Adressystemet för Sibbo skärgård uppdateras

Bild: Suvi Suovaara

Uppdatering av skärgårdens adresser

Arbetet med att uppdatera och förenhetliga byggnadernas adresser i Sibbo skärgård pågår. Ett fungerande adressystem är en del av det moderna samhället och viktigt bl.a. i nödsituationer. Uppdateringen av adresserna på öarna gäller i främsta hand bebyggda fastigheter som inte har fast vägförbindelse med fastlandet.

Byggnadernas adresser i skärgården består av adressnamn och adressnummer samt postnummer och postanstalt.

Adressnamn

Som adressnamn för byggnader som är belägna på öar används öns officiella namn, som finns i namnbeståndet i Lantmäteriverkets terrängdatabas och har märkts ut på officiella kartor. Det officiella namnet kan ibland avvika från det namn som används i talspråket. Om ett kartnamn saknas, bestäms öns adressnamn separat. När det gäller öar med samma namn fogas en s.k. preciserande bestämning till den ena öns eller båda öarnas adressnamn. Detta kan till exempel vara en annan närbelägen ö eller annan plats på kartan.

Adressnummer

Adressnumret bestäms genom att mäta avståndet mellan öns nordpunkt och byggnadens grovt uppskattade strandpunkt längs strandlinjen som följs medsols. Om strandlinjens längd mellan dessa båda punkter till exempel är cirka 1600 m, kan byggnaden få adressnumret 160. På fastigheter med strandlinje användas vanligen jämna och på fastigheter utan strandlinje ojämna nummer. Den enda byggnaden på en mycket liten ö kan få adressnumret 1 utan att strandlinjens längd uppskattas.

Postnummer

Posti Group Ab har fastställt postnumren för byggnader som är belägna på öar. Postanstalten bestäms enligt postnumret.

Så här framskrider arbetet

Öarnas adressnamn och postnummer har varit framlagda under tiden 29.3–30.4.2018 och det har varit möjligt att lämna in skriftliga anmärkningar mot adressnamnen fram till 30.4.2018. Anmärkningarna kommer att sammanställas och vid behov inhämtas ytterligare uppgifter, och därefter behandlas anmärkningarna. Efter behandlingen får de som framställt en anmärkning ett separat skriftligt svar.

Arbetet med att uppdatera adressystemet pågår fortfarande vad gäller byggnadernas adressnummer och adresser har inte ännu fastställts. För närvarande vet man inte när arbetet blir färdigt.

Ett fiktivt exempel på en byggnads adress på en ö:

Östholmen1 122
011203 Västerskog4

1Adressnamn. Byggnaden är belägen på ön Östholmen.
2Adressnummer.
3Postnummer fastställt av Posti Group Ab.
4Postanstalt enligt postnummer

Mer information om skärgårdens adresser ger:

Oskar Mattsson
Mätnings- och fastighetsenheten