Förnyandet av Söderkulla idrottspark och idrottsplats

Förnyandet av Söderkulla idrottsplats är färdigt. Idrottsplatsen förnyades som en del av de byggarbeten som just nu pågår på Miilis område. Målet med byggandet var att erbjuda Sibboborna bättre möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer samt säkerställa fungerande tjänster också i framtiden. Även förnyandet av idrottsplatsen, som inleddes på sommaren 2018, framskred enligt tidtabell. Den förnyade idrottsplanen blev färdig i början av våren 2019.

Byggnadsarbetet har begränsat användningen av friluftsområden på Miilis området. Å andra sidan kommer Söderkulla idrottsplats efter slutförda arbeten att vara en omfattande idrottshelhet med mångsidiga möjligheter till motion och friluftsliv både på sportplanen, skolans gårdsplan, närliggande friluftsleder och på en frisbee-golfbana.

Kolla in den här länken för en ny video om Söderkulla idrottsområdet! Videon är filmad av Jouko Antere.

Arbetet sparkas igång på fotbollsplanen

Förnyandet av den nuvarande idrottsparken inleds på den uppvärmbara fotbollsplanen som får nya värmeledningar och ny konstgräs. För övrigt stannar den populära fotbollsplanen på samma ställe, där den kan användas mångsidigt för bollsporter samt för kast- och hoppgrenar. Områden utanför fotbollsplanen förändras också i och med att löparbanan runt planen tas bort. Det permanentbelagda banvarvet ersättas med en upplyst terrängbana med stenmjölsbeläggning. Terrängbanan byggs som en ringbana runt planområdet. Enligt planerna ska det även finnas redskap för träning och balansövningar längs den nya banan. I fortsättningen kommer idrottsplatsen att ha en permanentbelagd raksträcka på platsens södra sida. Hopplatserna för längd- och höjdhopp flyttas till platsens sydvästra hörn. En kastbur placeras på sandplanen som även den utvidgas i ett senare skede.

I sluttningen mellan idrottsplatsen och servicebyggnaden bygger man läktare. Det kommer även att finnas sittplatser både runt belysningsstolparna och på den öppna platsen vid ingången till idrottsplatsen, som även den förnyas. Belysningen på idrottsplatsen blir mer energieffektiv med nya LED-lampor. I fortsättningen styrs den också med modernare teknik. Därtill blir underhållsarbetet på idrottsplatsen lättare med en ny serviceväg. Den går på platsens nordvästliga kant mot Tallbackavägen. Säkerheten på skolområdet förbättras avsevärt med den nya servicevägen när arbetsmaskiner inte längre kör i skolans närhet.

Arbetet med att förnya idrottsplatsen har planerats med ledning av arkitetsammanslutningen AFKS. Flera personer har deltagit i planeringen. Landskapsarkitekten Soile Heikkinen (Virearc/AFKS) samt projektchefen Kalle Linkola (FCG), expert inom planering av idrottsanläggningar, har haft en stor roll i förnyandet av idrottsplatsen. Ansvarig entreprenör för förnyandet av idrottsplatsen är Jäämestari Oy. Entreprenaden slutförs i slutet av år 2018. Kostnadskalkylen för att förnya idrottsplatsen uppgår till cirka 1,1 miljoner euro.

Läs mer om arbetets bakgrund i fritidssektionens och kommunstyrelsens protokoll:
Fritidssektionen, protokoll 30.01.2018 paragraf 6 Kommunstyrelsen, protokoll 08.05.2018 paragraf 122

Kommunens idrottsanläggningar förnyas under de närmaste åren även efter det att idrottsplatsen är färdigrenoverad. År 2019 påbörjar man arbeten för att utvidga servicebyggnaden vid idrottsplatsen och förnya den närliggande sandplanen. Därtill slutför man arbetet på den öppna platsen vid ingången till idrottsplatsen år 2020 i samband med byggnadsarbeten vid Söderkulla idrottspark och skolan Sipoonlahden koulu. Flera byggnadsarbeten slutförs år 2020 på Miilis område. Dessa omfattar ändringsarbeten av själva byggnaden Sipoonlahden koulu och dess omgivning samt arbeten i Söderkulla idrottspark i sin helhet.

Skejtning återkommer med möjlighet till ännu finare tricks

När idrottsplatsen är färdigrenoverad kommer det igen att vara möjligt att åka skateboard och scooter vid platsens östra kortsida. De nuvarande skateboardramperna med ny fanérbeläggning står till tjänst där fram till hösten 2020, då gårdsplanen vid Sipoonlahden koulu färdigställs och den utvidgade Söderkulla idrottspark får nya, av Janne Saario designade betongelement för skateboardåkning

Utkast till Söderkulla idrottsplan

ndringar i Sipoonlahden koulu och byggandet av idrottsparken

Mer information:

Piritta Forsell
Servicechef för idrottstjänster
Sibbo kommun
piritta.forsell (at) sibbo.fi

Linnea Mauno
Projektplanerare
Sibbo kommun
linnea.mauno(at) sibbo.fi

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!