Utveckling av Tallmos stationsområde

Det ungefär 46 hektar stora planeringsområdet är beläget mellan Tallmo nuvarande bycentrum och slalomcentret, i huvudsak på ett skogbevuxet backområde.

I Generalplan för Sibbo 2025 och i delgeneralplanen för Tallmo är planeringsområdet en central del av det tätortscentrum som i framtiden kommer att växa fram i Tallmo. Målet är att göra det kommande centrumet i Tallmo till ett mångformigt, tämligen tätt och effektivt byggt bostadsdominerat område för ca. 1600-2000 invånare nära tågstationen. Området gränsar i öster till egnahemsbosättning längs Tallmovägen, i söder till Tallmovägen, i väster till bosättningen vid Vanikkobrinken och i norr till Kervo-Borgå-banan. Dessutom omfattar planområdet en ny matargata från Mårtensbyvägen till Kervovägen samt en del av Tallmovägen.

Ett nytt tillväxtcentrum av Talma

Sibbo kommunfullmäktige godkände 29.1.2018 en strategi som bygger på kraftig tillväxt och enligt vilken kommunen bland annat strävar efter att stärka sin regionala roll. Ett mål är att påskynda utvecklingen i tillväxtzonen Nickby-Tallmo. Utvecklingen av arbetsplatsområdet i Bastukärr framhäver Tallmos betydelse eftersom man vill erbjuda arbetstagarna mångsidiga boendemöjligheter i närheten av arbetsplatsen. Allt eftersom Tallmo utvecklas är ett mål också att, hand i hand med utvecklingen i Nickby, inleda persontågtrafik mellan Nickby, Kervo och Helsingfors.

Planarbetet kungjordes anhängigt och programmet för deltagande och bedömning lades fram off entligt 30.11.2016. Ett för allmänheten öppet informationsmöte, Tallmo planeringskväll, hölls i juni 2017 på  TalmaSkis sommarrestaurang. På mötet kunde man studera den preliminära referensplanen och andra planer, utredning och bakgrundsmaterial som gäller planeringsområdet.

Referensplanen, som fungerar som underlag för planutkastet, har justerats utifrån de utredningar och planer som sammanställts efter 2017. Markanvändningssektionen beslöt på sitt sammanträde 13.5.2019 att lägga fram planberedningsmaterialet off entligt.

5.6.2019 ordnades ett publiktillfälle gällande Tallmo detaljplanerna. Tillfället ordnades vid TalmaSkis sommarrestaurang, var frågades det invånarnas hopp om områdets allmänna stadsbild, färgläggningen av byggnader, takformer och material.

Planområdets läge i Sibbo (avgränsningen anges på kartan med röd linje).

Bostadshus

I området planeras ett höghusdominerat bostadsområde i enlighet med principerna i Tallmo delgeneralplan. Trafikstommen utgörs av en ny matargata som går ut från Mårtensbyvägen söderut, under järnvägen och samman med Tallmovägen i söder. Längs matargatan anvisas bostadskvarter med i huvudsak 2-4 våningar som bildar slutna eller till hälften slutna  gårdsområden. Volymen på bostadsbyggandet är större i områdets norra del, nära den kommande tågstationen, där höghus med ställvis sex våningar anvisas i kanterna av den öppna platsen. I den södra delen har de nya bostadshusen i huvudsak två våningar och därmed smälter de samman med de befintliga egnahemshusen. Utrymmen för gemensamt bruk som betjänar boendet, vilka vid behov kan tas i bruk som affärs- och servicelokaler, har i planen anvisats längs matargatan i bostadsbyggnadernas våningar på marknivå.

Befolkning och arbetsplatser

För närvarande bor det sju personer inom planeringsområdet. Tallmo centrum med närområden har sammanlagt ca. 1 300 invånare. Det finns inga arbetsplatser i  detaljplaneområdet. I områdets omedelbara närhet finns det dock några företag, av vilka de mest synliga är slalomcentret TalmaSki, äventyrsparken som har verksamhet sommartid samt Semtu Oy (teknisk partihandel i byggbranschen) och Talman Lehtopuutarha (partihandel i trädgårdsbranschen) på norra sidan av banan nära Mårtensbyvägen. På områdets norra sida finns en gård i odlingsbruk, Fredsbacka.

Service och näringsverksamhet

Den nuvarande skolan och daghemmet i Tallmo finns på ca. 1-1,5 km avstånd från  planeringsområdet. När det gäller annan offentlig service stöder sig området på Nickby. För närvarande finns det ingen kommersiell service i planeringsområdet, utan området stöder sig på den kommersiella servicen och fritidstjänsterna i Nickby och Kervo centrum. Söder om planeringsområdet finns slalomcentret TalmaSki och äventyrsparken Talma Active park.

Trafik

Med undantag för Mårtensbyvägen som löper på planeringsområdets norra sida (lokalväg 11 697) är alla vägar enskilda vägar. Mårtensbyvägen, Tallmovägen, Noranvägen och Kyllästämövägen utgär en central del av huvudvägsnätet i Tallmoområdet. Tallmovägen förenar Mårtensbyvägen med Ratatie på Kervosidan. Trafiken till TalmaSki dirigeras i huvudsak via Tallmovägen. Tallmovägen korsar Kervo-Borgå-banan i en plankorsning. Den planerade underfarten under banan kommer att ersätta denna plankorsning.

I nuläget är trafikmängden på Tallmovägen vid planeringsområdet ca. 700 fordon/dygn och på det avsnitt av Mårtensbyvägen som tangerar planeringsområdet ca. 3 250 fordon/dygn (Ramboll, 2017). Kyllästämövägen ansluter till Kervovägen (lv 148), som förenar Lahtisvägen (lv 140) och Lahtis motorväg (rv 4) med Nya Borgåvägen (lv 170) och Borgå motorväg (rv 7).

I norra delen löper Kervo-Borgå-banan i östlig-västlig riktning. Den används idag främst för oljetransporter från raffinaderiet i Sköldvik och annan industri i området. På banan rör sig över en tredjedel av alla transporter av farliga ämnen i Finland. Mest transporteras brännbara vätskor och flytande gas (Gaia Consulting Oy, 2010). Ungefär fem tåg per dygn trafikerar på detta banavsnitt. En del av trafikeringen sker nattetid (VR-Track Oy, 2017).

I enlighet med Sibbo kommuns tillväxtmål är avsikten att öppna bansträckan mellan Kervo och Nickby på nytt för persontågstrafik så att tillväxten även i Tallmo på långsikt ska kunna stödja sig i huvudsak på Kervo-Borgå-banan.

Rekreation

I dag är planeringsområdet en skog i nästan naturligt tillstånd. Det finns ett flertal vägunderlag och stigar som används för friluftsliv och rekreation, t.ex. för att rasta hundar. Våren 2017 byggdes en temporär frisbeegolfbana som underhålls av Talma Active park.

Mer information:

Läs mer om Tallmos detaljplanerna på Sibbo kommuns webbsida från den här linken.

Suvi Kaski
Planläggningskoordinator
Planläggning, markanvändningsplanering
Sibbo kommun
suvi.kaski (at) sibbo.fi

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!