Nikkilän Sydämen alueen katujen rakentaminen

Nikkilässä tehdään tulevien vuosien aikana paljon kadunrakennustöitä. Ensimmäiset isot katutyöt alkoivat kesäkuussa 2018, kun Iso Kylätien terminaalia ja Eteläistä Koulutietä (entinen Suursuonkuja) alettiin rakentaa. Näiden valmistumisen jälkeen katutyöt jatkuivat Iso Kylätiellä Enterin ja Eteläisen Koulutien välisen osan saneerauksella. Tarkempia tietoja katutöistä seuraa kartan jälkeen.

Eteläinen Koulutie

Nykyinen Suursuonkuja rakennettiin uudelleen kesällä 2018. Samalla kadun nimi vaihtui Suursuonkujasta Eteläiseksi Koulutieksi Iso Kylätien ja Puistikkotien väliseltä osuudelta. Uusi katu muodostaa toimivan yhteyden Nikkiläntien ja Iso Kylätien välille.

Eteläisestä Koulutiestä on tullut nykyistä selkeämpi ja viihtyisämpi, bulevardimainen katu. Ajoväylää reunustavat puut ja kadun kummallakin puolella kulkevat kevyen liikenteen väylät. Rakentamisen myötä katualue levenee ja kadun varteen tulee myös pysäköintipaikkoja. Kadun puolivälin tuntumaan sijoittuu suunnitelmissa pieni aukio.

Kadun suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että liikenne tulevalle Nikkilän Sydämen päiväkodille on turvallista ja toimivaa sekä lasten että saattoliikenteen kannalta. Kadun myötä paranevat liikenneyhteydet myös muulle Nikkilän Sydämen alueelle. Katu palvelee muun muassa Sibbo Gymnasiumia, Wessman-taloa, Nikkilän Sydämen alueen puistoa ja lähiliikuntapaikkoja sekä alueen asuintaloja.

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä maaliskuussa 2018 ja tekninen valiokunta teki päätöksen suunnitelmien hyväksymisestä ja urakoitsijan valinnasta toukokuussa 2018.

Iso Kylätien saneeraus välillä Enter – Eteläinen Koulutie

Iso Kylätietä kunnostetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on Nikkiläntien liikenneympyrän ja Enter-rakennuksen välinen alue, jonne rakennettiin Nikkilän terminaali kesällä 2018. Linja-autoterminaalin valmistuttua toteutetaan Iso Kylätien toisen osan saneeraus välillä Enter – Eteläinen koulutie. Tämän osan katutyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2018 ja saada valmiiksi kesällä 2019.

Saneerauksen yhteydessä Iso Kylätien ja Uudensillantien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Tällä taataan liikenteen sujuvuus jatkossa ja huolehditaan koululaisten liikkumisen turvallisuudesta. Kiertoliittymään rakennetaan neljäs liittymä, joka tulee palvelemaan koulukeskuksen keittiön huoltoliikennettä sekä Wessman-talon saattoliikennettä. Samalla parannetaan Nikkilän Sydämen saattoliikennettä. Nykyinen Wessman-talon tonttiliittymä Iso Kylätielle poistuu.

Kadun yleisilme säilyy pitkälti ennallaan. Kadun molemmin puolin tulee kulkemaan kevyen liikenteen väylä ja kadun varsille tulee entiseen tapaan lehtipuita. Viihtyisyyttä ja turvallisuutta luo myös riittävä valaistus ja keskeisimmille linja-autopysäkeille tulee pysäkkikatos.

Teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti katusuunnitelma oli nähtävillä maaliskuussa 2018.

Pohjoisen Koulutien jatke

Nikkilän keskustassa sijaitsevaa Pohjoista Koulutietä on suunniteltu jatkettavan niin, että se kulkee tulevaisuudessa Nikkiläntielle asti. Katu jatkuu nykyisestä kääntyen oikealle Nikkilän päiväkodin takakulmalta. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan syksyllä 2018 ja kadun on tarkoitus olla valmis kesällä 2019.

Uusi katu mahdollistaa entistä paremman kulkemisen, sillä se avaa uuden reitin Nikkilän Sydämen alueelta Nikkilän keskustaan. Uudella kadun osalla pyritään estämään Pohjoisen Koulutien ja Iso Kylätien risteyksen ruuhkautuminen liikennemäärien kasvaessa. Pohjoisen Koulutien jatkeen ja Nikkiläntielle tulevan liittymän suunnittelussa on pyritty siihen, että alueen puistot säilyvät mahdollisimman laajoina.

Kadun varteen ei ole suunniteltu erillisiä jalkakäytäviä, sillä kadun kummallakin puolella kulkee kevyen liikenteen väylä tai jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu puistokäytävä. Uusi katuyhteys risteää puistossa kulkevan kevyen liikenteen väylän kanssa. Risteyskohtaan tulee korotettu suojatie.

Kevyen liikenteen väylä kulkee jatkossakin Nikkiläntien alittavalle alikululle. Alikulkutunnelin rakenteita on tarkoitus vahvistaa kadun rakentamisen yhteydessä. Myöhemmin on suunniteltu toteutettavan myös Pohjoisen Koulutien nykyisen osan saneeraus.

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti huhtikuussa 2018.

Itäinen Suursuonkuja

Samaan aikaan Pohjoisen Koulutien jatkeen kanssa saneerataan Nikkiläntien suuntainen Itäinen Suursuonkuja. Itäinen Suursuonkuja sijaitsee Nikkiläntien ja Nikkilän Sydämen puistoalueen tuntumassa.

Katu on saneerauksen tarpeessa ja rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan syksyllä 2018. Muutoksia tehdään muun muassa kadun alaisiin rakennekerroksiin, viemäreihin, hulevesien käsittelyyn ja kevyen liikenteen yhteyksiin. Katusuunnitelma on ollut nähtävillä teknisen valiokunnan päätöksellä huhti-toukokuussa 2018.

Katurakentaminen luo Nikkilän keskustaan entistä turvallisempaa ja viihtyisämpää ympäristöä. Rakentamisen aikana kehotamme seuraamaan kunnan tiedotteita poikkeusreiteistä sekä opasteita alueella liikuttaessa. Liikennejärjestelyt muuttuvat rakentamisen edetessä.

Lisätietoja:

Simo Kesti
Katupäällikkö
Sipoon kunta
simo.kesti (at) sipoo.fi

Linnea Mauno
Projektisuunnittelija
Sipoon kunta
linnea.mauno (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää -Facebookissa!

Nikkilän Sydämen alue

Nikkilän keskustassa käynnistyy kesällä 2018 Nikkilän Sydämen alueen rakennushankkeiden kokonaisuus. Rakentamisen tarkoituksena on luoda entistä monipuolisempaa, viihtyisämpää ja toimivampaa ympäristöä nikkiläläisille ja muille Nikkilässä liikkuville. Nikkilän Sydämen alueella alkavat sivistyskeskuksen laajennustyöt sekä uuden Nikkilän Sydämen päiväkodin ja linja-autoterminaalin rakentaminen. Samalla kehitetään pysäköintimahdollisuuksia ja tehostetaan katujen turvallisuutta.

Tällä sivulla kerrotaan yleisesti Nikkilän Sydämen alueella tehtävistä rakennustöistä. Ajankohtaista-otsikon alle päivitetään tietoa töiden aikataulusta ja etenemisestä.

Nikkilän Sydämen alueella tapahtuu

Nikkilän Sydämen päiväkoti

Nikkilän Sydämen päiväkodin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti toiminnallisen kokonaisuuden luomiselle ja rakentamiselle lapsen mittakaavassa. Päiväkotiin on suunniteltu tiloja suomen- ja ruotsinkielisille ryhmille sekä avoimen varhaiskasvatuksen ryhmille. Nikkilän Sydämen päiväkodin rakentaminen alkaa kevään 2018 aikana, ja uusi päiväkoti on käyttövalmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

Päiväkoti Pikkusydän on Nikkilän Kulttuuri- ja sivistyskeskuksen alueelle ensi vuoden syksyllä valmistuvan uuden päiväkodin nimi. Sivistysvaliokunta päätti päiväkodin nimestä kokouksessaan (13.2.2019).

Nimi valittiin avoimen nimikilpailun kautta saaduista ehdotuksista.

Tutustu tarkemmin Nikkilän Sydämen päiväkotiin täällä.

Nikkilän Sydämen alueen katuhankkeet

Nikkilän Sydämen alueen katuhankkeista vuonna 2018 toteutetaan Suursuonkujan itäpään muuttaminen ja rakentaminen kaduksi sekä Isolle Kylätielle rakennettava Nikkilän linja-autoterminaali. Linja-autoterminaali rakennetaan Kuntalan eteen.

Lisäksi päiväkodin ja koulun rakennustyömaille rakennetaan väliaikainen työmaatie. Väliaikainen työmaatie kulkee Suursuonkujalta työmaa-alueiden takana puistoalueella hiekkakentälle. Nikkilän Sydämen alueella katutyöt ja linja-autoterminaalin rakentaminen aloitetaan kesällä 2018. 

Tutustu tarkemmin Nikkilän Sydämen alueen katurakentamiseen ja Nikkilän linja-autoterminaaliin.

Nikkilän Sydämen sivistyskeskus

Tälle syksylle suunniteltu Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen laajentamisen aloitus siirtyy ensi vuodelle. Asia on ollut käsittelyssä Teknisessä valiokunnassa maanantaina 11.9.2018. Nikkilän Sydämen laajentaminen on osa Nikkilän Sydämen alueen rakentamista. Sivistyskeskuksen laajentamisen aloituksen siirtyminen ensi vuodelle ei tule muuttamaan muiden rakennushankkeiden aikatauluja.

Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen ensimmäisen vaiheen suunnittelu on tehty talven 2012–2013 aikana, ja hankkeen 1. vaihe valmistui kesällä 2016. Tällä hetkellä Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksessa opiskelee yli 700 oppilasta. Nikkilän Sydämen rakentamisen toisessa vaiheessa sivistyskeskukseen on määrä rakentaa liikuntasali sekä tilat alakoulun oppilaille. Nikkilän Sydämen laajentamisen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.11.2016.

Lue lisää Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen rakentamisen ensimmäisestä vaiheesta täältä.

Ajankohtaista

Väliaikainen kiertotie on käytössä Isolla Kylätiellä (11.1.19)

Tarkista kuvasta (alla) suojateiden paikat, etuajo-oikeudet ja väistämisvelvollisuudet! Ison Kylätien saneerauksen toinen vaihe alkoi vuoden 2018 lopulla. Katurakentamisen työmaa-alue on laajentunut Ison Kylätien ja Uudensillantien risteykseen päin. Tammikuusta 2019 lähtien on urakoitsija ottanut käyttöön Ison Kylätien suuntaisen kiertotien. Kiertotie mahdollistaa, ettei Isoa Kyläteitä tulla sulkemaan katutyömaan aikana.

Katutyömaan aikana Isolla Kylätiellä on useita muutoksia ja poikkeuksia liikennejärjestelyissä. Isolla Kylätiellä on normaalisti etuajo-oikeus myös väliaikaisen kiertotien kohdalla. Väistämisvelvollisuus on Uudensillantien suunasta kääntyvillä sekä Wessman-talon ja Nikkilän kulttuuri- ja sivistyskeskukselta päin tulevilla. Wessman-talon ja Nikkilän kulttuuri- ja sivistyskeskukselta päin tulevilla on STOP-merkki ennen väliaikaiselle kiertotielle kääntymistä. Erityisen tärkeää on huomioida suojatie Isolla Kylätiellä Uudensillantien ja väliaikaisen kiertotien risteyksen lähettyvillä (katso kuva).

HSL tiedottaa: Linjat 986 ja 987 siirtyvät Nikkilässä uuteen terminaaliin maanantaina 10.12. (5.12.18)

Linjat 986 ja 987 siirtyvät maanantaina 10.12 uusille reiteille Nikkilässä. Linjat lähtevät 10.12. alkaen Nikkilän terminaalin laiturista 5 ja päättyvät myös Nikkilän terminaaliin. Uusia pysäkkejä linjojen reitillä ovat Kirkkoniityntien (Si2301 ja Si2239) sekä Nikkilän juhlatalon (Si2312 ja Si2313) pysäkit. Nykyinen pääte- ja lähtöpysäkki ”Pilvilinnantie” Itäisessä Jokipuistossa (Si2311) poistuu samalla kokonaan käytöstä. Lue lisää: Sipoo.fi/ajankohtaista

Uusi Nikkilän terminaali on otettu käyttöön Isolla Kylätiellä (4.12.2018)

Tällä hetkellä terminaalin alueella tehdään vielä viimeistelytöitä, mutta laiturit 1-4 ovat jo normaalisti käytössä. Viimeinen laituri 5 otetaan käyttöön 10.12.2018, kun linjat 986 ja 987 siirtyvät uusille reiteilleen Nikkilässä.

Uuden terminaalin käyttöönotto ei ole muuttanut bussilinjojen reittejä tai aikatauluja. Nikkilässä kulkevat linja-autot käyttävät Isolla Kylätiellä sekä linja-autoaseman pysäkkejä, että Nikkilän terminaalin laitureita. Bussivuorot pysähtyvät Nikkilän linja-autoasemalla edelleen normaalisti, ja autoja voi jättää aseman lähettyville totuttuun tapaan. Voit tarkistaa bussilinjasi Reittioppaasta.

Lisäksi Ison Kylätien saneerauksen toisessa vaiheessa rakennetaan uusi Erottajan liityntäpysäköintialue Iso Kylätien ja Uudensillantien risteyksen lähettyville. Ison Kylätien saneerauksen toisen vaiheen rakennustyöt on aloitettu. Rakentaminen kestää kevääseen 2019 asti. Vuodelle 2019 on suunniteltu myös uuden liityntäpysäköintialueen rakentaminen Martinkyläntien ja Nikkiläntien risteykseen.

Nikkilän terminaali otettiin käyttöön 19.11.2018:
• Nikkilän terminaalin laiturit 1-4 ovat käytössä, katso laiturikartta (jpg).
• Linja-autojen reitit eivät ole muuttuneet uuden terminaalin takia
• Linja-autot kulkevat edelleen vanhan linja-autoaseman kautta
• Linjojen 986 ja 987 reitit Nikkilässä muuttuvat 10.12 lähtien

Nikkilän linja-autoterminaali otetaan käyttöön Isolla Kylätiellä (19.11.18)

Uusi linja-autojen terminaali Isolla Kylätiellä valmistuu marraskuussa. Linja-autot siirtyvät käyttämään Nikkilän terminaalin pysäkkejä maanantaista 19.11.2018 lähtien. Isolla Kylätiellä uutta linja-autoterminaalia on rakennettu Kuntalan edessä useamman kuukauden ajan. Tällä hetkellä katurakentamisessa on siirrytty viimeistelytöihin.

”On ollut hienoa seurata, kuinka valaisinpylväät, katujen reunakivet ja uudet pysäkkikatokset ovat ilmestyneet paikoilleen viime viikkojen aikana. Kun terminaali otetaan käyttöön, tuntuu hurjalta, kuinka paljon koko alue on muuttunut” sanoo Nikkilän Sydämen alueen kokonaishankkeessa projektisuunnittelijana ollut Ilona Heikkinen.

Uuden linja-autoterminaalin suunnittelussa onkin kiinnitetty erityisesti huomiota alueen kokonaisuuteen, valoisuuteen ja turvallisuuteen. Nikkilän terminaalialue tulee muodostumaan viidestä pysäkkilaiturista, korotetusta katuosuudesta ja keskikorokkeella varustetusta uudesta suojatiestä. Turvallisuus on nostettu tärkeään rooliin, koska alueella kulkee erityisen paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

”Sipoolaisille uusi terminaali yhdessä lähistölle rakentuvien liityntäpysäköintialueiden kanssa tulee tarkoittamaan sujuvampaa joukkoliikenteen käyttöä sekä viihtyisämpää ja turvallisempaa ympäristöä Nikkilän keskustassa, toteaa toimialan kehittämispäällikkö Lari Sirén.

Kadun saneeraamisen lähtökohtana on ollut n yleisilmeen säilyttäminen pitkälti entisellään. Jatkossakin Isolla Kylätiellä kulkee molemmilla puolilla kevyen liikenteen väylä. Vanhaa henkeä on kunnioitettu myös istutuksien ja puulajien valinnassa. Lisäksi kuntalaiset ovat saaneet osallistua katuterminaalin ilmeen suunnitteluun. Äänestys järjestettiin keväällä 2018 ja se toteutettiin niin sanotun osallistavan havainnekuvan avulla. Havainnakuvan avulla äänestyksessä pääsi valitsemaan puulajeista, pysäkkikatoksista, roskiksista ja katuvalaistuksesta. Lue lisää äänestyksen tuloksista.

Tervetuloa SuperAvajaisiin 4.12 klo 17-19 juhlimaan uutta Nikkilän linja-autoterminaalia!

Lisätietoja:
Ilona Heikkinen, projektisuunnittelija, ilona.heikkinen@sipoo.fi

Iso Kylätien saneerauksen toinen vaihe alkaa (15.11.18)

Iso Kylätien saneerauksen toisen vaiheen katutyöt alkaa marraskuussa 2018. Katurakentaminen ei tule sulkemaan läpiajoa Iso Kylätiellä. Katurakentaminen kestää kevääseen 2019.

Iso Kylätien ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin linja-autoterminaali Kuntalan edustalle, ja Iso Kylätien saneerauksen toisessa vaiheessa parannetaan väli Enter – Eteläinen koulutie. Katurakentamisen kautta Nikkilän keskustan ympäristöstä tehdään entistä viihtyisämpi ja turvallisempi.

Saneerauksen yhteydessä Ison Kylätien ja Uudensillantien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Tällä taataan liikenteen sujuvuus ja huolehditaan koululaisten liikkumisen turvallisuudesta. Kiertoliittymästä pääsee liikennöimään myös Nikkilän kulttuuri- ja sivistyskeskuksen sekä Wessman-talon suuntaan. Kiertoliittymän läheisyyteen on suunniteltu rakentuvan myös liityntäpysäköintialue.

Rakentamisesta aiheutuu väliaikaisia häiriöitä alueella kulkijoille. Kehotamme seuraamaan opasteita alueella liikuttaessa ja noudattamaan poikkeusreittejä. Iso Kylätien saneerauksen toisen vaiheen aikana läpiajo ohjataan työmaa-alueen viereen rakennettavalle Ison Kylätien suuntaiselle kiertoreitille.

Tästä pääset tutustumaan Nikkilän Sydämen alueen talven 2018-2019 kulku- ja poikkeusreitteihin. Muistutamme kuitenkin, että liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan katurakentamisen edetessä.

Saneerauksen katusuunnitelma Iso Kylätie välillä Nikkiläntie-Suursuonkuja on ollut julkisesti nähtävillä 15.3.-1.4.2018, ja tekninen valiokunta on hyväksynyt katusuunnitelman kokouksessaan 14.8.2018 (TEKVLK § 100).

HSL tiedottaa: Nikkilän bussiterminaali Isolla Kylätiellä otetaan käyttöön maanantaina 19.11. (14.11.18)

Nikkilän uusi bussiterminaali Isolla Kylätiellä otetaan käyttöön maanantaina 19.11. Linjat siirtyvät tuolloin uusille pysäkeille ja samalla väliaikaiset pysäkit Enterin edustalla poistuvat käytöstä. Viimeistelytyöt bussiterminaalissa jatkuvat kuitenkin käyttöönoton jälkeen. Lue lisää: HSL

Linjat ja laiturit Nikkilän terminaalissa maanantaista 19.11. alkaen
• Laituri 1: 785/K, 787/K ja 788/K Rautatientorille ja 991, 992 ja 993 Nikkilän linja-autoasemalle.
• Laituri 2: 841N Nikkilän linja-autoasemalle/Jokimäkeen, 984 Talmaan ja 985 Keravalle.
• Laituri 3: 785 ja 985 Nikkilän linja-autoasemalle (Itäisen Jokipuiston kautta), 786 Järvenpäähän, 787 Pornaisiin ja 788 Porvooseen.
• Laituri 4: 841N Rautatientorille, 984 Hindsbyhyn, 991 ja 992 Eriksnäsiin ja 993 Söderkullaan.

Laiturit 5 ja 6 on aluksi varattu vain bussien pysäköintiin, mutta laituri 5 tulee linjojen 986 ja 987 käyttöön 9.12. kun myös ne alkavat liikennöidä terminaalin kautta.

Linja-autoterminaalin työmaa Isolla Kylätiellä etenee – huomioithan muuttuvat liikennejärjestelyt! (18.9.18)

Kuntalan edessä Isolla Kylätiellä kevyen liikenteen reitit ovat vaihtuneet. Katutyömaa etenee suunnitelmien mukaisesti ja nyt aloitetaan kaivuutyöt Kuntalan edessä. Tämän takia urakoitsija on vaihtanut kevyen liikenteen reitin kulkemaan tien toista puolta eli pankin ja hautaustoimiston edestä. Pääset kulkemaan Kuntalaan parhaiten Nikkilän päiväkodin ja Kuntalan pihan kautta. Katutyömaa Isolla Kylätiellä tulee etenemään ja kävelijöiden poikkeusreitit muuttumaan vielä syksyn aikana. Kiinnitättehän huomiota poikkeusreitteihin.

Maanantaina 3.9 Iso Kylätie avattiin katutyömaan kohdalta vain linja-autoliikenteelle. Läpiajo Isolla Kylätiellä on edelleen kiellettyä työmaa-alueella. Valitettavasti työmaan läpi kulkee läpiajo liikennettä jatkuvasti. Työmaalta muistutettiin, että on äärimmäisen vaarallista ajaa nopealla vauhdilla työmaan läpi. Liikennesääntöjen ja annettujen poikkeusreittien noudattaminen ehkäisee turhien vaaratilanteiden syntymistä ja antaa urakoitsijalle työrauhan.

”Iso Kylätien avaaminen HSL:n linja-autoille oli tärkeää, jotta linja-autoilla kulkeminen Nikkilään ja Nikkilästä normalisoitui totutuille reiteille. Esimerkiksi useat koululaiset pääsivät takaisin tutuille linja-autopysäkeille”, sanoo projektisuunnittelija Ilona Heikkinen.

Autolla kulkeminen Kuntalaan, Nikkilän päiväkodille ja Nikkilän Sydämen parkkipaikalle onnistuu edelleen Nikkiläntien ja Iso Kylätien liikenneympyrän kautta.

Lisätietoja:
Ilona Heikkinen, projektisuunnittelija, ilona.heikkinen@sipoo.fi

Kunta purkaa huonokuntoisen Soltuna-talon Nikkilässä – rakennuksen osia huutokaupataan (12.9.)

Kiinteistö osoitteessa Iso Kylätie 10 ja sen mukana Soltuna-niminen omakotitalo on siirtynyt Sipoon kunnan omistukseen elokuussa 2018. Ajan myötä vaurioitunut, erittäin huonokuntoinen rakennus puretaan syksyn aikana ja alue siistitään. Kiinnostuneet voivat ostaa Soltunan osia julkisessa huutokaupassa, joka on tarkoitus järjestää lokakuussa.

Kiinteistö osoitteessa Iso Kylätie 10 sijaitsee keskeisellä Nikkilän keskustakorttelialueella, jonka kehittäminen on kunnalle strategisen tärkeää. Tästä syystä kiinteistö hankittiin kunnalle osana vaihtokauppaa. Vuosien varrella kiinteistöllä sijaitseva 1920-luvulla rakennettu puutalo on päässyt erittäin huonoon kuntoon. Lisäksi se jää Nikkilän keskusta-alueen kehittämisen ja Iso Kylätien saneerauksen alle. Myöhemmin tulevaisuudessa kunta tarvitsee tontin toisen asteen koulutuksen tilojen laajentamista varten. Näistä syistä talo puretaan. Viranomaiset ovat myöntäneet luvan rakennuksen purkamiseen.

– Koska rakennus on ollut osa Nikkilän rakennusperimää ja sen osista on tullut kysymyksiä kuntalaisilta, on kunta päättänyt järjestää julkisen huutokaupan ja myydä Soltunan osina kiinnostuneille, kertoo tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen Sipoon kunnasta.

Rakennuksesta huutokaupataan muun muassa osiksi puretut kaksi kaakeliuunia, ikkunapokat, väliovet ja hirsirunko. Hirsirunko tarjotaan sellaisenaan purettavaksi ja poiskuljetettavaksi. Kunta ei takaa hirsirungon toimivuutta kuljetuksen jälkeen, eikä vastaa rungossa olevista vaurioista. Myös muut osat myydään siinä kunnossa, missä ne ovat. Huudettujen osien poisviennin aikataulusta ilmoitetaan tarkemmin huutokaupan yhteydessä. Tavaroiden poisviennin jälkeen kunta rakentaa tontille keskustan pysäköintiä ja helpottaa Nikkilän pysäköintitilannetta. Pysäköinti voi olla tontilla, kunnes tontti tarvitaan sen lopulliseen käyttötarkoitukseen.

Rakennuksesta kaupataan lisäksi pienempiä osia Toimintakeskus Risteyksen ylläpitämässä kierrätysmyymälässä entisen matkahuollon tiloissa kahvila Dösiksen yhteydessä. Huutokauppaa valmistellaan parhaillaan, ja sen yksityiskohdista ja järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syyskuun aikana.

Lisätiedot:
Tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen, Sipoon kunta, juha.pohjonen@sipoo.fi

Nikkilän Sydämen laajentamisen rakennusurakka kilpailutetaan uudestaan (11.9.)

Nikkilän Sydämen laajentamisen rakennusurakan avoimella kilpailutuksella ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia. Asia käsiteltiin Teknisessä valiokunnassa 10.9.

Rakennusurakoitsijaa kilpailutettiin kevään ja kesän 2018 aikana. Kilpailutus ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta, ja hanke joudutaan kilpailuttamaan uudelleen. Nikkilän Sydämen laajentaminen eli 2. vaiheen aloitus siirtyy syksystä 2018 kesän 2019 alkuun.

-Urakkaneuvotteluja käytiin useampien urakoitsijoiden kanssa heinä-elokuussa. Saadut tarjoukset ylittivät kustannustasoltaan hankkeelle varatun määrärahan, eikä rakentamisessa päästy eteenpäin niiden pohjalta, kertoo Sipoon kunnan rakennuttajainsinööri Pasi Kanerva.

Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen ensimmäisen vaiheen suunnittelu on tehty talven 2012–2013 aikana, ja hankkeen 1. vaihe valmistui kesällä 2016. Tällä hetkellä Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksessa opiskelee yli 700 oppilasta. Nikkilän Sydämen rakentamisen toisessa vaiheessa sivistyskeskukseen on määrä rakentaa liikuntasali sekä tilat alakoulun oppilaille. Nikkilän Sydämen laajentamisen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.11.2016.

Nikkilän Sydämen laajentaminen on osa Nikkilän Sydämen alueen rakentamista. Sivistyskeskuksen laajentamisen aloituksen siirtyminen ensi vuodelle ei tule muuttamaan muiden rakennushankkeiden aikatauluja. Lue lisää Nikkilän Sydämen laajentamisen urakoitsijan valinnasta: tekninen valiokunta 10.9.

Lisätiedot:
Rakennuttajainsinööri Pasi Kanerva, Sipoon kunta, pasijuhani.kanerva@sipoo.fi
Tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen, Sipoon kunta, juha.pohjonen@sipoo.fi

Osallistu Nikkilän Sydämen päiväkodin nimikilpailuun (31.8.)

Nikkilän Sydämen päiväkoti etsii nimeä! Olisiko sinulla mielessäsi sopiva nimiehdotus Nikkilän Sydämen päiväkodille? Nimikilpailu on avoinna 31.8.-30.9.

Nikkilän Sydämen alueelle rakennettava päiväkotirakennus nimettiin suunnitteluvaiheessa Nikkilän Sydämen päiväkodiksi. Päiväkotitoiminta haluttaisiin kuitenkin käynnistää uudella, esimerkiksi Nikkilän historiaan, rakennuspaikkaan tai sipoolaisiin henkilöihin kiinnittyvällä nimellä. Päiväkodin nimeämisen tarkoituksena on selkiyttää alueella olevien rakennusten toiminnot ja erottaa päiväkoti Nikkilän Sydämen yläkoulusta, jotta esimerkiksi saattoliikenne, tavarantoimitukset ja postiliikenne ohjautuvat oikeisiin osoitteisiin.

Nimiehdotusta pohtiessa on hyvä huomioida nimen toimiminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Voit antaa ehdotuksen myös vain yhdellä kielellä. Ehdotukset käsittelee arviointiraati ja valinnan tekee varhaiskasvatuksen johtoryhmä. Voittaja palkitaan uusilla Sipoo-tuotteilla.

Nikkilän Sydämen päiväkoti sijaitsee Nikkilän Sydämen alueella, jossa tulee olemaan päiväkodin lisäksi Nikkilän Sydämen sivistyskeskus, esi- ja alkuopetuksen Wessman-talo, toisen asteen oppilaitokset, kirjasto sekä Sipoon opisto. Nikkilän Sydämen alue tulee näin ollen olemaan varsinainen elinikäisen oppimisen alue. Lisäksi alueella rakennetaan linja-autoterminaalia sekä katuja.

Lisätietoja: Petra Salomaa, Sivistysosaston suunnittelija, petra.salomaa@sipoo.fi

Nikkilässä suurin osa linja-autoliikenteestä palaa normaalireiteille 3.9.2018 (29.8.)

Nikkilässä HSL:n linjat 785, 786, 787, 788, 984, 985, 991, 992 ja 993 siirtyvät normaalireiteilleen 3.9.2018 aamuliikenteen alusta alkaen. Linjat 986 ja 987 jatkavat edelleen poikkeusreitillä arviolta joulukuuhun 2018 asti.

Nikkilässä linja-autot ovat ajaneet kesän ajan poikkeusreittejä linja-autoterminaalin rakentamisen ja Ison Kylätien saneeraamisen vuoksi. Rakennustyöt ovat vielä kesken ja uusi linja-autoterminaali valmistuu loka-marraskuussa. Syyskuun alusta lähtien läpiajo Isolla Kylätiellä on sallittu ainoastaan linja-autoille.

Uuden terminaalin myötä Kuntalan pysäkit Isolla Kylätiellä korvataan uusilla pysäkeillä. Uusien pysäkkien nimi on Nikkilän terminaali. Maanantaista 3.9. lähtien Nikkilän terminaali -pysäkit (Si2262 ja Si2263) sijaitsevat kuitenkin väliaikaisesti hieman etelämpänä Isolla Kylätiellä Enter-rakennuksen kohdalla. Pysäkit siirtyvät uuteen terminaaliin, kun sen rakennustyöt on saatu valmiiksi. Muut Ison Kylätien pysäkit tulevat 3.9. normaalisti käyttöön.

Lisäksi samalla otetaan käyttöön uusi pysäkkipari Nikkilän juhlatalo (Si2312 ja Si2313) Uudensillantiellä.

Lisätietoja: https://www.sipoo.fi/se/aktuellt_/?itemid=55731&a=viewItem
Ilona Heikkinen, projektisuunnittelija, ilona.heikkinen@sipoo.fi

Muutoksia Kuntalan tontille ajamiseen (20.8.)

Isolle Kylätielle parhaillaan rakennettavan linja-autoterminaalin työmaa tulee muuttamaan Kuntalan tontille ajamista tiistaina 21.8.2018 arviolta klo 9.00 mennessä.
Rakennustöiden seuraavan vaiheen aikana Kuntalan tontille, Nikkilän päiväkodille ja Nikkilän Sydämen parkkipaikalle ajetaan Ison Kylätien ja Nikkiläntien pupuliikenneympyrän suunnasta.

Kesän ajan käytössä ollut reitti Uudensillantien suunnasta Isoa Kylätietä pitkin Pohjoiselle Koulutielle tullaan sulkemaan.

Kouluille kulkeminen Nikkilän Sydämen alueen ja Miilin alueen rakennustyömaiden läheisyydessä (9.8.)

Nikkilän Sydämen alueella ja Miilin alueella Söderkullassa käynnissä oleva rakentaminen vaikuttaa lasten ja nuorten kulkemiseen ja saattamiseen kouluille. Nikkilässä Iso Kylätie on suljettu Kuntalan edestä linja-autoterminaalin rakentamisen takia. Myös Suursuonkuja on suljettu katutyömaan vuoksi autoliikenteeltä. Miilin alueella Sipoonlahden koulun laajennus on edennyt ja uusi linja-autoterminaali on valmistunut.

Kulkeminen rakennustyömaiden lähettyvillä
Nikkilän Sydämen alueen kevyen liikenteen reitit löytyvät kartasta (katso kartta). Karttaan on merkitty käynnissä olevat työmaa-alueet, joiden läheisyydessä tulee liikkua varoen. Eteläisen Koulutien (Suursuonkuja) katutyömaalle on tehty väliaikainen kevyen liikenteen kiertoreitti, joka kulkee Suursuonkujan kadun suuntaisesti Sibbo Gymnasiumin takaa. Nikkilän Sydämen alueen kouluille pääsee ajamaan Isoa Kylätietä pitkin. Huomaathan, että Isolle Kylätielle ajetaan Uudensillantieltä tai Brobölentieltä.

Miilin alueella kevyen liikenteen reitit ovat normaalisti käytössä tiistaina koulujen alkaessa. Huomaathan, että Sipoonlahden Koulukatu on suljettu Ingman Areenan kohdalla, ja Miilin päiväkodin edessä oleva kevyen liikenteen reitti on työmaakäytössä.

Lasten saattaminen Sipoonlahden koululle tapahtuu kääntyen uudesta risteyksestä Uudelta Porvoontieltä Sipoonlahden Koulukadulle. Uudelle koulun ja urheilukentän läheisyydessä sijaitsevalle saattoliikennealueelle ajetaan Sipoonlahden Koulukatua pitkin Miilin terminaalin ohi. Lasten saattamiseen tarkoitettu U-mallinen pysäköintialue valmistuu ennen koulun alkua (katso kartta). Kuljettehan varovasti muuttuneita reittejä pitkin kouluun.

Linja-autot
HSL:n linja-autot kulkevat Nikkilässä poikkeusreiteillä 2.9.2018 asti. Linja-autot pääsevät ajamaan Isolla Kylätiellä normaalisti 3.9.2018 alkaen. Tämä koskee linjoja 785-788, 841N, 984, 985, 991-993. Poikkeuksena ovat linjat 986 ja 987, jotka ovat poikkeusreiteillä pidemmälle syksyyn. Miilin alueella uusi Miilin terminaali ja liityntäpysäköintialue otetaan käyttöön 13. elokuuta HSL:n talviaikataulujen alkaessa. Samalla nykyinen Neiti Miilin terminaali poistuu käytöstä, ja HSL:n linja-autot alkavat kulkea uuden Miilin terminaalin kautta.

Kehotamme kaikkia liikkujia huomioimaan työmaiden opasteet tarkasti sekä liikkumaan varovasti. Kuulemme myös mielellämme Sipoon kunnan Tekniikka- ja ympäristöosastolla palautetta kulkureittien toimivuudesta. Palautetta voi antaa lähettämällä Facebookissa viestiä sivulle Sipoo rakentaa ja kehittää tai täyttämällä palautelomakkeen sipoo.fi-sivustolla. Valitse tällöin toiminta-alueeksi Katu- ja viheralueet.

Lisätiedot:
Ilona Heikkinen, Projektisuunnittelija,
ilona.heikkinen@sipoo.fi

Miilissä uusi linja-autoterminaali valmistuu aikataulussa, Nikkilässä linja-autot jatkavat poikkeusreiteillä (3.8.)

HSL:n linja-autoliikenteen kesäaikataulu päättyy 12.8.2018. Söderkullassa linja-autot siirtyvät käyttämään uutta Miilin terminaalia maanantaista 13.8.2018. alkaen. Nikkilässä uuden linja-autoterminaalin rakentaminen on viivästynyt, ja linja-autot jatkavat poikkeusreiteillä 2.9.2018 asti.

Uutta Miilin terminaalia ja liityntäpysäköintiä aloitettiin rakentamaan keväällä 2018. Laajat maarakennustyöt ja terminaalin rakentaminen ovat edenneet aikataulussa. Uusi terminaali otetaan käyttöön 13.8.2018, kun HSL:n linja-autot siirtyvät käyttämään terminaalia. Uusi Miilin terminaali koostuu neljästä pysäkkilaiturista, joista kaksi sijaitsee Uudella Porvoontiellä. Liityntäpysäköinti valmistuu terminaalin keskelle. Lisäksi Sipoonlahden koulun eteen valmistuu uusi saattoliikenne- ja paikoitusalue koulujen alkuun mennessä.

Nikkilässä linja-autoterminaalin rakentaminen on edennyt aikataulua hitaammin. Ison Kylätien alta on katua avatessa löytynyt odotettua enemmän vanhaa kunnallistekniikkaa, joka on täytynyt huomioida erityisen tarkasti. Rakennustyömaalla tehdään kuitenkin töitä suunnitelmien mukaisesti. HSL:n linja-autot jatkavat poikkeusreiteillä vielä kolme viikkoa kesäaikataulujen päättymisen jälkeen, ja läpiajoliikenne on edelleen kiellettyä rakentamisen aikana. Näin rakennustyömaalla saadaan tehtyä töitä rauhassa ja ripeämmässä tahdissa. Linja-autot pääsevät ajamaan Isolla Kylätiellä normaalisti 3.9.2018 alkaen.

Tulemme tiedottamaan poikkeusreiteistä tarkemmin ennen koulujen alkamista, sillä rakentaminen vaikuttaa lasten kulkemiseen ja saattamiseen Nikkilän Sydämen alueella ja Miilin alueella. Huomaathan, että läpiajo on kielletty Isolla Kylätiellä Kuntalan kohdalla, ja kulku Isolle Kylätielle tapahtuu Uudensillantien tai Brobölentien kautta. Kaikkia rakennustyömaiden läheisyydessä liikkujia kehotetaan varovaisuuteen sekä seuraamaan opasteita poikkeusreiteistä.

Nikkilässä ja Söderkullassa on kesän aikana rakennettu paljon, ja osa rakennushankkeista alkaa pikkuhiljaa valmistua. Miilin alueen ja Nikkilän Sydämen alueen rakentamisen tarkoituksena on luoda entistä monipuolisempaa ja viihtyisämpää ympäristöä sekä kehittää pysäköintimahdollisuuksia ja parantaa katujen turvallisuutta.

Lisätiedot:
Ilona Heikkinen, Projektisuunnittelija,
ilona.heikkinen@sipoo.fi

Miilin ja Nikkilän päiväkoteihin kuljetaan normaalisti työmaista riippumatta (26.7.18)

Työmaat Miilin alueella ja Nikkilän Sydämen alueella ovat edenneet kesällä kovalla vauhdilla.
Päiväkodit ja koulut alkavat pikkuhiljaa käynnistellä taas toimintaansa kesälomien jälkeen, ja yhteiselo työmaiden vieressä jatkuu. Syksyn aikana tulemme saamaan valmiiksi myös osan rakennettavista kaduista.

Miilin alueella Sipoonlahden koulun laajennus on noussut suunnitellusti ja katurakentaminen koulun ympärillä edennyt aikataulussa. Uusi linja-autoterminaali ja liityntäpysäköintialue otetaan käyttöön elokuun puolessa välissä, jolloin nykyinen Neiti Miilin terminaali poistuu käytöstä. Myös uusia pysäköintialueita valmistunee koulujen alkuun mennessä. Heinä–elokuun vaihteessa (viikko 31) Miilin päiväkodille kuljetaan totutusti Neiti Miilin tietä.

Nikkilän Sydämen alueella Iso Kylätie on suljettu Kuntalan edestä linja-autoterminaalin rakentamisen vuoksi. Katurakentaminen on sulkenut myös Suursuonkujan läpiajolta. Lisäksi uuden päiväkodin rakennustyöt ovat edenneet Wessman-talon takana. Heinä–elokuun vaihteessa (viikko 31) Nikkilän päiväkodille kuljetaan normaalisti Iso Kylätieltä. Huomaattehan, että kulku Iso Kylätielle tapahtuu Uudensillantien tai Brobölentien kautta.

Lasten maalaukset muurattiin uuden päiväkodin peruskiveen Nikkilässä (23.7.18)

Nikkilään rakennettavan uuden päiväkodin perustuksia on valettu heinäkuussa. Kesäkuussa Nikkilän päiväkodin lapsille annettiin tehtäväksi tehdä maalauksia ja kertoa terveisiä tulevalle päiväkodille. Lapset tekivät ison nipun hienoja ja värikkäitä maalauksia. Lasten terveiset siirtyivät osaksi uutta lapsille suunnattua rakennusta, kun maalauksia muurattiin uuden päiväkotirakennuksen peruskiveen 23.7.2018.

Lapsilta tuli paljon maalauksia, jotka on valokuvattu ja esitellään Sipoon kunnan sosiaalisen median kanavilla. Maalauksista lasten tekemä yhteisteos ja kortti laitettiin kestävään putkeen, joka muurattiin päiväkodin perustuksiin. Lasten maalausten muuraaminen uuden päiväkodin peruskiveen tehtiin osana rakennustöitä ilman isompaa tilaisuutta. Ajankohtaisten tavaroiden ja muistojen muuraaminen rakennuksen peruskiveen on vanha perinne, jolla juhlistetaan keskeisen rakennuksen rakentamista.

Kunnan rakennuttajainsinööri Rainer Långsjö ja projektisuunnittelija Ilona Heikkinen sekä urakoitsija KymppiRakenne Oy ovat iloisia, kun lapset saatiin tällä tavalla osaksi rakennusprojektia. Sipoon kunnan varhaiskasvatuksesta suunnittelija Petra Salomaa sekä Nikkilän päiväkodin johtaja Barbro Viileinen olivat mielellään mukana tempauksessa. Nikkilän Sydämen päiväkodille järjestetään syyskuussa myös nimikilpailu, josta tulee myöhemmin lisää tietoa.

Uusi päiväkoti rakennetaan Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen viereen puistoalueelle. Päiväkodin tiloista on suunniteltu monikäyttöisiä, ja ne tulevat palvelemaan suomen- ja ruotsinkielisiä ryhmiä sekä avoimen päivähoidon ryhmää. Rakennuksen tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota hyvään toiminnalliseen kokonaisuuteen sekä lapsen mittakaavaan. Tilat tarjoavat viihtyisät, terveelliset ja turvalliset puitteet nykypedagogiikan toteuttamiselle. Muunneltavuutensa ansiosta rakennuksen tiloja voivat hyödyntää ja varata myös eri ryhmät sekä yksittäiset kuntalaiset. Tämä vahvistaa kyläyhteisöllisyyttä ja yhteistyötä myös päiväkodin ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Uusi päiväkoti rakentuu samalle alueelle Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen, toisen asteen oppilaitosten ja kirjaston kanssa. Eri ikäisille lapsille on selkeää hyötyä siitä, että samalla alueella toimii eri ikäisten koulutusta ja päivähoitoa. Lasten oppimisympäristöstä tulee luontevasti laaja-alaisempi, kun eri ikäryhmät ovat läsnä saman alueen sisällä. Myös tilojen ja varsinkin piha-alueiden yhteiskäyttö mahdollistuu.

Lue lisää ja katso kuvat: Sipoo rakentaa ja kehittää -Facebook

Lisätietoja: Ilona Heikkinen, projektisuunnittelija
ilona.heikkinen@sipoo.fi

Nikkilässä uuden linja-autoterminaalin rakentaminen on alkanut (11.7.18)

Linja-autoterminaalin rakennustyömaasta johtuen osa Iso Kylätiestä on suljettu Nikkilässä. Läpiajo on kielletty Iso Kylätiellä Kuntalan kohdalla. Nikkiläntien ja Iso Kylätien liikenneympyrästä ei pääse ajamaan Kuntalan tontille vaan parasta on kiertää Uudensillantien tai Brobölentien kautta.

Kulkeminen linja-autoterminaalin rakentamisen aikana
Iso Kylätien saneeraaminen aiheuttaa muutoksia ja poikkeuksia tiellä liikkumisessa. Vaikka kulkeminen katutyömaa-alueella on kiellettyä, on Iso Kylätien kiinteistöille ajo sallittua myös rakentamisen aikana. Työmaan halki tonteille ajaminen tulee muuttumaan työmaiden edetessä. Kehotamme ajamaan rauhassa ja seuraamaan poikkeusreittiohjeita kadulla. Muu liikenne, kuten jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kiertämään työmaan ja käyttämään muita reittejä. Poikkeusreitit merkitään alueelle. HSL:n linja-autot kulkevat poikkeusreiteillä elokuun puoleen väliin asti.

Nikkilän Sydämen alueen katuhankkeiden kokonaisuus
Samanaikaisesti linja-autoterminaalin rakentamisen kanssa on alkanut myös Eteläisen Koulutien (entinen Suursuonkuja) rakentaminen. Myös Suursuonkujalla läpiajo on kielletty kadunrakennustyömaan takia. Kevyelle liikenteelle on tehty kiertoreitti, joka kulkee Sibbo Gymnasiumin takaa.

Lisäksi Pohjoisen Koulutien jatkeen valmistelevat työt ovat käynnistyneet painopenkereen rakentamisella. Pohjoisen Koulutien jatkeen varsinainen rakentaminen on suunniteltu aloitettavan syksyllä 2018.

Katuhankkeet ovat osa Nikkilän keskustassa kesällä 2018 käynnistynyttä Nikkilän Sydämen alueen rakennushankkeiden kokonaisuutta. Rakentamisen tarkoituksena on luoda entistä monipuolisempaa, viihtyisämpää ja toimivampaa ympäristöä nikkiläläisille ja muille Nikkilässä liikkuville.

Nikkilän Sydämen lähiliikuntapaikan fitnessrata muuttaa (6.7.18)

Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen laajennustyöt alkavat syksyllä 2018. Nykyisen koulunrakennuksen takana sijaitseva fitnessrata siirretään jo nyt heinäkuussa koulun laajennuksen työmaan alta. Radan uusi sijainti on 50m etelään sen nykyiseltä paikalta. Lappset Oy tekee siirron heinäkuussa, jolloin rata on pois käytöstä. Rata on käytössä jälleen normaalisti siirron jälkeen.

Iso Kylätien hopeapajujen poistaminen (2.7.)

Kuntalan pysäköintialueen ja Iso Kylätien väliset hopeapajut joudutaan poistamaan kadun perusparannuksen ja linja-autoterminaalin rakentamisen yhteydessä Nikkilässä. Keskeisin syy tähän on puiden huono kunto ja sen aiheuttama turvallisuusriski.

Puut ovat elinkaarensa päässä, ja ne ovat kärsineet muun muassa liikenteestä ja tiesuolauksesta. Hopeapajut olisi jouduttu poistamaan joka tapauksessa lähiaikoina rakennustyömaasta riippumatta. Nykyinen katu- ja pysäkkialue on myös liian kapea erityisesti koululaisten turvallisen kulkemisen näkökulmasta. Tästä syystä aluetta levennetään kadun peruskorjauksen ja linja-autopysäkin rakentamisen yhteydessä, jolloin puiden kohta jää tulevalle katualueelle.

Iso Kylätieltä poistetaan vain välttämättömät puut. Ylimääräisiä puunkaatoja ei saneerauksen yhteydessä tehdä, vaan kaikki puun poistot ovat pakon ja turvallisuusnäkökohtien sanelemia. Katurakentamisen asiantuntijat, joiden kanssa asiaa on käyty läpi, ovat todenneet, että hopeapajut eivät tulisi selviämään myöskään katuremontin vieressä.

Linja-autopysäkki- ja kadunsaneeraustyömaan tavoitteena on säilyttää Iso Kylätien maisema ja tunnelma sekä pyrkiä vahvistamaan Nikkilän ominaispiirteitä. Alueelle istutetaan saneerauksen yhteydessä uusia puita. Uudet puut tulevat saamaan parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet, ja puiden pitkä ikä pyritään varmistamaan muun muassa riittävillä kasvualustoilla. Kuntalaiset ovat saaneet osallistua katuterminaalin ilmeen suunnitteluun, ja äänestyksen perusteella linja-autoterminaalin alueelle istutetaan punasaarnia.

Nikkilän uuden linja-autoterminaalin rakennustyöt käynnistyvät lähipäivinä (11.6.)

Nikkilän linja-autoterminaalin rakennustyöt alkavat tällä viikolla (viikko 24). Rakentaminen katkaisee läpikulkuliikenteen Iso Kylätiellä. Linja-autoterminaalin rakentaminen alkaa puuston poistolla ja työmaa-alueen aitaamisella.

Kuntalan parkkipaikan kohdalla Iso Kylätietä reunustavat vanhat hopeapajut joudutaan kaatamaan katutyömaan tieltä. Pitkään maisemaa hallinneilla puilla on jo sen verran ikää, että ne olisi joka tapauksessa jouduttu poistamaan turvallisuussyistä lähitulevaisuudessa. Hopeapajujen juuret eivät myöskään kestäisi katutyömaan tuottamaa rasitusta. Uuden linja-autoterminaalin suunnitelmien mukaan Iso Kylätietä tulevat reunustamaan lehtipuut myös jatkossa. Kuntalaiset ovat saaneet osallistua katuterminaalin ilmeen suunnitteluun, ja äänestyksen perusteella linja-autoterminaalin alueelle istutetaan punasaarnia.

Katutyömaa tulee etenemään vaiheittain. Työt aloitetaan Nikkiläntien päästä liikenneympyrän luota. Läpiajo Iso Kylätiellä tullaan kieltämään, mutta kiinteistöille ajo on sallittua koko rakentamisen ajan. Jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kiertämään työmaan ja käyttämään muita reittejä. Poikkeusreitit merkitään alueelle ja niistä tiedotetaan tarkemmin, kun rakentamisen aikataulu tarkentuu.

HSL:n linja-autot tulevat kulkemaan poikkeusreiteillä kesällä välttäen Eteläisen Koulutien (entinen Suursuonkuja) ja Iso Kylätien katutyömaita. Linja-autot siirtyvät kulkemaan poikkeusreiteillä maanantaina 18.6. kesäaikataulujen alkaessa. Iso Kylätien linja-autopysäkeistä Kuntalan, Urheilutien ja Vanhan kirkon pysäkit poistuvat käytöstä rakennustöiden ajaksi. Olemme tiedottaneet yhteistyössä HSL:n kanssa linja-autojen poikkeusreiteistä.

Nikkilän Sydämen alueen rakennushankkeet tulevat häiritsemään alueella liikkujien arkea. Kehotamme seuraamaan kunnan tiedotteita poikkeusreiteistä ja kiinnittämään huomiota muuttuneisiin liikennejärjestelyihin. Huomaattehan, että katutyömaa Iso Kylätiellä tulee etenemään ja poikkeusreitit muuttumaan kesän aikana. Linja-autoterminaalin on tarkoitus valmistua alkusyksystä.

Lisätietoja:
Ilona Heikkinen, Projektisuunnittelija, Sipoon kunta, 040 191 4231
Heidi Saarenpää, Kuntatekniikan päällikkö, Sipoon kunta, 040 641 6076
Lari Sirén, Hankepäällikkö, Sipoon kunta, 09 2353 6802

Nikkilän Sydämen alueen rakennushankkeet aloittavat kesäkuun aikana (29.5.18)

Katurakentamisen takia Helsingin seudun liikenteen (HSL) linja-autot siirtyvät poikkeusreiteillä koulujen kesälomien alkamisen jälkeen. Ensimmäiset linjat siirtyvät poikkeusreiteille maanantaina 4.6., ja loputkin linjat saavat uudet reitit kesäaikataulukauden vaihtuessa maanantaina 18.6. Linja-autot kulkevat poikkeusreiteillä syksyyn 2018 asti. Lue tarkempi HSL:n tiedote poikkeusreiteistä!

Iso Kylätien saneeraaminen ja uuden linja-autoterminaalin rakentaminen sekä Suursuonkujan katutyömaa tulevat muuttamaan totuttuja liikennereittejä Nikkilässä. Läpiajoliikenne Iso Kylätiellä ja Suursuonkujalla tullaan kieltämään. Kuitenkin tonteille ajo on sallittua Iso Kylätien katutyömaan ja linja-autoterminaalin rakentamisen ajan. Huomaathan, että liikennejärjestelyt ja totutut kevyen liikenteen väylät tulevat muuttumaan katutyömaan edetessä. Muu liikenne, kuten jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kiertämään työmaan ja käyttämään muita reittejä. Kiertoreitit merkitään alueelle ja niistä tiedotetaan tarvittaessa tarkemmin.

Nikkilän Sydämen alueella rakentaminen alkaa kesäkuun aikana (22.5.18)

Uuden linja-autoterminaalin ja Nikkilän Sydämen päiväkodin rakentamisen on suunniteltu alkavan kesäkuussa. Nikkilän Sydämen alueen rakennushankkeista ensimmäisenä käynnistyy Nikkilän Sydämen päiväkoti. Uusi päiväkoti rakennetaan pääkirjaston väistötilojen taakse Suursuonkujan läheisyyteen.

Uuden linja-autoterminaalin ja Iso Kylätien saneerauksen rakentamisen on suunniteltu alkavan kesäkuussa. Linja-autoterminaali sijoittuu Kuntalan eteen Iso Kylätielle. Linja-autoterminaalin rakentaminen on osa Iso Kylätien saneerausta, jonka ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan väli Nikkiläntie – Enter. Samanaikaisesti kesäkuussa on alkamassa Eteläisen Koulutien rakentaminen. Katu-urakassa Suursuonkujasta tehdään turvallisempi ja viihtyisämpi katu. Samalla nimi muuttuu Eteläiseksi Koulutieksi. Uuden linja-autoterminaalin ja Eteläisen Koulutien on suunniteltu valmistuvan syksyllä 2018.

Nikkilän Sydämen laajennuksen rakentamisen on suunniteltu alkavan loppukesästä. Iso Kylätien saneerauksen toinen vaihe välillä Enter – Eteläinen Koulutie käynnistynee myöhemmin tänä vuonna. Vuoden 2018 aikana on suunniteltu aloitettavan myös Pohjoisen Koulutien jatkaminen Nikkiläntielle. Martinkyläntien ja Nikkiläntien risteyksen liityntäpysäköinnin tekeminen aloitetaan vuonna 2019.

Nikkilän Sydämen alueen rakennushankkeet tulevat häiritsemään alueella liikkujien arkea. Kehotamme seuraamaan kunnan tiedotteita poikkeusreiteistä ja kiinnittämään huomiota muuttuneisiin liikennejärjestelyihin. HSL:n linja-autot tulevat kulkemaan poikkeusreiteillä kesällä välttäen Eteläisen Koulutien ja Iso Kylätien katutyömaita. Tiedotamme yhteistyössä HSL:n kanssa linja-autojen poikkeusreiteistä.

Nikkilän Sydämen alueen rakentamiseen pääset parhaiten tutustumaan Sipoo rakentaa ja kehittää www-sivuilta sekä seuraamalla Sipoo rakentaa ja kehittää Facebook-sivua. Kaikki ajankohtaiset tiedot löydät lisäksi Nikkilän pääkirjaston ja Kuntalan aulan ilmoitustauluilta.

Lisätietoja Nikkilän Sydämen alueen rakennushankkeista:

Heidi Saarenpää, Kuntatekniikan päällikkö Sipoon kunta 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektisuunnittelija Sipoon kunta 040 191 4231

Nikkilän Sydämen puistoalueella tehdään rakennushankkeiden valmistelevia töitä (19.4.)

Kehotamme Nikkilän Sydämen puistoalueella liikkuvia varovaisuuteen rakennustyömaiden takia. Töitä tehdään Nikkilän Sydämen länsipuolella, koulurakennuksen ja kerrostalojen välissä olevalla puistoalueella. Keravan Energian kaukolämpöputken siirtotyöt jatkuvat ja etenevät kohti hiekkakenttää. Lisäksi alueella rakennetaan väliaikaista työmaatietä Suursuonkujan ja Puistikkotien risteyksestä kohti tulevia Nikkilän Sydämen päiväkodin ja Nikkilän Sydämen laajennuksen rakennustyömaita.

Kaukolämpötöitä on tehty talven ja kevään ajan. Työt jatkuvat kevään aikana vaiheittain ja viimeistelytyöt tehdään touko-kesäkuussa. Siirtotyöt toteutetaan siten, että kevyelle liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Käyttökiellossa olevat väylät merkitään alueelle. Kaivanto suojataan molemmin puolin teräsaidoin, ja kaivannon kanssa risteäville jalankulkureiteille asennetaan terässillat. Työtä tehdään arkisin klo 7-16 välisenä aikana. Työmaalla on kaivinkone- sekä kuorma-auto- ja pakettiautoliikennettä.

Väliaikainen työmaareitti tehdään Suursuonkujan suuntaisesti kohti Nikkilän Sydämen päiväkodin työmaata. Lisäksi työmaareitti suuntautuu kohti Nikkilän Sydäntä. Väliaikainen työmaareitti ei estä kulkemista puistossa.

Nikkilän Sydämen päiväkodin sijainti on Nikkilän pääkirjaston väistötilojen takana. Päiväkodin työmaa aloittaa toukokuun lopulla ja työmaa-alue rajautuu C-rakennuksen taakse ja puistoon hiekkakentän ympärille. Nikkilän Sydämen laajennuksen rakennustyömaan aloittaa loppukesästä. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

Keravan Energian yhteyshenkilö:
Aleksi Törmänen, kaukolämpösuunnittelija Keravan Energia Oy 040 8204 955

Sipoon kunnan yhteyshenkilö:
Pasi Kanerva, Rakennuttajainsinööri, Sipoon kunta 0500 686 757
Ilona Heikkinen, projektisuunnittelija Sipoon kunta 040 191 4231

Lue lisää: sipoo.fi/ajankohtiasta

Sipoolaiset ovat äänestäneet – tältä näyttää Nikkilän uuden linja-autoterminaalin ympäristö tulevaisuudessa (12.4.)

Äänestysaika on päättynyt ja sipoolaisten näkemys Nikkilän uuden linja-autoterminaalin ympäristöstä ja kalusteratkaisuista on selvillä. Mielipiteensä kyselyn kautta kertoi kaikkiaan 268 vastaajaa. Kaikissa kategorioissa löytyi vaihtoehtojen joukosta selkeä voittaja. Alueen puuvaihtoehdoista suosituin oli punasaarni (45 % äänistä), bussipysäkkikatoksista Alushelin katos (69 % äänistä), roska-astioista Metalcon puinen roskis (60 % äänistä) ja lampuista kupu-mallinen (65 % äänistä).

Puu- ja kalustevaihtoehtoja sai äänestää netissä kahden viikon ajan (16.3.-1.4.2018) niin sanotun osallistavan havainnekuvan kautta. Havainnekuvassa kyselyn vastaaja pääsee kokeilemaan eri vaihtoehtojen kombinaatioita valintojen mukaan päivittyvässä kuvassa. Havainnekuvaa pilotoitiin nyt Sipoossa ensimmäistä kertaa. Osallistavan havainnekuvan on kehittänyt tamperelainen Villi Vyöhyke ry ja Sipoon kunta on mukana testaamassa ratkaisua ensimmäisten joukossa.

– Osallistava havainnekuva on uudenlainen tapa ottaa kuntalaiset mukaan konkreettiseen lähiympäristön suunnitteluun. Olen iloinen, että saimme kyselyyn paljon vastauksia. Kyselyyn vastanneet pääsevät tässä aidosti vaikuttamaan, sillä terminaalialueen puut ja kalusteet toteutetaan suoraan kyselyn tulosten perusteella, toteaa vt. kuntatekniikan päällikkö Lari Sirén.

Samaan aikaan osallistavan havainnekuvan kanssa nähtävillä olivat Iso Kylätien katusuunnitelmat, jotka tekninen valiokunta 3.4.2018 kokouksessaan hyväksyi terminaalialueen osalta. Terminaali- ja katualueen rakennustöiden on määrä alkaa kesäkuussa ja suurimmat työt pyritään toteuttamaan koulujen kesäloman aikana.

Lisätietoja Nikkilän Sydämen alueen katuhankkeista:
Lari Sirén, vt. kuntatekniikan päällikkö Sipoon kunta 09 2353 6802
Ilona Heikkinen, projektisuunnittelija Sipoon kunta 040 191 4231

Lue lisää: sipoo.fi/ajankohtiasta

Tutustu Nikkilän Sydämen alueen katuhankkeisiin (15.3.)

Nikkilän Sydämen alueen katuhankkeet alkavat kesän 2018 aikana. Katujen saneeraaminen ja linja-autoterminaalin rakentaminen tuovat entistä turvallisemman ja viihtyisämmän ympäristön Nikkilän keskustaan.

Uusi linja-autoterminaali sijoittuu Kuntalan kiinteistön edustalle Nikkiläntien ja Sipoon pääkirjaston väliselle osuudelle. Linja-autoterminaali koostuu neljästä pysäkkilaiturista ja selkeästi erotelluista odotusalueista. Terminaalialueella on kiinnitetty huomiota odotustilan viihtyisyyteen, valoisuuteen ja turvallisuuteen. Korotetut katuosuudet, selkeät kevyenliikenteenväylät ja keskikorokkeella varustettu suojatie takaavat alueella käyttäjien turvallisuuden ja viihtymisen. Iso Kylätien saneerauksen suunnittelun johtoajatuksena on ollut Nikkilän keskustan ja Iso Kylätien ilmeen ja kulttuuristen kerrostumien säilyttäminen.

Kesän 2018 Iso Kylätien katusuunnitelmat koskevat väliä Nikkiläntie Suursuonkuja. Linja-autojen ajantasauspysäkit on suunnitelmassa sijoitettu kirjaston ja Enterin välisen puistoalueen tuntumaan. Iso Kylätien ja Uudensillantien risteykseen on suunnitelmissa piirretty kiertoliittymä. Kiertoliittymällä taataan liikenteen sujuminen niin, että koulukeskuksen alueella sijaitsevan keittiön huoltoliikenne sekä lasten saattaminen kouluihin ja nuorten kulkeminen alueella on jatkossakin sujuvaa ja turvallista.

Suursuonkuja on suunniteltu muutettavan toiminnallisesti hyväksi ja ympäristöön istuvaksi kaduksi. Katu palvelee muun muassa Sibbo Gymnasiumia, Wessman-taloa, tulevaa Nikkilän Sydämen päiväkotia ja lähiliikuntapaikkoja sekä alueen asuintaloja. Katua reunustamaan on suunniteltu puurivistöt, jotka luovat katualueelle bulevardimaisen tunnelman. Ajoväylän kummallakin puolella kulkevat kevyen liikenteen väylät. Kadun varteen on sijoitettu runsaasti pysäköintitaskuja, jotka osaltaan rauhoittavat liikennettä. Suunnitelmissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota alueen oppilaitosten ja päiväkotien lasten turvalliseen kulkuun ja saattoliikenteen toimivuuteen. Iso Kylätien saneerauksesta aiheutuvista poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan ennakoidusti ja säännöllisesti. Iso Kylätien katuhankkeiden takia myös HSL:n linja-autoliikenne ajaa kesästä alkaen poikkeusreitillä.

Lisätietoja Nikkilän Sydämen alueen katuhankkeista:
Lari Sirén, vt. kuntatekniikan päällikkö Sipoon kunta 09 2353 6802
Ilona Heikkinen, projektisuunnittelija Sipoon kunta 040 191 4231

Lisätietoja Nikkilän Sydämen alueen rakennushankkeista:

Heidi Saarenpää
Kuntatekniikan päällikkö
Sipoon kunta 040 641 6076

Ilona Heikkinen
Projektisuunnittelija
Sipoon kunta 040 191 4231

Seuraa meitä Facebookissa!

Uudistettu pääkirjasto ja uusi Café Emilie avasi ovensa 19.11.2018. Tervetuloa!

Kirjaston korjaus- ja muutostyöt suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kirjaston, Sipoon toimitilat-yksikön ja Erat arkkitehtien välillä. Saneerauksen myötä vuonna 1984 valmistuneesta Sipoon pääkirjastosta on tullut valoisampi ja värikkäämpi viihtyisämpi sekä toiminnallisesti parempi kirjasto.

Kirjastotaloon muutti kaksi uutta toimijaa: kunnan asiakaspalvelu (Info) ja Toimintakeskus Risteys, joka ylläpitää kirjastotalossa Café Emilie -kahvilaa.

Mitä kirjastolle tehtiin remontin ensimmäisessä vaiheessa?

Remontin ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kirjaston ulkopuolen korjaustyöt. Tämä tarkoitti vesikaton uusimista, julkisivumuurauksen ja eristeiden uusimista, sokkelin, salaojien ja kattovesijärjestelmän korjaamista sekä rakennuksen edustan pihan korjaamista. Energiatehokkuutta sekä rakennuksen käytettävyyttä ja teknistä toimivuutta parannettiin ikkunoiden uusimisella sekä modernisoimalla kiinteistön LVIAS-tekniikkaa. Korjaus ei muuttanut kirjaston ulkonäköä. Julkisivun uusimisella haluttiin kunnioittaa Arkkitehtitoimisto Perko & Rautamäki Ky:n suunnittelemaa rakennuksen alkuperäistä ilmettä sekä hyvin keskeisellä paikalla sijaitsevan kirjaston roolia osana Nikkilän ympäristökuvaa. 

Pääkirjaston remontin ensimmäinen vaihe eteni suunnitelmien mukaisesti ja rakennuksen ulkopuoliset saneeraustyöt saatiin valmiiksi vuoden 2017 lopussa.  

Miten kirjaston sisätilat uudistuvat?

Toisessa vaiheessa sisätilojen toiminnallisuutta on muutettu vastaamaan kirjaston ja asiakkaiden nykypäivän tarpeita. Suuri osa kirjaston asiakkaista on lapsia ja nuoria ja näin ollen on erityisesti panostettu heihin. Kirjastossa on uusi satuhuone/leikkihuone ja oma huone nuorille. Lastenosasto on myös täysin uusittu ja lapsille on paljon enemmän tilaa kuin aikaisemmin.  

Kirjastossa on uusia tiloja myös lukemiseen, opiskeluun ja työskentelyyn. Kirjastoon rakennettiin uusi lukuparvi kirjastosalin yläosaan, jonne saatiin noin 10 opiskelu- tai työntekopaikkaa. Kirjastossa on myös pieni täysin hiljainen huone, sekä varattava kokoushuone. Kirjastorakennuksessa sijaitseva Topeliussali tulee tarjoamaan palveluitaan totutulla tavalla. Salia ei ole uudistettu tässä vaiheessa, vaan se tehdään myöhemmin erillisenä hankkeena.  

Uusia palveluita kirjastossa

Uudistetussa pääkirjastossa tulee olemaan myös kokonaan uusia toimijoita. Sipoon kunnan yleinen asiakaspalvelu (Info) sai kirjastotalosta oman tilan, jonne Info muutti loppuvuoden 2018 aikana. Samalla kunnan kuulutukset ja kaavakartat siirtyvät yleisesti nähtäville pääkirjastoon. Kirjastoon avattiin yleisölle avoin kahvila, joka korostaa kirjaston luonnetta kohtaamispaikkana ja kuntalaisten olohuoneena. Kirjastossa kahvilaa ja nuorten aikuisten Ohjaamo-toimintaa ylläpitää Toimintakeskus Risteys.  

Miksi kirjasto remontoitiin?

Korjausten tarve tuli esiin rakennuksessa tehdyissä rakenne- ja kuntotutkimuksissa. Korjaamiseen päädyttiin, koska pääkirjaston nykyinen sijainti on erinomainen ja rakennuksen pohjaratkaisu on toimiva. Rakennusteknisten parannusten tavoitteena onkin taata turvalliset ja terveelliset kirjastotilat rakennuksen loppuelinkaaren ajaksi – siis kirjastorakennuksen arvon ja käytettävyyden säilyttäminen.

Mitä remontti maksaa?

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat suuruusluokkaa 2,5 miljoonaa euroa. Pääkirjaston hanke on osa kunnanvaltuuston hyväksymää investointiohjelmaa. Ulkopuolisten korjaustöiden urakoitsija oli ATL-Rakennushuolto Oy ja sisäpuolisten korjaustöiden urakoitsija Rakennusliike V. Mättölä Oy. Koko suunnittelutyöstä, myös sisustussuunnittelusta, vastasi ERAT arkkitehdit yhdessä kunnan edustajien kanssa. 

Korjauksen nykyinen budjetti ei mahdollista Topelius-salin sisäpuolisia korjaus- ja muutostöitä, vaan salin sisäpuolinen korjaus on suunniteltu tehtäväksi myöhemmin erillisenä hankkeena. Sali on pois käytöstä kirjaston remontin ajan. 

Kuvat: Erat arkkitehdit

Aukioloajat:

– Kirjaston aukioloajat ovat ma-to 9-20, pe-la 9-16. Ensimmäinen tunti kello 9-10 on itsepalvelutunti.

– Kunnan asiakaspalvelu pääkirjastossa on auki ma-ti 8-18, ke-to 8-15.30, pe 8-14.

– Café Emilie on auki ma-to 10-18, pe 10-16.

Sipoon pääkirjaston osoite on Pohjoinen Koulutie 2. Tervetuloa!

Sipoon pääkirjaston www-sivut

Wessman-talon valmistuminen tuo uudenlaisen oppimisympäristön Nikkilään

Modernit oppimistilat noin 150 oppilaalle

Nikkilän koulukeskuksen (Iso Kylätie 8) H-rakennuksen tiloihin räätälöidään moderni koulutila. Wessman-taloksi nimetty rakennus tarjoaa noin 150 oppilaalle monimuotoisen oppimisympäristön, jonka tilat muuntuvat käyttäjien mukaan. Wessman-talo sijaitsee Nikkilässä keskeisellä alueella, jossa ala- ja yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, kirjasto sekä kansalaisopisto tarjoavat mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Wessman-talon tilojen pääkäyttäjinä ovat Lukkarin koulun esi- ja alkuopetuksen oppilaat. Uudet tilat mahdollistavat Nikkilän pienimmille oppilaille yhtenäisen koulupolun. Kouluajan ulkopuolella tilat soveltuvat erilaisiin tapahtumiin ja iltakäyttäjien tarpeisiin.

Yhteistyöllä kohti ilmiöpohjaista oppimista ja materiaalien kokeilua

Hanketta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä toimitilat-yksikön ja sivistysosaston välillä. Tilojen suunnittelussa on huomioitu uusi opetussuunnitelma, jonka keskiössä on ilmiöpohjainen oppiminen. Perinteisten luokkahuoneiden sijaan oppiminen voi tapahtua vaihtelevissa ympäristöissä rakennuksen sisällä ja ulkona. Luokista oppimisympäristö laajenee Wessmansaliin, käytäville sekä auloihin, ja jatkuu ulos piha-alueelle, jonne syntyy satumetsä sekä erilaisia oppimiseen ja asioiden tutkiskeluun soveltuvia pisteitä.

Tiloihin valittavat kalusteet ovat ergonomisesti hyviä ja monipuolisia. Kalusteratkaisut tehdään siten, että ne soveltuvat pienimmillekin oppilaille, mutta joustavat tarvittaessa myös muun kokoisten oppijoiden käyttöön. Muutosten myötä olemassa olevan rakennus tarjoaa eheän ja laadukkaan oppimisympäristön.

Wessman-talo soveltuu kokonsa ja käyttäjien mukaan muuntuvan luonteensa vuoksi hyvin sisustusmateriaalien kokeilukohteeksi. Tiloissa kokeillaan, miten nykyaikaiset tekstiilimatot toimivat koulukäytössä. Tekstiilimatto on hyvin ääntä eristävä, allergiavapaa, pehmeä ja lämmin. Saatuja kokemuksia hyödynnetään kunnan tulevissa koulu- ja päiväkotihankkeissa.

Wessman-talon hankkeen tausta, aikataulu ja budjetti

Vuonna 2001 valmistunut koulukeskuksen H-rakennus tyhjeni Nikkilän Sydämen valmistuttua syksyllä 2016. H-rakennus on hyväkuntoinen ja sen puitteet mahdollistavat 6 -7 ryhmäisen koulutilan toteuttamisen pienehköin muutoksin. Tarve Wessman-talon toteuttamiselle perustuu Nikkilän asukasluvun ja oppilasmäärän kasvuun.

Koulukeskuksen H-rakennukseen tehtävät muutostyöt aloitettiin kesällä 2017. Rakennustyöt valmistuvat joulukuussa 2017. Lapset pääsevät muuttamaan remontoituun Wessman-taloon huhtikuussa 2018. Ennen tätä talon sisällä kalustetaan ja tehdään viimeistelytöitä. Wessman-talon remontti on valmistumassa ja rakennuksen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 aikana. 

Wessman-talon hankkeelle on varattu kunnan investointiohjelmassa 0,6 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Hanke kattaa rakennustöiden lisäksi LVIA-, sähkö- sekä piha- ja purkutyöt. H-rakennukseen yhteydessä olleet koulukeskuksen B2- ja B3-rakennukset purettiin kesällä 2017.

Lisätietoja:

Rainer Långsjö
Rakennusinsinööri
Sipoon kunta
09 2353 6931
rainer.langsjo (at) sipoo.fi

UPEA17 <3 Aravatalo

Sipoon kunta osallistuu valtakunnalliseen UPEA17-kaupunkitaidetapahtumaan. UPEA17 kerää huippuluokan koti- ja ulkomaisia taiteilijoita maalaamaan taidetta rakennusten seiniin ja julkisille paikoille eri puolilla Suomea. Rustam Qbic tulee tekemään koko rakennuksen kattavan muraalitaideteoksen Nikkilään Aravatalon (Pohjoinen koulutie 1) seiniin. UPEA17 järjestetään 1.-24.9.2017, ja Aravatalon seiniin teos maalataan arviolta 13.-29.9.2017.

Qbicin sadunomaiset teokset ihastuttavat ympäri maailmaa

Maailmaa kiertävä kuvataiteilija Rustam QBic on tunnettu ja arvostettu tekijä urbaanin taiteen kentällä. Taiteessaan Qbic yhdistelee modernin katutaiteen ja perinteisen kuvataiteen keinoja hyvin hienovaraisella tavalla. Hän painottaa etenkin tarinallisuutta ja värien harmonisuutta, ja suunnittelee teokset aina tarkasti ympäristöönsä sopiviksi. Inspiraatiota ja aiheita Qbic ammentaa etenkin luonnosta, kirjallisuudesta ja läheisistä ihmisistään. Hänen aavistuksen sadunomaiset teoksensa muodostavat mielikuvituksellisia hahmoja ja unenomaisia paikkoja, jotka herättävät ihastusta ympäri maailman. Qbicin teoksia voi nähdä muun muassa Venäjällä, Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

”UPEA17-tapahtuman tuottajat lähestyivät Sipoon kuntaa ja tarjosivat mahdollisuutta osallistua tapahtumaan. Aravatalo valikoitui kohteeksi, koska se sijaitsee keskeisellä paikalla ja suunniteltu teos sopii hyvin yhteen vieressä sijaitsevan kirjaston ja Nikkilän sydämen kanssa.” kertoo hanketta Sipoon kunnassa koordinoiva suunnittelija Suvi Tuiskunen.

Kunnan arvosteluraati on valinnut taiteilijan yhteistyössä tapahtuman tuottajien kanssa sekä tuottanut taiteilijalle tausta-aineistoa Nikkilästä ja Aravatalosta. Raatiin on koottu edustus eri yksiköistä. Raatiin kuuluvat rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, kulttuurijohtaja Anne Laitinen sekä tekniikka- ja ympäristöosaston suunnittelija Suvi Tuiskunen. Raati hyväksyy luonnoksen ennen maalaustyön aloittamista.

Aravatalo tapahtuman yhtenä kärkikohteena

Aravatalon maalaamisen lähtökohtana on ollut muraalin värimaailman ja tyylin sovittaminen ympäristöönsä. Tarkoituksena on ollut varmistaa, että taideteos sopii Nikkilän luonteeseen. Rakennuksen sivulta toiselle jatkuva taideteos rikastuttaa Iso Kylätien vartta tuoden esiin paikan erityisyyttä. Aravatalon maalaaminen tulee olemaan yksi UPEA17-tapahtuman kärkikohteista, koska se maalataan kokonaan. Se tarkoittaa, että Aravatalo nousee erityisesti esille tapahtuman markkinoinnissa. Tapahtuman yhtenä kumppanina on Visit Finland, joten Aravatalon maalaaminen tuo Sipoolle näkyvyyttä myös matkailukohteena.

Aravatalon maalaamisesta päätti tekninen valiokunta kokouksessaan 7.3.2017. Toteutettava muraali maalataan UPEA17:n yhteistyökumppanin Tikkurilan ulkomaaleilla, joten se täyttää teknisesti huoltomaalauksen vaatimukset eikä aiheuta lisäkustannuksia verrattuna tavanomaiseen huoltomaalaukseen. Aravatalossa on kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston toimistotiloja.

Muraaliteokset yleistyvät katukuvassa

Erilaiset rakennuksen seinään tai muuhun pysyvään rakenteeseen tehtävät maalaukset, eli muraalit, ovat tulleet yhä näkyvämmäksi osaksi suomalaisia elinympäristöjä viime vuosien aikana. Taideteokset tuovat uutta eloa ja viihtyisyyttä ympäristöön, mikä onkin johtanut julkiseen tilaan tehdyn taiteen arvostuksen lisääntymiseen. Esteettisyyden lisäksi muraalitaiteella on nähty olevan myös monenlaisia yhteisöllisiä ja paikallista kaupunkikulttuuria luovia vaikutuksia. Esimerkiksi Helsingissä sähkökaappeja on maalattu töhrimisen estämiseksi ja Keravalla puolestaan sähkökaappeja on maalattu yhteisöllisenä ja asukkaita osallistavana projektina.

UPEA-kaupunkitaidetapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016, jolloin 9 teosta maalattiin 7 kaupunkiin ja kuntaan. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuu 14 kaupunkia ja kuntaa. UPEA17-tapahtuman puitteissa tullaan maalaamaan yli 20 pysyvää teosta eri puolille Suomea. UPEA on Suomessa täysin ainutlaatuinen taidetapahtuma, mutta kuuluu myös kansainvälisesti keskeisimpien kaupunkitaidetapahtumien joukkoon. Tapahtuma ja kunnat tarjoavat yhdessä mahdollisuuksia luoda tasokasta muraalitaidetta kiinnostaviin kohteisiin ja samalla levittää julkista taidetta kaikkien ikäryhmien iloksi.

Viime vuonna UPEA16-tapahtumassa toteutettiin Helsingin Vallilaan muraaliteos.

Lue lisää UPEA17-kaupunkitaidetapahtumasta ja katso kuvia viime vuoden UPEA-tapahtumasta: www.upeart.com

Tutustu taiteilijan teoksiin: https://www.instagram.com/rustamqbic/

Lisätietoja:

Suunnittelija Suvi Tuiskunen, Sipoon kunta