Gatubyggen invid Nickby Hjärtas område

Flera gatubyggen utförs i Nickby under de kommande åren. Enligt planerna började de första stora arbeten i juni 2018 med byggandet av en terminal på Stora Byvägen respektive byggandet av Södra Skolvägen (tidigare Storkärrsgränd). Efter att dessa projekt var färdiga i början av hösten 2018 fortsätter arbetet på Stora Byvägen med saneringen av sträckan mellan Enter och Södra Skolvägen. Du hittar närmare uppgifter om gatubyggen i kartan nedan.

Södra Skolvägen

Den gata som nu heter Storkärrsgränd blev färdig sommaren 2018. Samtidigt gatan bytte namn och i fortsättningen heta Södra Skolvägen mellan Stora Byvägen och Parkgårdsvägen. Den nya gatan utgör en fungerande länk mellan Nickbyvägen och Stora Byvägen. Byggarbeten börjar i juni, och enligt planerna torde gatan vara färdig i början av hösten.

Södra Skolvägen har blivit en boulevardliknande gata som är tydligare och trivsammare än den gamla gatan. Farleden kantas av träd, och leder för lätt trafik byggs på gatans bägge sidor. Gatuområdet byggs också bredare och förses med parkeringsplatser längs gatan. Även en liten skvär planeras ungefär halvvägs upp på gatan.

Vid planeringsskedet har man lagt särskild vikt vid att skjutstrafiken till och från det blivande Nickby Hjärtas daghem kommer att fungera bra och att området är tryggt för barnen. Den nya gatan förbättrar även övriga trafikförbindelser invid Nickby Hjärtas område. Gatan betjänar bland annat Sibbo Gymnasium, Wessman-huset, parken invid Nickby Hjärtas område samt näridrottsplatser och bostadshus på området.

Gatuplanerna var framlagda i mars 2018. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna planerna och valde entreprenören för arbeten i maj 2018.

Sanering av Stora Byvägen mellan Enter och Södra Skolvägen

Stora Byvägen saneras i två skeden. Det första skedet omfattar sträckan mellan rondellen mot Nickbyvägen och den byggnad Enter är belägen i. Nickby terminal byggdes på detta område sommaren 2018. När terminalen blev färdig började det andra skedet. Det omfattar saneringen av Stora Byvägen mellan Enter och Södra Skolvägen. Arbeten för denna del började hösten 2018 och borde bli färdiga sommaren 2019.

I samband med saneringsarbeten byggs en rondell i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Rondellen gör att trafiken löper smidigare i framtiden. Samtidigt blir även elevernas skolvägar tryggare. Rondellen kommer också att få en fjärde infart. Denna infart betjänar servicetrafiken till och från skolcentrets kök samt skjutstrafiken till och från Wessman-huset. Samtidigt förbättras även skjutstrafiken till och från Nickby Hjärta. Den nuvarande anslutningen från Wessman-husets tomt till Stora Byvägen avstängs permanent.

Det intryck som gatan ger kommer i huvudsak inte att förändras. En led för lätt trafik byggs på bägge sidor av gatan. Båda sidorna kommer att kantas med lövträd precis som förr. Trivsamheten och tryggheten försäkras med tillräckligt omfattande belysning. De mest centrala hållplatserna kommer också att förses med busskurer.

Gatuplanen var framlagda i mars 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Förlängning av Norra Skolvägen

Enligt planerna ska Norra Skolvägen, som är belägen i Nickby centrum, byggas om så att den i framtiden löper hela vägen till Nickbyvägen. Den nuvarande gatan förlängs och svänger höger från det bortre hörnet av Nickby daghem. Byggarbeten började hösten 2018 och gatan borde vara färdig sommaren 2019.

Med den nya gatan öppnas en ny förbindelse mellan Nickby Hjärtas område och Nickby centrum, vilket får trafiken att löpa bättre än förr. Syftet med att förlänga gatan är att förebygga trafikstockningar som annars skulle förekomma i korsningen mellan Norra Skolvägen och Stora Byvägen när trafikmängden ökar. Förlängningen av Norra Skolvägen och den nya anslutningen till Nickbyvägen har både planerats med syfte att behålla så stor del av parkområdet som möjligt.

Gatan kommer inte att få några skilda trottoarer, för den kantas redan på båda sidorna av en led för lätt trafik respektive en parkgång som även fungerar som gång- och cykelväg. Den nya gatuförbindelsen korsar den led för lätt trafik som nu går igenom parken. I korsningen byggs ett förhöjt övergångställe.

Leden för lätt trafik kommer också i fortsättningen gå via gångtunneln under Nickbyvägen. Syftet är att tunnelns konstruktioner också ska förstärkas i samband med gatubygget. Det har också planerats att den nuvarande delen av Norra Skolvägen saneras vid ett senare skede.

Gatuplanerna har varit framlagda i april 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Östra Storkärrsgränd

Samtidigt med arbeten för att förlänga Norra Skolvägen ska även Östra Storkärrsgränd, som går parallellt med Nickbyvägen, saneras. Östra Storkärrsgränd ligger både nära Nickbyvägen och i närheten av parken invid Nickby Hjärta.

Gatan är i behov av sanering och byggarbeten börjar enligt planerna hösten 2018. Arbeten kommer att medföra ändringar bland annat i konstruktionslagren under vägen, avloppsrören, konstruktionerna för dagvattensbehandling och förbindelserna för lätt trafik. Gatuplanen var framlagda i april–maj 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Gatubyggen gör att Nickby centrum blir en mera fungerande och säkrare miljö. Byggarbeten kommer dock att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa både kommunens meddelanden om undantagsrutter och de anvisningar som skyltas på området. Observera att trafikarrangemangen kommer också att förändras när gatuarbeten framskrider.

Mer infomation:

Simo Kesti
Gatuchef
Sibbo Kommun
simo.kesti (at) sibbo.fi

Linnea Mauno
Projektplanerare
Sibbo kommun
linnea.mauno (at) sibbo.fi

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!