik och vägsalt. Busshållplatsbygget är inte en avgörande orsak till att träden avlägsnas, vilket skulle ändå hända i nära framtid. I nuläget är gatu- och hållplatsområdet också för smalt för att speciellt skoleleverna skulle kunna röra sig tryggt där. Därför ska området byggas bredare i samband med att gatan saneras och busshållplatsen byggs. Grönremsan där träden nu växer hamnar då under det nya gatuområdet.

Saneringen betyder dock inte att övriga träd kommer att fällas. Alla de träd som nu avlägsnas är sådana som ska bort antingen därför att man inte har annat val eller på grund av säkerhetsskäl. Alla specialister på gatubyggnad kommunen har bett kommentera saken har konstaterat att silverpilarna inte skulle överleva när gatuarbetet inleds.

Målet med busshållplatsbygget och saneringen av gatan är att bevara den miljö och det intryck som Stora Byvägen har samt sträva efter att förstärka Nickbys särdrag. Nya träd planteras på området i samband med saneringen. För att dessa träd skulle ha bästa möjliga tillväxtförhållanden och därmed också lång livstid satsar man på bland annat tillräckliga växtunderlag. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Mer infomation:

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
Sibbo Kommun
040 641 6076

Lari Sirén
Projektledare
Sibbo Kommun
09 2353 6802

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
040 191 4231

Förnyandet av Söderkulla idrottspark och idrottsplats

Förnyandet av Söderkulla idrottsplats har påbörjats. Idrottsplatsen förnyas som en del av de byggarbeten som just nu pågår på Miilis område. Målet med byggandet är att erbjuda Sibboborna bättre möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer samt säkerställa fungerande tjänster också i framtiden. Även förnyandet av idrottsplatsen, som inleddes på sommaren, har framskridit enligt tidtabell. Den förnyade idrottsplanen beräknas stå färdig under vintern 2018–2019.

Det kommer att finnas begränsningar i hur man kan använda sig av friluftsområden på Miilis område under de kommande åren. Å andra sidan kommer Söderkulla idrottsplats efter slutförda arbeten att vara en omfattande idrottshelhet med mångsidiga möjligheter till motion och friluftsliv både på sportplanen, skolans gårdsplan, närliggande friluftsleder och på en frisbee-golfbana.

Arbetet sparkas igång på fotbollsplanen

Förnyandet av den nuvarande idrottsparken inleds på den uppvärmbara fotbollsplanen som får nya värmeledningar och ny konstgräs. För övrigt stannar den populära fotbollsplanen på samma ställe, där den kan användas mångsidigt för bollsporter samt för kast- och hoppgrenar. Områden utanför fotbollsplanen förändras också i och med att löparbanan runt planen tas bort. Det permanentbelagda banvarvet ersättas med en upplyst terrängbana med stenmjölsbeläggning. Terrängbanan byggs som en ringbana runt planområdet. Enligt planerna ska det även finnas redskap för träning och balansövningar längs den nya banan. I fortsättningen kommer idrottsplatsen att ha en permanentbelagd raksträcka på platsens södra sida. Hopplatserna för längd- och höjdhopp flyttas till platsens sydvästra hörn. En kastbur placeras på sandplanen som även den utvidgas i ett senare skede.

I sluttningen mellan idrottsplatsen och servicebyggnaden bygger man läktare. Det kommer även att finnas sittplatser både runt belysningsstolparna och på den öppna platsen vid ingången till idrottsplatsen, som även den förnyas. Belysningen på idrottsplatsen blir mer energieffektiv med nya LED-lampor. I fortsättningen styrs den också med modernare teknik. Därtill blir underhållsarbetet på idrottsplatsen lättare med en ny serviceväg. Den går på platsens nordvästliga kant mot Tallbackavägen. Säkerheten på skolområdet förbättras avsevärt med den nya servicevägen när arbetsmaskiner inte längre kör i skolans närhet.

Arbetet med att förnya idrottsplatsen har planerats med ledning av arkitetsammanslutningen AFKS. Flera personer har deltagit i planeringen. Landskapsarkitekten Soile Heikkinen (Virearc/AFKS) samt projektchefen Kalle Linkola (FCG), expert inom planering av idrottsanläggningar, har haft en stor roll i förnyandet av idrottsplatsen. Ansvarig entreprenör för förnyandet av idrottsplatsen är Jäämestari Oy. Entreprenaden slutförs i slutet av år 2018. Kostnadskalkylen för att förnya idrottsplatsen uppgår till cirka 1,1 miljoner euro.

Läs mer om arbetets bakgrund i fritidssektionens och kommunstyrelsens protokoll:
Fritidssektionen, protokoll 30.01.2018 paragraf 6 Kommunstyrelsen, protokoll 08.05.2018 paragraf 122

Kommunens idrottsanläggningar förnyas under de närmaste åren även efter det att idrottsplatsen är färdigrenoverad. År 2019 påbörjar man arbeten för att utvidga servicebyggnaden vid idrottsplatsen och förnya den närliggande sandplanen. Därtill slutför man arbetet på den öppna platsen vid ingången till idrottsplatsen år 2020 i samband med byggnadsarbeten vid Söderkulla idrottspark och skolan Sipoonlahden koulu. Flera byggnadsarbeten slutförs år 2020 på Miilis område. Dessa omfattar ändringsarbeten av själva byggnaden Sipoonlahden koulu och dess omgivning samt arbeten i Söderkulla idrottspark i sin helhet.

Skejtning får ta en kort paus – återkommer med möjlighet till ännu finare tricks

Att åka skateboard eller scooter är populära hobbyer i Sibbo. Fram till slutet av augusti 2018 har man en tillfällig möjlighet att skejta på parkeringsplatsen invid Ingman Arena. Skejtandet på det nämnda området får dock ta en paus i höst. När idrottsplatsen är färdigrenoverad kommer det igen att vara möjligt att åka skateboard och scooter vid platsens östra kortsida. De nuvarande skateboardramperna med ny fanérbeläggning står till tjänst där fram till hösten 2020, då gårdsplanen vid Sipoonlahden koulu färdigställs och den utvidgade Söderkulla idrottspark får nya, av Janne Saario designade betongelement för skateboardåkning

Utkast till Söderkulla idrottsplan

ndringar i Sipoonlahden koulu och byggandet av idrottsparken

Mer information:

Piritta Forsell
Servicechef för idrottstjänster
Sibbo kommun
piritta.forsell (at) sibbo.fi

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
ilona.heikkinen (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -facebook!

Byggnadsarbeten på Miilis område

Den kraftiga tillväxten i Sibbo kommun blev ännu mer konkret i och med att byggarbeten inleddes på Miilis område i Söderkulla. Våren 2018 sparkade man igång tre projekt: utbyggnaden av Sipoonlahden koulu, byggarbeten för en ny plats för skjutstrafik vid skolan samt byggarbeten för en ny bussterminal. Även gatorna på Miilis område har byggts under sommaren och hösten 2018, med gatuarbete både på Tasträskvägen och på Söderkulla skolväg. Därtill har Söderkulla idrottsplats förnyats under hösten och vintern 2018. Målet med byggandet är att erbjuda Sibboborna mer fungerande tjänster och förbättra deras möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer.

År 2019 koncentreras byggandet på utbyggnads- och ändringsarbeten av Sipoonlahden koulu samt på utvidgningar av både servicebyggnaden och sandplanen. Under rubriken Aktuellt uppdateras information om tidtabellerna och om hur arbeten framskrider.

Byggnadsarbeten på Miilis område:

Sipoonlahden koulus utvidgning och förändringsarbeten

Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu inleddes våren 2018 och byggarbetet torde färdigställas under sommaren och hösten 2019. Utvidgningen som nu planeras svarar mot det ökande antalet elever som tillväxten i Söderkulla och södra Sibbo medför.

Målet med utvidgningen är att bygga en trivsam skola som erbjuder en öppen läromiljö som stödjer modern pedagogik. I samband med utvidgningen ändras lokalerna i den nuvarande skolan så att den gamla och nya delens lokaler kan användas på ett enhetligt och effektivt sätt.

Förändringsarbeten i den nuvarande skolbyggnaden inleds sommaren 2019. Den helt nya skolbyggnaden och öppna lärmiljön tas i bruk hösten 2020.

Läs mer om planeringsskedet i utvidgningsprojektet av Sipoonlahden koulu.

Sportplan förnyas

Den nuvarande idrottsplanen förnyas för att bättre motsvara användarnas krav. Även förnyandet av idrottsplatsen, som inleddes på sommaren, har framskridit enligt tidtabell. Den förnyade idrottsplanen beräknas stå färdig under vintern 2018–2019.

På Sipoonlahden koulus gård byggs en idrottspark som är öppen för alla. Byggarbeten av Söderkulla idrottspark genomförs samtidigt med förändringsarbeten av Sipoonlahden koulu. Idrottsparken kompletterar det utbud som idrottsplanen i sin förnyade form kommer att erbjuda och ger invånarna nya möjligheter att motionera och utöva hobbyer. Både den nya skolgården och idrottsparken kommer att färdigställas under sommaren 2020.

Gatuprojekt på Miilis område och den nya bussterminalen

Ett mera fungerande och säkrare gatunät utvecklas på Miilis område. Den nya Fröken Miilis bussterminal komplett med en anslutningsparkering färdigställdes vid Nya Borgåvägen i slutet av sommaren 2018.

Vägförbindelserna på Miilis område har förbättras med utvidgningen av Tasträskvägen och med den nya Söderkulla skolväg. Arbetet med att göra Tasträskvägen bredare pågick hela hösten och gatan blev färdig i december 2018. En led för lätt trafik har byggts längs vägen. Tasträskvägen har även försetts med gatubelysning.

Samtidigt har man förlängt Sibbovikens skolgata, som löper nu från Miilis terminal hela vägen till korsningen mellan Tasträskvägen och Granitvägen. Sibbovikens skolgata blev färdig i början av december 2018. Samtidigt döptes gatan om till Söderkulla skolväg. Den nya Söderkulla skolväg har planerats med tanke på säkerheten. Vägen har bland annat en tydlig led för lätt trafik samt bra belysning. Den nya vägen har även försetts med breddningar som gör det möjligt att stanna bilen en kort stund.

Aktuellt

Den nya Söderkulla skolväg tas i bruk på Miilis område (7.12)

Söderkulla skolväg har tagits i bruk på Miilis område. På samma gång blir även förbättringen av Tasträskvägen färdig. Sommaren och hösten har varit aktiva byggtider på Miilis område: utöver utvidgningen av Sipoonlahden koulu har man även byggt nya gator och förbättrat de gamla. I augusti tog man i bruk en ny Miilis bussterminal och dess anslutningsparkering, och vid skolstarten var även den nya platsen för skjutstrafik framför skolan färdig. Arbetet för att sanera Tasträskvägen, bygga en ny trafikanslutning till Daghemmet Miili och förlänga Sibbovikens skolgata har pågått under hela sommaren och hösten.

Arbetet för att utvidga Tasträskvägen har pågått hela hösten. Nu börjar vägen så småningom vara färdigsanerad. En led för lätt trafik har byggts längs vägen. Den har även försetts med effektiv gatubelysning.

Samtidigt har man förlängt Sibbovikens skolgata, som löper nu från Miilis terminal hela vägen till korsningen mellan Tasträskvägen och Granitvägen. När gatan nu blir färdig i början av december döps den om till Söderkulla skolväg. Den nya Söderkulla skolväg har planerats med tanke på säkerheten. Vägen har bland annat en tydlig led för lätt trafik samt bra belysning. Den nya vägen har även försetts med breddningar som gör det möjligt att stanna bilen en kort stund.

Även förnyandet av idrottsplatsen, som inleddes på sommaren, har framskridit enligt tidtabell. Den förnyade idrottsplanen beräknas stå färdig under vintern 2018–2019.

Mer information:
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Gatubygget framskrider på Miilis område i Söderkulla (4.10.)

Från och med 8.10 riktas trafiken till Daghemmet Miili via Tasträskvägen. Därtill har man inlett arbetet för att förbättra Tallbackavägen. Tallbackavägen kan användas normalt under hela byggtiden.

Från och med måndagen den 8 oktober riktas trafiken till Daghemmet Miili via den förbättrade, bredare Tasträskvägen. Till den gångna sommarens byggarbeten hörde bland annat brytningar bakom Daghemmet Miili. Under hösten har man också lagt sista handen vid gatubygget. I fortsättningen riktas trafiken till daghemmet via Tasträskvägen (se kartan). Vägen har också fått en ny gång- och cykelled.

Gatubygget vid Tallbackavägen inleddes i oktober. Vägsäkerheten på Tallbackavägen förbättras genom att bygga en gång- och cykelled längs ena sidan av vägen. Vägen kommer också att förses med ett övergångsställe med mittrefug. Samtidigt bygger man även parkeringsplatser längs vägen. Trafikarrangemang på Tallbackavägen påverkas enbart kortvarigt av gatuarbetet, och vägen kan användas normalt under hela den tid som arbetet pågår.

Byggtakten på Miilis område i Söderkulla har ökat på sommaren. Området runtom Sipoonlahden koulu, Söderkulla idrottsplats och Daghemmet Miili börjar så småningom ta form. Skjutstrafiken och parkeringen fick en ny plats framför skolan Sipoonlahden koulu i augusti. Den nya bussterminalen, komplett med en ny anslutningsparkering, är också en viktig del av den nya omgivningen vid Miilis område. Utvidgningen av Sipoonlahden koulu har framskridit under sommaren och i början av hösten. Arbetet fortsätter dock ända fram till sommaren 2019. Om allt går enligt planerna blir utvidgningen av Sipoonlahden koulu färdig sommaren 2019. Därefter börjar förändringsarbetet av den nuvarande skolan. För tillfället förnyar man Söderkulla idrottsplats. Arbetet blir färdigt under den kommande vintern.

Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun tar också gärna emot respons gällande rutterna och deras funktionalitet. Ni kan skicka respons via Facebook på sidan Sibbo bygger och utvecklar eller genom att fylla i en responsblankett på webbplatsen sibbo.fi. Välj då verksamhetsområdet Gator och grönområden.

Mer information: Ilona Heikkinen, Projektplanerare, ilona.heikkinen@sibbo.fi

 

 Vägar till skolorna på Nickby Hjärtas område och på Miilis område när byggarbeten pågår (9.8.)

Byggandet på Nickby Hjärtas område och på Miilis område i Söderkulla påverkar trafikarrangemang och skjutstrafik till och från skolorna.  I Nickby är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger en ny bussterminal. Även gatan Storkärrsgränd är avstängd för biltrafik på grund av gatuarbete. På Miilis område har utvidgningen av skolan Sipoonlahden koulu framskridit tidtabellsenligt. Den nya bussterminalen är också färdig.

Trafik i närheten av byggarbetsplatserna
Samtliga leder för lätt trafik på Nickby Hjärtas område är märkta i den här kartan (se karta). I kartan hittar du även de aktiva byggarbetsplatserna som man särskilt ska se upp för när man rör sig på området. En tillfällig led för lätt trafik har byggts runt byggarbetsplatsen vid Södra Skolvägen (Storkärrsgränd). Den går parallellt med Storkärrsgränd bakom Sibbo gymnasium. Infart till skolorna på Nickby Hjärtas område sker via Stora Byvägen. Vänligen observera att man kommer till Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Lederna för lätt trafik på Miilis område är i bruk som vanligt på tisdagen när skolorna börjar. Observera dock att Sibbovikens Skolgata är avstängd för trafiken vid Ingman Arena. Även den gång- och cykelväg som går förbi Daghemmet Miili är reserverad enbart för byggarbetsfordon.

När man skjutsar barn till skolan Sipoonlahden koulu ska man ta den nya korsningen från Nya Borgåvägen till Sibbovikens Skolgata. Det byggs en ny plats för skjutstrafik nära skolan och idrottsplatsen. För att komma till den kör man längs Sibbovikens Skolgata förbi Miilis terminal. Den U-formade platsen för upphämtning och avlämning av barn blir färdig innan skolstarten (se karta här). Vi uppmanar alla att vara försiktiga när de använder sig av de tillfälliga lederna och tar sig till och från skolan.

Bussar
HRT:s bussar kör avvikande rutt i Nickby fram till 2.9.2018. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018. De linjer som kör avvikande rutt är 785–788, 841N, 984, 985 och 991–993. Ett undantag är linjerna 986 och 987, som kör avvikande rutt fram till senare på hösten. På Miilis område tar man i bruk den nya Miilis terminal och anslutningsparkering den 13 augusti när HRT:s trafik övergår till vintertidtabeller. Samtidigt tar man den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk, och HRT:s bussar börjar köra via den nya Miilis terminal.

Vi uppmanar alla som rör sig på området att vara försiktiga och följa noggrant de anvisningar som skyltas vid byggarbetsplatserna. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun tar också gärna emot respons gällande rutterna och deras funktionalitet. Ni kan skicka respons via Facebook på sidan Sibbo bygger och utvecklar eller genom att fylla i en responsblankett på webbplatsen sibbo.fi. Välj då verksamhetsområdet Gator och grönområden.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare
ilona.heikkinen@sibbo.fi

Den nya bussterminalen på Miilis område blir färdig enligt tidtabellen, i Nickby kör bussarna fortfarande avvikande rutt (3.8.)

HRT:s busstrafik övergår till vintertidtabeller 12.8.2018. I Söderkulla kör bussarna till och från den nya Miilis terminal från och med måndagen den 13 augusti 2018. I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen fördröjts. Bussarna kör fortsättningsvis avvikande rutt fram till 2.9.2018.

Arbeten på Miilis område för att bygga en ny bussterminal och anslutningsparkering påbörjades våren 2018. Det omfattande jordbyggnadsarbetet och terminalbygget har framskridit enligt tidtabell. Den nya terminalen tas i bruk 13.8.2018 när HRT:s bussar börjar använda den. Den nya Miilis terminal består av fyra hållplatsplattformar varav två är vid Nya Borgåvägen. Anslutningsparkeringen byggs mitt på terminalområdet. Innan höstterminen inleds kommer det därtill att finnas en ny plats för skjutstrafik och parkering framför skolan Sipoonlahden koulu.

I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen framskridit långsammare än planerat. När gatuarbeten på Stora Byvägen inleddes hittade man oväntat mycket gammal kommunalteknik som ska beaktas särskilt noggrant vid byggandet. Nu framskrider dock arbetena på byggarbetsplatsen enligt tidtabell. HRT:s bussar fortsätter köra avvikande rutt i ytterligare tre veckor efter det att trafiken övergår till vintertidtabeller. Genomfart på Stora Byvägen är fortfarande förbjudet under den tid byggandet pågår. På detta vis säkerställer man arbetsro på området vilket gör att arbetena också kommer att framskrida snabbare. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018.

Vi meddelar närmare om avvikande rutter innan skolstarten, för byggandet kommer att påverka trafikarrangemang och skjutstrafik både på Nickby Hjärtas område och Miilis område. Vänligen observera att Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Stora Byvägen nås antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen. Vi uppmanar alla som rör sig i närheten av byggplatserna att vara försiktiga och följa de anvisningar som skyltas på området.

Det har byggts mycket både i Nickby och i Söderkulla under sommaren. En del av byggprojekten blir också så småningom färdiga. Målet med byggnadsarbeten på Miilis område och kring Nickby Hjärta är att skapa en mångsidigare och trivsammare miljö med bättre parkeringsmöjligheter och tryggare gator.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare
ilona.heikkinen@sibbo.fi

Trafiken till Daghemmet Miili och Nickby daghem löper normalt trots byggandet (26.7.)

Byggarbetsplatserna på Miilis område och på Nickby Hjärtas område har framskridit med full fart under sommaren.
Snart ska daghemmen och skolorna starta sin verksamhet på nytt efter semesterdagarna. Samtidigt fortsätter även samlevnaden med byggarbetsplatserna. En del av de gator som byggs nu blir färdiga under hösten.

På Miilis område har både utvidgningen av Sipoonlahden koulu och gatubyggen kring skolan framskridit enligt tidtabell. Den nya bussterminalen och anslutningsparkeringen färdigställs i mitten av augusti. Då tas den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk. Även nya parkeringsområden byggs. De torde bli färdiga innan höstterminen inleds.  I månadsskiftet juli–augusti (vecka 31) går rutten till Miilis daghem som vanligt via Fröken Miilis väg.

På Nickby Hjärtas område är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger den nya bussterminalen. På grund av gatubygge är även Storkärrsgränd avstängd för genomfart. Därtill har byggnadsarbeten för det nya daghemmet bakom Wessmanhuset framskridit. I månadsskiftet juli–augusti (vecka 31) går rutten till Nickby daghem som vanligt via Stora Byvägen. Vänligen observera att man når Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Söderkulla idrottsplats förnyas (11.7.)

Förnyandet av Söderkulla idrottsplats har påbörjats. Idrottsplatsen förnyas som en del av de byggarbeten som just nu pågår på Miilis område. Målet med byggandet är att erbjuda Sibboborna bättre möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer,

Arbetet sparkas igång på fotbollsplanen
Förnyandet av den nuvarande idrottsparken inleds på den uppvärmbara fotbollsplanen som får nya värmeledningar och ny konstgräs. För övrigt stannar den populära fotbollsplanen på samma ställe, där den kan användas mångsidigt för bollsporter samt för kast- och hoppgrenar. Områden utanför fotbollsplanen förändras också i och med att löparbanan runt planen tas bort. Det permanentbelagda banvarvet ersättas med en upplyst terrängbana med stenmjölsbeläggning. Terrängbanan är en ringbana runt planområdet. Enligt planerna ska det även finnas redskap för träning och balansövningar längs den nya banan. I fortsättningen kommer idrottsplatsen att ha en permanentbelagd raksträcka på platsens södra sida. Hopplatserna för längd- och höjdhopp flyttas till platsens sydvästra hörn. En kastbur placeras på sandplanen som även den utvidgas i ett senare skede.

I sluttningen mellan idrottsplatsen och servicebyggnaden bygger man läktare. Det kommer även att finnas sittplatser både runt belysningsstolparna och på den öppna platsen vid ingången till idrottsplatsen, som även den förnyas. Belysningen på idrottsplatsen blir mer energieffektiv med nya LED-lampor. I fortsättningen styrs den också med modernare teknik. Därtill blir det nödvändiga underhållsarbetet lättare när idrottsplatsen får en ny serviceväg. Vägen går på platsens nordvästliga kant mot Tallbackavägen. Säkerheten på skolområdet förbättras avsevärt med den nya servicevägen när arbetsmaskiner inte längre kör i skolans närhet. Arbetet för att förnya idrottsplatsen påbörjades i juli och slutförs i slutet av år 2018.

Det kommer att finnas begränsningar i hur man kan använda sig av friluftsområden på Miilis område under de kommande åren. Å andra sidan kommer Söderkulla idrottsplats efter slutförda arbeten att vara en omfattande idrottshelhet med mångsidiga möjligheter till motion och friluftsliv både på sportplanen, skolans gårdsplan, närliggande friluftsleder och på en frisbee-golfbana. Söderkulla idrottsplats beräknas stå färdig hösten 2020. Då har den nya idrottsplatsen även helt nya betongelement för skateboardåkning.

Du kan bekanta dig närmare med förnyandet av idrottsplatsen: Förnyandet av Söderkulla idrottspark och idrottsplats

Mer information om Miilis byggplatsområde och förnyandet av idrottsplanen:
Piritta Forsell, Servicechef för idrottstjänster Sibbo kommun 040 191 4539
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla (18.6.)

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena. Vi uppmanar er att röra er försiktigt i närheten av byggplatserna och ta hänsyn till gräv- och sprängarbetena. Byggarbeten pågår framför allt i närheten av frisbeegolfbanan.

Skateboardramperna i Söderkulla (14.6.)

Renoverade skateboardramperna har nu placerats bredvid Ingman Arena. Ramperna kan användas ända till slutet av augusti. På hösten sätts ramperna åt sidan för en tid tills den nya idrottsplanen är klar.

Byggtakten på Miilis område i Söderkulla ökar på sommaren (8.6.)

Byggen på Miilis område utvidgas och byggandet håller tidtabellen. Eleverna i Sipoonlahden koulu har nu börjat sin semester. I samband med skolavslutningen har ett nytt skede i byggarbeten inletts på Miilis område. Hittills har utvidgningen av Sipoonlahden koulu framskridit enligt tidtabellen, och den 4 juni har arbetsplatsen utvidgats mot Sibbovikens skolgata. Samtidigt har parkeringsplatserna framför skolan fått ge vika åt byggarbeten. Nya parkeringsområden kommer att finnas på området när skolan börjar på hösten. Entreprenören som ansvarar för utvidgningsarbeten av Sipoonlahden koulu berättar att grundarbetena fortsätter enligt planerna. Ett väderskydd reses gradvis och kommer att bli synligt inom kort.

Busstrafiken använder sig av Fröken Miilis terminal hela sommaren. I början av hösten flyttas bussarna till den nya bussterminalen som byggs vid Nya Borgåvägen. Även en anslutsningsparkering byggs invid den nya terminalen. Sibbovikens skolgata stängs för allmän trafik måndagen den 11 juni när byggarbetsplatsen utvidgas. En ny rutt till Sibbo Arena öppnas då via Nya Borgåvägen.

Även förnyandet av Söderkulla idrottsplan inleds i juni. Idrottsplanen är officiellt ur bruk från och med början av juni. Den förnyade idrottsplanen beräknas bli färdig vid slutet av året.  Brytningsarbeten bakom Daghemmet Miili börjar efter midsommar och fortsätter under hela juli månad. En ny körväg byggs bakom daghemmet och ett parkeringsområde planeras bredvid byggnaden.

Byggarbeten på Miilis område omfattar en utvidgning av skolan Sipoonlahden koulu, byggandet av en ny bussterminal samt förbättring av gatorna. Målet är att erbjuda Sibboborna mer fungerande tjänster och förbättra deras möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer. Byggen på Miilis område utvidgas och takten på byggandet ökar i juni–juli. Kom vänligen ihåg att fästa din uppmärksamhet vid byggarbetsplatserna och de avvikande rutterna när du rör dig på området!

Mer information: Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Tillbudssituation i samband med den kommunaltekniska entreprenaden i Söderkulla på detaljplaneområdet Stenkulla (1.6.)

Entreprenören TerraWise utförde planenliga brytningsarbeten på detaljplaneområdet Stenkulla onsdagen den 30 maj 2018. Direkt efter en sprängning som utfördes på förmiddagen vid norra kanten av området lade man märke till att stensplitter hade spridits utanför säkerhetszonen. Vaktmän granskade området där stenarna upptäcktes direkt efter incidenten, men hittade inga skadade personer. Man hittade inte heller skador i de närliggande fastigheterna.

Suomen Louhintakonsultit Oy utreder i uppdrag av entreprenören TerraWise om stensplitter har orsakat skador i omgivningen. Ett meddelande har delats ut till grannfastigheterna. Så vitt vi vet har stensplitter inte orsakat några skador i fastigheterna.

Samtliga brytningsarbeten utförs noggrant och försiktigt och eventuella tillbudssituationer tas alltid på allvar. Brytningsarbeten på Miilis område fortsätter som vanligt enligt noggranna brytningsplaner.

Mer information och kontaktbegäran:
Ilona Heikkinen, ilona.heikkinen@sibbo.fi

Ny sand i lådan lockade fram leenden på dagisgårdar (4.5.)

Huvudentreprenören besökte daghem och berättade för barnen om byggnads- och schaktningsarbeten på Miilis område.

Gatuarbeten och utvidgningen av skolan på Miilis område i Söderkulla framskrider med fart. I nästa skede utvidgas schaktningsarbeten till detaljplaneområdet Stenkulla samtidigt som arbeten på Miilis område fortsätter. Under hela våren har kommunen och entreprenören samarbetat tätt med personalen i daghem och skolor samt med andra aktörer som är verksamma på området. Därtill har daghemmen och skolan varit till stor hjälp när information har delats till föräldrarna.

Nu var det dags att uppmärksamma de barn som går på dagis på området. På onsdagen den andra maj besökte kommunen och entreprenören daghem och berättade för barnen om byggnadsprojekt som pågår nära dem. Expertföretaget inom jordbyggnad och byggandet av infrastruktur TerraWise donerade ny sand till daghemmens sandlådor och berättade samtidigt om kommande schaktningsarbeten. Barnen fick även nya uteleksaker. Därtill donerade kommunen hörselskydd som personalen vid behov kan dela ut till barn och vuxna för att användas på daghem under dagen.

Schaktningsarbeten på detaljplaneområdet Stenkulla påbörjas vid början av maj och planeras så att sprängningar närmast daghemmet utförs i slutet av maj månad. Vardagen på Daghemmet Mäntymäki påverkas därtill av schaktningsarbeten på området i juni–juli. Sprängningar bakom Daghemmet Miili utförs för sin del först efter midsommar och i juli. Daghemmet Miili håller stängt så länge som schaktningsarbeten pågår.

Mer information om Miilis byggplatsområde:
Ari Luomala 09 2353 6015, byggnadsingenjör Sibbo kommun
Ilona Heikkinen 040 191 4231 projektplanerare Sibbo kommun

Lederna för lätt trafik har ändrats på Miilis område (4.4.)

Byggarbetsplatserna på Miilis område har blivit fler när gatuarbeten och byggandet av den nya bussterminalen inletts. Ändringarna i trafikarrangemangen påverkar lederna för lätt trafik och speciellt vägen till skolan.

En anslutning på Nya Borgåvägen nära Ingman Areena är ny öppen för lätt trafik. Samtidigt har den gamla leden för lätt trafik som gick runt arenans parkeringsplats tagits ur bruk. På detta sätt kommer fotgängare och cyklister från Nya Borgåvägen direkt till skolan via vägen framför Ingman Areena.

Den körbana som går från Nya Borgåvägen invid den nya bussterminalens byggarbetsplats och bredvid Ingman Areenas parkeringsplats är nu öppen endast för byggplatstrafik. Läs mer här

Nya gatuprojekt på Miilis område och flyttet av skateparkområdet i Söderkulla (12.3.)

Skateparkområdet i Söderkulla kommer att ge plats åt terminalen och flyttar. Skateparkområdet förnyas i samband med ändringsarbeten i idrottsparken.

Skateparkområdet i Söderkulla bredvid Sibbo Arena stängs i mars 2018 på grund av byggarbeten på Miilis område. Byggarbeten inleddes i februari 2018 med utvidgningen av Sipoonlahden koulu, och i mars börjar byggandet av en ny bussterminal och anslutningsparkering. De nuvarande skateboardramperna renoveras och flyttas till den östra kortsidan av idrottsplanen när renoveringsarbeten är färdiga hösten 2018. 

En ny Miilis bussterminal kommer att stå färdig i början av hösten 2018, varefter den nuvarande bussterminalen tas ur bruk. Bussarna använder den nuvarande terminalen på Fröken Miilis väg på normalt sätt under hela våren och sommaren. Utöver den nya bussterminalen inleds även andra gatuarbeten på Miilis område. Grävarbetet för infrastrukturen i Stenkulla börjar under våren 2018. Under sommaren utvidgas Tasträskvägen och en ny Sibbovikens skolgata byggs. 

Mer information om Miilis byggplatsområde och förnyandet av idrottsplanen:
Ari Luomala, Byggnadsingenjör Sibbo kommun 09 2353 6015
Piritta Forsell, Servicechef för idrottstjänster Sibbo kommun 040 191 4539
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun040 191 4231

Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu inleder arbetet på Miilis byggplatsområde (19.2.)

Byggarbetet medför ändringar i omgivningen kring Sipoonlahden koulu. De största förändringarna som påverkar skolans vardag är då dörren och gårdsplanen på skolans framsida samt lärarnas parkeringsplatser tas ur bruk. Under tiden då byggarbetet pågår ska eleverna gå in till skolan via ytterdörren i byggnadens västra flygel. Under rasterna kan eleverna vistas på idrottsplanen och på ett tillfälligt uteområde.

Förändringar i skjutstrafiken av eleverna: Vi rekommenderar att skjutstrafiken av eleverna till och från skolan sker på parkeringsplatserna väster om bussarnas vändplats.

Fröken Miilis väg är i bruk till utgången av år 2018 och trafiken till Daghemmet Miili sker som vanligt längs denna väg. Bussterminalen vid Fröken Miilis väg kan användas normalt under våren och sommaren 2018. I detta skede medför byggprojekten inga ändringar beträffande användningen av idrottsplanen och Ingman Areena.
Under våren uppförs två byggplatser på Miilis område. Den ena byggplatsen uppförs söder om skolan och den andra öster om Fröken Miilis väg på åkern. Den andra byggplatsen fungerar som lager- och parkeringsområde. På området förekommer arbetsplatstrafik som ska styras så att den medför så lite störningar som möjligt för dem som använder skolan och daghemmet. Vi uppmanar personer som rör sig i närheten av byggplatserna att vara försiktiga. Läs mer här

Mer information om Miilis byggplatsområde:

Jukka Haakana, byggingenjör Sibbo kommun
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -facebook!

Nickby-kväll 9.4.2018

Välkommen till Nickby-kväll där du kan bekanta dig med Nickbys bygg- och planläggningsprojekt! Tillfället hålls den 9 april 2018 på Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12). Välkommen när som helst det passar dig mellan 17-19.

Det är mycket på gång i Nickby med närområden: under våren startar flera byggnadsprojekt och detaljplanläggningen framskrider. Vi vill bjuda in dig till ett invånartillfälle där du kan bekanta dig med Nickbys bygg- och detaljplanläggninsprojekt.

Vid tillfället får du träffa planerare för följande projekt:

 • Gatuprojekt på Nickby Hjärtas området och nya bussterminalen
 • Utvidgning av Nickby Hjärta
 • Nickby Hjärtas daghem
 • Parker och arboretum
 • Nickby planstomme
 • Aktuella planer i Nickby centrum
 • Ett tillgängligt Sibbo 2017 – 2020

Välkommen till Nickby-kväll där du kan bekanta dig med Nickbys bygg- och planläggninsprojekt!

Tillfället hålls den 9 april 2018 på Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12). Välkommen när som helst det passar dig mellan 17-19. Kaffeservering.

Följ oss på Facebook!

Mer infomation om byggnadsprojekten på Nickby Hjärtas område:

Pasi Kanerva
Byggingenjör
Sibbo kommun
050 068 6757

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
040 191 4231

Eriksnäsvägens lättrafikled har tagits i bruk i Södra Sibbo

Leden för lätt trafik snart färdig i Eriksnäs (2.7.2018)

Den led för lätt trafik som byggs längs Eriksnäsvägen i Södra Sibbo är färdig i juli 2018. Arbeten slutförs när man bl.a. lägger gatubeläggningar samt installerar lyktstolpar och trafikmärken. Leden för lätt trafik längs Eriksnäsvägen är 1,3 km lång på sträckan Fiskgjusevägen–Sandbackavägen.

Den nya leden får både beläggning och belysning. I samband med byggarbeten har även beläggningen på Eriksnäsvägens körbanor förnyats. Därtill fick busshållplatsen vid Fiskgjusevägen en busskur. Den nya leden har går under riksvägen Helsingfors–Kotka.

Byggandet inleddes i november 2017. ”Arbeten har framskridit enligt planerna och håller nästan tidtabellen oberoende av den hårda vintern som försenade byggandet en aning. I sommar får man redan cykla en sväng”, säger byggnadsingenjör Ari Luomala. ”Här vill vi också tacka alla invånare för att ni tog byggarbeten i beaktande och var försiktiga under den tid arbeten pågick.”

Den nya trafikleden förbinder Eriksnäs med Söderkulla

Den nya leden för lätt trafik längs Eriksnäsvägen ger speciellt Eriksnäsborna bättre och smidigare arbets- och skolvägar. Med leden blir trafiksäkerheten betydligt bättre, och invånare på området får nya möjligheter för friluftsliv. Den nya leden förbättrar även trafikförbindelserna mellan Eriksnäs och Söderkulla. På lång sikt syftar man till att bygga ett enhetligt nät av gång- och cykelvägar mellan Eriksnäs och Söderkulla.

Trafikledens byggnadskostnader uppskattas till 400 000 euro. Entreprenör är AC Päällysteet Oy och byggherre är Sibbo kommun. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna byggadet av en led för gång- och cykeltrafik vid Eriksnäsvägen vid sitt möte 25.9.2017 (TEKNUTSK § 95).

Mer information:

Ari Luomala
Byggnadsingenjör
Sibbo kommun
09 2353 6015
ari.luomala (at) sibbo.fi