Daghemmet Lillhjärtat

Daghemmet Lillhjärtat är färdigt – barnen flyttar in i det nya huset i november (24.9.2019)

Daghemmet Lillhjärtat har nu byggts färdigt i Sibbo. Byggnaden ska ännu möbleras och vädras. Utanför byggnaden finns det några små finslipningar kvar, men de torde bli färdiga under de närmaste veckorna. Daghemmets gårdsplan får användas fritt nät detta arbete är slutfört. Verksamheten och barnen i Daghemmet Lillhjärtat flyttar in i den nya byggnaden i början av november. 

– De nya lokalerna verkar vara härligt ljusa och fungera bra. Arbetet fortsätter nu med möblering av huset. Vi ska också skaffa nya leksaker och övrigt material. Vi satsar på mångsidiga pedagogiska redskap som inspirerar barn till lek och motion. Barnens delaktighet tas också i beaktande. Vi väntar ivrigt på att få etablera oss i huset. Barnen har redan frågat om vi inte snart får flytta in i det nya daghemmet, berättar daghemsföreståndaren Heidi Innala.

Dagisbarnen bekantar sig gradvis med de nya lokalerna. Barnen fick redan under vårvintern delta i det nya daghemmets taklagsfest som ordnades bredvid byggarbetsplatsen på Wessmanhusets gård. Det nya daghemmet beundrades både bakom byggstängslet och med hjälp av stora visualiseringsbilder. Trakteringen bestod av saftburkar och smått tilltugg.

– Vi tar barnen till gårdsplanen genast när den blir färdig och använder den för lek redan innan den egentliga flyttningen. Barnen får även bekanta sig med inomhuslokalerna under hösten, säger Innala.

En säker, det vill säga en planerad och ledd, introduktion till dagvård förstärker barnens gruppering och stöder barnen i flytten. Det kommer också att ordnas ett tillfälle för vårdnadshavare där de får bekanta sig med byggnaden innan verksamheten i daghemmet börjar. Daghemmet meddelar vårdnadshavarna senare om besökets datum och tidpunkt.

I nuläget, före flyttningen, är Daghemmet Lillhjärtats svenskspråkiga grupper verksamma i Luontopäiväkoti Kaislas lokaler, varav de finskspråkiga grupperna är i Daghemmet Solåkers lokaler. Klubbverksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken sker i Daghemmet Lillbondens lokaler men flyttar också till Daghemmet Lillhjärtat när det blir färdigt.

Byggandet av Daghemmet Lillhjärtat har framskridit enligt tidtabellen (12.6.2019)

Daghemmet Lillhjärtat i Nickby i Sibbo håller på att bli klart enligt planerna. Byggarbetet har framskridit och det egentliga byggarbetet är planerat att bli färdigt i skiftet av augusti-september. Daghemmet Lillhjärtats verksamhet kommer att börja och barnen flyttar till byggnaden i november efter att byggnaden är inredd och vädrad.

I början av hösten, redan innan flytten, är det meningen att daghemsbarnen har möjlighet att leka på den nya gården och genom det bekanta sig med omgivningen. Inför planeringen av den nya gården har man kartlagt barnens önskemål om i en hurdan miljö och hur de tycker om att leka. Innan flytten till den nya byggnaden är det meningen att daghemsgrupperna går på besök och bekantar sig med de nya utrymmena. En säker, det vill säga en planerad och ledd, introduktion till dagvård förstärker barnens gruppering och stöder barnen i flytten. Det kommer också att ordnas ett tillfälle för vårdnadshavare där de får bekanta sig med byggnaden innan verksamheten i daghemmet börjar.

Nickby Hjärtas daghem kompletterar den pedagogiska helheten i Nickby kultur- och bildningscentrum, som för tillfället består av den framtida enhetsskolan Nickby Hjärta och en läroanstalt för utbildning på andra stadiet. Helheten som erbjuder kunskap och lärande skapar en enhetlig lärostig för barnen, från barndomen ända till tidig vuxenålder.

Byggandet av daghemmet startade i juni 2018 och daghemmet ska tas i bruk år 2019. Byggnadens storlek är cirka 1 879 brm² och kostnaderna beräknas uppgå till 5,2 miljoner euro.

Fyra nuvarande enheter för småbarnspedagogik flyttar sin verksamhet till det nya daghemmet vid Nickby kultur- och bildningscentrum. Enheterna Solåker, Lillbonden och Banstugan samt Huvikumpu (utöver den förskolepedagogik som erbjuds i Jokipuiston koulu) kommer att vara verksamma i det nya daghemmet när det färdigställs. Bildningsutskottet fattade beslut om saken vid sitt möte (22.1.2019).

Det nya daghemmet som färdigställs i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärtat. Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte (13.2.2019).

Nickby Hjärtas daghem

Ett nytt daghem byggs intill bildningscentret Nickby Hjärta. Daghemmet omfattar åtta serier och inrymmer lokaler för finsk- och svenskspråkiga grupper samt för en grupp i den öppna dagvården. Vid planeringen av lokalerna i byggnaden har man fäst särskild uppmärksamhet vid att helheten har bra funktionalitet och att lokalerna har barnets skala. Resultatet är trivsamma, hälsosamma och trygga lokaler och utrymmen där modern pedagogik kan förverkligas. Tack vare att lokalerna och utrymmena är lätta att ändra kan de utnyttjas och reserveras också av olika grupper samt av privata kommuninvånare. Det här stärker bygemenskapen och samarbetet med yttre aktörer.

Varför behövs ett nytt daghem, och varför just på Nickby Hjärtas område?

Utrymmena i Nickby är i huvudsak tillräckliga för den nuvarande befolkningsmängden, men en del av de daghemsbyggnaderna som för tillfället används i Nickby är i slutet av sin livscykel och har ursprungligen planerats för andra ändamål. Därför lämpar de sig dåligt för dagvårdens behov. Dessutom behövs ett daghemsutrymme som är flexibelt och kan anpassas till förändringar i barnmängden.

Barn i olika åldrar har en klar nytta av att det på samma område finns utbildning för barn i olika åldrar och även dagvård. Barnens lärmiljöer utvidgas på ett naturligt sätt då olika åldersgrupper finns på samma område. Även lokalerna och särskilt gårdsområdena kan användas av alla.

Vad planeras?

Den nya planen för småbarnspedagogik introducerar pedagogiskt nytänk i daghemsvärlden. För personalen innebär detta nya verksamhetssätt, men också kraven på lokalerna ändras. Vid planeringen av daghemmet i Nickby Hjärta har man beaktat ergonomin, lokalernas flexibilitet och ändringsbarhet, trivsamhet och hinderfrihet samt belysning och akustik, inomhusluftens kvalitet samt renlighet. I planen är byggnaden indelad i många mindre delar med träfasad, vars skala påminner om de små daghemmen som finns i Sibbo. Varje grupp har en egen ingång till byggnaden, som är belägen i samband med gruppernas egen gårdsplan.

I tillägg till dessa innebär god planering också att kraven som verksamheten ställer är i balans med kostnaderna. Då har byggnaden byggts på ett ändamålsenligt sätt, varvid den är både lokal- och kostnadseffektiv.

Varför ett daghem av just denna storlek?

I Sibbo har man goda erfarenheter av ett större, centraliserat daghem som är tvåspråkigt. Det nya daghemmet skapar en enhetlig lärostig för barnen i Nickby. Dessutom har barnen en möjlighet att så småningom bekanta sig med den närliggande lärmiljön och utvidga sina revir enligt åldern. Barnen får också möjlighet att bli en del av en större kamratgrupp, behålla sina ansvariga fostrare över en längre tid samt arbeta i en mångsidigare lärmiljö såväl inomhus som utomhus. En större enhet innebär också att den sammanlagda personalstyrkan blir större, vilket ökar tryggheten, underlättar ordnandet av ersättare samt utökar personalens kunskapsbas. Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik är ett daghem med åtta serier av optimal storlek för att ledas av en chef och för att synergifördelar ska kunna utnyttjas.

Svar på de frågor som hittills har ställts

Hurdant solskydd kommer byggnaden att ha?

Solskyddet byggs av fabriksmålat virke, som är ett tryggt och långvarigt material när konstruktionen byggs rätt. Konstruktionen har ritats så att den fungerar utöver som solskydd även som väderskydd för trapporna. Därtill stöder den takfoten och kan användas som underlag för utomhusbelysning och eventuella solceller. Nedre delen av spaljén är sluten, vilket gör att man inte kan klättra uppför den och att spaljén även fungerar som brandskydd.

Hur ska barnen ta sig upp och ner i utetrappan?

Trapporna är inte lika branta som i vanliga fall. De är också försedda med en trappavsats och portar. Samtliga trappor har räck i rätt höjd för både vuxna och barn.

Hur ser man till att takavvattningen fungerar?

Byggnaden avvattnas med rännor och stuprör och den har tätskikt på tak. Taket är lutande, och vattnet rinner från det via 2,5 meter breda takrännor och stuprör till dagvattenbrunnar.

Hur stöder gårdsplanen barnens lärande och utveckling?

Syftet är att gårdsplanen möter varje åldersgrupps individuella behov. Enskilda delar av gården reserveras till både aktiviteter och kreativt fritt skapande. Därtill ska det finnas platser där barnen kan slappna av. Det är viktigt att även hårda ytor som tjänstgör som underlag för moppe- och bollekar finns på daghemmets gårdsplan. Spelplan och leder för trafiklekar målas på asfaltytan. Senare ska även antalet gräsyta på gården växa kraftigt.

Hur kan lokalerna utnyttjas?

Samtliga lokaler är avsedda för barn. Till och med de fönsterförsedda tamburerna kan användas för lek tack vare att de är ovanligt rymliga och kan anpassas till olika krav. Grupplokalerna kan omvandlas enligt behov. Yngre barn äter i grupplokalerna. Äldre barn äter i matsalen, vilket gör att grupplokalerna kan i sin helhet användas vid lek. På detta sätt kan barnen fortsätta med samma lek efter måltiden.

Vad betyder dubbelgrupp?

I denna plan betyder dubbelgrupp att två grupper har en gemensam tambur. Grupperna har dock egna separata lek- och vilorum.

Hurdana kök och personalrum finns det i byggnaden?

Köket har planerats i samarbete med Sibbo kommuns Kostservice. Byggnaden har två personalrum som båda är försedda med dusch och klädskåp; det större är för kvinnor och det mindre för män. Personalens ytterkläder förvaras i tamburen.

Ett daghem kan vara en bullrig miljö. Hur ska det problemet lösas?

Alla allmänna lokaler byggs nuförtiden med hänsyn till akustik. Alla material i byggnaden inklusive akustiska material väljs så att de inte ökar emissioner till inneluften.

Tilläggsuppgifter:

Rainer Långsjö
Byggnadsingenjör
Sibbo kommun
rainer.langsjo (at) sibbo.fi

Hanna Kindstedt
Planerare
Sibbo kommun
hanna.kindstedt (at) sibbo.fi

Linnea Mauno
Projektplanerare
Sibbo kommun
linnea.mauno (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.