Nikkilän Sydämen alueen katujen rakentaminen

Nikkilässä tehdään tulevien vuosien aikana paljon kadunrakennustöitä. Ensimmäisten isojen katutöiden on suunniteltu alkavan kesäkuussa 2018, kun Iso Kylätien linja-autoterminaalia ja Eteläistä Koulutietä (entinen Suursuonkuja) aletaan rakentaa. Näiden valmistuttua alkusyksystä 2018 katutyöt jatkuvat Iso Kylätiellä Enterin ja Eteläisen Koulutien välisen osan saneerauksella. Pohjoisen Koulutien jatkeen rakentaminen sekä Itäisen Suursuonkujan kunnostus ovat suunnitteilla myöhemmin vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tarkempia tietoja katutöistä seuraa kartan jälkeen.

Eteläinen Koulutie

Nykyinen Suursuonkuja rakennetaan uudelleen kesällä 2018. Samalla kadun nimi vaihtuu Suursuonkujasta Eteläiseksi Koulutieksi Iso Kylätien ja Puistikkotien väliseltä osuudelta. Uusi katu muodostaa toimivan yhteyden Nikkiläntien ja Iso Kylätien välille. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja kadun on tarkoitus olla valmis alkusyksystä.

Eteläisestä Koulutiestä tulee nykyistä selkeämpi ja viihtyisämpi, bulevardimainen katu. Ajoväylää reunustavat puut ja kadun kummallakin puolella kulkevat kevyen liikenteen väylät. Rakentamisen myötä katualue levenee ja kadun varteen tulee myös pysäköintipaikkoja. Kadun puolivälin tuntumaan sijoittuu suunnitelmissa pieni aukio.

Kadun suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että liikenne tulevalle Nikkilän Sydämen päiväkodille on turvallista ja toimivaa sekä lasten että saattoliikenteen kannalta. Kadun myötä paranevat liikenneyhteydet myös muulle Nikkilän Sydämen alueelle. Katu palvelee muun muassa Sibbo Gymnasiumia, Wessman-taloa, Nikkilän Sydämen alueen puistoa ja lähiliikuntapaikkoja sekä alueen asuintaloja.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maaliskuussa 2018, ja tekninen valiokunta on tehnyt päätöksen suunnitelmien hyväksymisestä ja urakoitsijan valinnasta toukokuussa 2018.

Iso Kylätien saneeraus välillä Enter – Eteläinen Koulutie

Iso Kylätietä kunnostetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on Nikkiläntien liikenneympyrän ja Enter-rakennuksen välinen alue, jonne rakennetaan Nikkilän linja-autoterminaali kesällä 2018. Linja-autoterminaalin valmistuttua toteutetaan Iso Kylätien toisen osan saneeraus välillä Enter – Eteläinen koulutie. Tämän osan katutyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2018 ja saada valmiiksi kesällä 2019.

Saneerauksen yhteydessä Iso Kylätien ja Uudensillantien risteykseen on suunniteltu rakennettavan kiertoliittymä. Tällä taataan liikenteen sujuvuus jatkossa ja huolehditaan koululaisten liikkumisen turvallisuudesta. Kiertoliittymään rakennetaan neljäs liittymä, joka tulee palvelemaan koulukeskuksen keittiön huoltoliikennettä sekä Wessman-talon saattoliikennettä. Samalla parannetaan Nikkilän Sydämen saattoliikennettä. Nykyinen Wessman-talon tonttiliittymä Iso Kylätielle poistuu.

Kadun yleisilme säilyy pitkälti ennallaan. Kadun molemmin puolin tulee kulkemaan kevyen liikenteen väylä ja kadun varsille tulee entiseen tapaan lehtipuita. Viihtyisyyttä ja turvallisuutta luo myös riittävä valaistus, ja keskeisimmille linja-autopysäkeille tulee pysäkkikatos.

Teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti katusuunnitelma on ollut nähtävillä maaliskuussa 2018.

Pohjoisen Koulutien jatke

Nikkilän keskustassa sijaitsevaa Pohjoista Koulutietä on suunniteltu jatkettavan niin, että se kulkee tulevaisuudessa Nikkiläntielle asti. Katu jatkuu nykyisestä kääntyen oikealle Nikkilän päiväkodin takakulmalta. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan syksyllä 2018 ja kadun on tarkoitus olla valmis kesällä 2019.

Uusi katu mahdollistaa entistä paremman kulkemisen, sillä se avaa uuden reitin Nikkilän Sydämen alueelta Nikkilän keskustaan. Uudella kadun osalla pyritään estämään Pohjoisen Koulutien ja Iso Kylätien risteyksen ruuhkautuminen liikennemäärien kasvaessa. Pohjoisen Koulutien jatkeen ja Nikkiläntielle tulevan liittymän suunnittelussa on pyritty siihen, että alueen puistot säilyvät mahdollisimman laajoina.

Kadun varteen ei ole suunniteltu erillisiä jalkakäytäviä, sillä kadun kummallakin puolella kulkee kevyen liikenteen väylä tai jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu puistokäytävä. Uusi katuyhteys risteää puistossa kulkevan kevyen liikenteen väylän kanssa. Risteyskohtaan tulee korotettu suojatie.

Kevyen liikenteen väylä kulkee jatkossakin Nikkiläntien alittavalle alikululle. Alikulkutunnelin rakenteita on tarkoitus vahvistaa kadun rakentamisen yhteydessä. Myöhemmin on suunniteltu toteutettavan myös Pohjoisen Koulutien nykyisen osan saneeraus.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti huhtikuussa 2018.

Itäinen Suursuonkuja

Samaan aikaan Pohjoisen Koulutien jatkeen kanssa saneerataan Nikkiläntien suuntainen Itäinen Suursuonkuja. Itäinen Suursuonkuja sijaitsee Nikkiläntien ja Nikkilän Sydämen puistoalueen tuntumassa.

Katu on saneerauksen tarpeessa ja rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan syksyllä 2018. Muutoksia tehdään muun muassa kadun alaisiin rakennekerroksiin, viemäreihin, hulevesien käsittelyyn ja kevyen liikenteen yhteyksiin. Katusuunnitelma on ollut nähtävillä teknisen valiokunnan päätöksellä huhti-toukokuussa 2018.

Martinkyläntien ja Nikkiläntien kiertoliittymä sekä liityntäpysäköinti

Vuonna 2019 on suunniteltu rakennettavan kiertoliittymä Martinkyläntien ja Nikkiläntien risteykseen ja sen yhteyteen liityntäpysäköintialue. Kyseessä on Nikkilässä sijaitseva keskeisten väylien risteys, josta pääsee muun muassa Talmaan, Keravalle, Helsinkiin ja Söderkullaan.

Risteysalueelle on tarkoitus rakentaa turvalliset kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen väylä yhdistyy Nikkilän kevyen liikenteen reitteihin sekä vuosina 2018-2019 rakennettavaan Nikinmäki-Nikkilä kevyen liikenteen väylään.

Alueelle suunniteltu liityntäpysäköintialue koostuu kahdestakymmenestä pysäköintipaikasta, muutamasta moottoripyörän ja mopon pysäköintipaikasta sekä pyöräpysäköintipaikoista. Viereisille linja-autopysäkeille tulee katokset. Teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti katusuunnitelma on ollut nähtävillä toukokuussa 2018.

Katurakentaminen luo Nikkilän keskustaan entistä turvallisempaa ja viihtyisämpää ympäristöä. Rakentamisen aikana kehotamme seuraamaan kunnan tiedotteita poikkeusreiteistä sekä opasteita alueella liikuttaessa. Liikennejärjestelyt muuttuvat rakentamisen edetessä.

Lisätietoja:

Heidi Saarenpää
Kuntatekniikan päällikkö
Sipoon kunta
040 641 6076
heidi.saarenpaa (at) sipoo.fi

Lari Sirén
Hankepäällikkö
Sipoon kunta
09 2353 6802
lari.siren (at) sipoo.fi

Ilona Heikkinen
Projektisuunnittelija
Sipoon kunta
040 191 4231
ilona.heikkinen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Facebookissa!