Landskapsarkitekturen för Sibbostranden

Sibbostrandens landskapsvårdsarbetet är i sista etappen

Mottagandet av Sibbostrandens östra delens landskapsvårdsprojektet var på torsdag 27.6.2019, i vilket fall de kommunala representanterna visiterade området tillsammans med entreprenören. Östsidan av Sibbostranden befanns vara i mottagande skick med några avslutningsarbeten. Vid undersökningen utförs fortfarande små ytbehandlingsarbeten i området, men enligt byggarna kommer arbetet att slutföras i början av juli.

Kartan visar landskapsarbetet som utförs i området.

Kartan öppnas också härifrån (tyvärr bara på finska).

Sibbostrandens markområden återgår i Sibbo kommuns ägo från Sipoonranta Oy

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte på tisdag 15.1.2019 att markanvändningsavtalet gällande Sibbostranden sägs upp. Beslutet om att säga upp markanvändningsavtalet fattades i samband med förhandlingar som fördes med Sipoonranta Oy. Förhandlingarna fördes i god anda, och man kom även överens om att snygga upp landskapet i området. Enligt avtalet ska Sipoonranta Oy färdigställa landskapet senast sommaren 2019.

Förhandlingarna om markanvändningsavtalet inleddes efter att Sipoonranta Oy, där Skanska är minoritetsaktieägare, på nytt bad kommunen om tilläggstid för att slutföra byggarbetena på området. År 2013 beviljade kommunen första gången tilläggstid för att färdigställa området när tilläggstid beviljades till utgången av år 2021.

Läs mera från Sibbo kommuns webplats

Landskapet i området vid Sibbostranden har planerats att snyggas upp

Sibbo kommun ordnade ett diskussionsmöte om landskapsarkitekturen för Sibbostranden. Diskussionsmötet var öppet för allmänheten och ordnades tisdag 20.11.2018 kl. 18.30–19.30 på Sakarinmäen koulu (Knutersvägen 924, Helsingfors).

Enligt landskapsvårdsplanen som beställts av byggföretaget Skanska ska bland annat de kommande tomtområdena städas, jämnas ut med krossgrus till behövliga delar och sås med en ängsfröblandning. Även bortre ändan av hamnbassängen ska stenbeläggas samt träd och buskar planteras. Enligt planen ska också en del av marken på området jämnas ut till ett parkeringsområde.

Kommuninvånarna hade en möjlighet att bekanta sig med landskapsvårdsplanen och kommentera den vid ett diskussionsmöte (20.11.) som ordnades av Sibbo kommun. Invånarnas respons dokumenterades vid diskussionsmötet och beaktas i den fortsatta beredningen av landskapsvårdsplanen.

Invånarna kan följa med landskapsvårdsprojektet på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar på adressen: https://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv

På plats vid diskussionsmötet var bland annat kommundirektör Mikael Grannas, representanter för Sipoonranta Oy samt fullmäktiges ordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

Diskussionskväll om utvecklingsförslagen på Sakarinmäen koulu

Drygt 50 personer deltog i Sibbo kommuns diskussionsmöte som ordnades på tisdagen (20.11.). Representanter för byggföretaget Skanska och Sibbo kommun samt en grupp invånare i Sibbostranden framförde vid invånarkvällen sina synpunkter på hur man kunde förbättra trivseln och planera landskapet i området. Efter anförandena diskuterades den s.k. landskapsvårdsplanen för Sibbostranden i mindre grupper. Kommentarerna och ändringsförslagen till planen som presenterades vid tillställningen har nu sammanställts och skickats vidare till de experter som arbetar med landskapsvårdsplanen och till Skanska för kännedom inför det fortsatta arbetet med planen. Information om den uppdaterade planen ges i samband med att den slutliga landskapsvårdsplanen har färdigställts.

Ett varmt tack till alla deltagare!

Mer information:

Mikael Grannas
Kommun direktör
Sibbo kommun
mikael.grannas (at) sibbo.fi

Simo Kesti
Gatuchef
Sibbo kommun
simo.kesti (at) sibbo.fi

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!