Nickby Hjärtas område

I centrala Nickby inleds sommaren 2018 en byggprojektshelhet kring Nickby Hjärta. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby. På området kring Nickby Hjärta inleds utbyggandet av bildningscentret samt nybyggen av ett daghem och en bussterminal. Samtidigt utvecklas parkeringsmöjligheterna och säkerheten på gatorna effektiveras. 

På den här sidan hittar du allmän information om byggarbeten i Nickby Hjärta. Under rubriken Aktuellt uppdateras information om tidtabellerna och om hur arbeten framskrider.

Det händer i Nickby Hjärtas område

Bildningscentret Nickby Hjärta och Nickby Hjärtas daghem

Utvidgningen av bildningscentret Nickby Hjärta börjar sommaren 2018. Skolans nya lokaler är modifierbara och kommer att möjliggöra öppnare lärmiljöer än traditionella klassrum. Samtidigt stöder de nya lokalerna den sociala gemenskapen och växelverkan. Utvidgningsarbeten utförs i omedelbar närhet av den nuvarande byggnaden, men arbeten kan genomföras så att vardagen i skolan inte störs alltför mycket. Största delen av de utvidgningsarbeten som utförs vid bildningscentret i Nickby Hjärta blir färdiga hösten 2020. 

Läs mer om det första skedet i byggandet av bildningscentret Nickby Hjärta här.

I planeringen av Nickby Hjärtas daghem har man särskilt uppmärksammat en funktionell helhet och byggandet i barnens skala. Enligt planerna kommer daghemmet att ha lokaler för båda finsk- och svenskspråkiga grupper samt för grupper i den öppna småbarnspedagogiken. Byggandet av Nickby Hjärtas daghem börjar under våren 2018 och det nya daghemmet är klar för användning före utgången av år 2019. 

Bekanta dig närmare med Nickby Hjärtas daghem här.

Wessman-huset

Barnen får flytta till det renoverade Wessman-huset i april 2018. Före flyttningen ska huset inredas och ytorna finslipas. Renoveringen av Wessman-huset är på slutrakan.

Bekanta dig närmare med Wessman-huset.

Gatuprojekt på området kring Nickby Hjärta

Till de gatuprojekt som förverkligas på området kring Nickby Hjärta år 2018 hör arbeten på Storkärrsgränden som ändras och byggas om till gata, samt en ny Nickby bussterminal som byggs vid Stora Byvägen. Bussterminalen byggs framför Sockengården. Därtill byggs det en tillfällig väg som leder till byggarbetsplatserna invid daghemmet och skolan. Den tillfälliga vägen börjar vid Storkärssgränden och går bakom byggarbetsplatserna genom parkområdet till sandplanen. Gatuarbeten och byggandet av bussterminalen påbörjas i Nickby Hjärta sommaren 2018. 

Bekanta dig närmare med gatuprojekt på området kring Nickby Hjärta och bussterminalen.

Sibbo huvudbibliotek

Renoveringen av Sibbo huvudbibliotek blir färdig under år 2018. Fasadrenoveringen, som inleddes för ett år sedan, är nu färdig och arbetet fortsätter med reparationer av bibliotekets inomhuslokaler. Bibliotekets trivsel förbättras genom att förnya ytorna och lokalerna, och lokalernas funktionalitet ändras för att bättre motsvara bibliotekets och kundernas nuvarande behov. I fortsättnigen erbjuder det helrenoverade biblioteket lokaler även för Sibbo kommuns Info. 

Bekanta dig närmare med saneringen av Sibbo huvudbibliotek här.

Aktuellt

Byggandet av en ny bussterminal har inletts i Nickby (11.7)

En del av Stora Byvägen är avstängd i Nickby på grund av att en ny bussterminal byggs. Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Avfart från rondellen på Nickbyvägen mot Stora Byvägen är alltså förbjudet. För att komma in till Sockengårdens tomt ska man köra en omväg via Nybrovägen eller Brobölevägen.

Trafikarrangemangen under byggandet av den nya bussterminalen
Saneringen av Stora Byvägen kommer att orsaka förändringar och undantag i trafikarrangemang. Att röra sig på byggområdet är förbjudet, men det är fortfarande tillåtet att köra till fastighetstomterna på Stora Byvägen också under den tid byggarbeten pågår. När byggarbeten framskrider kommer det också att bli ändringar i hur man får köra till tomterna genom byggarbetsplatsen. Vi uppmanar er att köra lugnt och följa de anvisningar om avvikande rutter som skyltas vid gatan. Annan trafik så som gång- och cykeltrafik styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. De avvikande rutterna skyltas på området. HRT:s bussar kör avvikande rutter fram till mitten av augusti.

Gatuprojekten på Nickby Hjärtas område
Även byggandet av Södra Skolvägen (tidigare Storkärrsgränd) har inletts samtidigt med byggandet av den nya bussterminalen. Genomfart är förbjudet även på Storkärrsgränd på grund av gatubygget. Lätt trafik styrs längs en omväg bakom Sibbo Gymnasium.

Därtill har man påbörjat förberedande arbeten för att förlänga Norra Skolvägen. I det första skedet färdigställer man en tryckbank. Enligt planerna börjar det egentliga arbetet för att förlänga Norra Skolvägen hösten 2018.

Gatubyggen är en del av den helhet av byggnadsprojekt i centrala Nickby som inleddes sommaren 2018 på Nickby Hjärtas område. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby.

Fitnessbanan på näridrottsplatsen vid Nickby Hjärta flyttar (6.7.)

Utvidgningsarbetet vid bildningscentret i Nickby Hjärta påbörjas hösten 2018. Den fitnessbana som är belägen bakom den nuvarande skolbyggnaden flyttas redan nu i juli för att ge plats till skolans utvidgning. I fortsättningen hittar man fitnessbanan ca 50m söderut. Lappset Oy flyttar redskapen som hör till fitnessbanan i juli. När redskapet har monterats på det nya stället får banan igen användas på normalt sätt.

Fällandet av silverpilarna vid Stora Byvägen (2.7.)

De silverpilar som i nuläget växer mellan Sockengårdens parkeringsplats och Stora Byvägen fälls när man sanerar gatan och bygger en ny bussterminal i Nickby. Dessa träd är i dåligt skick och utgör därmed en risk för säkerheten, vilket är den mest centrala orsaken till att avlägsna dem.

Silverpilarna har nått slutet av sin livscykel. De har också fått uthärda svåra skador på grund av bland annat trafik och vägsalt. Busshållplatsbygget är inte en avgörande orsak till att träden avlägsnas, vilket skulle ändå hända i nära framtid. I nuläget är gatu- och hållplatsområdet också för smalt för att speciellt skoleleverna skulle kunna röra sig tryggt där. Därför ska området byggas bredare i samband med att gatan saneras och busshållplatsen byggs. Grönremsan där träden nu växer hamnar då under det nya gatuområdet.

Saneringen betyder dock inte att övriga träd kommer att fällas. Alla de träd som nu avlägsnas är sådana som ska bort antingen därför att man inte har annat val eller på grund av säkerhetsskäl. Alla specialister på gatubyggnad kommunen har bett kommentera saken har konstaterat att silverpilarna inte skulle överleva när gatuarbetet inleds.

Målet med busshållplatsbygget och saneringen av gatan är att bevara den miljö och det intryck som Stora Byvägen har samt sträva efter att förstärka Nickbys särdrag. Nya träd planteras på området i samband med saneringen. För att dessa träd skulle ha bästa möjliga tillväxtförhållanden och därmed också lång livstid satsar man på bland annat tillräckliga växtunderlag. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby börjar inom de närmaste dagarna (11.6.)

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby inleds denna vecka (vecka 24). På grund av byggarbeten är genomfartstrafiken på Stora Byvägen avstängd. Byggandet av bussterminalen inleds med att man avlägsnar träd och monterar ett stängsel runt byggarbetsplatsen.

De silverpilar som i nuläget kantar Stora Byvägen invid Sockengårdens parkeringsplats måste fällas för att ge plats för bygget. Dessa träd har länge kännetecknat landskapet, men på grund av deras höga ålder och av säkerhetsskäl skulle man i alla fall har varit tvungen att avlägsna dem inom den närmaste framtiden. Silverpilarna skulle inte heller klara av de skador gatuarbetet orsakar på rotsystemet. Enligt planerna kommer Stora Byvägen att kantas av lövträd också i framtiden. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Gatuarbeten framskrider gradvis. Arbeten inleds invid rondellen mot Nickbyvägen. Genomfart via Stora Byvägen kommer att förbjudas, men det är fortfarande tillåtet att köra till fastighetstomterna också under hela den tid byggarbeten pågår. Fotgängare och cyklister styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. Undantagsrutterna märks ut på området och mer information ges ut senare när närmare tidtabeller gällande byggandet fastställs.

HRT:s bussar kör undantagsrutt på sommaren i syfte att undvika gatuarbeten på Södra Skolvägen (förra Storkärrsgränd) och Stora Byvägen. Bussarna kör undantagsrutt från och med 18.6 när sommartidtabellerna träder i kraft. Följande hållplatser på Stora Byvägen trafikeras inte medan byggarbeten pågår: Sockengården, Idrottsvägen och Gamla kyrkan. Vi har meddelat om bussarnas undantagsrutter i samarbete med HRT.

Byggarbeten kring Nickby Hjärta kommer att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa kommunens informationskanaler där det meddelas om undantagsrutter och att fästa uppmärksamhet på de ändrade trafikarrangemangen. Vänligen observera att gatuarbeten på Stora Byvägen framskrider under sommaren, vilket kommer att orsaka ytterligare ändringar i trafikrutterna. Bussterminalen beräknas stå färdig i början av hösten.

Mer information:
Heidi Saarenpää, Kommunteknisk chef, Sibbo kommun, 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektplanerare, Sibbo kommun, 040 191 4231
Lari Sirén, Projektledare, Sibbo Kommun, 09 2353 6802

Byggprojekten på Nickby Hjärtas område börjar i juni (29.5.)

På grund av gatuarbeten kör Helsingfors regiontrafiks bussar avvikande rutt efter sommaravslutningen. De första av HRT:s linjer flyttas till avvikande rutt måndagen den 4 juni. Resten av linjerna får också nya rutter den 18 juni i samband med övergång till sommartidtabellerna. Bussarna kör undantagsrutt fram till hösten 2018. Läs mera om de avvikande rutterna i HRT:s meddelande!

På grund av saneringen av Stora Byvägen och byggandet av den nya bussterminalen samt gatuarbeten vid Storkärrsgränden kommer de vanliga trafikrutterna i Nickby att förändras. Genomfart via Stora Byvägen och Storkärrsgränden förbjuds. Det är dock tillåtet att köra till tomterna under den tid gatuarbeten på Stora Byvägen pågår och bussterminalen byggs. Kom vänligen ihåg att både trafikarrangemangen och de invanda rutterna för lätt trafik kommer att förändras när gatuarbeten framskrider. Annan trafik så som gång- och cykeltrafik styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. Dessa omvägar märks ut på området och vi meddelar närmare om dem vid behov.

Byggarbeten i Nickby Hjärtas område börjar i juni (22.5.)

Enligt planerna inleds byggarbeten av den nya bussterminalen och Nickby Hjärtas daghem i juni. Byggandet av Nickby Hjärtas daghem är den första av flera byggarbetsprojekt i Nickby Hjärtas område. Det nya daghemmet byggs invid Storkärrsgränden bakom huvudbibliotekets tillfälliga lokaler.

Enligt planerna ska byggarbeten av den nya bussterminalen och saneringen av Stora Byvägen börja i juni. Bussterminalen byggs vid Stora Byvägen framför Sockengården. Den nya bussterminalen är en del av saneringsarbetet av Stora Byvägen. I arbetets första skede renoveras sträckan Nickbyvägen – Enter. Även byggandet av Södra Skolvägen inleds samtidigt i juni. Syftet med gatuprojektet är att bygga om Storkärrsgränden till en tryggare och trivsammare gata. Samtidigt ska gatan få ett nytt namn och heta Södra Skolvägen. Både den nya bussterminalen och Södra Skolvägen planeras vara färdiga hösten 2018.

Utvidgningen av Nickby Hjärta planeras att påbörja vid slutet av sommaren. Det andra skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattar sträckan mellan Enter – Södra Skolvägen och borde börja senare i år. Under 2018 planeras även byggarbeten där Norra Skolvägen förlängs fram till Nickbyvägen. Arbeten för att bygga en anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen inleds år 2019.

Byggarbeten i Nickby Hjärta kommer att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa kommunens informationskanaler där det meddelas om undantagsrutter och att fästa uppmärksamhet på de ändrade trafikarrangemangen. HRT:s bussar kör på undantagsrutter på sommaren i syfte att undvika gatuarbeten på Södra Skolvägen och Stora Byvägen. Vi meddelar om bussarnas undantagsrutter i samarbete med HRT.

Det enklaste sättet att bekanta sig med projekten kring Nickby Hjärta är att läsa webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar samt följa oss på Facebooksidan Sibbo bygger och utvecklar. Samtlig uppdaterad information hittar du även på anslagstavlorna på Nickby huvudbibliotek och i Sockengårdens entréhall.

Ytterligare information om byggprojekten i Nickby Hjärta:
Pasi Kanerva, Byggingenjör Sibbo kommun 050 068 6757
Heidi Saarenpää, Kommunteknisk chef Sibbo kommun 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Läs mer: sibbo.fi/aktuellt

Förberedande arbeten för byggnadsprojekten pågår på parkområdet invid Nickby Hjärta (19.4.)

Folk som rör sig på parkområdet och på gång- och cykellederna väster om Nickby Hjärta mellan skolan och höghus uppmanas till försiktighet. Arbetet med att flytta Kervo Energis fjärrvärmerör framskrider och utförs nu närmare sandplanen. Därtill byggs en tillfällig led för byggarbetstrafik från korsningen mellan Storkärrsgränden och Parkgårdsvägen mot de arbetsplatser som grundas för att bygga daghemmet och utvidga skolan i Nickby Hjärta.

Fjärrvärmearbeten har pågått under vintern och våren. Arbeten fortsätter stegvis under våren och ska slutföras i maj–juni. Flyttet genomförs så att gång- och cykeltrafiken störs så litet som möjligt. De trafikleder som är ur bruk märks ut på området. Schaktet skyddas på båda sidorna med ett stålstaket och stålbroar installeras på övergångsställena som korsar schaktet. Arbetet utförs vardagar kl. 7-16. På byggarbetsplatsen förekommer grävmaskinstrafik samt lastbils- och paketbilstrafik.

En tillfällig väg för arbetsplatstrafik byggs längs Storkärrsgränden och den leder till byggarbetsplatsen för daghemmet Nickby Hjärta. Därtill går vägen mot Nickby Hjärta. Den tillfälliga vägen hindrar inte användning av parken.

Nickby Hjärtas daghem byggs bakom de tillfälliga lokalerna för Nickby huvudbibliotek. Byggarbetsplatsen för daghemmet grundas vid slutet av maj. Den ligger bakom byggnad C och gränsar till parken runt sandplanen. Byggarbeten för utvidgning av Nickby Hjärta kommer att inledas i slutet av sommaren. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra.

Mer information:
Kontaktperson på Kervo Energi:
Aleksi Törmänen, Fjärrvärmeplanerare 040 8204 955

Kontaktperson vid Sibbo kommun:
Pasi Kanerva, Byggingenjör 0500 686 757
Ilona Heikkinen, Projekplanerare 040 191 4231

Sibbobor har röstat – så här kommer den nya bussterminalen och dess närområde i Nickby att se ut (12.4.)

Omröstningstiden har nu gått ut och vi vet hurdan miljö och hurdan armatur Sibbobor vill ha på det nya bussterminalområdet. Totalt 268 svarare gav sin åsikt via enkäten. En klar vinnare kunde utses i samtliga kategorier. Av olika trädalternativ var rödask populärast (45 % av rösterna). Vinnaren bland hållplatstak var Alushel (69 % av rösterna), bland skräpkorgarna Metalcos skräpkorg av trä (60 % av rösterna) och bland lamporna den kupformade lampan (65 % av rösterna).

Det var möjligt att rösta mellan olika träd- och armaturalternativ på nätet under två veckors tid (16.3–1.4.2018) via en så kallad involverande illustration. I illustrationen fick man välja mellan olika kombinationer av alternativ i en bild som ändrades enligt användarens val. Det här var första gången en involverande illustration piloterades i Sibbo. Den involverande illustrationen är utvecklad av företaget Villi Vyöhyke ry från Tammerfors, och Sibbo kommun är en av de första att testa denna lösning.

– Den involverande illustrationen är ett nytt sätt för invånarna att delta i den konkreta planeringen av närmiljön. Jag är glad att vi fick så många svar till enkäten. Här har svararna en genuin möjlighet att påverka, för vi kommer att plantera träd och skaffa armatur fullkomligt enligt de svar som gavs i enkäten, säger tf. chef av kommunteknik Lari Sirén.

Även gatuplanerna för Stora Byvägen var framlagda samtidigt med den involverande illustrationen. Tekniska utskottet godkände planerna beträffande terminalområdet på sitt möte 3.4.2018. Syftet är att inleda byggnadsarbeten på terminalen och gatan i juni. Största delen av arbeten genomförs enligt planerna under skolornas sommarlov.

Ytterligare information on gatuprojekten i Nickby Hjärta:  
Lari Sirén, tf. chef av kommunteknik Sibbo kommun 09 2353 6802
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Läs mer: sibbo.fi/aktuellt

Bekanta dig med gatuprojekten i Nickby Hjärta (15.3.)

Gatuprojekten i Nickby Hjärta inleds under sommaren 2018. Miljön i Nickby centrum blir tryggare och trivsammare när gatorna saneras och en ny bussterminal byggs. Den nya bussterminalen byggs på tomten bredvid Sockengården mellan Nickbyvägen och Sibbo huvudbibliotek. Bussterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar samt väntplatser som markeras tydligt. Uppmärksamhet har fästs vid väntplatsernas trivsamhet, ljushet och trygghet på terminalområdet. Förhöjda gatuområden, tydliga leder för lätt trafik och ett övergångsställe försedd med en mittrefug garanterar att de som använder området kan göra det tryggt och trivas. Den ledande tanken i planerna för att sanera Stora Byvägen har varit att bevara de olika kulturskikten och imagen av Nickby centrum och Stora Byvägen.   

Under sommaren 2018 förverkligas gatuplanerna mellan Nickbyvägen och Storkärrsgränden. Enligt planerna byggs det mellanpunkter där bussar kan jämna ut sina tidtabeller invid parkområdet mellan biblioteket och Enter. En rondell planeras i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Med byggandet av en rondell försäkras det att trafiken på området löper så att servicetrafiken till köket på skolcentrets område samt skjutstrafiken till skolorna fungerar, och att det är möjligt för de unga att röra sig på området tryggt och smidigt också i framtiden. 

Enligt planerna kommer Storkärrsgränden att förvandlas till en fungerande gata som passar bra i omgivningen. Gatan betjänar bland annat Sibbo Gymnasium, Wessman-huset, det nya daghemmet i Nickby Hjärta samt näridrottsplatser och bostadshus på området. Gatan kommer att kantas av träd för att skapa en bulevardliknande stämning på gatuområdet. Leder för lätt trafik byggs på gatans bägge sidor. Längs gatan byggs rikligt med parkeringsfickor som i sin del lugnar ner trafiken. I planerna har det således poängterats att barnen i läroanstalter och daghem på området kan röra sig tryggt på området och att skjutstrafiken fungerar. 

Vi informerar regelbundet och i förväg om avvikande arrangemang som orsakas av saneringsarbeten på Stora Byvägen. På grund av gatuprojekten på Stora Byvägen kör även HRT:s bussar från och med sommaren på avvikande rutter. 

Ytterligare information on gatuprojekten i Nickby Hjärta:  
Lari Sirén, tf. chef av kommunteknik Sibbo kommun 09 2353 6802
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Mer infomation om byggnadsprojekten på Nickby Hjärtas område:

Pasi Kanerva
Byggingenjör
Sibbo kommun 050 068 6757

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
Sibbo kommun, 040 641 6076

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun 040 191 4231

Följ oss på Facebook!