Byggnadsarbeten på Miilis område

Den kraftiga tillväxten i Sibbo kommun blev ännu mer konkret i och med att byggarbeten inleddes på Miilis område i Söderkulla. Våren 2018 sparkade man igång tre projekt: utbyggnaden av Sipoonlahden koulu, byggarbeten för en ny plats för skjutstrafik vid skolan samt byggarbeten för en ny bussterminal. Även gatorna på Miilis område har byggts under sommaren och hösten 2018, med gatuarbete både på Tasträskvägen och på Söderkulla skolväg. Därtill har Söderkulla idrottsplats förnyats under hösten och vintern 2018. Målet med byggandet är att erbjuda Sibboborna mer fungerande tjänster och förbättra deras möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer.

År 2019 koncentreras byggandet på utbyggnads- och ändringsarbeten av Sipoonlahden koulu samt på utvidgningar av både servicebyggnaden och sandplanen. Under rubriken Aktuellt uppdateras information om tidtabellerna och om hur arbeten framskrider.

Titta på videon om den förnyade miljön i Sipoonlahden koulu och Miilis område från den här länken! Videon är filmad av Jouko Antere.

Byggnadsarbeten på Miilis område:

Sipoonlahden koulus utvidgning och förändringsarbeten

Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu inleddes våren 2018 och skolans tillbyggnad togs i bruk hösten 2019. Då Söderkulla och södra Sibbo ständigt växer ökar även elevantalen, vilket gör tillbyggnaden nödvändig.

Målet med tillbyggnaden är att bygga en trivsam skola med en öppen inlärningsmiljö som stöder den moderna pedagogiken. Samtidigt ändras den nuvarande skolans utrymmen, så att den gamla och den nya delen bildar en enhetlig och utrymmeseffektiv helhet.

Modifieringen av den nuvarande skolbyggnaden började våren 2019. Hösten 2020 tas den helt förnyade skolan och inlärningsmiljön i bruk.

Läs mer om planeringsskedet i utvidgningsprojektet av Sipoonlahden koulu.

Sportplan förnyas

Den nuvarande idrottsplanen förnyas för att bättre motsvara användarnas krav. Under sommaren 2018 framskred idrottsplanens förnyande enligt tidtabellen. Idrottsplanen blev klar under vintern 2018–2019.

På Sipoonlahden koulus gård byggs en idrottspark som är öppen för alla. Byggarbeten av Söderkulla idrottspark genomförs samtidigt med förändringsarbeten av Sipoonlahden koulu. Idrottsparken kompletterar det utbud som idrottsplanen i sin förnyade form kommer att erbjuda och ger invånarna nya möjligheter att motionera och utöva hobbyer. Både den nya skolgården och idrottsparken kommer att färdigställas under sommaren 2020.

Gatuprojekt på Miilis område och den nya bussterminalen

Ett mera fungerande och säkrare gatunät utvecklas på Miilis område. Den nya Fröken Miilis bussterminal komplett med en anslutningsparkering färdigställdes vid Nya Borgåvägen i slutet av sommaren 2018.

Vägförbindelserna på Miilis område har förbättras med utvidgningen av Tasträskvägen och med den nya Söderkulla skolväg. Arbetet med att göra Tasträskvägen bredare pågick hela hösten och gatan blev färdig i december 2018. En led för lätt trafik har byggts längs vägen. Tasträskvägen har även försetts med gatubelysning.

Samtidigt har man förlängt Sibbovikens skolgata, som löper nu från Miilis terminal hela vägen till korsningen mellan Tasträskvägen och Granitvägen. Sibbovikens skolgata blev färdig i början av december 2018. Samtidigt döptes gatan om till Söderkulla skolväg. Den nya Söderkulla skolväg har planerats med tanke på säkerheten. Vägen har bland annat en tydlig led för lätt trafik samt bra belysning. Den nya vägen har även försetts med breddningar som gör det möjligt att stanna bilen en kort stund.

Aktuellt

Ombyggnadsarbetet av Sipoonlahden koulu är på slutrakan (25.6.2020)

Ombyggnadsarbetet av Sipoonlahden koulu är på slutrakan. Utbyggnaden och den förnyade delen av den gamla byggnaden bildar tillsammans en helt ny och unik lärmiljö. Skolan och lärmiljön tas i bruk i sin helhet i augusti 2020. Under sommaren kommer man ännu att finslipa och inreda skollokalerna. Arbetet med skolgården färdigställs också innan skolan början.

  

Sipoonlahden koulus nya utvidgningsdel har tagits i bruk (8.8.2019)

Målet med utvidgningen var att bygga en trevlig skola som erbjuder en öppen inlärningsmiljö som stöder modern pedagogik. Ändringsarbetet på den gamla delen av skolan har påbörjats. Den nya och den gamla delen kommer att bilda en enhetlig och utrymmesmässigt effektiv helhet. Den helt nya skolhelheten och inlärningsmiljön kommer att tas i bruk hösten 2020.

På ruttkartan (se bilaga) kan man se på grund av byggarbeten avstängda områden och säkra rutter runt skolan. Vi uppmanar alla att uppmärksamma byggarbetsplatsernas informationsskyltar och vara aktsamma när ni rör er på området.

Elevernas skytteltrafik sker på Söderkulla skolväg. Förskoleeleverna följs till den U-formade parkeringsplatsen vid kanten av gångvägen, varifrån man fortsätter gående längs med gårdsområdets gångstigar till skolans dörrar. Man har varit tvungen att kapa av den nordliga skogsrutten på grund av byggarbetsplatsen som uppkommer på grund av musikklassens utvidgningsarbeten vid skolans nordvästra hörn. Med föräldrarnas tillåtelse kan man gå längs med skogsstigarna till grusvägen som leder till Stenkulla, var man efter att ha tagit sig över dagvattendiket kommer att stiga upp på banken och fortsätta därifrån till gångvägen som leder till skolan. På kartan har man utmärkt en ljusstyrd korsning, där man måste vara speciellt aktsam. Då man kommer från Tallbacka kommer man till gångvägens ljusstyrda korsning.

Det finns även byggarbete vid gränsen mellan den nya och gamla skoldelen. På den gamla skolans sida är de tekniska salarna och gymnastiksalen ännu i användning. För att säkert kunna röra sig på området finns det en övergångsbro som går över byggarbetet.

Genom att bekanta sig med undantagsrutterna och genom att vara aktsam nära byggarbetsplatserna kan eleverna säkert påbörja det nya läsåret i en ny och fin inlärningsmiljö.

Den nya Söderkulla skolväg tas i bruk på Miilis område (7.12.2018)

Söderkulla skolväg har tagits i bruk på Miilis område. På samma gång blir även förbättringen av Tasträskvägen färdig. Sommaren och hösten har varit aktiva byggtider på Miilis område: utöver utvidgningen av Sipoonlahden koulu har man även byggt nya gator och förbättrat de gamla. I augusti tog man i bruk en ny Miilis bussterminal och dess anslutningsparkering, och vid skolstarten var även den nya platsen för skjutstrafik framför skolan färdig. Arbetet för att sanera Tasträskvägen, bygga en ny trafikanslutning till Daghemmet Miili och förlänga Sibbovikens skolgata har pågått under hela sommaren och hösten.

Arbetet för att utvidga Tasträskvägen har pågått hela hösten. Nu börjar vägen så småningom vara färdigsanerad. En led för lätt trafik har byggts längs vägen. Den har även försetts med effektiv gatubelysning.

Samtidigt har man förlängt Sibbovikens skolgata, som löper nu från Miilis terminal hela vägen till korsningen mellan Tasträskvägen och Granitvägen. När gatan nu blir färdig i början av december döps den om till Söderkulla skolväg. Den nya Söderkulla skolväg har planerats med tanke på säkerheten. Vägen har bland annat en tydlig led för lätt trafik samt bra belysning. Den nya vägen har även försetts med breddningar som gör det möjligt att stanna bilen en kort stund.

Även förnyandet av idrottsplatsen, som inleddes på sommaren, har framskridit enligt tidtabell. Den förnyade idrottsplanen beräknas stå färdig under vintern 2018–2019.

Mer information:
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Gatubygget framskrider på Miilis område i Söderkulla (4.10.2018)

Från och med 8.10 riktas trafiken till Daghemmet Miili via Tasträskvägen. Därtill har man inlett arbetet för att förbättra Tallbackavägen. Tallbackavägen kan användas normalt under hela byggtiden.

Från och med måndagen den 8 oktober riktas trafiken till Daghemmet Miili via den förbättrade, bredare Tasträskvägen. Till den gångna sommarens byggarbeten hörde bland annat brytningar bakom Daghemmet Miili. Under hösten har man också lagt sista handen vid gatubygget. I fortsättningen riktas trafiken till daghemmet via Tasträskvägen (se kartan). Vägen har också fått en ny gång- och cykelled.

Gatubygget vid Tallbackavägen inleddes i oktober. Vägsäkerheten på Tallbackavägen förbättras genom att bygga en gång- och cykelled längs ena sidan av vägen. Vägen kommer också att förses med ett övergångsställe med mittrefug. Samtidigt bygger man även parkeringsplatser längs vägen. Trafikarrangemang på Tallbackavägen påverkas enbart kortvarigt av gatuarbetet, och vägen kan användas normalt under hela den tid som arbetet pågår.

Byggtakten på Miilis område i Söderkulla har ökat på sommaren. Området runtom Sipoonlahden koulu, Söderkulla idrottsplats och Daghemmet Miili börjar så småningom ta form. Skjutstrafiken och parkeringen fick en ny plats framför skolan Sipoonlahden koulu i augusti. Den nya bussterminalen, komplett med en ny anslutningsparkering, är också en viktig del av den nya omgivningen vid Miilis område. Utvidgningen av Sipoonlahden koulu har framskridit under sommaren och i början av hösten. Arbetet fortsätter dock ända fram till sommaren 2019. Om allt går enligt planerna blir utvidgningen av Sipoonlahden koulu färdig sommaren 2019. Därefter börjar förändringsarbetet av den nuvarande skolan. För tillfället förnyar man Söderkulla idrottsplats. Arbetet blir färdigt under den kommande vintern.

Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun tar också gärna emot respons gällande rutterna och deras funktionalitet. Ni kan skicka respons via Facebook på sidan Sibbo bygger och utvecklar eller genom att fylla i en responsblankett på webbplatsen sibbo.fi. Välj då verksamhetsområdet Gator och grönområden.

Mer information: Ilona Heikkinen, Projektplanerare, ilona.heikkinen@sibbo.fi

 Vägar till skolorna på Nickby Hjärtas område och på Miilis område när byggarbeten pågår (9.8.2018)

Byggandet på Nickby Hjärtas område och på Miilis område i Söderkulla påverkar trafikarrangemang och skjutstrafik till och från skolorna.  I Nickby är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger en ny bussterminal. Även gatan Storkärrsgränd är avstängd för biltrafik på grund av gatuarbete. På Miilis område har utvidgningen av skolan Sipoonlahden koulu framskridit tidtabellsenligt. Den nya bussterminalen är också färdig.

Trafik i närheten av byggarbetsplatserna
Samtliga leder för lätt trafik på Nickby Hjärtas område är märkta i den här kartan (se karta). I kartan hittar du även de aktiva byggarbetsplatserna som man särskilt ska se upp för när man rör sig på området. En tillfällig led för lätt trafik har byggts runt byggarbetsplatsen vid Södra Skolvägen (Storkärrsgränd). Den går parallellt med Storkärrsgränd bakom Sibbo gymnasium. Infart till skolorna på Nickby Hjärtas område sker via Stora Byvägen. Vänligen observera att man kommer till Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Lederna för lätt trafik på Miilis område är i bruk som vanligt på tisdagen när skolorna börjar. Observera dock att Sibbovikens Skolgata är avstängd för trafiken vid Ingman Arena. Även den gång- och cykelväg som går förbi Daghemmet Miili är reserverad enbart för byggarbetsfordon.

När man skjutsar barn till skolan Sipoonlahden koulu ska man ta den nya korsningen från Nya Borgåvägen till Sibbovikens Skolgata. Det byggs en ny plats för skjutstrafik nära skolan och idrottsplatsen. För att komma till den kör man längs Sibbovikens Skolgata förbi Miilis terminal. Den U-formade platsen för upphämtning och avlämning av barn blir färdig innan skolstarten (se karta här). Vi uppmanar alla att vara försiktiga när de använder sig av de tillfälliga lederna och tar sig till och från skolan.

Bussar
HRT:s bussar kör avvikande rutt i Nickby fram till 2.9.2018. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018. De linjer som kör avvikande rutt är 785–788, 841N, 984, 985 och 991–993. Ett undantag är linjerna 986 och 987, som kör avvikande rutt fram till senare på hösten. På Miilis område tar man i bruk den nya Miilis terminal och anslutningsparkering den 13 augusti när HRT:s trafik övergår till vintertidtabeller. Samtidigt tar man den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk, och HRT:s bussar börjar köra via den nya Miilis terminal.

Vi uppmanar alla som rör sig på området att vara försiktiga och följa noggrant de anvisningar som skyltas vid byggarbetsplatserna. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun tar också gärna emot respons gällande rutterna och deras funktionalitet. Ni kan skicka respons via Facebook på sidan Sibbo bygger och utvecklar eller genom att fylla i en responsblankett på webbplatsen sibbo.fi. Välj då verksamhetsområdet Gator och grönområden.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare
ilona.heikkinen@sibbo.fi

Den nya bussterminalen på Miilis område blir färdig enligt tidtabellen, i Nickby kör bussarna fortfarande avvikande rutt (3.8.2018)

HRT:s busstrafik övergår till vintertidtabeller 12.8.2018. I Söderkulla kör bussarna till och från den nya Miilis terminal från och med måndagen den 13 augusti 2018. I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen fördröjts. Bussarna kör fortsättningsvis avvikande rutt fram till 2.9.2018.

Arbeten på Miilis område för att bygga en ny bussterminal och anslutningsparkering påbörjades våren 2018. Det omfattande jordbyggnadsarbetet och terminalbygget har framskridit enligt tidtabell. Den nya terminalen tas i bruk 13.8.2018 när HRT:s bussar börjar använda den. Den nya Miilis terminal består av fyra hållplatsplattformar varav två är vid Nya Borgåvägen. Anslutningsparkeringen byggs mitt på terminalområdet. Innan höstterminen inleds kommer det därtill att finnas en ny plats för skjutstrafik och parkering framför skolan Sipoonlahden koulu.

I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen framskridit långsammare än planerat. När gatuarbeten på Stora Byvägen inleddes hittade man oväntat mycket gammal kommunalteknik som ska beaktas särskilt noggrant vid byggandet. Nu framskrider dock arbetena på byggarbetsplatsen enligt tidtabell. HRT:s bussar fortsätter köra avvikande rutt i ytterligare tre veckor efter det att trafiken övergår till vintertidtabeller. Genomfart på Stora Byvägen är fortfarande förbjudet under den tid byggandet pågår. På detta vis säkerställer man arbetsro på området vilket gör att arbetena också kommer att framskrida snabbare. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018.

Vi meddelar närmare om avvikande rutter innan skolstarten, för byggandet kommer att påverka trafikarrangemang och skjutstrafik både på Nickby Hjärtas område och Miilis område. Vänligen observera att Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Stora Byvägen nås antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen. Vi uppmanar alla som rör sig i närheten av byggplatserna att vara försiktiga och följa de anvisningar som skyltas på området.

Det har byggts mycket både i Nickby och i Söderkulla under sommaren. En del av byggprojekten blir också så småningom färdiga. Målet med byggnadsarbeten på Miilis område och kring Nickby Hjärta är att skapa en mångsidigare och trivsammare miljö med bättre parkeringsmöjligheter och tryggare gator.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare
ilona.heikkinen@sibbo.fi

Trafiken till Daghemmet Miili och Nickby daghem löper normalt trots byggandet (26.7.2018)

Byggarbetsplatserna på Miilis område och på Nickby Hjärtas område har framskridit med full fart under sommaren.
Snart ska daghemmen och skolorna starta sin verksamhet på nytt efter semesterdagarna. Samtidigt fortsätter även samlevnaden med byggarbetsplatserna. En del av de gator som byggs nu blir färdiga under hösten.

På Miilis område har både utvidgningen av Sipoonlahden koulu och gatubyggen kring skolan framskridit enligt tidtabell. Den nya bussterminalen och anslutningsparkeringen färdigställs i mitten av augusti. Då tas den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk. Även nya parkeringsområden byggs. De torde bli färdiga innan höstterminen inleds.  I månadsskiftet juli–augusti (vecka 31) går rutten till Miilis daghem som vanligt via Fröken Miilis väg.

På Nickby Hjärtas område är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger den nya bussterminalen. På grund av gatubygge är även Storkärrsgränd avstängd för genomfart. Därtill har byggnadsarbeten för det nya daghemmet bakom Wessmanhuset framskridit. I månadsskiftet juli–augusti (vecka 31) går rutten till Nickby daghem som vanligt via Stora Byvägen. Vänligen observera att man når Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Söderkulla idrottsplats förnyas (11.7.2018)

Förnyandet av Söderkulla idrottsplats har påbörjats. Idrottsplatsen förnyas som en del av de byggarbeten som just nu pågår på Miilis område. Målet med byggandet är att erbjuda Sibboborna bättre möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer,

Arbetet sparkas igång på fotbollsplanen
Förnyandet av den nuvarande idrottsparken inleds på den uppvärmbara fotbollsplanen som får nya värmeledningar och ny konstgräs. För övrigt stannar den populära fotbollsplanen på samma ställe, där den kan användas mångsidigt för bollsporter samt för kast- och hoppgrenar. Områden utanför fotbollsplanen förändras också i och med att löparbanan runt planen tas bort. Det permanentbelagda banvarvet ersättas med en upplyst terrängbana med stenmjölsbeläggning. Terrängbanan är en ringbana runt planområdet. Enligt planerna ska det även finnas redskap för träning och balansövningar längs den nya banan. I fortsättningen kommer idrottsplatsen att ha en permanentbelagd raksträcka på platsens södra sida. Hopplatserna för längd- och höjdhopp flyttas till platsens sydvästra hörn. En kastbur placeras på sandplanen som även den utvidgas i ett senare skede.

I sluttningen mellan idrottsplatsen och servicebyggnaden bygger man läktare. Det kommer även att finnas sittplatser både runt belysningsstolparna och på den öppna platsen vid ingången till idrottsplatsen, som även den förnyas. Belysningen på idrottsplatsen blir mer energieffektiv med nya LED-lampor. I fortsättningen styrs den också med modernare teknik. Därtill blir det nödvändiga underhållsarbetet lättare när idrottsplatsen får en ny serviceväg. Vägen går på platsens nordvästliga kant mot Tallbackavägen. Säkerheten på skolområdet förbättras avsevärt med den nya servicevägen när arbetsmaskiner inte längre kör i skolans närhet. Arbetet för att förnya idrottsplatsen påbörjades i juli och slutförs i slutet av år 2018.

Det kommer att finnas begränsningar i hur man kan använda sig av friluftsområden på Miilis område under de kommande åren. Å andra sidan kommer Söderkulla idrottsplats efter slutförda arbeten att vara en omfattande idrottshelhet med mångsidiga möjligheter till motion och friluftsliv både på sportplanen, skolans gårdsplan, närliggande friluftsleder och på en frisbee-golfbana. Söderkulla idrottsplats beräknas stå färdig hösten 2020. Då har den nya idrottsplatsen även helt nya betongelement för skateboardåkning.

Du kan bekanta dig närmare med förnyandet av idrottsplatsen: Förnyandet av Söderkulla idrottspark och idrottsplats

Mer information om Miilis byggplatsområde och förnyandet av idrottsplanen:
Piritta Forsell, Servicechef för idrottstjänster Sibbo kommun 040 191 4539
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla (18.6.2018)

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena. Vi uppmanar er att röra er försiktigt i närheten av byggplatserna och ta hänsyn till gräv- och sprängarbetena. Byggarbeten pågår framför allt i närheten av frisbeegolfbanan.

Skateboardramperna i Söderkulla (14.6.2018)

Renoverade skateboardramperna har nu placerats bredvid Ingman Arena. Ramperna kan användas ända till slutet av augusti. På hösten sätts ramperna åt sidan för en tid tills den nya idrottsplanen är klar.

Byggtakten på Miilis område i Söderkulla ökar på sommaren (8.6.2018)

Byggen på Miilis område utvidgas och byggandet håller tidtabellen. Eleverna i Sipoonlahden koulu har nu börjat sin semester. I samband med skolavslutningen har ett nytt skede i byggarbeten inletts på Miilis område. Hittills har utvidgningen av Sipoonlahden koulu framskridit enligt tidtabellen, och den 4 juni har arbetsplatsen utvidgats mot Sibbovikens skolgata. Samtidigt har parkeringsplatserna framför skolan fått ge vika åt byggarbeten. Nya parkeringsområden kommer att finnas på området när skolan börjar på hösten. Entreprenören som ansvarar för utvidgningsarbeten av Sipoonlahden koulu berättar att grundarbetena fortsätter enligt planerna. Ett väderskydd reses gradvis och kommer att bli synligt inom kort.

Busstrafiken använder sig av Fröken Miilis terminal hela sommaren. I början av hösten flyttas bussarna till den nya bussterminalen som byggs vid Nya Borgåvägen. Även en anslutsningsparkering byggs invid den nya terminalen. Sibbovikens skolgata stängs för allmän trafik måndagen den 11 juni när byggarbetsplatsen utvidgas. En ny rutt till Sibbo Arena öppnas då via Nya Borgåvägen.

Även förnyandet av Söderkulla idrottsplan inleds i juni. Idrottsplanen är officiellt ur bruk från och med början av juni. Den förnyade idrottsplanen beräknas bli färdig vid slutet av året.  Brytningsarbeten bakom Daghemmet Miili börjar efter midsommar och fortsätter under hela juli månad. En ny körväg byggs bakom daghemmet och ett parkeringsområde planeras bredvid byggnaden.

Byggarbeten på Miilis område omfattar en utvidgning av skolan Sipoonlahden koulu, byggandet av en ny bussterminal samt förbättring av gatorna. Målet är att erbjuda Sibboborna mer fungerande tjänster och förbättra deras möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer. Byggen på Miilis område utvidgas och takten på byggandet ökar i juni–juli. Kom vänligen ihåg att fästa din uppmärksamhet vid byggarbetsplatserna och de avvikande rutterna när du rör dig på området!

Mer information: Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Tillbudssituation i samband med den kommunaltekniska entreprenaden i Söderkulla på detaljplaneområdet Stenkulla (1.6.2018)

Entreprenören TerraWise utförde planenliga brytningsarbeten på detaljplaneområdet Stenkulla onsdagen den 30 maj 2018. Direkt efter en sprängning som utfördes på förmiddagen vid norra kanten av området lade man märke till att stensplitter hade spridits utanför säkerhetszonen. Vaktmän granskade området där stenarna upptäcktes direkt efter incidenten, men hittade inga skadade personer. Man hittade inte heller skador i de närliggande fastigheterna.

Suomen Louhintakonsultit Oy utreder i uppdrag av entreprenören TerraWise om stensplitter har orsakat skador i omgivningen. Ett meddelande har delats ut till grannfastigheterna. Så vitt vi vet har stensplitter inte orsakat några skador i fastigheterna.

Samtliga brytningsarbeten utförs noggrant och försiktigt och eventuella tillbudssituationer tas alltid på allvar. Brytningsarbeten på Miilis område fortsätter som vanligt enligt noggranna brytningsplaner.

Mer information och kontaktbegäran:
Ilona Heikkinen, ilona.heikkinen@sibbo.fi

Ny sand i lådan lockade fram leenden på dagisgårdar (4.5.2018)

Huvudentreprenören besökte daghem och berättade för barnen om byggnads- och schaktningsarbeten på Miilis område.

Gatuarbeten och utvidgningen av skolan på Miilis område i Söderkulla framskrider med fart. I nästa skede utvidgas schaktningsarbeten till detaljplaneområdet Stenkulla samtidigt som arbeten på Miilis område fortsätter. Under hela våren har kommunen och entreprenören samarbetat tätt med personalen i daghem och skolor samt med andra aktörer som är verksamma på området. Därtill har daghemmen och skolan varit till stor hjälp när information har delats till föräldrarna.

Nu var det dags att uppmärksamma de barn som går på dagis på området. På onsdagen den andra maj besökte kommunen och entreprenören daghem och berättade för barnen om byggnadsprojekt som pågår nära dem. Expertföretaget inom jordbyggnad och byggandet av infrastruktur TerraWise donerade ny sand till daghemmens sandlådor och berättade samtidigt om kommande schaktningsarbeten. Barnen fick även nya uteleksaker. Därtill donerade kommunen hörselskydd som personalen vid behov kan dela ut till barn och vuxna för att användas på daghem under dagen.

Schaktningsarbeten på detaljplaneområdet Stenkulla påbörjas vid början av maj och planeras så att sprängningar närmast daghemmet utförs i slutet av maj månad. Vardagen på Daghemmet Mäntymäki påverkas därtill av schaktningsarbeten på området i juni–juli. Sprängningar bakom Daghemmet Miili utförs för sin del först efter midsommar och i juli. Daghemmet Miili håller stängt så länge som schaktningsarbeten pågår.

Mer information om Miilis byggplatsområde:
Ari Luomala 09 2353 6015, byggnadsingenjör Sibbo kommun
Ilona Heikkinen 040 191 4231 projektplanerare Sibbo kommun

Lederna för lätt trafik har ändrats på Miilis område (4.4.2018)

Byggarbetsplatserna på Miilis område har blivit fler när gatuarbeten och byggandet av den nya bussterminalen inletts. Ändringarna i trafikarrangemangen påverkar lederna för lätt trafik och speciellt vägen till skolan.

En anslutning på Nya Borgåvägen nära Ingman Areena är ny öppen för lätt trafik. Samtidigt har den gamla leden för lätt trafik som gick runt arenans parkeringsplats tagits ur bruk. På detta sätt kommer fotgängare och cyklister från Nya Borgåvägen direkt till skolan via vägen framför Ingman Areena.

Den körbana som går från Nya Borgåvägen invid den nya bussterminalens byggarbetsplats och bredvid Ingman Areenas parkeringsplats är nu öppen endast för byggplatstrafik. Läs mer här

Nya gatuprojekt på Miilis område och flyttet av skateparkområdet i Söderkulla (12.3.2018)

Skateparkområdet i Söderkulla kommer att ge plats åt terminalen och flyttar. Skateparkområdet förnyas i samband med ändringsarbeten i idrottsparken.

Skateparkområdet i Söderkulla bredvid Sibbo Arena stängs i mars 2018 på grund av byggarbeten på Miilis område. Byggarbeten inleddes i februari 2018 med utvidgningen av Sipoonlahden koulu, och i mars börjar byggandet av en ny bussterminal och anslutningsparkering. De nuvarande skateboardramperna renoveras och flyttas till den östra kortsidan av idrottsplanen när renoveringsarbeten är färdiga hösten 2018. 

En ny Miilis bussterminal kommer att stå färdig i början av hösten 2018, varefter den nuvarande bussterminalen tas ur bruk. Bussarna använder den nuvarande terminalen på Fröken Miilis väg på normalt sätt under hela våren och sommaren. Utöver den nya bussterminalen inleds även andra gatuarbeten på Miilis område. Grävarbetet för infrastrukturen i Stenkulla börjar under våren 2018. Under sommaren utvidgas Tasträskvägen och en ny Sibbovikens skolgata byggs. 

Mer information om Miilis byggplatsområde och förnyandet av idrottsplanen:
Ari Luomala, Byggnadsingenjör Sibbo kommun 09 2353 6015
Piritta Forsell, Servicechef för idrottstjänster Sibbo kommun 040 191 4539
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun040 191 4231

Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu inleder arbetet på Miilis byggplatsområde (19.2.2018)

Byggarbetet medför ändringar i omgivningen kring Sipoonlahden koulu. De största förändringarna som påverkar skolans vardag är då dörren och gårdsplanen på skolans framsida samt lärarnas parkeringsplatser tas ur bruk. Under tiden då byggarbetet pågår ska eleverna gå in till skolan via ytterdörren i byggnadens västra flygel. Under rasterna kan eleverna vistas på idrottsplanen och på ett tillfälligt uteområde.

Förändringar i skjutstrafiken av eleverna: Vi rekommenderar att skjutstrafiken av eleverna till och från skolan sker på parkeringsplatserna väster om bussarnas vändplats.

Fröken Miilis väg är i bruk till utgången av år 2018 och trafiken till Daghemmet Miili sker som vanligt längs denna väg. Bussterminalen vid Fröken Miilis väg kan användas normalt under våren och sommaren 2018. I detta skede medför byggprojekten inga ändringar beträffande användningen av idrottsplanen och Ingman Areena.
Under våren uppförs två byggplatser på Miilis område. Den ena byggplatsen uppförs söder om skolan och den andra öster om Fröken Miilis väg på åkern. Den andra byggplatsen fungerar som lager- och parkeringsområde. På området förekommer arbetsplatstrafik som ska styras så att den medför så lite störningar som möjligt för dem som använder skolan och daghemmet. Vi uppmanar personer som rör sig i närheten av byggplatserna att vara försiktiga. Läs mer här

Mer information:

Jukka Haakana
Byggingenjör
Sibbo kommun
jukka.haakana (at) sibbo.fi

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
ilona.heikkinen (at) sibbo.fi


Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!