Ny stamvattenledning från Tallmo till Söderkulla

En ny stamvattenledning byggs från Tallmo till Söderkulla. Den nya vattenledningen tryggar vattendistributionen och förbättrar driftssäkerheten i de södra delarna av Sibbo samt skapar förutsättningar för kontinuitet och tillväxt i näringslivsverksamheten. Den nya vattenledningen byggs vid sidan av den nuvarande och garanterar en fungerande vattendistribution i Söderkulla även i framtiden då invånarantalet ökar. Vattenledningen grävs ner intill vägen på samma sida som åkern, vilket gör att byggarbetet inte kommer att medföra nämnvärda olägenheter för trafiken eller den normala vattendistributionen.

Varför är den nya stamvattenledningen viktig?

Vattendistributionen i tätorten Söderkulla är för närvarande beroende av en enda förbindelsevattenledning. Genom att bygga en vattenledning till i Söderkulla tryggar man vattendistributionen också inför eventuella problemsituationer.

Invånarantalet i Söderkulla ökar ständigt till följd av nya planområden. Detta skapar ett behov av en ny vattenledning, eftersom det behövs tilläggskapacitet redan inom den närmaste framtiden. Den nya stamvattenledningen ska trygga och möjliggöra vattendistributionen i området åtminstone fram till år 2040. ”Det är viktigt att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet och att funktionssäkerheten blir bättre”, säger Matti Huttunen, direktör för affärsverket Sibbo Vatten.

Det nya vattenröret är också viktigt med tanke på affärsverksamheten. För närvarande finns Arlas mejeri på området, och den nya vattenledningen stödjer verksamhetens kontinuitet samt möjliggör utveckling och utökad produktion.

Vad kostar det att bygga den nya stamvattenledningen?

Det är frågan om en saminvestering som Sibbo kommun deltar i. Samkommunen Tusbyregionens vattenverk bär huvudansvaret för projektet. Kostnadskalkylen för den nya stamvattenledningen är cirka 6,6 miljoner euro, varav Sibbo Vattens andel är cirka 1,8 miljoner euro. Samkommunen svarar för resten av kostnaderna. När vattenledningen är färdig kommer den att ägas av Samkommunen Tusbyregionens vattenverk, som också ansvarar för dess underhåll. Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten har godkänt projektet i sitt investeringsprogram samt ingått ett avtal om att bygga den nya förbindelsevattenledningen.

Projektets framskridande

För närvarande pågår byggnadsplaneringsfasen, som slutförs på hösten. Efter det inleds förhandlingar om markägartillstånd och entreprenaden konkurrensutsätts. Man börjar troligtvis bygga vattenledningen sommaren 2018. Enligt planen färdigställs projektet i juni 2019 varefter den nya vattenledningen tas i bruk. För närvarande saknas det en konkret tidtabell för hur grävarbetet ska framskrida. Den nya stamvattenledningen kommer att byggas från Tallmo till Söderkulla längs samma rutt som den nuvarande vattenledningen (se kartan). Den nya vattenledningen har en längd på sammanlagt 12 kilometer.

Mer information

Sibbo Vatten
Matti Huttunen, affärsverksdirektör
tfn 09 2353 6910
matti.huttunen@sibbo.fi