Adressystemet för Sibbo skärgård uppdateras

Bild: Suvi Suovaara

Uppdatering av skärgårdens adresser

Arbetet med att uppdatera och förenhetliga byggnadernas adresser i Sibbo skärgård pågår. Ett fungerande adressystem är en del av det moderna samhället och viktigt speciellt i nödsituationer. Uppdateringen av adresserna på öarna gäller i främsta hand bebyggda fastigheter som inte har fast vägförbindelse till fastlandet.

Byggnadernas adresser i skärgården består av adressnamn och adressnummer samt postnummer och postanstalt.

Adressnamn

Som adressnamn för byggnader som är belägna på öar används öns officiella namn, som finns i namnbeståndet i Lantmäteriverkets terrängdatabas och har märkts ut på officiella kartor. Det officiella namnet kan ibland avvika från det namn som används i talspråket. Om ett kartnamn saknas, bestäms öns adressnamn separat. När det gäller öar med samma namn fogas en s.k. preciserande bestämning till den ena öns eller båda öarnas adressnamn. Detta kan till exempel vara en annan närbelägen ö eller annan plats på kartan.

Adressnummer

Adressnumret bestäms genom att mäta avståndet mellan öns nordpunkt och byggnadens grovt uppskattade strandpunkt längs strandlinjen som följs medsols. Om strandlinjens längd mellan dessa båda punkter till exempel är cirka 1600 m, kan byggnaden få adressnumret 160. På fastigheter med strandlinje användas vanligen jämna och på fastigheter utan strandlinje ojämna nummer. Den enda byggnaden på en mycket liten ö kan få adressnumret 1 utan att strandlinjens längd uppskattas.

Postnummer

Posti Group Ab har fastställt postnumren för byggnader som är belägna på öar. Postanstalten bestäms enligt postnumret.

Så här framskrider arbetet

Öarnas adressnamn och postnummer har varit framlagda under tiden 29.3–30.4.2018 och det har varit möjligt att lämna in skriftliga anmärkningar mot adressnamnen fram till 30.4.2018. Anmärkningarna har sammanställts och behandlats.

I första skedet har man gett ett adressnummer åt de byggnader som i Lantmäteriverkets terrängdatabas och kartor har betecknats som fritids- eller bostadsbyggnader. Lantmäteriverkets data grundar sig i huvudsak på flygbilder, vilket betyder att byggnadernas användningsändamål och mängd inte alltid motsvarar verkligheten. Vi har ändå ansett att detta var det bästa utgångsdatat. Adresserna som man fått genom detta förfarande har skickats till Lantmäteriverket som har för in dem i sitt data som adresspunkter. Nödcentralen samt många andra aktörer använder sig av Lantmäteriverkets data. Man kan bekanta sig med adresserna till exempel genom Lantmäteriverkets paikkatietoikkuna – tjänst.

En adress är vanligtvis sammanlänkad med en byggnad och dess byggnadsnummer. Denna information förmedlar kommunen till befolkningsregistercentralen därifrån den överförs till andra myndigheter. Skärgårdens adresser sammanlänkas i registren med byggnaderna stegvis i och med grundförbättringen av kommunensbyggnadsregister. För tillfället sammanlänkas skärgårdensbyggnader ihop med adresserna i samband med nya bygglov samt för de fastigheter där någon är folkbokförd. På samma gång går man igenom vilka av fastighetens byggnader behöver en egen adress och gör de korrigeringar som krävs.

Ett fiktivt exempel på en byggnads adress på en ö:

Östholmen1 122
011203 Västerskog4

1Adressnamn. Byggnaden är belägen på ön Östholmen.
2Adressnummer.
3Postnummer fastställt av Posti Group Ab.
4Postanstalt enligt postnummer

Mer information:

Oskar Mattsson
Markanvändningsexpert
Mätnings- och fastighetsenheten
Sibbo kommun
oskar.mattsson (at) sibbo.fi