Pilotprojektet översiktsplanering av Nickby centralpark och involverande budgetering

Kommuninvånarna röstade fram Blomsterparken, Vackra planteringar, Mångfald och Biblioteksparken

Piloten för översiktsplanering av Nickby centralpark och involverande budgetering kulminerade i en omröstning som tog plats 11–24.5 via applikationen CHAOS Crowd och per telefon. Kommuninvånarna fick en möjlighet att rösta på sina favoriter. Budgeten var hela 600 000 euro. Vi fick sammanlagt 96 röster. Största delen av rösterna lämnades in via CHAOS Crowd, men vissa deltog även per telefon. Tack ännu en gång till alla som deltog i omröstningen!

De flesta rösterna föll på Blomsterparken, Vackra planteringar, Mångfald och Biblioteksparken. Av dessa fyra föll speciellt Blomsterparken och Vackra planteringar kommuninvånarna i smaken. Kolla den färdiga parkplanen från den här länken.

De slutgiltiga illustrationerna av den nya parken


Blomsterparken
ligger längs Södra skolvägen. Gräsmattan i blomsterparkens mitt kantas av blommande träd och ängar. Under våren skapar de blomstrande träden ett blomsterhav runtom gräsområdet. Det är möjligt att vandra bland träden längs stigar klippta genom ängarna samt längs den lättillgängliga grusvägen i områdets södra kant. Hängmattor, trädgårdsgungor och bänkar är placerade runt om i parken.

 


Vackra planteringar
är en färggrann infart till Nickby. Planteringarna längs Nickbyvägen består av både annueller och fleråriga växter som till en början är strukturerade enligt färg. Växtligheten utvecklar sig med tiden och färgerna blandar sig med varandra. Planteringen i sin helhet behåller fortsatt sin karaktär och helhetsstruktur tack vare ränder av säd som sås årligen. Blomsterprakten kan beundras på nära håll tack vare den rutt som går rakt igenom planteringen.

 


Mångfald
är en park som placeras nära Nickby Hjärta och Lillhjärtat och bidrar med ett nytt tillägg i inlärningsmiljön. I den mångfaldiga miljön är det möjligt att studera naturfenomen eller bekanta sig med olika småkryp. Spångarna över ängarna lockar barn och leksinnade ut på äventyr och de passar sig även bra för undervisningsändamål.

 


Biblioteksparken
är ett alternativ i vilket den lilla öppna platsen intill biblioteket stenbeläggs och i stenbeläggningen integreras ett rutnät för schack- eller andra spel. En liten scen byggs i den svagt sluttande backen intill den öppna platsen. Scenen kan även fungera som sittplats eller läktare beroende på situation. Den nuvarande perennrabatten förnyas och en ny blomsterrabatt planteras vid ingången från Stora Byvägen. Alla områdets bänkar förnyas och under träden på kullen placeras hängmattor som kan fungera som läshörnor.

 

Du hittar närmare beskrivningar av respektive alternativ samt deras planerade placeringar genom att klicka på den här länken.

Varmt tack till deltagarna i omröstningen!

Projektet är finansierad av miljöministeriet och en del av Hållbar Stad programmet.

#kestäväkaupunki
@kestavakaupunki

Planeringen av Nickby centralpark når sin höjdpunkt!

Den sista omröstningen angående Nickby centralpark har börjat. Du kan rösta med den kostnadsfria mobilappen CHAOS Crowd fram till 24.5.2020 samt per telefon 15.5 och 19.5. Det går också att bekanta sig med materialet ute i träpaviljongen, som ligger bakom byggplatsen för tillbyggnaden till skolan Nickby Hjärta.

Under våren har det gjorts en kartläggning om hur Sibboborna använder parken samt om hur det går att öka parkanvändningen. Det har gjorts olika planer för Nickby centralpark på basis av invånarnas önskemål och idéer. De mest populära idéerna är med i förslagen och det har gjorts en kostnadsberäkning för dem. Nu har kommuninvånarna en möjlighet att rösta på sina favoriter bland förslagen och på så vis påverka Nickby centralparks framtid.

Vilka funktioner vill du definitivt ha i parken? Bekanta dig med materialet och rösta på dina favoriter! Du kommer till materialet via den här länken. Gör dina val så att summan blir högst 600 000 €. Då kommunens budget för de närmaste åren bekräftas kan det påverka parkens budget under förverkligandet.

Hur röstar jag?

Det är enkelt att rösta! Ladda ner den kostnadsfria appen CHAOS Crowd till din mobil, bekanta dig med idéerna och svara på INBU-enkäten om Nickby centralpark för att lämna in din röst. Det går också att kommentera de olika alternativen i appen CHAOS Crowd. Instruktioner för nedladdning av CHAOS Crowd finns på den här länkenOmröstningen stänger söndag 24.5.

Du kommer till materialet via den här länken. Det går också att bekanta sig med materialet i träpaviljongen/infovindskyddet, som ligger bakom byggplatsen för tillbyggnaden till skolan Nickby Hjärta. Du kan också skicka email till maria.mantyla@sibbo.fi

Den huvudsakliga omröstningen för den involverande budgeteringen sker via appen CHAOS Crowd, men vi även har telefonjour fredag 15.5 och tisdag 19.5 kl. 12–15. Då kan Sibbobor få mer information och lämna sin röst.

Fredag 15.5 och tisdag 19.5 kl. 12–15 telefonmottagning / röstning på följande nummer:

  • 040 184 9631 Maria Mäntylä / Sibbo kommun
  • 050 499 4820 Ina Westerlund / Nomaji maisema-arkkitehdit Oy (svenska)
  • 044 066 4666 Anni Hapuoja / Et May Oy

 

Vad har hänt hittills?

Den involverande budgeteringen för Nickby centralpark körde ingång med en idéturné. Då gick vi ut till aktörer som befinner sig vid Nickby centralpark för att uppmuntra Sibboborna att delta i planeringen av parken via appen CHAOS Crowd och/eller post it-lappar på en karta. Vi besökte daghem, skolor, biblioteket, ett servicehus och hälsostationen. Under två veckor fick vi in nästan 400 förslag. Tack till alla som deltog, både de som kom med vilda och de som kom med blyga förslag!

I en öppen planeringsworkshop bearbetades idéerna. Eftersom coronaviruset hindrade fysisk samverkan var workshopen virtuell. Ur förslagen kom fyra huvudsakliga teman fram. Man önskade möjligheter till mångsidig motion och lärande, samt en rik upplevelse av natur, kultur och konst. Vi närmade oss parkens planering genom fyra olika servicestigar, vilket hjälpte oss att gruppera de olika önskemålen för olika användares behov.

Kommuninvånarnas idéer har sammankopplats och förenats för att tjäna olika parkanvändare och för att bilda mångsidiga helheter. I placeringen av aktiviteter har vi utnyttjat den information vi under deltagandeprocessen samlat in om användarnas erfarenheter och föreställningar.

Förutom invånarnas idéer och förslag har också de nuvarande och kommande omgivande verksamheterna tagits i beaktande i planeringen. Många av de önskade lek- och motionsredskapen finns redan på skol- och daghemsgårdar. De får användas fritt före och efter skol- och dagisdagen. En del av förslagen, som en simhall eller affärsbyggnader är inte möjliga att genomföra på parkområdet. Förslagen har dock i och med deltagandeprocessen förmedlats till kommunen. Det kom också önskemål om till exempel odlingsspalter. Sådana är redan på kommande i parken i Sibbo Ådal, vilket är i närheten av centralparken. Sibbo byggs och utvecklas!

Sammandraget för Nickby centralparks virtuella planeringsworkshop

Planeringsworkshop ordnades via distansmöteverktyget Zoom den  1 april.

Klicka på den här länken för att se resultaten från workshopen (tyvärr bara på finska). Kommentarer kan skickas tills fredag 10.4. till kontakterna längst ner på denna sida.

Varmt tack till deltagarna i den virtuella workshopen!

En planeringsworkshop för Nickby centralpark ordnades onsdagen 1.4.2020

Ett stort tack till alla som gav sina idéer när vi lanserade planeringen av Nickby centralpark med hjälp av involverande budgetering. Upp till 400 idéer lämnades in!

Processen fortsatte så att era idéer vidareförädlades i en planeringsworkshop. På grund av coronaviruset ordnades workshopen via Zoom, ett verktyg för distansmöten, den 1 april kl. 17:30–19:30. Om du vill bekanta dig med parkens planeringsmaterialet som används i workshopen, se presentationen från den här länken. Du kan bekanta dig med materialet på den här websidan måndagen 6.4.

Hurdana idéer har man då föreslagit för parken? Delta i den virtuella workshopen – då kan du påverka vilka av idéerna går vidare och eventuellt förverkligas. Även riksdagsledamoten, fullmäktigeordförande Heikki Vestman deltar i workshopen.

Kom som du är – inget specialkunnande krävs för att kunna delta i workshopen. Du behöver bara ha ett öppet och idérikt sinne samt vilja att samarbeta för att skapa något nytt! Nu lönar det sig att delta. Projektet har i nuläget en miljon euro till sitt förfogande – pengarna räcker alltså till för även större förändringar.

Tilläggsuppgifter finns här.

Idéturnén startade 26.2.2020

Kommunen använder appen Chaos Crowd för att samla in Sibbobornas idéer, tankar och observationer när man nu påbörjar planeringen av Nickby centralpark. Med hjälp av involverande budgetering får kommuninvånarna möjlighet att påverka utvecklingen av sin egen livsmiljö – den här gången genom att delta i parkplaneringen.

Ett mysigt vardagsrum eller ett funktionellt verksamhetscentrum? Eller båda? I vilken proportion? Delta och påverka i planerna genom att framföra dina åsikter!

Tveka inte att komma med och delta i idésmedjorna nedan under tiden 26.2–11.3.:

Restaurang Hilden Helmi, Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18)
Nickby bibliotek (Norra skolvägen 2)
Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 18)

Du kan också använda den elektroniska applikationen CHAOS Crowd för att behändigt skicka dina idéer oberoende av plats och tid framåt 26.2. Gör så här:

  1. Ladda ned gratis appen CHAOS Crowd i din mobiltelefon antingen via Google Play eller Apples App Store.
  2. Sök efter Nickby centralpark i kartan och lämna in din idé genom att trycka på plus-knappen som du hittar i kartans nedre högerkant. Vi tar emot och går igenom precis alla förslag, både sansade och vilda. Nu söks det idéer för båda få och flera, små som stora!
  3. Vänligen delta också i enkäten ”INBU – Nickby centralpark” som också finns med i appen.

Planeringen av Nickby centralpark börjar i vår

Översiktsplaneringen av Nickby centralpark börjar i februari–mars 2020. Nickby centralpark omfattar parkområden och de nuvarande sandplanerna i närheten av Nickby Hjärta och Daghemmet Lillhjärtat samt parken bakom Nickby huvudbibliotek.

Enligt nuvarande uppskattningar kommer det egentliga byggarbetet i centralparken ske under åren 2021–22. Områden som hör till centralparken kan användas normalt i planeringsskedet, men i och med att byggandet framskrider kommer åtminstone vissa delar av parkområdena och sandplanerna att stängas av.

Involverande budgetering testas i projektet

I projektet centralparken testar man för första gången i Sibbo så kallad involverande budgetering, som är ett sätt för kommuninvånarna att delta i projektet. Involverande budgetering utnyttjas när man planerar vissa delar av parken. Parken har en översiktsplan i vilken man senare anvisar de delar (3-5 delområden) av parken som planeras med hjälp av involverande budgetering.

Involverande budgetering är ännu relativt nytt i Finland. Det betyder att invånarna får delta i planeringen av kommunens ekonomi. Involverande budgetering kan anses vara ett sätt att utöva direkt demokrati. Invånare får delta och fatta beslut om hur pengar används på området. Tack vare involverande budgetering blir verksamheten mer transparent och beslutsfattarna får bättre information om vad invånarna behöver. Den konsultbyrå som hjälper med att planera Nickby centralpark och involvera invånarna heter Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.

Involverande budgetering kan genomföras på många olika sätt. Man kan till exempel ordna verkstäder för invånarna, introducera nya datatekniska lösningar eller använda spelifiering eller dylika metoder. Sibbobor får senare under våren mer information om den exakta metoden med vilken man kommer att genomföra den involverande budgeteringen när centralparken planeras.

Involverande budgetering utnyttjas i syfte att få kommuninvånarna med när parken planeras och ge dem en äkta möjlighet att påverka de val som görs i planeringen och genomförandet av centralparken. Involverande budgetering betyder att invånarna gör val mellan olika alternativ utifrån deras kostnader och påverkan.

 

Kartan visar planeringsområdet för centralparken i Nickby. Det primära parkplaneringsområdet har markerats i kartan med röd nyans. De gula områden är gårdar som förvaltas av fastigheter. De hör således inte i planeringsområdet för Nickby centralpark. De gröna delarna är nya byggnader, tilläggsbyggnader eller nya vägar. Det primära parkplaneringsområdet (röd färg) omfattar även två sandplaner, vars läge kan vid behov planeras på nytt. Invånarna får delta i budgeteringen av vissa delområden av parken. Vilka de exakta områdena är preciseras närmare vid ett senare skede på våren.

Parken planeras med tanke på daghemmets och skolans behov

Översiktsplanen för centralparken utarbetas i första hand med tanke på närbelägna daghemmet Lillhjärtat och Nickby kultur- och bildningscentrum. När parken planeras tar man också i beaktande invånare i båda nuvarande och kommande bostadshus i grannområdet samt övriga användargrupper (t.ex. företag, föreningar och andra aktörer på området).

Den involverande delen av projektet har beviljats bidrag av miljöministeriets program ”Hållbar stad” för att genomföra pilotprojektet för involverande budgetering.

Mer information:

Maria Mäntylä
Planerare
Enheten Utveckling och stödtjänster
Sibbo kommun
maria.mantyla (at) sibbo.fi

Sari Soini
Utvecklingschef för sektorn
Enheten Utveckling och stödtjänster
Sibbo kommun
sari.soini (at) sibbo.fi

Kari Ojamies
Kommunens trädgårdsmästare
Enheten Gator och grönområden
Sibbo kommun
kari.ojamies (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!