Nickby Hjärtas område

I centrala Nickby inleds sommaren 2018 en byggprojektshelhet kring Nickby Hjärta. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby. På området kring Nickby Hjärta inleds utbyggandet av bildningscentret samt nybyggen av ett daghem och en bussterminal. Samtidigt utvecklas parkeringsmöjligheterna och säkerheten på gatorna effektiveras.

På den här sidan hittar du allmän information om byggarbeten i Nickby Hjärta. Under rubriken Aktuellt uppdateras information om tidtabellerna och om hur arbeten framskrider.

Det händer i Nickby Hjärtas område

Nickby Hjärtas daghem

I planeringen av Nickby Hjärtas daghem har man särskilt uppmärksammat en funktionell helhet och byggandet i barnens skala. Enligt planerna kommer daghemmet att ha lokaler för båda finsk- och svenskspråkiga grupper samt för grupper i den öppna småbarnspedagogiken. Byggandet av Nickby Hjärtas daghem börjar under våren 2018 och det nya daghemmet är klar för användning före utgången av år 2019.

Det nya daghemmet som färdigställs i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärtat. Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte (13.2.2019).

Namnet på daghemmet valdes bland de förslag som lämnades in i samband med en namntävling.

Bekanta dig närmare med Nickby Hjärtas daghem här.

Gatuprojekt på området kring Nickby Hjärta

Till de gatuprojekt som förverkligas på Nickby Hjärtas område år 2018 hör arbeten på Storkärrsgränden som ändras och byggas om till gata, samt en ny Nickby bussterminal som byggs vid Stora Byvägen. Bussterminalen byggs framför Sockengården.

Därtill byggs det en tillfällig väg som leder till byggarbetsplatserna invid daghemmet och skolan. Den tillfälliga vägen börjar vid Storkärssgränden och går bakom byggarbetsplatserna genom parkområdet till sandplanen. Gatuarbeten och byggandet av bussterminalen påbörjas i Nickby Hjärta sommaren 2018. 

Bekanta dig närmare med gatuprojekt på området kring Nickby Hjärta och Nickby bussterminalen.

Bildningscentret Nickby Hjärta

Utvidgningen av bildningscentret Nickby Hjärta senareläggs. Arbeten kommer att inledas först nästa år, inte i höst som planerat. Ärendet behandlades i Tekniska utskottet måndagen den 11 september. Utvidgningen av Nickby Hjärta hör till den bygghelhet som pågår på Nickby Hjärtas område. Projektet med att utvidga bildningscentret senareläggs och inleds först nästa år. Övriga byggprojekt på området eller deras tidtabeller påverkas inte på grund av detta.

Första fasen av bildningscentret Nickby Hjärta planerades vintern 2012–2013. Byggnaden blev färdig sommaren 2016. Bildningscentret Nickby Hjärta har nu totalt över 700 elever. I fas två av Nickby Hjärta ämnar man utvidga bildningscentret med en gymnastiksal samt lokaler för årskurserna F–6. Projektplanen för utvidgning av Nickby Hjärta godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016.

Läs mer om det första skedet i byggandet av bildningscentret Nickby Hjärta här.

Aktuellt

Trafiken dirigeras till en omväg på Stora Byvägen (11.1.19)

Kontrollera bilden (nedan) som visar var övergångställen ligger samt vilka leder har förkörsrätt alternativt väjningsplikt! Det andra skedet av saneringsarbeten på Stora Byvägen har inletts vid slutet av år 2018. Byggarbetsplatsen på gatan har blivit större och arbetet utförs nu närmare korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen, där entreprenören vid början av januari 2019 har tagit i bruk en omväg som går parallellt med Stora Byvägen. Tack vare omvägen kan man hålla Stora Byvägen öppen för trafik fastän gatuarbetet pågår.

Gatuarbetet medför förändringar och undantag i trafikarrangemangen på Stora Byvägen. Trafiken på Stora Byvägen har förkörsrätt precis som förr. Detta gäller även den tillfälliga omvägen. Korsande trafik både från Nybrovägen och från Wessmanhuset och Nickby kultur- och bildningscentrum har väjningsplikt. När man kör in på den tillfälliga omvägen från Wessmanhuset och Nickby kultur- och bildningscentrum ska man dessutom stanna vid ett STOP-märke. Det är speciellt viktigt att man lägger märke till det övergångställe som ligger på Stora Byvägen nära korsningen mellan Nybrovägen och den tillfälliga omvägen (se bilden).

HRT meddelar: Linjerna 986 och 987 kör till ny terminal i Nickby fr.o.m. måndag 10.12 (5.12.18)

Linjerna 986 och 987 får en ny rutt i Nickby måndagen den 10 december. Från och med 10.12 avgår linjerna från plattform 5 i Nickby terminal och kör till Nickby terminal. Linjerna får också nya hållplatser: Kyrkängsvägen (Si2301 och Si2239) samt Nickby festsal (Si2312 och Si2313). Den nuvarande avgångs- och ändhållplats ”Pilvilinnavägen” (Si2311) dras in. Läs mer: Sibbo.fi/se/aktuellt

Den nya terminalen i Nickby har tagits i bruk på Stora Byvägen (4.12.18)

För tillfället fortsätter arbetet med att färdigställa terminalen, men plattformarna 1–4 har redan tagits i bruk och fungerar normalt. Den sista plattformen, dvs. nummer 5, tas i bruk den 10 december 2018 när linjerna 986 och 987 börjar köra nya rutter i Nickby.

Bussrutterna eller deras tidtabeller har inte ändrats på grund av att den nya terminalen har tagits i bruk. I Nickby kör bussarna på Stora Byvägen både via busstationen och via plattformarna vid Nickby terminal. Bussturerna stannar fortfarande vid busstationen i Nickby precis som förr, och man kan parkera sin bil vid stationen som vanligt. Du kan kontrollera hur din egen linje kör i nättjänsten Reittiopas (Reseplaneraren).

Det andra skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattar även en ny anslutningsparkering, som byggs vid Skillnaden nära korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Byggarbeten förknippade med det andra saneringsskedet av Stora Byvägen har påbörjats. Byggandet pågår fram till våren 2019. En ny anslutningsparkering byggs enligt planerna även vid korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen under år 2019.

Nickby terminal har tagits i bruk 19.11.2018:
• Plattformarna nr 1–4 är i bruk, se kartan över plattformarna (jpg).
• Busslinjernas rutter har inte förändrats på grund av den nya terminalen
• Bussarna kör fortfarande via den gamla busstationen
• Linjerna 986 och 987 i Nickby börjar köra nya rutter fr.o.m. 10.12.2018

Bussterminalen på Stora Byvägen i Nickby tas i bruk (19.11.18)

Den nya bussterminalen på Stora Byvägen blir färdig i november. Hållplatserna vid Nickby terminal tas i bruk från och med måndagen den 19 november 2018. Arbetet för att bygga en ny bussterminal på Stora Byvägen framför Sockengården har pågått i flera månader. För tillfället håller man på att finslipa gatuområdet.

”Det har varit fint att följa med hur arbetet med att montera belysningsstolpar, kantstenar och nya busskurer har framskridit under de senaste veckorna. Miljön har förändrats otroligt mycket, och slutresultatet blir nu tydligt när terminalen tas i bruk” säger Ilona Heikkinen som är projektplanerare i projekthelheten på Nickby Hjärtas område.

Den nya bussterminalen har planerats med speciell tanke på terminalområdets trivsamhet, ljushet och trygghet. Terminalen i Nickby kommer att bestå av fem hållplatsplattformar och en förhöjd del av gatan samt av ett nytt övergångsställe med mittrefug. Tryggheten har stått i fokus, för terminalområdet besöks speciellt mycket av just fotgängare och cyklister.

”För Sibbobor betyder den nya terminalen och de anslutningsparkeringar som byggs invid den att kollektivtrafiken kommer att fungera smidigare. Även miljön i Nickby centrum blir trivsammare och tryggare”, säger sektorns utvecklingschef Lari Sirén.

Stora Byvägen har sanerats med tanke på att bevara gatans särdrag när det är möjligt. Det kommer att finnas en gång- och cykelväg på båda sidorna av Stora Byvägen även i fortsättningen. Även planteringar och trädarter har valts så att de passar till gatumiljön. Kommuninvånarna fick också delta i arbetet när den nya terminalens visuella drag planerades. Omröstningen tog plats våren 2018 och den genomfördes med hjälp av en så kallad involverande illustration. Svararna fick välja vilka trädarter, busskurer och skräpkorgar samt hurdan gatubelysning de föredrog och testa hur de såg ut med hjälp av den digitala illustrationen. Läs mer om röstningsresultaten här.

Välkommen till SuperInvigningen 4.12 kl. 17–19 när vi firar den nya bussterminalen i Nickby!
Mer information:
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Nu inleds andra skedet av saneringsarbeten på Stora Byvägen (15.11.18)

Gatuarbeten förknippade med det andra saneringsskedet av Stora Byvägen börjar enligt planerna i november 2018. Genomfart på Stora Byvägen kommer att vara tillåtet trots byggarbetet. Saneringen/gatuarbetet pågår fram till våren 2019.

Det första skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattade byggandet av en ny bussterminal framför Sockengården. Det andra skedet av saneringen går ut på att förbättra sträckan mellan Enter och Södra Skolvägen. När gatubygget är färdigt är miljön i Nickby centrum trivsammare och säkrare.

I samband med saneringsarbeten bygger man en rondell i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Rondellen gör att trafiken löper smidigare i framtiden. Samtidigt blir även elevernas skolvägar tryggare. Rondellen förses även med en utfart mot Nickby kultur- och bildningscentrum och Wessmanhuset. Man planerar att samtidigt bygga även en anslutningsparkering invid rondellen.

Byggandet kommer att orsaka tillfälliga olägenheter och påverka trafiken på området. Vi uppmanar alla som rör sig på området att använda de tillfälliga rutterna och följa de anvisningar som skyltas på området. Under andra skedet av saneringsarbetet leds trafiken på Stora Byvägen till en omväg som löper parallellt med Stora Byvägen runt arbetsplatsen.

Du kan bekanta dig med trafiklederna och undantagsrutterna på Nickby Hjärtas område vintern 2018–2019 via den här länken. Vi påminner dock att trafikarrangemangen kommer att förändras när gatuarbetet framskrider.

Saneringsarbetet beskrevs i förslaget till gatuplan för Stora Byvägen mellan Nickbyvägen och Storkärrsgränd, vilket var offentligt framlagt 15.3–1.4.2018. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna gatuplanen vid sitt möte 14.8.2018 (TEKNUTSK § 100).

HRT meddelar: Nickby bussterminal på Stora Byvägen tas i bruk på måndag 19.11 (14.11.18)

Den nya bussterminalen på Stora Byvägen i Nickby tas i bruk måndagen den 19 november. Linjerna börjar då stanna vid de nya hållplatserna och de tillfälliga hållplatserna vid Enter dras in. Arbeten fortsätter dock i bussterminalen efter att terminalen har tagits i bruk. Läs mer: HRT

Linjerna och plattformarna i Nickby terminal fr.o.m. 19.11
•Plattform 1: 785/K, 787/K och 788/K till Järnvägstorget och 991, 992 och 993 till Nickby busstation.
•Plattform 2: 841N till Nickby busstation / Jokimäki, 984 till Tallmo och 985 till Kervo.
•Plattform 3: 785 och 985 till Nickby busstation (via Östanåparken), 786 till Träskända, 787 till Borgnäs och 788 till Borgå.
•Plattform 4: 841N till Järnvägstorget, 984 till Hindsby, 991 och 992 till Eriksnäs och 993 till Söderkulla.

I början är plattformarna 5 och 6 reserverade endast för bussparkering. Den 9 december börjar linjerna 986 och 987 köra via terminalen och då stannar de vid plattform 5.

Bussterminalbygget på Stora Byvägen framskrider – vänligen observera att trafikreglerna har ändrats! (18.9.18)

Lederna för lätt trafik på Stora Byvägen framför Sockengården har byggts om. Gatubygget framskrider planenligt, och i nästa skede inleds grävarbeten framför Sockengården. På grund av grävarbeten har entreprenören byggt om den led för lätt trafik som går framför Sockengården. Leden går nu på andra sidan vägen, det vill säga förbi banken och begravningsbyrån. För att komma in till Sockengården ska man gå via Nickby daghem eller Sockengårdens innegård. När gatubygget på Stora Byvägen framskrider kommer fotgängare att dirigeras in på en ny avvikande rutt igen senare under hösten. Vänligen lägg märke till att trafikreglerna har ändrats.

Stora Byvägen öppnades för trafik måndagen den 3 september. Genomfart är dock tillåtet enbart för busstrafik. Genomfart på Stora Byvägen är fortfarande förbjudet för all annan trafik på grund av byggandet. Tyvärr har folk inte följt denna regel. Entreprenören vill påminna att det är ytterst farligt att köra fort genom byggarbetsplatsen. Trafikanterna förorsakar onödiga risksituationer om de inte följer trafikreglerna. Man ska köra via de avvikande rutterna också för att ge entreprenören arbetsro.

”Det var viktigt att öppna Stora Byvägen för HRT:s busstrafik. På det sättet kunde vi återuppta trafiken på de vanliga bussrutterna från och till Nickby. Detta påverkade till exempel skoleleverna som nu kan vänta på sin buss vid en bekant busshållplats”, säger projektplanerare Ilona Heikkinen.

Bilisterna som har ärende till Sockengården, Nickby daghem eller till parkeringsplatsen invid Nickby Hjärta får fortfarande köra via Nickbyvägen och ta av vid rondellen till Stora Byvägen.

Mer information:
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Kommunen river Villa Soltuna i Nickby – delar av byggnaden säljs på auktion (12.9)

Sibbo kommun har i augusti 2018 tagit över fastigheten inklusive egnahemshuset Villa Soltuna på adressen Stora Byvägen 10. Byggnaden har skadats med tiden och den är följaktligen i mycket dåligt skick. Under hösten kommer kommunen att riva huset och snygga upp tomten. Delar av Villa Soltuna säljs till intresserade parter på en offentlig auktion som planeras till oktober.

Fastigheten på adressen Stora Byvägen 10 ligger i ett centralt beläget kvarter i Nickby. Kommunen anser det strategiskt viktigt att utveckla kvartersområdet, vilket var orsaken till det att kommunen bytte till sig fastigheten. Trähuset på fastigheten byggdes ursprungligen på 1920-talet. Under åren har man låtit byggnaden förfalla. Därtill står byggnaden på en tomt som behövs för andra ändamål när kommunen utvecklar Nickby centrum och sanerar Stora Byvägen. I framtiden får tomten stå till tjänst när kommunen utvidgar lokalerna för utbildning på andra stadiet. På grund av ovan nämnda skäl kommer byggnaden att rivas. Myndigheten har beviljat lov att riva huset.

– Huset hör till byggnadsarvet i Nickby och dess öde har väckt frågor från kommuninvånarna. Därför har kommunen bestämt att ordna en offentlig auktion där delar av Villa Soltuna säljs till intresserade parter, säger Sibbo kommuns lokalservicechef Juha Pohjonen.

Bland annat två nedmonterade kakelugnar, fönsterkarmar, mellandörrar samt husets stomme av timmer auktioneras. Timmerstockarna säljs som sådan. Köparen demonterar byggnaden och för bort stockarna från tomten. Kommunen garanterar inte att stommen kan återuppbyggas efter transporten. Kommunen tar inte heller ansvar om eventuella skador på stommen. Alla delar säljs som sådan, det vill säga i den kondition de är i vid köpet. I samband med auktionen får köparna även veta när de senast ska transportera sina nya ägodelar från tomten. När tomten är tom byggs den om till en parkeringsplats för att lätta parkeringssituationen i Nickby. Stället kommer att användas till parkering fram till det att kommunen behöver tomten till dess slutgiltiga användningsändamål.

Mindre delar av huset säljs även i en återvinningsbutik som upprätthålls av Verksamhetscentret Vägskälet. Butiken finns vid kaféet Dösis, i de lokaler där det tidigare fanns Matkahuoltos verksamhet. Auktionen förbereds omgående. Vi meddelar närmare om detaljer och olika arrangemang kring auktionen under september månad.

Mer information:
Lokalitetsservicechef Juha Pohjonen, Sibbo kommun, juha.pohjonen@sibbo.fi

Byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta upphandlas på nytt (11.9.18)

En öppen upphandling av byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta har inte gett godtagbara anbud. Ärendet behandlades i Tekniska utskottet 10.9.

Entreprenörer upphandlades under våren och sommaren 2018. Upphandlingen gav dock inte önskat resultat, vilket leder till att projektet kommer att upphandlas på nytt. Detta betyder att utvidgningen av Nickby Hjärta senareläggs. Den så kallade andra fasen av byggandet kan inledas först i början av sommaren 2019, inte hösten 2018.

-Entreprenadförhandlingar har förts med flera leverantörer i juli–augusti. Anbudens prisnivå översteg dock projektets anslag. Byggandet kan sålunda inte inledas på grund av de anbud som lämnades i upphandlingen, berättar Pasi Kanerva, byggnadsingenjör på Sibbo kommun.

Första fasen av bildningscentret Nickby Hjärta planerades vintern 2012–2013. Byggnaden blev färdig sommaren 2016. Bildningscentret Nickby Hjärta har nu totalt över 700 elever. I fas två av Nickby Hjärta ämnar man utvidga bildningscentret med en gymnastiksal samt lokaler för årskurserna F–6. Projektplanen för utvidgning av Nickby Hjärta godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016.

Utvidgningen av Nickby Hjärta hör till den bygghelhet som pågår på Nickby Hjärtas område. Projektet med att utvidga bildningscentret senareläggs och inleds först nästa år. Övriga byggprojekt på området eller deras tidtabeller påverkas inte på grund av detta. Läs mer om valet av entreprenör för utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2: Tekniska utskottet 10.9.

Mer information:
Byggingenjör Pasi Kanerva, Sibbo kommun, pasijuhani.kanerva@sibbo.fi
Lokalitetsservicechef Juha Pohjonen, Sibbo kommun, juha.pohjonen@sibbo.fi

Vad ska daghemmet vid Nickby Hjärta heta? Delta i namntävlingen (31.8.)

Nickby Hjärtas daghem behöver ett namn! Har du en idé om vad daghemmet på Nickby Hjärtas område ska heta? Namntävlingen är öppen 31.8–30.9.

Den daghemsbyggnad som byggs på Nickby Hjärtas område fick i planeringsskedet namnet Nickby Hjärtas daghem. När verksamheten snart börjar skulle man dock vilja ta i bruk ett namn som kan förknippas med till exempel Nickbys historia eller själva byggplatsen eller med någon känd Sibbobo. Syftet med att ge daghemmet ett eget namn är att byggnaderna på området då lätt kan skiljas åt och att daghemmet inte kan förväxlas med högstadieskolan Nickby Hjärta. På detta sätt styrs även skjutstrafiken samt varu- och postleveranser korrekt till respektive adress.

Det är bra att komma ihåg att namnet helst borde fungera både på finska och på svenska. Du kan dock ge ditt förslag på bara någotdera språket. En jury går igenom samtliga förslag och det slutgiltiga beslutet fattas av ledningsgruppen för småbarnspedagogik. Vinnaren belönas med nylanserade Sibboprodukter.

Nickby Hjärtas daghem är belägen på Nickby Hjärtas område där det utöver det nya daghemmet också kommer att finnas Nickby Hjärtas bildningscenter, förskole- och nybörjarundervisning i Wessmanhuset, läroanstalter på andra stadiet, biblioteket samt Sibbo institut. Nickby Hjärtas område kommer således att vara en verklig knutpunkt för livslångt lärande. Därtill bygger man för tillfället även en ny bussterminal samt gator. Läs mer om Nickby Hjärtas område här.

Mer information: Petra Salomaa, planerare, petra.salomaa@sibbo.fi

Största delen av bussarna i Nickby återgår till ordinarie rutt 3.9.2018 (29.8)

I Nickby återgår linjerna 785, 786, 787, 788, 984, 985, 991, 992 och 993 till sina ordinarie rutter från och med morgontrafikens början den 3 september 2018. Linjerna 986 och 987 fortsätter köra avvikande rutt uppskattningsvis fram till december 2018.

I Nickby har bussarna under sommaren kört avvikande rutt på grund av byggandet av en ny bussterminal och saneringen av Stora Byvägen. Byggarbetet pågår och den nya terminalen uppskattas bli färdig i oktober–november. Från och med början av september är genomfart via Stora Byvägen tillåtet, men dock bara för bussarna.

De hållplatser på Stora Byvägen som hette Sockengården ersätts med ett nytt hållplatspar i samband med att den nya terminalen byggs. De nya hållplatserna heter Nickby terminal (Si2262 ja Si2263) och tas i bruk den 3 september. Hållplatsparet Nickby terminal är dock tillfälligt beläget vid Enter, dvs. lite längre söderut längs Stora Byvägen. Dessa hållplatser flyttar till den nya terminalen när den blir färdig. De övriga hållplatserna på Stora Byvägen tas i bruk och används normalt fr.o.m. 3.9.2018.

Samtidigt tar man i bruk även ett helt nytt hållplatspar. Dessa hållplatser heter Nickby festsal (Si2312 ja Si2313) och ligger vid Nybrovägen.

Mer information: https://www.sipoo.fi/se/aktuellt_/?itemid=55731&a=viewItem
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Ändrade trafikarrangemang gällande infart till Sockengården (20.8.)

På grund av arbetet ändras nu trafikarrangemangen gällande infart till Sockengårdens tomt på tisdagen 21.8.2018 circa kl. 09.00.
Byggandet av den nya bussterminalen vid Stora Byvägen framskrider.

Under det följande arbetsskedet ska man köra via den så kallade kaninrondellen, dvs. via Nickbyvägen och Stora Byvägen, för att komma till Sockengården, Nickby daghem och till parkeringsplatsen invid Nickby Hjärta.

Samtidigt stängs den rutt som var i bruk under sommaren, dvs. Nybrovägen–Stora Byvägen–Norra Skolvägen.

Vägar till skolorna på Nickby Hjärtas område och på Miilis område när byggarbeten pågår (9.8.18)

Byggandet på Nickby Hjärtas område och på Miilis område i Söderkulla påverkar trafikarrangemang och skjutstrafik till och från skolorna.  I Nickby är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger en ny bussterminal. Även gatan Storkärrsgränd är avstängd för biltrafik på grund av gatuarbete. På Miilis område har utvidgningen av skolan Sipoonlahden koulu framskridit tidtabellsenligt. Den nya bussterminalen är också färdig.

Trafik i närheten av byggarbetsplatserna
Samtliga leder för lätt trafik på Nickby Hjärtas område är märkta i den här kartan (se karta). I kartan hittar du även de aktiva byggarbetsplatserna som man särskilt ska se upp för när man rör sig på området. En tillfällig led för lätt trafik har byggts runt byggarbetsplatsen vid Södra Skolvägen (Storkärrsgränd). Den går parallellt med Storkärrsgränd bakom Sibbo gymnasium. Infart till skolorna på Nickby Hjärtas område sker via Stora Byvägen. Vänligen observera att man kommer till Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Lederna för lätt trafik på Miilis område är i bruk som vanligt på tisdagen när skolorna börjar. Observera dock att Sibbovikens Skolgata är avstängd för trafiken vid Ingman Arena. Även den gång- och cykelväg som går förbi Daghemmet Miili är reserverad enbart för byggarbetsfordon.

När man skjutsar barn till skolan Sipoonlahden koulu ska man ta den nya korsningen från Nya Borgåvägen till Sibbovikens Skolgata. Det byggs en ny plats för skjutstrafik nära skolan och idrottsplatsen. För att komma till den kör man längs Sibbovikens Skolgata förbi Miilis terminal. Den U-formade platsen för upphämtning och avlämning av barn blir färdig innan skolstarten (se karta här). Vi uppmanar alla att vara försiktiga när de använder sig av de tillfälliga lederna och tar sig till och från skolan.

Bussar
HRT:s bussar kör avvikande rutt i Nickby fram till 2.9.2018. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018. De linjer som kör avvikande rutt är 785–788, 841N, 984, 985 och 991–993. Ett undantag är linjerna 986 och 987, som kör avvikande rutt fram till senare på hösten. På Miilis område tar man i bruk den nya Miilis terminal och anslutningsparkering den 13 augusti när HRT:s trafik övergår till vintertidtabeller. Samtidigt tar man den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk, och HRT:s bussar börjar köra via den nya Miilis terminal.

Vi uppmanar alla som rör sig på området att vara försiktiga och följa noggrant de anvisningar som skyltas vid byggarbetsplatserna. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun tar också gärna emot respons gällande rutterna och deras funktionalitet. Ni kan skicka respons via Facebook på sidan Sibbo bygger och utvecklar eller genom att fylla i en responsblankett på webbplatsen sibbo.fi. Välj då verksamhetsområdet Gator och grönområden.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare
ilona.heikkinen@sibbo.fi

Den nya bussterminalen på Miilis område blir färdig enligt tidtabellen, i Nickby kör bussarna fortfarande avvikande rutt (3.8.)

HRT:s busstrafik övergår till vintertidtabeller 12.8.2018. I Söderkulla kör bussarna till och från den nya Miilis terminal från och med måndagen den 13 augusti 2018. I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen fördröjts. Bussarna kör fortsättningsvis avvikande rutt fram till 2.9.2018.

Arbeten på Miilis område för att bygga en ny bussterminal och anslutningsparkering påbörjades våren 2018. Det omfattande jordbyggnadsarbetet och terminalbygget har framskridit enligt tidtabell. Den nya terminalen tas i bruk 13.8.2018 när HRT:s bussar börjar använda den. Den nya Miilis terminal består av fyra hållplatsplattformar varav två är vid Nya Borgåvägen. Anslutningsparkeringen byggs mitt på terminalområdet. Innan höstterminen inleds kommer det därtill att finnas en ny plats för skjutstrafik och parkering framför skolan Sipoonlahden koulu.

I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen framskridit långsammare än planerat. När gatuarbeten på Stora Byvägen inleddes hittade man oväntat mycket gammal kommunalteknik som ska beaktas särskilt noggrant vid byggandet. Nu framskrider dock arbetena på byggarbetsplatsen enligt tidtabell. HRT:s bussar fortsätter köra avvikande rutt i ytterligare tre veckor efter det att trafiken övergår till vintertidtabeller. Genomfart på Stora Byvägen är fortfarande förbjudet under den tid byggandet pågår. På detta vis säkerställer man arbetsro på området vilket gör att arbetena också kommer att framskrida snabbare. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018.

Vi meddelar närmare om avvikande rutter innan skolstarten, för byggandet kommer att påverka trafikarrangemang och skjutstrafik både på Nickby Hjärtas område och Miilis område. Vänligen observera att Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Stora Byvägen nås antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen. Vi uppmanar alla som rör sig i närheten av byggplatserna att vara försiktiga och följa de anvisningar som skyltas på området.

Det har byggts mycket både i Nickby och i Söderkulla under sommaren. En del av byggprojekten blir också så småningom färdiga. Målet med byggnadsarbeten på Miilis område och kring Nickby Hjärta är att skapa en mångsidigare och trivsammare miljö med bättre parkeringsmöjligheter och tryggare gator.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare
ilona.heikkinen@sibbo.fi

Trafiken till Daghemmet Miili och Nickby daghem löper normalt trots byggandet (26.7)

Byggarbetsplatserna på Miilis område och på Nickby Hjärtas område har framskridit med full fart under sommaren.
Snart ska daghemmen och skolorna starta sin verksamhet på nytt efter semesterdagarna. Samtidigt fortsätter även samlevnaden med byggarbetsplatserna. En del av de gator som byggs nu blir färdiga under hösten.

På Miilis område har både utvidgningen av Sipoonlahden koulu och gatubyggen kring skolan framskridit enligt tidtabell. Den nya bussterminalen och anslutningsparkeringen färdigställs i mitten av augusti. Då tas den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk. Även nya parkeringsområden byggs. De torde bli färdiga innan höstterminen inleds. I månadsskiftet juli–augusti (vecka 31) går rutten till Miilis daghem som vanligt via Fröken Miilis väg.

På Nickby Hjärtas område är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger den nya bussterminalen. På grund av gatubygge är även Storkärrsgränd avstängd för genomfart. Därtill har byggnadsarbeten för det nya daghemmet bakom Wessmanhuset framskridit. I månadsskiftet juli–augusti (vecka 31) går rutten till Nickby daghem som vanligt via Stora Byvägen. Vänligen observera att man når Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Barnens teckningar murades in i det nya daghemmets grundsten i Nickby (23.7.18)

Grundstenen för det nya daghemmet som byggs i Nickby har lagts i juli. I juni fick barnen i Nickby daghem i uppgift att teckna och skriva hälsningar till det nya daghemmet. Resultatet var en stor hög av fina färggranna teckningar. Att den nya byggnaden är planerat just för barn blev tydligt på ett helt konkret sätt när teckningarna murades in i det nya daghemmets grundsten den 23 juli 2018.

Barnen producerade ett antal teckningar som alla fotograferades och kommer att presenteras i Sibbo kommuns olika kanaler i sociala medier. Barn hade även ritat en gemensam teckning som fick sällskap av ett kort. Båda två placerades i ett hållbart rör som sedan murades in i husgrunden. Barnens teckningar murades in i det nya daghemmets grundsten som en del av byggnadsarbeten, någon festligare tillställning ordnades inte. Att mura tidsenliga föremål eller minnessaker in i en byggnads grundsten är en gammal tradition med vilken man uppmärksammar byggandet av en central byggnad.

Byggnadsingenjören Rainer Långsjö och projektplaneraren Ilona Heikkinen från kommunen tillsammans med entreprenören Kymppirakenne Oy gläder sig över att på detta sätt ha kunnat engagera barnen i byggnadsprojektet. Planeraren Petra Salomaa och daghemsföreståndaren för Nickby daghem Barbro Viileinen, som båda arbetar för Sibbo kommun, tog gärna del i jippot. En namntävling där man efterlyser ett namn för Nickby Hjärtas daghem ordnas i september. Mer information om tävlingen publiceras senare.

Det nya daghemmet byggs på parkområdet bredvid bildningscentret Nickby Hjärta. Daghemmets lokaler planeras så att de kan användas på många olika sätt. Lokalerna kommer att stå till tjänst till både finsk- och svenskspråkiga grupper samt för en grupp inom den öppna dagvården. I planeringen av byggnaden har man särskilt uppmärksammat en funktionell helhet och byggandet i barnens skala. På så sätt erbjuder man förutsättningar för modern pedagogik i trivsamma, hälsosamma och trygga lokaler. Även olika grupper och enskilda kommuninvånare kan utnyttja och boka lokalerna tack vare deras konverterbarhet. Detta förstärker bygemenskapen och främjar samarbetet också med aktörer utanför daghemmets egen verksamhet.

Det nya daghemmet byggs på det område där bildningscentret i Nickby Hjärta, läroanstalter på andra stadiet och biblioteket redan befinner sig. Det är klart fördelaktigt för barn i olika åldrar att verksamheten på området är mångsidigt med utbildning och dagvård riktad till olika åldersgrupper. Barnens lärmiljö blir därigenom på ett naturligt sätt mer omfattande när olika åldersgrupper vistas inom samma område. Detta skapar även förutsättningar för flera att samsas om lokalerna och särskilt gårdsplanerna.

Läs mer och titta på foton: Sibbo bygger och utvecklar -Facebook

Mer information:
Ilona Heikkinen projektplanerare
ilona.heikkinen@sipoo.fi

Byggandet av en ny bussterminal har inletts i Nickby (11.7)

En del av Stora Byvägen är avstängd i Nickby på grund av att en ny bussterminal byggs. Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Avfart från rondellen på Nickbyvägen mot Stora Byvägen är alltså förbjudet. För att komma in till Sockengårdens tomt ska man köra en omväg via Nybrovägen eller Brobölevägen.

Trafikarrangemangen under byggandet av den nya bussterminalen
Saneringen av Stora Byvägen kommer att orsaka förändringar och undantag i trafikarrangemang. Att röra sig på byggområdet är förbjudet, men det är fortfarande tillåtet att köra till fastighetstomterna på Stora Byvägen också under den tid byggarbeten pågår. När byggarbeten framskrider kommer det också att bli ändringar i hur man får köra till tomterna genom byggarbetsplatsen. Vi uppmanar er att köra lugnt och följa de anvisningar om avvikande rutter som skyltas vid gatan. Annan trafik så som gång- och cykeltrafik styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. De avvikande rutterna skyltas på området. HRT:s bussar kör avvikande rutter fram till mitten av augusti.

Gatuprojekten på Nickby Hjärtas område
Även byggandet av Södra Skolvägen (tidigare Storkärrsgränd) har inletts samtidigt med byggandet av den nya bussterminalen. Genomfart är förbjudet även på Storkärrsgränd på grund av gatubygget. Lätt trafik styrs längs en omväg bakom Sibbo Gymnasium.

Därtill har man påbörjat förberedande arbeten för att förlänga Norra Skolvägen. I det första skedet färdigställer man en tryckbank. Enligt planerna börjar det egentliga arbetet för att förlänga Norra Skolvägen hösten 2018.

Gatubyggen är en del av den helhet av byggnadsprojekt i centrala Nickby som inleddes sommaren 2018 på Nickby Hjärtas område. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby.

Fitnessbanan på näridrottsplatsen vid Nickby Hjärta flyttar (6.7.)

Utvidgningsarbetet vid bildningscentret i Nickby Hjärta påbörjas hösten 2018. Den fitnessbana som är belägen bakom den nuvarande skolbyggnaden flyttas redan nu i juli för att ge plats till skolans utvidgning. I fortsättningen hittar man fitnessbanan ca 50m söderut. Lappset Oy flyttar redskapen som hör till fitnessbanan i juli. När redskapet har monterats på det nya stället får banan igen användas på normalt sätt.

Fällandet av silverpilarna vid Stora Byvägen (2.7.18)

De silverpilar som i nuläget växer mellan Sockengårdens parkeringsplats och Stora Byvägen fälls när man sanerar gatan och bygger en ny bussterminal i Nickby. Dessa träd är i dåligt skick och utgör därmed en risk för säkerheten, vilket är den mest centrala orsaken till att avlägsna dem.

Silverpilarna har nått slutet av sin livscykel. De har också fått uthärda svåra skador på grund av bland annat trafik och vägsalt. Busshållplatsbygget är inte en avgörande orsak till att träden avlägsnas, vilket skulle ändå hända i nära framtid. I nuläget är gatu- och hållplatsområdet också för smalt för att speciellt skoleleverna skulle kunna röra sig tryggt där. Därför ska området byggas bredare i samband med att gatan saneras och busshållplatsen byggs. Grönremsan där träden nu växer hamnar då under det nya gatuområdet.

Saneringen betyder dock inte att övriga träd kommer att fällas. Alla de träd som nu avlägsnas är sådana som ska bort antingen därför att man inte har annat val eller på grund av säkerhetsskäl. Alla specialister på gatubyggnad kommunen har bett kommentera saken har konstaterat att silverpilarna inte skulle överleva när gatuarbetet inleds.

Målet med busshållplatsbygget och saneringen av gatan är att bevara den miljö och det intryck som Stora Byvägen har samt sträva efter att förstärka Nickbys särdrag. Nya träd planteras på området i samband med saneringen. För att dessa träd skulle ha bästa möjliga tillväxtförhållanden och därmed också lång livstid satsar man på bland annat tillräckliga växtunderlag. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby börjar inom de närmaste dagarna (11.6.18)

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby inleds denna vecka (vecka 24). På grund av byggarbeten är genomfartstrafiken på Stora Byvägen avstängd. Byggandet av bussterminalen inleds med att man avlägsnar träd och monterar ett stängsel runt byggarbetsplatsen.

De silverpilar som i nuläget kantar Stora Byvägen invid Sockengårdens parkeringsplats måste fällas för att ge plats för bygget. Dessa träd har länge kännetecknat landskapet, men på grund av deras höga ålder och av säkerhetsskäl skulle man i alla fall har varit tvungen att avlägsna dem inom den närmaste framtiden. Silverpilarna skulle inte heller klara av de skador gatuarbetet orsakar på rotsystemet. Enligt planerna kommer Stora Byvägen att kantas av lövträd också i framtiden. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Gatuarbeten framskrider gradvis. Arbeten inleds invid rondellen mot Nickbyvägen. Genomfart via Stora Byvägen kommer att förbjudas, men det är fortfarande tillåtet att köra till fastighetstomterna också under hela den tid byggarbeten pågår. Fotgängare och cyklister styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. Undantagsrutterna märks ut på området och mer information ges ut senare när närmare tidtabeller gällande byggandet fastställs.

HRT:s bussar kör undantagsrutt på sommaren i syfte att undvika gatuarbeten på Södra Skolvägen (förra Storkärrsgränd) och Stora Byvägen. Bussarna kör undantagsrutt från och med 18.6 när sommartidtabellerna träder i kraft. Följande hållplatser på Stora Byvägen trafikeras inte medan byggarbeten pågår: Sockengården, Idrottsvägen och Gamla kyrkan. Vi har meddelat om bussarnas undantagsrutter i samarbete med HRT.

Byggarbeten kring Nickby Hjärta kommer att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa kommunens informationskanaler där det meddelas om undantagsrutter och att fästa uppmärksamhet på de ändrade trafikarrangemangen. Vänligen observera att gatuarbeten på Stora Byvägen framskrider under sommaren, vilket kommer att orsaka ytterligare ändringar i trafikrutterna. Bussterminalen beräknas stå färdig i början av hösten.

Mer information:
Heidi Saarenpää, Kommunteknisk chef, Sibbo kommun, 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektplanerare, Sibbo kommun, 040 191 4231
Lari Sirén, Projektledare, Sibbo Kommun, 09 2353 6802

Byggprojekten på Nickby Hjärtas område börjar i juni (29.5.18)

På grund av gatuarbeten kör Helsingfors regiontrafiks bussar avvikande rutt efter sommaravslutningen. De första av HRT:s linjer flyttas till avvikande rutt måndagen den 4 juni. Resten av linjerna får också nya rutter den 18 juni i samband med övergång till sommartidtabellerna. Bussarna kör undantagsrutt fram till hösten 2018. Läs mera om de avvikande rutterna i HRT:s meddelande!

På grund av saneringen av Stora Byvägen och byggandet av den nya bussterminalen samt gatuarbeten vid Storkärrsgränden kommer de vanliga trafikrutterna i Nickby att förändras. Genomfart via Stora Byvägen och Storkärrsgränden förbjuds. Det är dock tillåtet att köra till tomterna under den tid gatuarbeten på Stora Byvägen pågår och bussterminalen byggs. Kom vänligen ihåg att både trafikarrangemangen och de invanda rutterna för lätt trafik kommer att förändras när gatuarbeten framskrider. Annan trafik så som gång- och cykeltrafik styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. Dessa omvägar märks ut på området och vi meddelar närmare om dem vid behov.

Byggarbeten i Nickby Hjärtas område börjar i juni (22.5.)

Enligt planerna inleds byggarbeten av den nya bussterminalen och Nickby Hjärtas daghem i juni. Byggandet av Nickby Hjärtas daghem är den första av flera byggarbetsprojekt i Nickby Hjärtas område. Det nya daghemmet byggs invid Storkärrsgränden bakom huvudbibliotekets tillfälliga lokaler.

Enligt planerna ska byggarbeten av den nya bussterminalen och saneringen av Stora Byvägen börja i juni. Bussterminalen byggs vid Stora Byvägen framför Sockengården. Den nya bussterminalen är en del av saneringsarbetet av Stora Byvägen. I arbetets första skede renoveras sträckan Nickbyvägen – Enter. Även byggandet av Södra Skolvägen inleds samtidigt i juni. Syftet med gatuprojektet är att bygga om Storkärrsgränden till en tryggare och trivsammare gata. Samtidigt ska gatan få ett nytt namn och heta Södra Skolvägen. Både den nya bussterminalen och Södra Skolvägen planeras vara färdiga hösten 2018.

Utvidgningen av Nickby Hjärta planeras att påbörja vid slutet av sommaren. Det andra skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattar sträckan mellan Enter – Södra Skolvägen och borde börja senare i år. Under 2018 planeras även byggarbeten där Norra Skolvägen förlängs fram till Nickbyvägen. Arbeten för att bygga en anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen inleds år 2019.

Byggarbeten i Nickby Hjärta kommer att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa kommunens informationskanaler där det meddelas om undantagsrutter och att fästa uppmärksamhet på de ändrade trafikarrangemangen. HRT:s bussar kör på undantagsrutter på sommaren i syfte att undvika gatuarbeten på Södra Skolvägen och Stora Byvägen. Vi meddelar om bussarnas undantagsrutter i samarbete med HRT.

Det enklaste sättet att bekanta sig med projekten kring Nickby Hjärta är att läsa webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar samt följa oss på Facebooksidan Sibbo bygger och utvecklar. Samtlig uppdaterad information hittar du även på anslagstavlorna på Nickby huvudbibliotek och i Sockengårdens entréhall.

Ytterligare information om byggprojekten i Nickby Hjärta:
Pasi Kanerva, Byggingenjör Sibbo kommun 050 068 6757
Heidi Saarenpää, Kommunteknisk chef Sibbo kommun 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Läs mer: sibbo.fi/aktuellt

Förberedande arbeten för byggnadsprojekten pågår på parkområdet invid Nickby Hjärta (19.4.)

Folk som rör sig på parkområdet och på gång- och cykellederna väster om Nickby Hjärta mellan skolan och höghus uppmanas till försiktighet. Arbetet med att flytta Kervo Energis fjärrvärmerör framskrider och utförs nu närmare sandplanen. Därtill byggs en tillfällig led för byggarbetstrafik från korsningen mellan Storkärrsgränden och Parkgårdsvägen mot de arbetsplatser som grundas för att bygga daghemmet och utvidga skolan i Nickby Hjärta.

Fjärrvärmearbeten har pågått under vintern och våren. Arbeten fortsätter stegvis under våren och ska slutföras i maj–juni. Flyttet genomförs så att gång- och cykeltrafiken störs så litet som möjligt. De trafikleder som är ur bruk märks ut på området. Schaktet skyddas på båda sidorna med ett stålstaket och stålbroar installeras på övergångsställena som korsar schaktet. Arbetet utförs vardagar kl. 7-16. På byggarbetsplatsen förekommer grävmaskinstrafik samt lastbils- och paketbilstrafik.

En tillfällig väg för arbetsplatstrafik byggs längs Storkärrsgränden och den leder till byggarbetsplatsen för daghemmet Nickby Hjärta. Därtill går vägen mot Nickby Hjärta. Den tillfälliga vägen hindrar inte användning av parken.

Nickby Hjärtas daghem byggs bakom de tillfälliga lokalerna för Nickby huvudbibliotek. Byggarbetsplatsen för daghemmet grundas vid slutet av maj. Den ligger bakom byggnad C och gränsar till parken runt sandplanen. Byggarbeten för utvidgning av Nickby Hjärta kommer att inledas i slutet av sommaren. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra.

Mer information:
Kontaktperson på Kervo Energi:
Aleksi Törmänen, Fjärrvärmeplanerare 040 8204 955

Kontaktperson vid Sibbo kommun:
Pasi Kanerva, Byggingenjör 0500 686 757
Ilona Heikkinen, Projekplanerare 040 191 4231

Sibbobor har röstat – så här kommer den nya bussterminalen och dess närområde i Nickby att se ut (12.4.18)

Omröstningstiden har nu gått ut och vi vet hurdan miljö och hurdan armatur Sibbobor vill ha på det nya bussterminalområdet. Totalt 268 svarare gav sin åsikt via enkäten. En klar vinnare kunde utses i samtliga kategorier. Av olika trädalternativ var rödask populärast (45 % av rösterna). Vinnaren bland hållplatstak var Alushel (69 % av rösterna), bland skräpkorgarna Metalcos skräpkorg av trä (60 % av rösterna) och bland lamporna den kupformade lampan (65 % av rösterna).

Det var möjligt att rösta mellan olika träd- och armaturalternativ på nätet under två veckors tid (16.3–1.4.2018) via en så kallad involverande illustration. I illustrationen fick man välja mellan olika kombinationer av alternativ i en bild som ändrades enligt användarens val. Det här var första gången en involverande illustration piloterades i Sibbo. Den involverande illustrationen är utvecklad av företaget Villi Vyöhyke ry från Tammerfors, och Sibbo kommun är en av de första att testa denna lösning.

– Den involverande illustrationen är ett nytt sätt för invånarna att delta i den konkreta planeringen av närmiljön. Jag är glad att vi fick så många svar till enkäten. Här har svararna en genuin möjlighet att påverka, för vi kommer att plantera träd och skaffa armatur fullkomligt enligt de svar som gavs i enkäten, säger tf. chef av kommunteknik Lari Sirén.

Även gatuplanerna för Stora Byvägen var framlagda samtidigt med den involverande illustrationen. Tekniska utskottet godkände planerna beträffande terminalområdet på sitt möte 3.4.2018. Syftet är att inleda byggnadsarbeten på terminalen och gatan i juni. Största delen av arbeten genomförs enligt planerna under skolornas sommarlov.

Ytterligare information on gatuprojekten i Nickby Hjärta:  
Lari Sirén, tf. chef av kommunteknik Sibbo kommun 09 2353 6802
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Läs mer: sibbo.fi/aktuellt

Bekanta dig med gatuprojekten i Nickby Hjärta (15.3.18)

Gatuprojekten i Nickby Hjärta inleds under sommaren 2018. Miljön i Nickby centrum blir tryggare och trivsammare när gatorna saneras och en ny bussterminal byggs. Den nya bussterminalen byggs på tomten bredvid Sockengården mellan Nickbyvägen och Sibbo huvudbibliotek. Bussterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar samt väntplatser som markeras tydligt. Uppmärksamhet har fästs vid väntplatsernas trivsamhet, ljushet och trygghet på terminalområdet. Förhöjda gatuområden, tydliga leder för lätt trafik och ett övergångsställe försedd med en mittrefug garanterar att de som använder området kan göra det tryggt och trivas. Den ledande tanken i planerna för att sanera Stora Byvägen har varit att bevara de olika kulturskikten och imagen av Nickby centrum och Stora Byvägen.   

Under sommaren 2018 förverkligas gatuplanerna mellan Nickbyvägen och Storkärrsgränden. Enligt planerna byggs det mellanpunkter där bussar kan jämna ut sina tidtabeller invid parkområdet mellan biblioteket och Enter. En rondell planeras i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Med byggandet av en rondell försäkras det att trafiken på området löper så att servicetrafiken till köket på skolcentrets område samt skjutstrafiken till skolorna fungerar, och att det är möjligt för de unga att röra sig på området tryggt och smidigt också i framtiden. 

Enligt planerna kommer Storkärrsgränden att förvandlas till en fungerande gata som passar bra i omgivningen. Gatan betjänar bland annat Sibbo Gymnasium, Wessman-huset, det nya daghemmet i Nickby Hjärta samt näridrottsplatser och bostadshus på området. Gatan kommer att kantas av träd för att skapa en bulevardliknande stämning på gatuområdet. Leder för lätt trafik byggs på gatans bägge sidor. Längs gatan byggs rikligt med parkeringsfickor som i sin del lugnar ner trafiken. I planerna har det således poängterats att barnen i läroanstalter och daghem på området kan röra sig tryggt på området och att skjutstrafiken fungerar. 

Vi informerar regelbundet och i förväg om avvikande arrangemang som orsakas av saneringsarbeten på Stora Byvägen. På grund av gatuprojekten på Stora Byvägen kör även HRT:s bussar från och med sommaren på avvikande rutter. 

Ytterligare information on gatuprojekten i Nickby Hjärta:  
Lari Sirén, tf. chef av kommunteknik Sibbo kommun 09 2353 6802
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231

Mer infomation om byggnadsprojekten på Nickby Hjärtas område:

Heidi Saarenpää
Kommunteknisk chef
Sibbo kommun, 040 641 6076

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun 040 191 4231

Följ oss på Facebook!