Parkområdet i Sibbo Ådal förnyas

Byggandet av parkområdet har börjat

Arbetet med parkområdet började våren 2020. I det första skedet byggs Kumla bro och parkområdets leder förbättras. Det rör sig lastbilar på parkområdets farleder, så de som rör sig på området bör vara försiktiga.

Dessutom har en del av de odlingsspalter som planerats på området färdigställts, och invånarna har kunnat sätta igång med odlandet i Sibbo Ådal. Mer information om uthyrningen av odlingsspalter finns på kommunens webbplats via denna länk.

Till skillnad från den ursprungliga planen byggs ingen hundpark i området, eftersom det inte går att verkställa utan att det skulle störa områdets invånare

Parkområdets entreprenad fördröjs

På grund av utbyggnadsinvesteringar i övriga delar av Sibbo kommun kommer entreprenaden för Ådalens parkområde att kunna inledas tidigast år 2020, vilket avviker från de inledande planerna. Planerna för Ådalens park kommer att lämnas in för godkännande och handlingarna kommer att färdigställas, men konkurrensutsättningen av entreprenörer kommer att inledas först i slutet av hösten 2019. Parken kommer därför att vara färdig efter sommaren 2020.

Sibbo Ådal grön- och parkområden parkplaneförslag

Det nya parkområdet som ska byggas i Sibbo Ådal är beläget i närheten av Nickby centrum vid Sibbo å. I väster gränsar största delen av parken till Sibbo å, i söder gränsar parken till Nybrovägen och i norr till järnvägen. I öster byggs nya kvartersområden i utkanten av parken. Nickbyvägen som går genom parken i öst-västlig riktning korsar det vidsträckta parkområdet.

I parken i Sibbo Ådal planeras lättskötta planteringar och ängar. Avsikten är också att bygga en lekplats för barn, en hundpark och ett område med odlingslotter. Konstverk ska också placeras på torg- och parkområdena och deras platser har beaktats i planeringen av parken i Sibbo Ådal.

Dagvattenfårorna och -bassängerna i Sibbo Ådal byggdes under sommaren 2018 är redan färdiga.

Skattorget

Ett område med olika funktioner som går under namnet Skattorget ska också byggas i Sibbo Ådal. Här planeras affärsverksamhet och parkeringsplatser. Skattorget blir en gemensam samlingsplats för invånarna med en vardagsrumslik miljö som öppnar sig mot parken.

Grön- och parkområdena i Sibbo Ådal har beaktats i ekonomiplanen för de följande åren. Byggprojektet omfattar grön- och parkområdena på detaljplaneområdet Sibbo Ådal N 40 samt det därtill hörande Skattorget. Området är beläget i närheten av Nickby centrum vid Sibbo å.

Tekniska utskottet beslutade 3.12.2018 att parkplanen för Sibbo Ådal läggs fram offentligt. Fullmäktige i Sibbo godkände 7.9.2015 (55 §) detaljplanen för Sibbo Ådal N 40, och den trädde i kraft 29.10.2015.

På parkområdet i Sibbo Ådal planeras:

– ett flertal planteringar och ängskullar
– ett område med odlingslotter
– en lekplats för barn i olika åldrar
– Skattorget, ett gemensamt vardagsrum för invånarna
– hundparker
– platser för konstverk

Visualisering – vad är det?
Planerare och arkitekter utarbetar ett utkast utifrån de planer som ritas. Detta utkast kallas för en visualisering. Visualiseringen visar hur personer i fråga föreställer sig slutresultatet. Med hjälp av visualiseringen är det lättare att se hur planerna kan förverkligas, till exempel hur byggnaden passar till den övriga miljön eller hurdan verksamhet området tillämpar sig till. Det är dock bra att komma ihåg att visualiseringen mycket sällan motsvarar den slutgiltiga färdigbyggda miljön till punkt och pricka.

En process för att sälja pumphuset inleds i maj 2019

Pumphuset byggdes år 1914. Sibbo kommun har inte på länge haft någon användning för byggnaden och den har förfallit under årens lopp. Tekniska utskottet beslutade 3.12.2018 att pumphuset i Sibbo Ådal ska säljas.

Processen med att sälja pumphuset inleds i maj 2019. För detta kommer man att ordna ett offentligt anbudsförfarande som sköts av Habita Kiinteistönvälitys Oy. Det slutliga beslutet om pumpstationens köpare kommer att tas av tekniska utskottet i Sibbo kommun.

Pumphuset är beläget på adressen Nickbyvägen 248, och det fick flest röster i en konsttävling som ordnades av kulturväsendet år 2016. Byggnaden har en speciell plats i Sibbobornas hjärta och kommunen hoppas att den kan användas för allmänt bruk.

Pumphuset i Sibbo Ådal är skyddat. Reparations- och ändringsarbetena i pumphuset måste vara sådana att byggnadens särdrag bevaras. Byggnaden får inte rivas, och dess utseende får inte ändras utan byggnadstillsynens tillstånd. I anslutning till pumphuset är det är möjligt att bygga en terrass som passar byggnadens stil.

Den potentiella köparen ska föreslå ett pris för pumphuset och redogöra för det avsedda användningsändamålet, t.ex. kaféverksamhet, samt presentera en plan för hur användningen av pumphuset gynnar Sibboborna. Med tanke på det kommande användningsändamålet har man planerat en vägförbindelse från Nickbyvägen till pumphuset och parkeringsplatser för bilar. Processen för att sälja pumphuset inleds i maj 2019.

Tilläggsuppgifter:

Parkplanen finns framlagd vid elektroniskt på kommunens webbplats. Bekanta dig närmare med parkplanen.

Läs mer om N 40 Detaljplan för Sibbo Ådal.

Simo Kesti
Gatuchef
Sibbo kommun
simo.kesti (at) sibbo.fi

Juha Pohjonen
Lokalservicechef
Sibbo kommun
juha.pohjonen (at) sibbo.fi

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!